Rola mikroprzedsiębiorstw w gospodarce

Jednym z istotnych argumentów na rzecz promocji samozatrudnienia jest dynamiczny rozwój sektora mikroprzedsiębiorstw. Firmy zatrudniające do 9 pracowników są grupą posiadającą szczególne cechy: zazwyczaj są to firmy o jednolitym profilu, działające w jednej tylko z możliwych branż, szczególnie w handlu, transporcie, budownictwie lub w obsłudze nieruchomości i firm. Mikroprzedsiębiorstwa wchłaniają około 3,2-3,5 mln (blisko 20%) zatrudnionych w gospodarce. Analiza przychodów i kosztów wskazuje, że są to zazwyczaj rentowne firmy, realizujące inwestycje zazwyczaj ze środków własnych.

W 2003 roku liczba podobnych przedsiębiorstw wynosiła 1,7 mln. Naj­więcej spośród nich działało w sekcji handel i naprawy (jedna trzecia), ale udział tej kategorii z roku na rok słabnie (jeszcze w 1999 roku stanowiły one ponad 37% firm). Niezmiennie natomiast wzrasta liczba firm działających w sekcji „obsługa nieruchomości i firm” oraz „nauka” (obecnie stanowią 15% wszystkich firm, zaś w 1999 roku było to niecałe 12%).

Jest godnym podkreślenia, że w roku 2003 przeciętne wynagrodzenie w mikroprzedsiębiorstwach wzrosło o ponad 10% w stosunku do roku 2002, (z 1218 do 1348 zł). Najwyższe płace odnotowano w sekcjach: pośrednictwo finansowe (1791 zł) i obsługa nieruchomości (1745 zł), zaś najniższe w hotelarstwie i restauracjach (1038 zł).

Pomiędzy sekcjami, w których działają mikroprzedsiębiorstwa, występują znaczne różnice w zakresie liczby i czasu utrzymywania się firm na rynku. W sekcjach: hotele i restauracje, obsługa nieruchomości i firm oraz nauka, udział nowo powstałych firm w stosunku do ogółu firm jest wyższy niż przeciętnie dla wszystkich sektorów, jednocześnie stopień przeżywalności firm jest niższy od przeciętnej. Sytuacja odwrotna ma miejsce w sekcjach: przemysł, transport, gospodarka magazynowa oraz łączność. W handlu i naprawach stopień przeżywalności firm był wyższy od przeciętnej, również nieco powyżej średniej kształtował się udział nowych firm w ogólnej liczbie firm w tej sekcji.

Biorąc pod uwagę potencjał mikroprzedsiębiorstw oraz dynamiczny rozwój omawianej formy w niektórych branżach, można się spodziewać tworzenia nowych miejsc pracy właśnie w sektorze małych podmiotów gospodarczych. W związku z tym celowe wydają się być działania promujące i zachęcające młodzież do otwierania własnej działalności gospodarczej. Jak pokazują powyższe dane bardzo istotny na etapie zakładania działalności jest wybór sektora oraz profilu działalności, ponieważ istnieją branże które wykazują zdecydowanie większy wskaźnik przeżywalności od innych. Poradnictwo dotyczące wyboru odpowiednich branż będzie jednym z elementów szkolenia młodzieży przewidzianego w programie.

 
Polityka Prywatności