Samozatrudnienie jako metoda aktywizacji

 

Jednym z najlepiej sprawdzonych sposobów rozwiązywania omawianej tutaj sytuacji jest promocja przedsiębiorczości oraz tworzenie jak najlepszych warunków do zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Jest to istotnym tym bardziej, że przedsiębiorcy nie stworzą w najbliższym czasie odpowiedniej liczby dodatkowych miejsc pracy. Z jednej strony jest to spowodowane przez brak pewności rozwoju sytuacji gospodarczej oraz stosunkowo wysokie koszty utworzenia nowego miejsca pracy, z drugiej zaś – przez wzrost konkurencyjności, która wymusza konieczność dopasowania struktury zatrudnienia oraz profilu działalności do bieżącej sytuacji firmy. W związku z tym, młodzi ludzie powinni mieć możliwość zatroszczenia się o własne miejsca pracy.

Analiza poziomu samozatrudnienia w Polsce wykonana przez „Public Profits” na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pozwala wskazać pewne szczególne cechy omawianego zjawiska. Z punktu widzenia Programu, szczególnie interesujące są powody, dla których absolwenci decydują się na samozatrudnienie oraz ograniczenia w podejmowaniu samodzielnej działalności gospodarczej.

Praca na własny rachunek traktowana jest przez większość respondentów jako alternatywa, wobec innych form aktywności zawodowej. Absolwenci często rozważają samozatrudnienie jako formę zaistnienia na rynku pracy, jednak rozważania te rzadko przekładają się na podejmowanie konkretnych działań.

Wśród powodów podjęcia decyzji o samozatrudnieniu absolwenci wymieniają niezależność w miejscu pracy oraz świadomość, że znalezienie dobrej, satysfakcjonującej stałej pracy może okazać się trudne. Jest to dla polityka społecznego szczególnie ważna informacja w sytuacji, gdy zainteresowanie młodzieży pracą na własny rachunek pozostaje na stosunkowo niskim poziomie.

Z danych Narodowego Spisu Powszechnego 2002 roku wynika, że w grupie pracujących na własny rachunek (i nie zatrudniających pracowników) zaledwie 4% stanowiły osoby w wieku 18-24 lata. Również młodzi bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy wykazywali znikome zainteresowanie pożyczkami na rozpoczęcie działalności gospodarczej, o czym świadczy bardzo niski odpływ z bezrobocia w wyniku otrzymania takiej pożyczki (w latach 2000–2004 około 0,1-0,2%); wśród absolwentów odsetek ten był jeszcze niższy.

Program „Pierwsza Firma” ma przyczynić się do poprawy tej sytuacji i do szerszego wykorzystania oraz upowszechnienia dostępnych instrumentów wspierających przedsiębiorczość.

Należy przy tym podkreślić, że prowadzenie własnej firmy daje szereg możliwości, które mogą być atrakcyjne dla młodych ludzi: możliwość planowania czasu pracy, wpływ na wizerunek i profil prowadzonej działalności, a w dłuższej perspektywie możliwość wyższych zarobków.

 
Polityka Prywatności