Bariery w przedsiębiorczości młodzieży

Wśród przyczyny małego zainteresowania absolwentów samozatrudnieniem we wspomnianym badaniu zidentyfikowano:

* brak umiejętności i odwagi do prowadzenia własnej działalności; brak pomysłu i duże ryzyko działania

* obawę przed brakiem pomocy w związku z załatwianiem licznych formalności

* brak środków finansowych

* niechęć do zaciągania pożyczki w sytuacji niepewności powodzenia przedsięwzięcia, a także utrudnienia prawne (brak przepisów, które dawałyby szczególne uprawnienia podmiotom jednoosobowym powstającym w wyniku samozatrudnienia w odróżnieniu od sytuacji pozostałych podmiotów gospodarczych)

* bariery uzyskania kredytu (skomplikowane procedury, problemy związane ze znalezieniem poręczycieli)

* długi okres oczekiwania na decyzję banku, zbyt krótki okres karencji spłaty kredytu, zbyt wysokie oprocentowanie kredytu).

Podsumowując stwierdzimy, że do najistotniejszych barier napotykanych przez młodych rozpoczynających działalność gospodarczą należą: brak praktycznej wiedzy w zakresie prowadzenia działalności, brak umiejętności identyfikacji nisz istniejących na lokalnym rynku, problemy z rejestracją firmy (w tym konieczność ponoszenia opłat rejestracyjnych), brak możliwości finansowych, brak w ogóle lub ograniczony dostęp do informacji o instrumentach polityki rynku pracy umożliwiających rozpoczęcie działalności oraz brak informacji o sieci instytucji kredytowych i poręczeniowych, zaangażowanych we wspieranie przedsiębiorczości.

Wymienione wyżej problemy powodują niską aktywność młodzieży, a tym samym zmniejszają liczbę potencjalnych nowych miejsc pracy. Niezbędne jest zatem wyposażenie młodych ludzi w teoretyczne i praktyczne umiejętności zwią­zane z prowadzeniem firmy oraz w informacje dotyczące dostępnych zasad oraz źródeł finansowania gospodarczych pomysłów.

 
Polityka Prywatności