Opis programu PIERWSZY BIZNES

Ministerstwo Gospodarki i Pracy uruchamia w lipcu Program "Pierwszy Biznes", skierowany do bezrobotnej młodzieży, którego głównym celem jest udzielenie pomocy w podejmowaniu działalności gospodarczej i promocja postaw przedsiębiorczych wśród młodych ludzi. Realizatorami Programu są m.in. powiatowe urzędy pracy, organizacje akademickie i związki pracodawców.

Trzyletnie funkcjonowanie Programu "Pierwsza Praca", jako Programu pomocy bezrobotnej młodzieży przyniosło widoczne efekty w postaci zatrudnienia stałego dla 183 tys. osób do 25 roku życia i absolwentów szkół wyższych do 27 roku życia. Natomiast jedynie 1299 osób spośród bezrobotnej młodzieży zarejestrowanej w urzędach pracy (w okresie VI. 2002 r. - III. 2005r.), zdecydowało się na otwarcie własnego biznesu. Dlatego Ministerstwo Gospodarki i Pracy podjęło decyzję o wzmocnieniu segmentu Programu "Pierwsza Praca" jakim jest samozatrudnienie poprzez realizację działań, które ułatwią rozpoczynanie własnego biznesu młodym bezrobotnym i jednocześnie zlikwidują bariery w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

Celem tego "zaakcentowania" przedsiębiorczości wśród młodzieży jest dążenie do szerszego niż dotychczas rozpowszechniania idei podejmowania pracy na własny rachunek.
Promowanie rozwoju mikroprzedsiębiorstw jest zgodne z priorytetami Krajowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2005, który wdraża na poziomie krajowym cele określone w Europejskiej Strategii Zatrudnienia.

Cel Programu
Głównym celem Programu "Pierwszy Biznes" jest pomoc merytoryczna i finansowa dla młodych osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy, które myślą o założeniu własnej firmy lecz z powodu zdefiniowanych wyżej barier nie są, bez odpowiedniej pomocy, którą oferuje Program, skłonne rozpoczynać pracy "na swoim". Dlatego też Program "Pierwszy biznes" ma za zadanie dotarcie do najaktywniejszych bezrobotnych zainteresowanych zakładaniem firmy i wyposażenie ich w niezbędną wiedzę i odpowiednie narzędzia.

Przewiduje się, że do końca 2005 r. z Programu skorzysta od 6 do 8 tys. młodych bezrobotnych, zarejestrowanych w urzędach pracy i zainteresowanych założeniem własnego biznesu. Program będzie kontynuowany również w przyszłym roku.

Adresaci Programu
Program "Pierwszy Biznes" skierowany jest do bezrobotnej młodzieży do 25 roku życia oraz dla absolwentów szkół wyższych do 27 roku życia. Jego głównym zadaniem jest promowanie przedsiębiorczości i stworzenie jak najlepszych warunków do zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej wśród tej grupy wiekowej, która - jak wskazują statystyki - choć najkrócej pozostaje w statystykach osób bezrobotnych, to  posiada zdecydowanie wyższy wskaźnik bezrobocia niż w pozostałych grupach wiekowych (w I kwartale br. wskaźnik wynosił 21,1 proc. bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy).

Elementy Programu
Program Pierwsza Praca - Pierwszy biznes" składa się z trzech głównych elementów:
* szkoleń teoretycznych,
* szkoleń praktycznych (kilkumiesięczne szkolenia w firmach u przedsiębiorców)
* dotacji i pożyczek na założenie własnego biznesu.

Program przewiduje również zapewnienie odpowiedniej sieci doradców i uruchomienie szerszego dostępu do środków finansowych oraz promocję instytucji poręczeniowych i para-bankowych.

Program "Pierwszy Biznes" dzięki naciskowi na kompleksowość wymienionych działań, wyposaży młodych ludzi w teoretyczne i praktyczne umiejętności związane z prowadzeniem firmy oraz w informacje dotyczące dostępnych zasad i źródeł finansowania własnych gospodarczych pomysłów.

Szkolenia teoretyczne
Na szkolenia te kierować będą urzędy pracy. Nabór na pierwsze szkolenia rozpocznie się we wrześniu 2005 r. 

Osoba zarejestrowana w urzędzie pracy, spełniająca kryterium wiekowe
i zainteresowana założeniem własnego biznesu zostanie objęta w pierwszym etapie Programu cyklem 80-godzinnych szkoleń teoretycznych omawiających: budowanie postaw kreatywnych, ocenę i wzmacnianie predyspozycji psychicznych, wiedzę prawną i finansową o procesach prowadzących do założenia firmy oraz o jej późniejszym prowadzeniu i uwarunkowaniu rozwoju.

W ramach tej części Programu młodzi ludzie otrzymają także publikacje i wzory dokumentów (w tym zestawy dokumentów niezbędne do rozpoczynania działalności gospodarczej w formie elektronicznej oraz program symulujący prowadzenie działalności i pomagający budować biznes plan), informacje o dobrych praktykach itd.

Szkolenia praktyczne
Po odbyciu szkoleń teoretycznych, przyszli przedsiębiorcy zostaną skierowani przez urząd pracy na kilkumiesięczne szkolenia praktyczne w firmach funkcjonujących w branżach i sektorach zbliżonych do tych, w jakich chcieliby podjąć działalność. Szkolenia te, oprócz wiedzy praktycznej umożliwią zapoznanie się przyszłych właścicieli mikro-przedsiębiorstw z podstawowymi i najważniejszymi ścieżkami funkcjonowania na rynku.

Środki finansowe na założenie własnego biznesu
Po odbyciu szkoleń, młody bezrobotny będzie mógł skorzystać z bezzwrotnej dotacji na założenie własnej działalności gospodarczej (max. kwota to 12 077,25 zł) bądź z kredytu udzielanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Programu "Praca dla młodych" (max. 40 tys. zł) oraz z Funduszy Wspierania Przedsiębiorczości.

Warto podkreślić, że Program "Pierwszy Biznes" nie zastępuje Programu "Pierwsza Praca", lecz go uzupełnia, wzmacnia segment związany z przedsiębiorczością i samozatrudnieniem. Osoby, które mają już pomysł na własną działalność gospodarczą mogą nadal korzystać z możliwości, jakie oferuje Program "Pierwsza Praca" - a więc z bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej czy też z pożyczek z BGK, bez konieczności odbywania wcześniej szkoleń teoretycznych i praktycznych. 

Realizatorzy Programu
Do realizacji Programu zaproszono organizacje i instytucje, których działania skierowane są do młodzieży. Program realizowany będzie przez departamenty MGiP, publiczne służby zatrudnienia wszystkich szczebli (PUP-y, WUP-y), organizacje akademickie (np. Studenckie Forum BCC) i pozarządowe (np. Forum Rozwoju Edukacji Ekonomicznej) oraz związki pracodawców (np. Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan). Do realizacji tak dużego przedsięwzięcia konieczne jest również włączenie się lokalnych i regionalnych władz samorządowych.

Finansowanie Programu
Do końca 2005 r. na ten cel Ministerstwo Gospodarki i Pracy przewidziało kwotę 40 mln zł. W pierwszym roku funkcjonowania Program finansowany będzie ze środków rezerwy Funduszu Pracy, a w kolejnych latach ze środków  będących w dyspozycji samorządów powiatowych, możliwe jest  również uruchomienie dodatkowych kwot z rezerwy ministra pracy. W finansowaniu Programu przewiduje się także udział środków unijnych, w tym głównie z Europejskiego Funduszu Społecznego (szczególnie w ramach projektów w zakresie szkoleń, poradnictwa zawodowego i pośrednictwa).

***

Chociaż nowa ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ułatwiła dostęp do bezzwrotnych dotacji na założenie własnej działalności gospodarczej, a inne uregulowania prawne uprościły procedury zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej (w tym m.in. ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, 19-proc. podatek dochodowy dla osób prowadzących działalność gospodarczą, karta podatkowa, ryczałt) to nadal zainteresowanie przedsiębiorczością w grupie wiekowej 18 - 25 lat jest na stosunkowo niskim poziomie.
Analiza poziomu samozatrudnienia w Polsce (wykonana przez "Public Profits" na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości) wskazała na zainteresowanie założeniem własnego biznesu przez  absolwentów, jednak deklaracje te nie przekładają się na podejmowanie konkretnych działań.

Takie same wnioski można wysnuć, zaglądając do Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 r. Wynika z niego, że w grupie osób pracujących na własny rachunek, ludzie w wieku 18-24 lata stanowili zaledwie 4 proc. właścicieli firm.

Również preferencyjne pożyczki na założenie własnej działalności udzielane do 2004 r. przez powiatowe urzędy pracy nie cieszyły się powodzeniem w tej grupie wiekowej. W latach 2000-2004 jedynie około 0,1-0,2 proc. absolwentów skorzystało z tej formy pomocy w zakładaniu własnego biznesu.

Wśród przyczyn małego zainteresowania młodych samozatrudnieniem wskazać można następujące bariery (za badaniem "Public Profits"):
* brak umiejętności i odwagi do prowadzenia własnej działalności,
* brak pomysłu i duże ryzyko działania,
* brak praktycznej wiedzy w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
* brak umiejętności identyfikacji nisz istniejących na lokalnym rynku,
* problemy z rejestracją firmy (w tym konieczność ponoszenia opłat rejestracyjnych),
* brak możliwości finansowych,
* brak lub ograniczony dostęp informacji o instrumentach polityki rynku pracy umożliwiających rozpoczęcie działalności,
* brak informacji o sieci instytucji kredytowych i poręczeniowych, zaangażowanych we wspieranie przedsiębiorczości,
* obawa przed brakiem pomocy w związku z załatwianiem licznych formalności.

Pobierz plik z opisem Programu "Pierwszy Biznes"


Tekst udostępniony  przez serwis  www.1praca.gov.pl 
Jest to strona rządowego programu aktywizacji bezrobotnej młodzieży "Pierwsza Praca". Znajdziecie tu informacje o stażach, przygotowaniu zawodowym, dotacjach przy zakładaniu własnej działalności, stypendiach, praktykach, europejskich rynkach pracy i edukacji, wolontariacie oraz adresy ważnych dla Was instytucji.

 

 
Polityka Prywatności