Dyplomy, referencje, zaświadczenie o niekaralności

znalezionych: 32
Państwo - tematDyplomyReferencje i zaświadczenie o niekaralności
Austria - dyplomy, referencje, zaświadczenia
Tak, należy załączyć kopie świadectw (ostatnie szkolenie zawodowe, dodatkowe kwalifikacje, świadectwa pracy lub przynajmniej zaświadczenie o okresach zatrudnienia). Wszystkie certyfikaty należy przetłumaczyć na język niemiecki, chyba że kandydat ubiega się o posadę w przedsiębiorstwie międzynarodowym.

Na prośbę pracodawcy kandydat powinien dostarczyć przetłumaczone na język niemiecki referencje od dotychczasowego pracodawcy potwierdzające jego kwalifikacje i doświadczenie.

Najpóźniej w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej należy przedłożyć w przedsiębiorstwie odpis ostatnio uzyskanego dyplomu ukończenia najbardziej zaawansowanego stopnia edukacji. Listy referencyjne stosuje się wyłącznie przy ubieganiu się o stanowisko akademickie. Jeżeli pracodawca wymaga okazania zaświadczenia o niekaralności, z reguły informacja o tym jest zawarta w ogłoszeniu o pracy.
Belgia - dyplomy, referencje, zaświadczenia
Nie, na tym etapie załączanie dyplomów nie jest wymagane. Przedstawienie dyplomów może jednak okazać się konieczne przy podpisaniu umowy, warto zatem wcześniej je przetłumaczyć. W Belgii nie korzysta się z referencji i listów polecających. Czasem pracodawca może o nie poprosić, jednak zdarza się to rzadko. W przypadku niektórych stanowisk pracodawca może wymagać okazania zaświadczenia o niekaralności.
Bułgaria - dyplomy, referencje, zaświadczenia
Nie, chociaż podczas rozmowy kandydat może zostać poproszony o przedstawienie kopii dyplomu. Referencje od poprzednich pracodawców służą potwierdzeniu, że dana osoba jest odpowiednim kandydatem na dane stanowisko. Niektórzy pracodawcy mogą wymagać przedłożenia listów polecających. To, czy wymagane jest zaświadczenie o niekaralności, zależy od charakteru wykonywanego zawodu.
Chorwacja - dyplomy, referencje, zaświadczenia
Tak, o ile pracodawca wymaga tego w ogłoszeniu. W Chorwacji listy polecające nie są potrzebne, chyba że pracodawca poprosi o nie. Niektóre przedsiębiorstwa lub instytucje wymagają zaświadczenia o niekaralności.
Cypr - dyplomy, referencje, zaświadczenia
Zawsze wymagana jest kopia dyplomu, zazwyczaj na początkowym etapie procedury aplikacyjnej. Rzadko konieczne jest poświadczenie autentyczności dokumentów, z wyjątkiem zawodów regulowanych wymagających rejestracji (lekarzy, architektów, inżynierów itp.).

Referencje i listy polecające są zwykle wymagane w przypadku stanowisk wyższego szczebla. Prosząc o referencje, kandydat powinien jednocześnie poprosić daną osobę o pozwolenie na umieszczenie w swoim CV jej imienia i nazwiska, numeru telefonu i stanowiska służbowego.

Praca w zawodach regulowanych zwykle wymaga przedstawienia zaświadczenia o niekaralności.

Czechy - dyplomy, referencje, zaświadczenia
Nie, osoby odpowiedzialne za rekrutację sprawdzają dyplomy i inne dokumenty na etapie rozmowy o pracę. Odpisy dyplomów i kopie dokumentów zazwyczaj dostarcza się po podpisaniu umowy o pracę. Zazwyczaj pracodawcy nie wymagają referencji i listów polecających. Sprawdzają oni informacje podane przez kandydatów o ich poprzednim zatrudnieniu, dzwoniąc do byłych pracodawców.

W przypadku niektórych stanowisk, takich jak posada nauczyciela, sędziego lub policjanta, pracodawca może wymagać przedstawienia zaświadczenia o niekaralności. Zaświadczenia o niekaralności można uzyskać za pośrednictwem krajowego systemu uzupełniania i weryfikacji informacji (Czech POINTs), na który składa się sieć placówek finansowanych ze środków publicznych, w których obywatele mogą uzyskać informacje o swoich danych przechowywanych przez państwo w rejestrach centralnych.
Dania - dyplomy, referencje, zaświadczenia
Nie, chyba że pracodawca wyraźnie tego wymaga w ogłoszeniu o pracy. Zgłoszenie składa się z CV i listu motywacyjnego, chyba że pracodawca ma inne wymagania. To, czy referencje są potrzebne, zależy od sytuacji. Pracodawca skontaktuje się z osobami wskazanymi jako źródła referencji, jeśli będzie miał jakieś wątpliwości lub jeśli oferowane stanowisko wymaga wysokich kwalifikacji, jak na przykład stanowisko kierownicze lub akademickie. Referencji mogą udzielić byli pracodawcy lub współpracownicy (pracodawca oczekuje, że osoby te zgodzą się udzielić referencji na jego prośbę).

Przydatny może okazać się list polecający. Rekomendacje zawsze są mile widziane. Aby podjąć pracę z dziećmi albo osobami starszymi lub w sektorze finansowym wymagane jest zaświadczenie o niekaralności.
Estonia - dyplomy, referencje, zaświadczenia
Nie, dyplomy oraz świadectwa potwierdzające posiadane kwalifikacje lub ich kopie należy przynieść na rozmowę kwalifikacyjną. Wystarczy pokazać dyplom dający najwyższe kwalifikacje. Nie ma potrzeby przynoszenia dyplomów, które zostały uzyskane ponad 10 lat wcześniej, nie są związane z danym stanowiskiem ani nie poświadczają wymaganych umiejętności. W CV należy podać dane kontaktowe dwóch lub trzech osób wskazanych jako źródło referencji. Można wskazać dotychczasowego pracodawcę lub osoby zatrudnione w szkole lub na uczelni. Osoby te powinny być w stanie potwierdzić treść CV i udzielić informacji o przygotowaniu zawodowym kandydata.

Niektórzy pracodawcy z sektora publicznego mogą żądać zaświadczenia o niekaralności. Kandydaci do pracy w niektórych zawodach są zobowiązani przedstawić zaświadczenie o niekaralności wydane przez policję (np. kierowcy w zakresie karalności za wykroczenia drogowe).

Finlandia - dyplomy, referencje, zaświadczenia
Jeżeli takie wymaganie zostało określone w ogłoszeniu o pracy, należy także załączyć kopie dyplomów. Oryginały dyplomów należy zabrać ze sobą na rozmowę kwalifikacyjną. Pracodawca może chcieć je przeanalizować. W zgłoszeniu lub CV należy podać nazwiska kilku osób, z którymi może się skontaktować pracodawca. Kandydat powinien wcześniej się upewnić, czy osoby te zechcą go zarekomendować, ponieważ z reguły wymaga się od kandydata referencji. Niektórzy pracodawcy wymagają od kandydatów załączenia do zgłoszenia kopii listów referencyjnych. Udając się na rozmowę kwalifikacyjną, należy je zabrać ze sobą, gdyż pracodawca może chcieć się z nimi bliżej zapoznać.

W ogłoszeniu o pracy znajduje się zwykle informacja, czy praca wymaga od kandydata przedstawienia zaświadczenia o niekaralności. Zaświadczenie o niekaralności muszą okazać wyłącznie kandydaci, którzy pomyślnie przeszli procedurę rekrutacyjną.
Francja - dyplomy, referencje, zaświadczenia
Nie ma potrzeby przesyłania dyplomów wraz z aplikacją, ale niezbędne jest zabranie ich ze sobą na rozmowę kwalifikacyjną. Przydatne mogą okazać się kopie dyplomów wraz z ich uwierzytelnionym tłumaczeniem, zwłaszcza jeżeli system edukacji w kraju kandydata różni się od francuskiego systemu szkolnictwa. Listy polecające zazwyczaj nie są wymagane. Kandydaci powinni jednak szczegółowo opisać swoje doświadczenie zawodowe, aby dowieść swoich kompetencji. Niektórzy pracodawcy mogą zechcieć skontaktować się telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej z jednym lub kilkoma pracodawcami wskazanymi w CV. Niektóre posady (np. w ochronie lub administracji publicznej) wymagają przedstawienia zaświadczenia o niekaralności.
Grecja - dyplomy, referencje, zaświadczenia
Nie, chyba że pracodawca wyraźnie tego zażąda. Wszystkie niezbędne aktualne dokumenty (dyplomy, świadectwa, listy referencyjne) należy zabrać ze sobą na spotkanie z osobą prowadzącą rekrutację.

To zależy od pracodawcy. Referencje zazwyczaj nie są wymagane, ale w razie potrzeby może ich udzielić były pracodawca. Mają one na celu zwiększenie szans kandydata dzięki potwierdzeniu jego umiejętności.

Listy polecające nie są zwykle wymagane, ale muszą być dostępne na życzenie pracodawcy. W przypadku stanowisk wyższego szczebla i pracy w ochronie może być konieczne przedstawienie zaświadczenia o niekaralności.

Hiszpania - dyplomy, referencje, zaświadczenia
Nie, w miarę możliwości należy jednak uzyskać od władz hiszpańskich poświadczenie autentyczności dokumentów. Tak, dokumenty te należy zabrać ze sobą na rozmowę. Lepiej jest mieć je przy sobie, na wypadek gdyby były konieczne. W ostatnich latach pracodawcy coraz częściej domagają się listów polecających lub referencji. Warto zabrać ze sobą dyplomy, listy polecające od poprzedniego pracodawcy, współpracowników lub nauczycieli, a także wszelkie inne dokumenty związane z informacjami zamieszczonymi w CV.
Holandia - dyplomy, referencje, zaświadczenia
Nie, pracodawca poprosi o przedstawienie kopii wymaganych dokumentów podczas rozmowy kwalifikacyjnej lub pierwszego dnia pracy. W przypadku kandydatów z zagranicy wskazane jest przetłumaczenie dyplomu na język niderlandzki lub angielski oraz poświadczenie kwalifikacji. Podanie referencji nie jest obowiązkowe. Decyzja o wskazaniu osoby, która może udzielić referencji, należy wyłącznie do kandydata. Pracodawca ma możliwość skontaktowania się z osobami udzielającymi referencji wyłącznie po uzyskaniu zgody kandydata. Udzielając referencji, nie opisuje się kwestii osobistych lub powodów odejścia z poprzedniej pracy.

Jeżeli pracodawca wymaga okazania zaświadczenia o niekaralności, informacja o tym powinna zostać zawarta w ogłoszeniu o pracy.


Irlandia - dyplomy, referencje, zaświadczenia
Jeżeli procedura aplikacyjna obejmuje przesłanie CV i listu motywacyjnego, wraz z CV należy przesłać kserokopie stosownych dokumentów potwierdzających kwalifikacje. Przesyłając formularz w postaci elektronicznej, kandydaci powinni wyraźnie określić w nim wszystkie swoje kwalifikacje i wskazać, że dokumenty potwierdzające są dostępne na życzenie. Kandydat może zostać poproszony o przyniesienie oryginałów dyplomów na rozmowę kwalifikacyjną.

Korzystanie z referencji jest w Irlandii bardzo popularne. Wyróżnia się dwie kategorie referencji: jedna zawierająca informacje ogólne o kandydacie i jego charakterze, a druga - udzielana przez poprzedniego pracodawcę - dotyczy życia zawodowego. Pracodawca nie skontaktuje się z osobami wymienionymi w referencjach, jeśli nie będzie rozważał przyjęcia kandydata do pracy. Przed podaniem nazwiska danej osoby w swoich referencjach należy to wcześniej z nią ustalić. Wiarygodnymi źródłami referencji są: poprzedni pracodawca, ksiądz lub funkcjonariusz irlandzkiej policji (Garda). Oczekuje się, że taka osoba udzieli telefonicznych referencji dotyczących kandydata.

Chociaż od kandydatów na każde stanowisko wymaga się nienagannej opinii, w niektórych zawodach niezbędne jest stosowne zaświadczenie. Przykładowo do opieki nad dziećmi lub osobami starszymi potrzebne może być zaświadczenie od Garda.
Islandia - dyplomy, referencje, zaświadczenia

Należy zdobyć zaświadczenie o uznawalno- ści i równoważności posiadanego dyplomu i wykształcenia w Islandii. Pozwoli to pracodawcy właściwie ocenić wiedzę i umiejętności kandydata. Może również zwiększyć szanse znalezienia dobrej i dobrze płatnej pracy.

Obowiązuje zasada, że wykształcenie upoważniające do wykonywania danego zawodu w kraju ojczystym upoważnia do jego wykonywania na terenie państw UE i EOG. Z reguły na terenie całej UE i całego EOG uznaje się wykształcenie magisterskie, 3-letnie studia licencjackie i studia zawodowe dla absolwentów szkół średnich.

Za koordynację procedur nostryfikacyj- nych odpowiada ministerstwo szkolnictwa, nauki i kultury. Przy tym za koordynację spraw dotyczących nostryfikacji dyplomów odpowiadają poszczególne ministerstwa, w zależności od kompetencji, i tak np. islandzkie ministerstwo zdrowia odpowiada za uznawanie wykształcenia medycznego i zawodów medycznych. Zbieranie niezbędnych informacji warto rozpocząć od odwiedzenia strony http://www.menntagatt.is, która stanowi główne źródło danych dotyczących oceny i uznawalności kwalifikacji.

Bardzo ważne jest, by wskazać w CV przynajmniej dwie osoby mogące udzielić pozytywnych referencji. Może to być przykładowo były pracodawca lub nauczyciel. Uprzednio należy spytać te osoby o zgodę. Udzielający referencji powinni wiedzieć, jakim pracownikiem jest kandydat, i być w stanie zaświadczyć, że posiada on odpowiednie umiejętności i właściwe podejście do pracy.

Listy polecające mogą być pomocne, pracodawcy wolą jednak zasięgać informacji o kandydatach bezpośrednio u osoby udzielającej referencji. Niemniej warto wspomnieć o listach w CV i mieć je przy sobie podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Niektórzy pracodawcy wymagają zaświadczenia o niekaralności wydanego przez władze lokalne. Jest ono najczęściej wymagane w zawodach związanych z opieką i sprzątaniem, ponieważ pracownik wykonuje swoje obowiązki bez nadzoru, często w prywatnych domach lub biurach.

Lichtenstein - dyplomy, referencje, zaświadczenia
Jest to zalecane. Kandydat powinien przynajmniej mieć ze sobą stosowne dokumenty podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Listy polecające i referencje są dla rekrutującego bardzo ważne, ale należy je okazać wyłącznie na jego życzenie.
Litwa - dyplomy, referencje, zaświadczenia
Tak, należy przesłać kopie wraz z aplikacją i zabrać ze sobą oryginały na rozmowę. Poprzedni pracodawcy mogą być poproszeni o referencje. Zaleca się, aby kandydat przyniósł na rozmowę oryginały dyplomów, a nie ich kopie. Listy polecające nie należą na Litwie do rzadkości, w związku z czym można je zabrać ze sobą na rozmowę (jeżeli są napisane w obcym języku, powinny być przetłumaczone).
Luksemburg - dyplomy, referencje, zaświadczenia
Tak, do zgłoszenia należy załączyć kopie dyplomów.

Nie ma ogólnych zasad dotyczących stosowania referencji lub listów polecających. Zwykle ogłoszenia o pracy zawierają informację o wymaganych dokumentach lub referencjach. Często zaleca się przyniesienie kopii tych dokumentów na rozmowę kwalifikacyjną. Dotyczy to także wymogu zaświadczenia o niekaralności.

Łotwa - dyplomy, referencje, zaświadczenia
Kopię dyplomu lub inne świadectwo kwalifikacji należy przedstawić na żądanie pracodawcy.

Listy polecające mogą ułatwić kandydatowi znalezienie pracy na Łotwie, gdyż kontakty osobiste są w tym kraju popularnym i skutecznym sposobem poszukiwania zatrudnienia. Referencje i listy polecające mogą być także częścią formalnej procedury aplikacyjnej. Ich autorami mogą być poprzedni pracodawcy lub współpracownicy, ale nie krewni.

W przypadku niektórych stanowisk obowiązkowe jest dostarczenie zaświadczenia o niekaralności.

Malta - dyplomy, referencje, zaświadczenia

Na etapie podania o pracę dokumenty potwierdzające kwalifikacje nie są zwykle wymagane. Okazanie oryginałów świadectw będzie jednak wymagane podczas rozmowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać kserokopie świadectw, na wypadek gdyby osoba przeprowadzająca rozmowę poprosiła o ich egzemplarz. Wykształcenie uzyskane poza Maltą, na przykład na zagranicznej uczelni, wymaga uznania. O pomoc w tym zakresie można zwrócić się do maltańskiego centrum informacji o uznawaniu kwalifikacji (Malta Qualifications Reco- gnition Information Centre - MQRIC), które jest częścią narodowej komisji ds. szkolenia ustawicznego i szkolnictwa wyższego (http://www.ncfhe.org.mt).

Referencje są na ogół wymagane w przypadku stanowisk w sektorze usługowym, finansowym itp. Po referencje najlepiej zwrócić się do poprzedniego pracodawcy, wiarygodnego specjalisty lub proboszcza. Referencje mają zazwyczaj na celu potwierdzenie, że dany kandydat jest osobą rzetelną, która bez trudu wykona powierzone zadanie.

Listy referencyjne są potrzebne tylko wówczas, gdy o ich przedłożenie poprosi sam pracodawca.

Niemcy - dyplomy, referencje, zaświadczenia
Tak, jeżeli mają one ścisły związek z profilem danej posady lub wymaganymi umiejętnościami. Od kandydatów nie oczekuje się załączenia wszystkich dyplomów (np. z kursu komputerowego sprzed 10 lat).

Świadectwo pracy potwierdzające wydajność i obowiązkowość kandydata jest niezbędne, by przekonać potencjalnego pracodawcę, że kandydat jest właściwą osobą na dane stanowisko (Świadectwo pracy jest dokumentem, który każdy pracownik w Niemczech może uzyskać od pracodawcy. Skrócone świadectwo pracy zawiera dane osobowe i informacje o charakterze i okresie zatrudnienia, z pominięciem oceny pracownika. Pełne świadectwo pracy obejmuje dodatkowo informacje o wydajności pracownika, jego kwalifikacjach i zachowaniu w pracy.) Świadectwo pracy i kopie dyplomów należy przesłać wraz z listem motywacyjnym i CV.

W Niemczech raczej nie korzysta się z referencji ani listów  polecających. Nowy pracodawca może skontaktować się z poprzednim lub obecnym pracodawcą kandydata tylko w wyjątkowych okolicznościach.

Ubiegając się o pracę w sektorze publicznym, należy pamiętać o zaświadczeniu o niekaralności, które można otrzymać na komisariacie policji. W przypadku innych stanowisk nie zawsze wiadomo, czy takie zaświadczenie będzie potrzebne. Pracodawca może poprosić o nie przy podpisywaniu umowy.
Norwegia - dyplomy, referencje, zaświadczenia
Odpisy dyplomów i kopie certyfikatów należy załączyć do aplikacji, wyłącznie jeżeli takie są wymagania opisane w ogłoszeniu o pracy. W przeciwnym razie należy je okazać na życzenie osoby rekrutującej. Pracodawca potrzebuje poświadczonego odpisu dyplomu oraz jego uwierzytelnionego tłumaczenia (na język norweski lub przynajmniej na język angielski). Norwescy pracodawcy systematycznie sprawdzają referencje. W związku z tym na końcu CV należy wymienić osoby, które mogą udzielić referencji. Osoby takie udzielają norweskiemu pracodawcy informacji (w języku angielskim lub jednym z języków skandynawskich) o zakresie obowiązków pełnionych poprzednio przez kandydata oraz jego zdolnościach zawodowych i osobistych.

Pracodawcy z reguły nie wymagają listów polecających ani nawet nie proszą o nie, chyba że kandydat jest w stanie uzyskać je od właściwej osoby.

Od osób ubiegających się o pracę w ochronie lub szkolnictwie wymaga się okazania zaświadczenia o niekaralności. Wymóg ten jest jednak z góry określony w ogłoszeniu o pracy.
Polska - dyplomy, referencje, zaświadczenia
W niektórych przypadkach do CV należy załączyć odpis dyplomu, kopie certyfikatów itp. Pracodawcy biorą je pod uwagę, decydując o wyborze kandydatów zapraszanych na rozmowę kwalifikacyjną. Referencje nie są powszechnie stosowane. Korzystniejsze jest przedłożenie pisemnego zaświadczenia o zatrudnieniu oraz dokumentów potwierdzających wykształcenie. Jeżeli jednak kandydat pragnie dostarczyć referencje, powinien wskazać byłego pracodawcę lub nauczyciela jako osobę mogącą ich udzielić. Zwykle listy polecające nie mają większego znaczenia, chyba że pochodzą od uznanego pracodawcy. Zatrudnienie w sektorze publicznym wymaga zaświadczenia o niekaralności.
Portugalia - dyplomy, referencje, zaświadczenia

Nie, chyba że wymaga tego ogłoszenie o pracy. Kopie niezbędnych dokumentów należy jednak zabrać ze sobą na rozmowę. Jeżeli zgłoszenie kandydata zostanie przyjęte, zostanie on poproszony o przedłożenie tych dokumentów na etapie formalizacji umowy.

Udając się na rozmowę, należy dokonać selekcji dokumentów, pamiętając, że portugalscy pracodawcy mogą nie mieć wystarczającej znajomości systemu edukacyjnego czy szkoleniowego funkcjonującego w kraju pochodzenia kandydata oraz poziomu wiedzy i umiejętności, jakie można dzięki niemu uzyskać. Bardziej przydatny może okazać się suplement Europass do dyplomu lub świadectwa.
Pracodawcy nie mają w zwyczaju prosić o referencje lub sięgać po listy polecające, choć niektórzy mogą je uznawać za atut.
Rumunia - dyplomy, referencje, zaświadczenia
Tylko jeżeli pracodawca o to poprosi. Niektórzy pracodawcy proszą o przedłożenie odpisu dyplomu na początku procedury, inni nie zapoznają się z dyplomem w toku rekrutacji. Pracodawcy zazwyczaj proszą o przedstawienie referencji lub listów referencyjnych.

Wszyscy pracodawcy wymagają okazania zaświadczenia o niekaralności (czyli o nie- figurowaniu w rejestrze karnym). Wykazanie, że nie było się karanym, może być wymagane w przypadku każdego stanowiska.

Słowacja - dyplomy, referencje, zaświadczenia
Nie zawsze. Czasami należy załączyć je do aplikacji, a czasami przynieść ze sobą na rozmowę. Kandydat powinien przedstawić rekrutującemu rekomendacje dotyczące jego doświadczenia i umiejętności zawodowych, a także dane osoby, która może potwierdzić prawdziwość tych informacji. Referencje powinny potwierdzać przepracowany okres, zawierać ocenę pracy kandydata oraz rekomendację dla kolejnych pracodawców.

Między innymi nauczyciele i osoby, które pracują z bronią lub niebezpiecznymi substancjami, będą potrzebować zaświadczenia o niekaralności.
Słowenia - dyplomy, referencje, zaświadczenia
Zwykle pracodawca wymaga przesłania kopii świadectw poświadczających zdobyte wykształcenie i kwalifikacje. W przeciwnym razie kandydat może je przesłać z własnej inicjatywy. Można również napisać, że dokumenty zostaną dostarczone później, jeśli zajdzie taka potrzeba. Zaleca się, aby kandydat przyniósł na rozmowę oryginały dokumentów, a nie ich kopie. Ważne są dokumenty potwierdzające kompetencje językowe, znajomość obsługi komputera, zdobyte doświadczenie i osiągnięcia oraz udział w zawodach i konkursach. Pracodawcy oczekują referencji od kandydatów. Kandydat może przekazać listy polecające od dotychczasowego pracodawcy, wykładowcy lub opiekuna naukowego bądź przekazać dane tych osób, tak by potencjalni pracodawcy mogli się z nimi skontaktować i zapytać o opinię na temat kandydata. Listy polecające są traktowane jako atut i bywają pomocne. Jeżeli pracodawca wymaga okazania zaświadczenia o niekaralności, informacja o tym znajduje się zwykle w ogłoszeniu o pracy.
Szwajcaria - dyplomy, referencje, zaświadczenia
Jeżeli wymaga tego ogłoszenie o pracy, do listu motywacyjnego należy załączyć dyplom ukończenia szkoły o najbardziej zaawansowanym profilu edukacyjnym. Nigdy nie należy jednak załączać dyplomu do zgłoszenia spontanicznego. Można go wręczyć na pierwszym spotkaniu z pracodawcą. Kandydat powinien być w stanie podać imiona i nazwiska osób, które mogą udzielić referencji, na wypadek gdyby został o to poproszony. Rzadko uwzględnia się listy polecające. Jeżeli pracodawca wymaga okazania zaświadczenia o niekaralności, informacja na ten temat znajdzie się zwykle w ogłoszeniu o pracy.
Szwecja - dyplomy, referencje, zaświadczenia
Zazwyczaj do zgłoszenia nie załącza się dokumentów. Jeżeli pracodawca wymaga okazania odpisu dyplomu, należy go przynieść na rozmowę kwalifikacyjną.

Kandydaci, którzy są w stanie wskazać osoby mogące udzielić aktualnych referencji, powinni zamieścić dane tych osób w CV. W przeciwnym razie w CV należy umieścić następującą adnotację: Referencje dostępne na życzenie. Osobą udzielającą referencji jest najczęściej poprzedni pracodawca. Zadaniem takiej osoby jest poparcie zgłoszenia danego kandydata oraz opisanie kandydata i jego zdolności do pracy.

Listy polecające są traktowane jak najbardziej na miejscu i bywają pomocne. Należy je mieć ze sobą podczas rozmowy. Listy powinny pochodzić od poprzedniego pracodawcy, zwierzchnika lub pracownika działu kadr. Kandydaci, którzy nie posiadają doświadczenia zawodowego mogą przedłożyć list polecający od nauczyciela lub np. trenera drużyny sportowej.

Węgry - dyplomy, referencje, zaświadczenia
Kopie dyplomów przesyłane są, jeśli wymaga tego pracodawca. Zapewne pracodawca poprosi kandydata o ich przedstawienie w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej lub przed podpisaniem umowy o pracę. Autentyczność dokumentów początkowo nie jest weryfikowana, ale w przypadku niektórych stanowisk (np. lekarzy) stwierdzenie ich autentyczności jest warunkiem podpisania umowy. Na Węgrzech referencje nie są powszechnie stosowane, ale mogą okazać się przydatne, jeżeli są istotne. Pomocne może przykładowo okazać się świadectwo pracy lub ocena umiejętności pracownika od poprzedniego pracodawcy. Pracodawca może zechcieć zadzwonić do poprzedniego pracodawcy, o ile kandydat nie ma nic przeciwko temu.

Listy polecające nie są popularne, ale mogą sprawiać dobre wrażenie, jeżeli pochodzą ze znanego przedsiębiorstwa, szczególnie z tego samego obszaru działalności. W przypadku niektórych zawodów pracodawcy mogą zawrzeć w ogłoszeniu wymóg przedstawienia zaświadczenia o niekaralności (nawet jeżeli zaświadczenie nie jest wymagane ustawowo).
Wielka Brytania - dyplomy, referencje, zaświadczenia
Nie, pracodawca zazwyczaj poprosi o nie na późniejszym etapie. Należy podać w formularzu aplikacyjnym lub w CV dane kontaktowe osób, które mogą udzielić referencji. Pracodawca sprawdzi prawdziwość podanych informacji, kontaktując się z osobą udzielającą referencji. Najlepiej skorzystać z pomocy ostatniego pracodawcy, ale należy się upewnić, że dana osoba potrafi porozumiewać się w języku angielskim. Listy polecające nie są zazwyczaj niezbędne.

Praca w sektorze ochrony i z osobami wymagającymi szczególnej opieki (dzieci, osoby starsze) wymaga zaświadczenia o niekaralności (sprawdzenia kandydata za pośrednictwem służby Disclosing and Barring Service).


Włochy - dyplomy, referencje, zaświadczenia
Nie, ale wszelkie potrzebne dokumenty należy przynieść ze sobą na rozmowę (Włosi bezwzględnie przestrzegają wymogów formalnych). Kandydat posiadający referencje i listy polecające (od poprzedniego pracodawcy, profesora na uczelni itp.) na poparcie swojego doświadczenia zawodowego lub umiejętności i zdolności ma niewątpliwą przewagę.
Kanał RSS dla tej listy

źródło: Komisja Europejska, 2014, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego
autorzy: doradcy EURES (sieć europejskich ofert pracy)
 
Polityka Prywatności