Bez konta w banku ani rusz

Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie firmy - nawet najmniejszej, bez odrębnego konta bankowego. Stąd każdy prowadzący działalność powinien założyć firmowy rachunek w banku (jak to zrobić, czytaj poniżej). W przypadku większości przedsiębiorców jest to wręcz obowiązek wynikający z przepisów. Na dodatek kosztowny, bo banki pobierają bardzo wysokie opłaty, dużo wyższe niż dla osób prywatnych. Jedynym rozwiązaniem, aby zminimalizować koszty, jest wybór takiego rachunku, z którym związane są najniższe prowizje.

Noszenie gotówki w portfelu nie jest już koniecznością. Często nie wyobrażamy sobie przeprowadzenia nawet najprostszych operacji finansowych bez rachunku i kart bankowych. Płatność bezgotówkowa to nie tylko codzienne ułatwienie, ale także oszczędność czasu. Poza tym pieniądze są bezpieczniejsze w banku niż w kieszeni i cały czas, dzięki nawet minimalnemu oprocentowaniu depozytów, zarabiają.

Warto wiedzieć, że bankowe rozliczenia pieniężne dokonywane są na podstawie umowy rachunku bankowego, która łączy bank i klienta. Według Kodeksu cywilnego bank zobowiązuje się przechowywać środki pieniężne posiadacza rachunku (na czas oznaczony lub nieoznaczony) oraz przeprowadzać rozliczenia pieniężne na jego zlecenie.

Między przedsiębiorcami
Zgodnie z prawem bankowym rachunki oszczędnościowe - czyli konta osób fizycznych - nie mogą być wykorzystywane przez ich posiadaczy do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jeśli więc przedsiębiorca uzyskuje przychód z tejże działalności, to pieniądze te powinny trafić na odrębny rachunek firmy, a nie na prywatne konto jej właściciela.

Niektórzy przedsiębiorcy mają obowiązek dokonywać i przyjmować płatności bezgotówkowo, czyli w formie:
* polecenia przelewu,
* polecenia zapłaty,
* czeku rozrachunkowego,
* karty płatniczej.

Zgodnie z przepisami Prawa działalności gospodarczej obowiązek bezgotówkowego regulowania płatności istnieje zawsze, gdy:
* stroną transakcji jest inny przedsiębiorca,
* jednorazowa wartość należności lub zobowiązań przekracza równowartość 3000 euro albo 1000 euro, gdy suma tych należności i zobowiązań, które powstały w poprzednim miesiącu, przekracza 10 tys. euro (euro przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonywane są operacje finansowe).

W pozostałych przypadkach, czyli gdy stroną transakcji jest osoba nie prowadząca działalności gospodarczej, lub gdy płatności nie przekraczają podanych wyżej kwot, możesz przyjmować gotówkę.

Naruszenie tych zasad może być dla przedsiębiorcy kosztowne. Jeśli bowiem nie rozliczy on płatności za pomocą rachunku bankowego, gdy jej wartość przekracza określone limity, to naraża się na karę grzywny do 5 tys. zł.

Podatki też bezgotówkowo
Zasada rozliczeń bezgotówkowych obowiązuje także przy podatkach. Zgodnie z ordynacją podatkową "prowadzący działalność gospodarczą i obowiązani do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów muszą zapłacić podatki w formie polecenia przelewu". Obowiązek ten nie dotyczy jedynie przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym i kartą podatkową.

Przedsiębiorca ma także obowiązek zawiadomić urząd skarbowy, że posiada rachunek bankowy związany z wykonywaną działalnością gospodarczą. Gdy zaś ma więcej niż jedno konto, musi wskazać to, które jest podstawowe. Zawiadamia o tym bank, w którym rachunek jest otwarty oraz właściwy urząd skarbowy. Jeśli tego nie zrobi, może zapłacić nawet 3 tys. zł grzywny.

Jak założyć firmowe konto?
Chcąc założyć konto firmowe, musisz uzbroić się w cierpliwość. Nie jest to tak proste i nie trwa tak krótko, jak otwarcie konta osobistego (dla osoby fizycznej). Potrzeba więcej dokumentów i danych.

Od przedsiębiorcy bank zawsze wymaga przedstawienia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP) i statystycznej (REGON). Gdy rachunek otwiera spółka cywilna, konieczne jest przedstawienie umowy spółki, a gdy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub inna spółka handlowa - wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) i aktu notarialnego powołującego spółkę. Dla spółek konieczne jest ustanowienie w banku pełnomocnictw do wykonywania określonych operacji bankowych przez poszczególnych udziałowców.

Na początku każdy przedsiębiorca musi wypełnić wniosek o otwarcie konta. Nie jest on długi (przeważnie jedna strona formatu A4) i należy w nim podać tylko podstawowe informacje (nazwa firmy, adres, numery identyfikacyjne itp.).

Coraz więcej banków na formularzu otwarcia rachunku zamieszcza jednak dodatkowe pytania. Interesuje je np. wysokość kapitału zakładowego spółki, dochody właścicieli z innych źródeł niż działalność gospodarcza, majątek firmy itp. Nie musisz na nie odpowiadać. Banki nie mają podstawy prawnej, aby żądać odpowiedzi na takie pytania. Bankowcy tłumaczą, że te informacje będą pomocne przy ocenie zdolności kredytowej, gdy w przyszłości będziesz chciał zaciągnąć kredyt - wówczas oszczędzisz sporo czasu. Życie pokazuje jednak, że tak nie jest. Gdy przedsiębiorca występuje o kredyt, z reguły na nowo musi podać wszystkie te dane.

Podstempluj i wyślij
Aby otworzyć rachunek, trzeba mieć przy sobie pieczątkę. Będzie ona potrzebna m.in. do podstemplowania wniosku o uruchomienie konta i karty wzorów podpisów. Banki nie mają teraz szczególnych wymagań co do tego, jakie dane mają się znajdować w treści pieczątki (jeszcze do niedawna wymagania w tym zakresie były bardzo niejednorodne).

W bankach internetowych (mBanku, Inteligo i Volkswagen Bank direct) otwarcie konta wygląda nieco inaczej, ponieważ nie dysponują one siecią oddziałów. Pierwszym krokiem jest wypełnienie i odesłanie na adres banku wniosku o otwarcie konta (można go znaleźć na stronie internetowej banku). Wszystkie niezbędne do uruchomienia konta dokumenty należy natomiast przefaksować lub przesłać ich kopie pocztą albo za pośrednictwem kuriera (kopie powinny być opatrzone pieczątką firmy i oświadczeniem o zgodności kopii z oryginałem).

Jak wybrać bank?
Na co trzeba zwrócić uwagę przy wyborze banku? Można przyjąć różne kryteria, ale każdy przedsiębiorca, tym bardziej początkujący, powinien kierować się przede wszystkim wygodą, kosztami i poziomem usług, które bank może mu zapewnić. Ważne - a może nawet najważniejsze - jest też bezpieczeństwo powierzanych bankowi pieniędzy. Stąd należy uwzględnić wszystkie dostępne informacje np. o wielkości banku, jego historii, akcjonariacie, opinii nadzoru bankowego na jego temat, itp.

Pamiętaj, że jeśli masz duże pieniądze, to nie powinieneś ich trzymać w jednym banku. Co prawda w razie upadłości banku Bankowy Fundusz Gwarancyjny gwarantuje zwrot całości lub części powierzonych środków, ale w praktyce górny limit tych gwarancji może okazać się niewspółmierny do Twoich oczekiwań.

Za rogiem lub w komputerze
Jeśli prowadzenie firmowych rozliczeń będzie wymagać częstej fizycznej obecności w banku, wówczas warto zwrócić uwagę na to, aby nie był on zbytnio oddalony od siedziby firmy czy miejsca Twego zamieszkania. Jednak w dobie komunikacji komórkowej i internetowej odległość ta nie ma już znaczenia. Za pośrednictwem telefonu stacjonarnego, a także komórkowego można kontaktować się z bankiem z każdego miejsca w Polsce i za granicą. Także dzięki dostępowi do Internetu możesz dokonać niemal każdej operacji finansowej, nie ruszając się z firmy czy z domu. Z kolei podpis elektroniczny (czyli dane w postaci elektronicznej, służące identyfikacji osoby składającej podpis) zapewniają ich bezpieczeństwo. Dzięki podpisowi elektronicznemu nie jest już nawet konieczna wizyta w banku, żeby założyć konto czy podpisać umowę kredytową. Ten elektroniczny klucz skraca odległość między przedsiębiorcą a bankiem.

Jakie usługi, jakie koszty?
Specjaliści bankowi radzą, by przy wyborze usług bankowych podzielić je na grupy, na których najbardziej Ci zależy. Najważniejsze znaczenie może mieć rachunek podstawowy i dostęp do niego. Z nim bowiem związana jest największa liczba operacji, a więc mają one największy udział w kosztach. Kolejną grupę niezbędnych usług mogą stanowić kredyty. To ułatwi wybór banku oferującego najkorzystniejszą ofertę (np. taki kredyt, którego wcześniejsza spłata nie wiąże się z dodatkowymi opłatami). W trzeciej grupie mogą znaleźć się lokaty, depozyty, fundusze, czyli wszystko to, w co prowadzący działalność gospodarczą może lokować oszczędności. W ostatniej grupie natomiast powinny znaleźć się dodatkowe usługi, czyli karty debetowe i kredytowe. Tu warto sprawdzić, czy i jak są ubezpieczone, czy są powszechnie akceptowane w kraju i za granicą i czy dzięki nim będziesz miał łatwy dostęp do pieniędzy na koncie.

Po takiej wstępnej selekcji powinieneś już móc określić, na czym najbardziej Ci zależy. Jeśli wybierzesz np. łatwy dostęp do rachunku, to powinieneś sprawdzić, jak rozległa jest sieć bankomatów, ile jest w mieście oddziałów banku oraz czy bank prowadzi teleserwis i czy oferuje dostęp do konta za pośrednictwem Internetu. Bardzo ważne jest też tzw. odmiejscowienie rachunku, czyli swobodny dostęp do konta we wszystkich filiach banku, a nie tylko w oddziale, w którym założysz rachunek. Powinieneś też pamiętać, że najdroższa jest obsługa w okienku bankowym. Jeśli więc bank nie proponuje innego sposobu dostępu do konta, to koszt jego prowadzenia może być wysoki. Najtańsza może być realizacja transakcji i przelewów przez Internet.

W pakiecie lepiej
Większość banków oferuje małym i średnim firmom, które prowadzą uproszczoną księgowość (ich roczny obrót nie przekracza równowartości 800 tys. euro), dwa rodzaje kont firmowych - uniwersalny rachunek bieżący i konto specjalne (banki nazywają je bardzo często "pakietem"). Ten drugi produkt zdecydowanie bardziej powinien odpowiadać małej firmie.

Jest to połączenie możliwych produktów bankowych niezbędnych przedsiębiorcy zarówno na co dzień (wpłaty i wypłaty, przelewy itd.), jak i w sytuacjach szczególnych (kredyty, lokowanie nadwyżek itd.). Związane z pakietem opłaty są niższe niż dla uniwersalnego rachunku bieżącego.

Jako świeżo upieczony przedsiębiorca możesz rozpocząć od prostego, uniwersalnego rachunku, jednak lepiej, jeśli od razu zdecydujesz się na tzw. rachunek pakietowy.

O kredyt trudno
Jeśli dopiero uruchamiasz działalność gospodarczą, to nie możesz liczyć na to, że bank będzie chciał od razu udzielić Ci kredytu (także obrotowego w rachunku firmowym). Masz na to bardzo małe szanse, ponieważ bankowe procedury przyznawania kredytów osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą są bardzo restrykcyjne.

Praktycznie bez szans na przyznanie kredytu są osoby, które zdecydowały rozliczać się z fiskusem za pomocą karty lub ryczałtu ewidencjonowanego. Generalnie, przedsiębiorca rozpoczynający prowadzenie działalności może dostać kredyt tylko wtedy, jeśli przedstawi bardzo dużo zabezpieczeń. Bardzo często okazuje się jednak, że korzystniejszy kredyt (niższe oprocentowanie, wyższa kwota) otrzymałby, gdyby - przy tych samych zabezpieczeniach - wystąpił o zwykły kredyt gotówkowy dla osoby fizycznej.

Poszukaj najtańszej oferty
Korzystanie z konta firmowego jest kosztowne, bo banki nakładają na przedsiębiorców bardzo wysokie opłaty, dużo wyższe niż dla osób prywatnych. Wysoka jest opłata za samo jego prowadzenie (może wynosić nawet 70 zł miesięcznie), a niektóre banki dodatkowo pobierają opłatę za otwarcie rachunku (podczas gdy w żadnym banku nie płacimy za otwarcie konta osobistego).

Wyższe również niż przy koncie prywatnym są prowizje za przelewy. Z analizy struktury opłat i prowizji w bankach wynika, że najwięcej klient płaci za przelew, jeśli dokonuje go bezpośrednio w oddziale, a najmniej za pośrednictwem Internetu. W niektórych bankach przelew zlecony telefonicznie jest tańszy od tego w oddziale, ale nie jest to reguła.

Posiadacze kont firmowych muszą też płacić prowizję z tytułu wpłat i wypłat gotówkowych w oddziale banku. Część banków zwalnia jednak klientów z prowizji za wypłaty gotówki.

Dużo wyższe prowizje - w porównaniu z ofertą dla klientów indywidualnych - są związane także z kartami wydawanymi do rachunku firmowego. W większości przypadków trzeba zapłacić za wydanie karty, a niekiedy też za wypłaty gotówki w bankomatach będących własnością banku. Tymczasem posiadacze kart płatniczych wydawanych do kont osobistych są - w zdecydowanej większości - zwolnieni z tych opłat. Na szczęście jednak otwarcie rachunku firmowego w żadnym banku nie pociąga za sobą konieczności ubiegania się o kartę.

Czytaj umowę
Jeśli już decyzję o wyborze banku masz za sobą i zdecydowałeś się na konkretną placówkę, to możesz zawrzeć umowę. Zanim jednak złożysz pod nią swój podpis, musi ją bardzo dokładnie przeczytać. Nie można pomijać żadnego elementu, nawet tego zapisanego "drobnym maczkiem". Tam bowiem często kryją się pułapki, w które - jeśli tego zawczasu nie wyjaśnisz - możesz kiedyś wpaść. W razie wątpliwości warto pytać obsługę banku i sprawdzać poszczególne zapisy umowy z konkretnymi punktami regulaminu.

Powinieneś też przejrzeć tabelę opłat. Tu warto pertraktować stawki. W niektórych bankach jest możliwe zmniejszenie wyjściowych progów. Jeśli to wszystko wykonasz rzetelnie, to bank nie powinien niczym Cię zaskoczyć.

Firmowe karty
Karta płatnicza może bardzo ułatwić życie każdemu przedsiębiorcy. Dzięki niej można wygodnie i szybko regulować płatności oraz mieć dostęp do gotówki. Chociaż za pomocą każdej karty wydawanej do rachunku firmowego możesz wypłacić gotówkę z bankomatu czy kasy banku i zapłacić za zakupy w sklepie, nie znaczy to, że wszystkie karty są jednakowe. W praktyce różnią się one wieloma szczegółami.

Zasadniczo są dwa rodzaje kart firmowych: debetowe i obciążeniowe (ang. charge). Czym się różnią? Przy debetowej - każda transakcja, niezależnie od tego, czy jest to pobranie pieniędzy z bankomatu, czy zapłata za transakcję w sklepie, od razu obciąża rachunek firmowy. Zanim transakcja zostanie sfinalizowana, następuje sprawdzenie, czy na rachunku znajduje się pokrycie.

Inaczej sytuacja wygląda przy karcie obciążeniowej. Rozliczenie transakcji odbywa się tylko raz w miesiącu. W określonym dniu jej posiadacz musi zapewnić na rachunku odpowiednią kwotę. Przez cały miesiąc korzysta z przyznanego przez bank limitu kredytowego i nie jest istotne, czy na rachunku firmowym są pieniądze, czy nie. Ważne jest tylko, by rachunek był zasilony w dniu rozliczenia wszystkich operacji. Zatem karta obciążeniowa pozwala po prostu skorzystać z kredytu, tyle, że pożyczkę można zaciągnąć najwyżej na miesiąc i nie jest ona oprocentowana. O podstawową wersję karty obciążeniowej może wnioskować praktycznie każdy posiadacz konta firmowego, gdy ma je już co najmniej 3 miesiące i było ono zasilane wpłatami.

Są jeszcze dwie inne różnice między tymi kartami. Karty debetowe są przeważnie elektroniczne (płaskie), natomiast obciążeniowe są zazwyczaj tłoczone, czyli mają wypukły numer karty, imię i nazwisko jej posiadacza i datę ważności. Zdecydowanie te ostatnie są bardziej praktyczne przy regulowaniu płatności. Możesz bowiem nimi zapłacić za zakupy zarówno w sklepie, gdzie jest terminal elektroniczny, jak i tam, gdzie jest tylko terminal ręczny (tzw. żelazko, które występuje już coraz rzadziej). Problemu nie stanowi też regulowanie nimi płatności w Internecie czy składanie zamówień telefonicznych. Poza tym korzystanie z karty tłoczonej nie zawsze wiąże się z autoryzacją, a więc sprawdzeniem, czy na rachunku jest pokrycie. Skraca to więc czas transakcji.

Kartą debetową można z reguły płacić wyłącznie w terminalach elektronicznych. Choć niektóre karty (VISA Electron wydawana przez Inteligo) pozwalają dokonywać płatności również w Internecie.
 
Z kartami debetowymi na ogół są związane niższe prowizje. Bardzo często można za darmo wypłacić gotówkę w bankomacie instytucji, która wydała kartę, i zawsze bez prowizji można zapłacić nią w sklepie. Przy kartach obciążeniowych w zdecydowanej większości wypadków uiszcza się prowizję za wypłatę gotówki w bankomacie (także bankomacie wystawcy karty) oraz za transakcje bezgotówkowe.

Z tego porównania płynie następujący wniosek: najlepiej, żebyś miał dwa rodzaje kart. Elektroniczną kartę debetową, aby wypłacać pieniądze z bankomatu i płacić za zakupy, oraz obciążeniową, użyteczną wtedy, gdy będzie Ci potrzebny krótkoterminowy kredyt, gdy będziesz regulował płatności za pomocą Internetu lub telefonu albo płacił za zakupy w miejscach, gdzie nie ma terminala elektronicznego (a więc nie jest możliwa zapłata kartą debetową). Poza tym, mając dwie karty, zawsze masz dostęp do pieniędzy. Jeśli - z jakichś powodów - nie uda się zrealizować transakcji jedną kartą, w zapasie jest druga.  

Tekst udostępniony  przez serwis  www.1praca.gov.pl 
Jest to strona rządowego programu aktywizacji bezrobotnej młodzieży "Pierwsza Praca". Znajdziecie tu informacje o stażach, przygotowaniu zawodowym, dotacjach przy zakładaniu własnej działalności, stypendiach, praktykach, europejskich rynkach pracy i edukacji, wolontariacie oraz adresy ważnych dla Was instytucji.

 

 
Polityka Prywatności