Gdzie szukać wsparcia?

Już sama decyzja o uruchomieniu własnego biznesu nie jest łatwa, a co dopiero mówić o jej realizacji. Najważniejszy problem, z jakim borykają się rozpoczynający działalność, to pytanie, skąd uzyskać fachową pomoc i pieniądze. Okazuje się jednak, że dla chcącego nie ma nic trudnego. Znalezienie pomocy zależy wyłącznie od tego, jak aktywnie będziesz jej szukać.

W dobie Internetu dotarcie do informacji na ten temat nie powinno nastręczać zbyt wielu trudności nawet początkującemu przedsiębiorcy. Swoją działalność rozpoczniesz z pewnością od małego czy średniego przedsięwzięcia. Ten zaś sektor (małych i średnich przedsiębiorstw - w skrócie MSP) wspierany jest przez państwo.

Wsparcie dla młodych przedsiębiorców
Z myślą o młodych bezrobotnych chcących założyć własną firmę Ministerstwo Gospodarki i Pracy przygotowało i od czerwca 2002 r. realizuje Program "Pierwsza Praca". Odpowiednie regulacje prawne mają ułatwić podejmowanie własnej działalności gospodarczej, dzięki:
* ograniczeniu przeszkód i kosztów tworzenia przedsiębiorstw,
* uruchomieniu programu udzielania preferencyjnych pożyczek, bezzwrotnych dotacji oraz systemu dopłat do kosztów oprocentowania i związanego z nimi profesjonalnego doradztwa.

Młody przedsiębiorca nie jest pozostawiony zupełnie sam sobie, pod warunkiem, że pamięta o PPP - Pierwszym Prawie Przedsiębiorcy! Brzmi ono: pomóc można jedynie tym, którzy chcą pomocy! Pomoc nie może więc zastąpić Twojej aktywności.

Urzędy pracy i Gminne Centra Informacji
Jest bardzo wiele źródeł, skąd można otrzymać pomoc oraz znaleźć informacje o instytucjach wspierających sektor MSP. Poszukiwania powinieneś rozpocząć w powiatowym urzędzie pracy (PUP) właściwym dla Twego miejsca zamieszkania oraz w wojewódzkim urzędzie pracy, odpowiednim dla Twojego regionu. Wbrew pozorom nie są to tylko organy rejestrujące bezrobotnych.

PUP pomaga także osobom chcącym rozpocząć własną działalność gospodarczą. Możesz tam otrzymać dokładne informacje dotyczące procedury zakładania firmy, dowiesz się o instytucjach wspierających młodych przedsiębiorców, a także o dotacjach przysługujących bezrobotnym z tytułu zakładania własnej firmy. Wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy dysponują na ogół pełną wiedzą na temat dostępnych na terenie województwa form pomocy.

Bardzo dobrym źródłem informacji jest Internet. Możesz w nim odnaleźć strony poświęcone wyłącznie sprawom związanym z MSP - począwszy od uregulowań prawnych, poprzez poradniki, kończąc na wzorach formularzy - a także strony urzędów pracy, właściwych ministerstw i wielu innych rządowych, państwowych (i nie tylko) instytucji świadczących usługi i wspierających przedsiębiorców poradą oraz informacją.
W PUP uzyskasz również informację, gdzie znajduje się najbliższe Gminne Centrum Informacji (tzw. infocentrum). Celem jego działalności jest przyspieszenie rozwoju małego biznesu, integracja środowiska wiejskiego, promocja turystyczna i inwestycyjna w gminach wiejskich. Infocentra nieodpłatnie zapewniają:
* dostęp do ofert pracy przez Internet,
* poradnictwo zawodowe,
* pośrednictwo pracy,
* przekazywanie informacji dotyczących nauki i szkoleń.

Udzielają też informacji osobom prowadzącym działalność gospodarczą, wyszukując adresy firm, rynki zbytu, informując o kredytach, kursach walut, itp. Dzięki telefonom, faksom i Internetowi uzyskasz tam łatwy i szybki dostęp do informacji i usług, nie ponosząc dodatkowych kosztów.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Najszerszą działalność na rzecz sektora MSP prowadzi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (w skrócie PARP - strona internetowa: www.parp.gov.pl). Jest to instytucja państwowa powołana w 2001 r. i podlegająca ministrowi gospodarki i pracy.

Jej celem jest udział w realizacji programów rozwoju gospodarki, a zwłaszcza wspieranie:
* rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw,
* eksportu,
* rozwoju regionalnego,
* wykorzystania nowych technik i technologii,
* tworzenia nowych miejsc pracy, przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju zasobów ludzkich.

PARP ułatwia przedsiębiorcom dostęp do wiedzy, szkoleń oraz informacji, opracowuje i udostępnia analizy dotyczące zjawisk zachodzących w gospodarce. Jednakże, aby skorzystać z programów dostępnych w PARP należy najpierw zarejestrować działalność gospodarczą. Agencja nie dysponuje żadnymi dotacjami dla osób fizycznych, które planują założyć firmę.

W PARP działa Informatorium, w którym możesz uzyskać telefonicznie lub pisemnie informacje związane z:
* dostępnymi programami pomocowymi dla firm,
* źródłami finansowania działalności gospodarczej,
* prowadzeniem działań eksportowych przez polskie firmy,
* dostępem małych i średnich przedsiębiorstw do rynku zamówień publicznych,
* dostępem do nowych technologii,
* instytucjami finansowymi i innymi instytucjami wspierającymi przedsiębiorczość, specjalizującymi się w rozwiązywaniu konkretnych problemów przedsiębiorstw,
* pozyskiwaniem partnerów handlowych krajowych i zagranicznych.

Agencja realizuje programy finansowane ze środków budżetu państwa oraz z funduszy Unii Europejskiej. Dzięki temu udziela firmom dotacji m.in. na dofinansowanie usług doradczych i szkoleniowych związanych z rozwojem firmy oraz rozwojem eksportu, a także dotacje inwestycyjne na zakup maszyn i urządzeń. Można także ubiegać się o dotacje na usługi doradcze, przygotowujące do uzyskania certyfikatu jakości, wdrażania nowych technologii oraz na doradztwo z zakresu BHP i odpowiednie wyposażenie BHP.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
tel.  (0-22) 432 80 80
fax. (0-22) 432 86 20
Infolinia
0 801 33 22 02
0 801 40 64 16
e-mail: info@parp.gov.pl
www.parp.gov.pl

Aby ułatwić przedsiębiorcom ubieganie się o doradztwo, dotacje i informacje, PARP utworzyła i rozwija ogólnopolski system wspierania małych i średnich firm. Do tego systemu należą:
* Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU),
* Regionalne Instytucje Finansujące (RIF),
* Punkty Konsultacyjne (PK).

KSU
Misją KSU jest wspieranie rozwoju małych i średnich firm. Obecnie w tym systemie działa ponad 200 organizacji z całej Polski. Ośrodki KSU świadczą na rzecz sektora MSP następujące usługi:
1. doradcze:
 * specjalistyczne doradztwo w dziedzinie: marketingu, finansów, prawa, planowania i zarządzania, innowacji i transferu technologii, eksportu i jakości,
 * podstawowe doradztwo dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą,
2. szkoleniowe:
 * specjalistyczne, np. z zakresu marketingu, finansów i zarządzania,
 * dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą,
 * branżowe,
 * ogólne (m.in. komputerowe, językowe),
3.  informacyjne:
 * kojarzenie partnerów gospodarczych,
 * sprawdzanie wiarygodności partnerów handlowych (wywiad gospodarczy),
 * udzielanie informacji o targach,
4.  finansowe:
 * pomoc w poszukiwaniu finansowania zewnętrznego, informowanie o preferencyjnych kredytach, sporządzanie biznes-planów,
 * udzielanie poręczeń kredytowych, stanowiących dodatkową formę zabezpieczenia kredytów (fundusze poręczeń kredytowych),
 * udzielanie pożyczek na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej (lokalne fundusze pożyczkowe).

RIF
Podstawowe funkcje Regionalnych Instytucji Finansujących (RIF) to:
* świadczenie usług konsultacyjno-doradczych,
* określanie potrzeb przedsiębiorstwa, rodzaju i zakresu potrzebnej pomocy, dostępnych instrumentów wsparcia (jak np. dotacje),
* udzielanie informacji o dostępnych programach dotacji i warunkach uczestnictwa,
* pomaganie w wyborze wykonawcy dotowanych usług doradczych i szkoleniowych,
* promowanie programów adresowanych do przedsiębiorców,
* przyjmowanie i ocena wniosków o udzielenie dotacji,
* przekazywanie do PARP wniosków o udzielenie dotacji do oceny technicznej i finansowej,
* przyjmowanie i ocena wniosków o wypłatę dotacji,
* przekazywanie do PARP prawidłowych wniosków o wypłatę dotacji z rekomendacją płatności,
* współpraca z PARP w zakresie merytorycznej i finansowej kontroli wdrażanych programów,
* sporządzanie raportów merytorycznych i finansowych,
* prowadzenie bazy danych o uczestnikach programów.

PK
Jeżeli założyłeś firmę i potrzebujesz fachowej porady, wsparcia merytorycznego, porad w zakresie pozyskania środków finansowych i chciałbyś to wszystko mieć bezpłatnie, możesz skorzystać z usług doradców pracujących w sieci Punktów Konsultacyjnych (PK) zlokalizowanych w całej Polsce. Obecnie działa blisko 170 takich punktów. Udzielają bezpłatnych porad z dziedziny prawa, marketingu, finansów, podatków, produkcji itp., dotyczących prowadzenia działalności oraz zarządzania przedsiębiorstwem. Informują o dostępnej na rynku ofercie banków oraz innych instytucji finansowych (czyli firm leasingowych, funduszy pożyczkowych, funduszy poręczeń kredytowych, funduszy kapitałowych) skierowanej do sektora MSP (wraz ze szczegółami warunków udzielania kredytów), a także o możliwościach i sposobach korzystania ze wsparcia dla MSP dostępnego w PARP lub w RIF.

Pomoc finansowa
Poza informacją, w PARP można też uzyskać wsparcie finansowe w postaci dotacji. Obecnie młodzi przedsiębiorcy mogą korzystać ze środków PARP oferowanych z programów operacyjnych: Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw i Rozwój Zasobów Ludzkich.

Dotacje z programu Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw i programu Rozwój Zasobów Ludzkich oferowane są firmom, które zatrudniają od 10 do 250 pracowników. Natomiast jeśli firma zatrudnia mniej niż 10 osób może skorzystać ze wsparcia PARP tylko w dwóch sytuacjach:
* gdy firma działa na rynku dłużej niż 3 lata lub
* gdy firma jest nowa, ale jej działalność opiera się na zaawansowanych technologiach (czyli takich, które stosowane są w Polsce nie dłużej niż 3 lata)

Poszukując pomocy finansowej, należy szczegółowo zapoznać się z warunkami jej przyznawania. Warto też na bieżąco śledzić informacje o programach, bo często pieniądze z nich dość szybko się wyczerpują.

Tekst udostępniony  przez serwis  www.1praca.gov.pl 
Jest to strona rządowego programu aktywizacji bezrobotnej młodzieży "Pierwsza Praca". Znajdziecie tu informacje o stażach, przygotowaniu zawodowym, dotacjach przy zakładaniu własnej działalności, stypendiach, praktykach, europejskich rynkach pracy i edukacji, wolontariacie oraz adresy ważnych dla Was instytucji.

 

 
Polityka Prywatności