Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?

Państwo
Znaleziono wszystkich: 32
Państwo - tematJak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?Z jakim wyprzedzeniem należy pojawić się na rozmowie?
Austria - jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?
Jeżeli liczba kandydatów jest duża, firmy zazwyczaj organizują preselekcję lub sprawdziany. W przypadku kluczowych stanowisk oraz stanowisk kierowniczych organizuje się także testy przeprowadzane przez ośrodki oceny. Pracodawcy poszukują kandydatów o profilu jak najbardziej zbliżonym do przedstawionego w ofercie. Oczekują od kandydatów udowodnienia, że ich kwalifikacje i doświadczenie odpowiadają temu profilowi, opowiedzenia o swoich mocnych i słabych stronach z punktu widzenia zawodowego i osobistego i odpowiedzi na pytaniamotywację, umiejętności interpersonalne i perspektywy rozwoju zawodowego. Dodatkowo należy być przygotowanym na pytania dotyczące CV (np. o częstotliwość zmieniania pracy).

Celem pracodawcy przeprowadzającego rozmowę jest nawiązanie dialogu, który umożliwi bliższe poznanie kandydata, jego kwalifikacji oraz oczekiwań względem pracy. W trakcie rozmowy zostaną zatem poruszone również takie kwestie, jak godziny i dni pracy oraz zakres zajęć i obowiązków na danym stanowisku. Rozmowa kwalifikacyjna prowadzona jest w sposób przyjacielski, ale także obiektywny i bezstronny.

Kandydaci powinni mieć gruntowną wiedzę na temat przedsiębiorstwa, czyli tego, co produkuje, jaka jest jego wielkość, czy jest scentralizowane, czy też nie, i czy posiada siedzibę za granicą, a także orientować się, jak jest postrzegane i jaki profil prezentuje.

Ważna jest komunikacja werbalna. Sposób wysławiania się i prezentacja powinny odpowiadać rodzajowi pracy, o którą ubiega się kandydat (należy jasno określić motywację do pracy, zakomunikować swoje umiejętności społeczne, umiejętność pracy w zespole, autorytet i umiejętności przywódcze, odporność na stres oraz elastyczność). Należy zwracać uwagę na komunikację niewerbalną, zwłaszcza punktualność, nastawienie, kontakt wzrokowy, gestykulację oraz wyraz twarzy.

Rozmowa trwa zazwyczaj około 1 godziny. Możliwe jest przeprowadzenie rozmowy w formie wideokonferencji, aczkolwiek Skype jest wykorzystywany tylko w wyjątkowych sytuacjach przy rekrutacji pracowników akademickich.

Pracodawcy bardzo poważnie traktują kwestię punktualności. Spóźnienie się jest niedopuszczalne. Spotkanie można przełożyć lub odwołać wyłącznie z uzasadnionego powodu. W takim wypadku (np. choroby) należy powiadomić pracodawcę z wyprzedzeniem i z własnej inicjatywy poprosić o nowy termin rozmowy kwalifikacyjnej.
Belgia - jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?

W przypadku gdy pracodawca jest zainteresowany kandydaturą, może dojść do jednej lub kilku rozmów kwalifikacyjnych. Kandydat może również zostać poddany sprawdzianom i testom umiejętności oraz psychologicznym.

Przed rozmową kandydat powinien dowiedzieć się więcej o przedsiębiorstwie, zastanowić się, dlaczego chce pracować dla danego pracodawcy i w danym sektorze, a następnie przećwiczyć odpowiedzi na pytania w języku, w którym odbędzie się rozmowa.

Rozmowa kwalifikacyjna stanowi raczej proces negocjacyjny niż sesję pytań i odpowiedzi. Pracodawca zwraca najwięcej uwagi na nastawienie kandydata, asertywność, uprzejmość oraz sposób, w jaki się prezentuje. Osoba ubiegająca się o pracę w danym przedsiębiorstwie ma stać się jego wizytówką. Co więcej, musi pasować do reszty zespołu.

Należy zawsze być punktualnym. Najlepiej pojawić się 5 minut wcześniej. Jeżeli zdarzy się, że z powodu korków, opóźnienia pociągu itp. kandydat może się spóźnić na rozmowę, powinien powiadomić o tym pracodawcę. Należy zatem upewnić się, że jadąc na spotkanie, ma się przy sobie numer kontaktowy.
Bułgaria - jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?
Kandydat powinien posiadać wiedzę na temat charakteru działalności przedsiębiorstwa, kierownictwa, klientów, konkurentów oraz szans na rozwój. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej pracodawca zwraca uwagę na poprawność, wygląd, opanowanie, pewność siebie oraz gestykulację kandydata. Kandydat powinien stawić się na rozmowę kwalifikacyjną z około 10-minutowym wyprzedzeniem.
Chorwacja - jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?
Niezmiernie ważne jest pierwsze wrażenie. Pracodawca zwróci uwagę na ubiór kandydata. CV jest również wizytówką osoby ubiegającej się o pracę. Pytania zadawane podczas pierwszej rozmowy kwalifikacyjnej na ogół dotyczą mocnych i słabych stron kandydata. Warto zebrać informacje na temat przedsiębiorstwa, aby zapoznać się z charakterem jego działalności i wymaganiami na danym stanowisku. Kandydaci, których znajomi pracują w danym przedsiębiorstwie, mogą skorzystać z ich pomocy, aby uzyskać przewagę nad innymi ubiegającymi się o stanowisko.

Przed rozmową kandydat może zostać poproszony o wzięcie udziału w testach pisemnych lub ustnych (psychologicznych, merytorycznych).

Kandydaci, którzy w międzyczasie tracą zainteresowanie daną pracą, powinni jak najszybciej poinformować o tym pracodawcę
Kandydat powinien przybyć na miejsce 10-15 minut wcześniej, dzięki czemu będzie miał wystarczającą ilość czasu, by uporządkować dokumenty i przygotować się do rozmowy. Powinien koniecznie uprzedzić pracodawcę o możliwym spóźnieniu lub niemożności przybycia na rozmowę.
Cypr - jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?
Kandydat powinien mieć podstawową wiedzę na temat działalności, wielkości firmy itp. Pracodawcy zwykle zwracają uwagę na ogólny wygląd i ubiór kandydata. Kandydaci powinni być pewni siebie i uprzejmi. Na rozmowę kwalifikacyjną należy przybyć o wyznaczonej godzinie. Jeżeli stawienie się na rozmowę nie jest niemożliwe, lepiej zawiadomić o tym z wyprzedzeniem.
Czechy - jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?
Osoby rekrutujące oczekują od kandydatów znajomości przedsiębiorstwa (jego struktury, zakresu działalności) oraz stanowiska będącego przedmiotem ogłoszenia. Kandydaci zostaną poproszeni o wyjaśnienie, dlaczego chcą pracować w danej firmie. Co więcej, kandydaci powinni być także przygotowani na pytania dotyczące wiedzy fachowej, którą dysponują, oraz innych kwalifikacji (cech osobowościowych, umiejętności pracy indywidualnej lub w zespole, rzetelności, elastyczności i doświadczenia). W celu sprawdzenia osobowości kandydata niektórzy pracodawcy wymagają także udziału w testach psychodiagnostycznych.

Najpowszechniejszą formą rozmowy kwalifikacyjnej jest osobiste spotkanie z pracodawcą. Pierwszy etap rozmów może jednak odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej. Korzystanie z nowych narzędzi multimedialnych jest jeszcze mało rozpowszechnione.
Spóźnienie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną nie jest zasadniczo tolerowane. Z reguły dopuszczalne jest spóźnienie maksymalnie 5-minutowe.
Dania - jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?
Rozmowa o pracę ma formę dialogu między kandydatem a przedstawicielami pracodawcy, w związku z czym od kandydata oczekuje się aktywnego udziału i zadawania pytań. Kandydat powinien wcześniej przygotować sobie pytania i dowiedzieć się, jakie wartości są wyznawane w firmie i jaka jest jej misja. Ponadto kandydat może spodziewać się testów psychologicznych i praktycznych. Duńczycy są bardzo punktualni. Najlepiej przybyć na spotkanie 5-10 minut przed czasem. Nie ma wymogu potwierdzania swojego przybycia. Jeśli kandydat nie pojawi się na rozmowie, raczej nie ma szans na nowy termin, chyba że jego kwalifikacje są bardzo wysokie.
Estonia - jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?
Kandydaci powinni odpowiednio przygotować się do rozmowy. Dzięki temu w trakcie spotkania będą sprawiali wrażenie pewnych siebie i skoncentrowanych. Warto wziąć ze sobą długopis i notes, aby sporządzać notatki. Przed zajęciem miejsca należy poczekać, aż pracodawca sam to zaproponuje. Należy być pewnym siebie i przekonującym, nie zapominając przy tym o uśmiechu. Bardzo ważne jest, aby stawić się na rozmowę punktualnie. Nieuzasadnione spóźnienie jest niedopuszczalne. Najlepiej przybyć na miejsce kilka minut przed czasem - będzie to dowodem punktualności i zainteresowania stanowiskiem.
Finlandia - jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?
Jednym z pierwszych pytań zadawanych przez pracodawcę jest pytanie o motywację - dlaczego kandydat ubiega się o pracę na danym stanowisku i dlaczego powinien zostać wybrany. Kandydat powinien być przygotowany na udzielenie jasnego wyjaśnienia swojej motywacji. Co więcej, powinien sporządzić listę swoich osobistych i zawodowych zalet.

Aby wywrzeć dobre wrażenie, warto przed spotkaniem odwiedzić stronę internetową przedsiębiorstwa, aby zapoznać się z podstawowymi informacjami na jego temat.
Punktualność jest w Finlandii normą, zarówno w przypadku pracodawcy, jak i pracownika.
Francja - jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?
Pracodawca zwraca szczególną uwagę na punktualność kandydata oraz sposób, w jaki się prezentuje, w tym jego ubiór. Rozmowa kwalifikacyjna może potrwać pół dnia, wliczając w to sprawdziany praktyczne. Kandydat powinien jak najwięcej dowiedzieć się o przedsiębiorstwie, by w trakcie rozmowy odpowiednio przedstawić swoją motywację do pracy na danym stanowisku. Mimo że Francuzi nie słyną z punktualności, zwłaszcza w dużych miastach, takich jak np. Paryż, zaleca się przybycie na spotkanie 15 minut przed jego rozpoczęciem.
Grecja - jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?

Przed udaniem się na rozmowę kwalifikacyjną warto dowiedzieć się jak najwięcej o przedsiębiorstwie.

Jeżeli istnieje ważny powód uniemożliwiający przybycie na rozmowę, należy poprosić o ustalenie nowego terminu z 2- lub 3- dniowym wyprzedzeniem.

Na spotkanie należy stawić się punktualnie. Najlepiej przybyć na rozmowę kwalifikacyjną z 10-minutowym wyprzedzeniem. Należy jednak liczyć się z tym, że pracodawca może się spóźnić.
Hiszpania - jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?

Kandydaci powinni przygotować się w takim stopniu, by w trakcie rozmowy przedstawić jasny obraz swych zalet predestynujących ich do danej posady.

Często kandydaci są poddawani testom kompetencyjnym w celu stwierdzenia ich umiejętności praktycznych i wiedzy, a także odbywają rozmowę kwalifikacyjną z pracownikiem działu kadr. Zazwyczaj kandydaci przychodzą na spotkanie do siedziby firmy, chociaż możliwe jest przeprowadzenie rozmowy za pomocą narzędzi multimedialnych (wideokonferencji, Skype'a itp.).
Hiszpanie nierzadko się spóźniają, ale od kandydatów oczekuje się punktualności. Przybycie na miejsce 5-10 minut przed czasem spotkania powinno wystarczyć na odszukanie osoby, która ma przeprowadzić rozmowę.
Holandia - jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?
Kandydaci są zapraszani na rozmowę kwalifikacyjną, której celem jest ich bliższe poznanie. Rozmowę może przeprowadzać organizacja pośrednictwa pracy. Spotkanie to jest postrzegane jako okazja do poznania się nawzajem. Atmosfera, w jakiej utrzymana jest rozmowa, oscyluje między oficjalną a nieoficjalną i opiera się na partnerskich stosunkach rozmówców.

Pracodawca oczekuje, że w trakcie rozmowy kandydat wykaże się znajomością warunków pracy, przedsiębiorstwa oraz jego działalności. Kandydat ma również możliwość zadania pytań. Należy wykorzystać taką szansę, aby dowieść swojej motywacji do zdobycia pracy oraz zainteresowania nią, a nie po to, by zapytać o pensję.

Pytania na ogół dotyczą doświadczenia zawodowego i umiejętności kandydata. Na podstawie wyników rozmowy kandydat zostaje odrzucony albo zaproszony na kolejną rozmowę.

Brak podstawowej wiedzy o przedsiębiorstwie jest jednym z najczęstszych powodów niezaproszenia danej osoby na drugą rozmowę lub odrzucenia kandydatury. Aby uzyskać informacje o firmie, należy zapoznać się z jej sprawozdaniem rocznym i dowiedzieć się jak najwięcej o sektorze, w którym działa, ostatnich wydarzeniach, które jej dotyczą, i prawdopodobnych zmianach. Wiedza o firmie świadczy o zmotywowaniu kandydata.

Kolejne rozmowy kwalifikacyjne mają bardziej szczegółowy charakter i poświęcone są kwestiom bezpośrednio dotyczącym danego stanowiska, umiejętnościom rozwiązywania problemów oraz doświadczeniu kandydata. Po pierwszej lub drugiej rozmowie kwalifikacyjnej kandydat może zostać poproszony o wzięcie udziału w sprawdzianach.

O ewentualnym przyjęciu do pracy kandydat jest informowany w niedługim czasie po odbyciu rozmowy.

Oprócz dyplomów i zaświadczeń holenderscy pracodawcy przykładają coraz większą wagę do umiejętności kandydata.
Kandydaci powinni przygotować się na pytania dotyczące ich umiejętności, korzystając z tzw. metody STAR (situ- ation, task, action, result - sytuacja, zadanie, działanie, rezultat)
Punktualność jest bezwzględnie wymagana od kandydatów. O wyznaczenie nowego terminu spotkania można poprosić jedynie z bardzo poważnych przyczyn (np. choroba lub śmierć krewnego).
Irlandia - jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?
Przygotowania mają zasadnicze znaczenie, ponieważ dla wielu kandydatów od rozmowy kwalifikacyjnej zaczyna się praca w przedsiębiorstwie. Przed rozmową zaleca się wyszukanie jak największej ilości informacji o przedsiębiorstwie. Dzięki temu kandydat może przygotować odpowiedzi na pytania osoby przeprowadzającej rozmowę oraz własne pytania do tej osoby. Ważną częścią przygotowań jest analiza opisu obowiązków i zwrócenie szczególnej uwagi na oczekiwania przedsiębiorstwa wobec kandydata. Kandydat powinien sporządzić listę wymaganych przez pracodawcę oraz kluczowych na danym stanowisku umiejętności, wiedzy, cech osobowościowych i zawodowych. Warto przygotować również listę pytań i odpowiedzi z uwzględnieniem własnych celów zawodowych, długofalowych planów, dotychczasowych sukcesów i mocnych oraz słabych stron. Kandydaci nie powinni ponadto zapominać o zabraniu na rozmowę kwalifikacyjną własnego CV i danych osób, które mogą być źródłem referencji. Warto zaplanować podróż ze znacznym wyprzedzeniem i przybyć na miejsce rozmowy kwalifikacyjnej przynajmniej 10 minut przed jej planowanym rozpoczęciem. Pracodawcy nie będą tolerować spóźnienia na rozmowę kwalifikacyjną; może to sugerować, że taki kandydat podobnie będzie postępować po zatrudnieniu.
Islandia - jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?
Przed udaniem się na rozmowę kwalifikacyjną warto odpowiednio się przygotować. Kandydat powinien odwiedzić stronę internetową przedsiębiorstwa i być gotowy do odpowiedzi na pytania, które mogą się pojawić. Na przykład: Jakie są Pana/Pani mocne i słabe strony? Jakim jest Pan/Pani pracownikiem? Dlaczego zrezygnował Pan/ zrezygnowała Pani z poprzedniej pracy? Należy okazać zainteresowanie firmą i stanowiskiem. Jeżeli chodzi o pracę, Islandczycy bardzo przestrzegają terminów. Z tego względu ważne jest, by na rozmowę kwalifikacyjną stawić się punktualnie.
Lichtenstein - jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?

Kandydaci powinni dowiedzieć się jak najwięcej o przedsiębiorstwie, którym są zainteresowani. Powinni zdobyć ogólne informacje o firmie, jej obrotach, wielkości, sektorze działalności, położeniu geograficznym, kulturze organizacyjnej itp.

Należy przygotować się na następujące pytania: Dlaczego chce Pan/Pani pracować w naszej firmie? Co wie Pan/Pani o naszym przedsiębiorstwie? Przed spotkaniem kandydat powinien zanotować pytania, które chce zadać. Należy również zwrócić uwagę na to, że pracodawca może znaleźć zawodowe lub prywatne informacje na temat kandydata w internecie.

Najlepiej jest przybyć na rozmowę kwalifikacyjną z 10-minutowym wyprzedzeniem. Należy zgłosić swoje przybycie.
Litwa - jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?
Najczęściej odbywa się jeden etap rozmów kwalifikacyjnych. Z reguły w toku procedury osoba odpowiedzialna za rekrutację odbywa z kandydatem wnikliwą rozmowę. Należy przybyć na rozmowę kwalifikacyjną z 10-minutowym wyprzedzeniem. Na Litwie ceni się punktualność i rozpoczynanie spotkań bez opóźnień.
Luksemburg - jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?

Znalezienie zatrudnienia to ciężka praca - wymaga poświęcenia i czasu, aby potem jak najszybciej odnieść sukces. Aby przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, należy:

dokonać gruntownej autoanalizy (mocne i słabe strony, umiejętności i kwalifikacje, cele),

nie ustawać w wysiłkach, mimo że poprzednie procedury aplikacyjne się nie powiodły, i upewnić się, czy cel ubiegania się o pracę jest wystarczająco jasno określony,

być przygotowanym na udzielenie pracodawcy wyczerpujących informacji na temat poszukiwanego rodzaju pracy i jej warunków,

zasięgnąć informacji na temat przedsiębiorstwa, jego produktów i wizerunku,

pokazać pracodawcy, że jest się przygotowanym do rozmowy kwalifikacyjnej - jeżeli pracodawca odniesie przeciwne wrażenie, uzna kandydata za niedbałego i nieprofesjonalnego.

Należy przygotować krótką, zwięzłą charakterystykę swojej osoby, motywacji i atutów w odniesieniu do wymagań dotyczących danego stanowiska.

Bardzo ważna jest punktualność i uszanowanie ustalonego terminu rozmowy.
Łotwa - jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?

Przedsiębiorstwa powszechnie stosują rozmowy kwalifikacyjne i testy mające określić cechy psychologiczne, charakterologiczne i umiejętności kandydatów. Pracodawcy koncentrują się nie tylko na aspektach zawodowych, ale również osobowych.

Coraz bardziej popularne stają się rozmowy nieformalne, np. podczas kolacji. Bardzo ważne jest, by zaprezentować motywację, zdolność i chęć do pracy. Kandydat musi być szczery, powinien określić, co może poprawić i w jaki sposób. Należy okazać chęć pracy w danym przedsiębiorstwie.
Pracodawca oczekuje, że kandydat przybędzie na rozmowę o wyznaczonej godzinie. Dowodzi to punktualności i odpowiedzialności.
Malta - jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?
Osoby rekrutujące oczekują od kandydatów dyspozycyjności, wiedzy na temat danego przedsiębiorstwa, a w przypadku kandydatów z zagranicy także podstawowej znajomości maltańskiej kultury. W przypadku większości przedsiębiorstw na Malcie bezwzględnym warunkiem zatrudnienia jest znajomość języka angielskiego. Bardzo istotne jest, aby przybyć na rozmowę punktualnie. Jeżeli kandydat nie zna dokładnej lokalizacji miejsca spotkania, powinien udać się na rozmowę z odpowiednim wyprzedzeniem, by dojechać na czas.
Jeżeli kandydat nie może przybyć na rozmowę w wyznaczonym terminie, może łatwo przełożyć spotkanie na inny dzień, pod warunkiem że z odpowiednim wyprzedzeniem skontaktuje się z pracodawcą (co najmniej 1 dzień wcześniej). Przed spotkaniem warto dowiedzieć się, kim jest osoba, która będzie przeprowadzać rozmowę.
Niemcy - jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?
Pracodawca poświęca wiele uwagi temu, jak prezentuje się kandydat, w związku z czym należy pamiętać o stosownym ubiorze, uczesaniu, biżuterii, właściwym nastawieniu, mowie ciała, kontakcie wzrokowym oraz sposobie wysławiania się. Kandydat powinien być przygotowany, na wypadek gdyby musiał przekonać osobę przeprowadzającą rozmowę, że jest odpowiednio zmotywowany do pracy na danym stanowisku, i dowieść tego, zadając odpowiednie pytania.

Zawsze warto dowiedzieć się, w czym specjalizuje się dane przedsiębiorstwo i jaki jest jego profil produkcji, ilu pracowników zatrudnia i w jakich krajach posiada oddziały, na wypadek gdyby osoba przeprowadzająca rozmowę zechciała sprawdzić wiedzę kandydata w tym zakresie.

W szczególnych przypadkach, w zależności od rodzaju pracy, może się zdarzyć, że pierwsza rozmowa zostanie przeprowadzona telefonicznie. Tylko nieliczne firmy korzystają ze Skype'a lub innych narzędzi VoIP.

Punktualność jest bardzo ważna dla niemieckich pracodawców.
Norwegia - jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?

W większości przypadków rozmowy kwalifikacyjne to osobiste spotkanie z kandydatem. Niekiedy pierwszy kontakt może jednak mieć formę rozmowy telefonicznej.

Warto pamiętać, że CV i list motywacyjny stanowią "bilet wstępu" na rozmowę kwalifikacyjną. Dlatego też należy wykazać w nich swoje kompetencje. Rozmowa kwalifikacyjna opiera się bardziej na zdolnościach osobistych oraz osobowości w środowisku pracy. Decydującą rolę może odegrać pierwszy kontakt między kandydatem a osobą rekrutującą. Wrażenie na pracodawcy mogą wywrzeć zainteresowania, motywacja, zadawanie odpowiednich pytań, asertywność, umiejętność wyrażania własnej opinii.

Zazwyczaj ma miejsce jedna rozmowa, ale w przypadku stanowiska wymagającego wysokich kwalifikacji liczba rozmów może się zwiększyć nawet do trzech. Na ogół rozmowa kwalifikacyjna trwa 45-90 minut.

Kandydat powinien być punktualny. Jeżeli nie może przybyć na spotkanie w umówionym terminie, powinien niezwłocznie poprosić o wyznaczenie nowego terminu rozmowy.
Polska - jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?
Przed rozmową zaleca się wyszukanie jak największej ilości informacji o przedsiębiorstwie. Kandydaci powinni pokazać pracodawcy, że są zmotywowani, powinni być również gotowi na rozmowę o swoich umiejętnościach, swej wiedzy i o tym, kim są. Warto ponadto przemyśleć pytania, jakie się chce zadać.

Pracodawcy kładą duży nacisk na odpowiednie wykształcenie i umiejętność kreatywnego myślenia. Poszukują osób dobrze komunikujących się z innymi i mających pozytywne nastawienie. Na potrzeby rozmowy pracodawca może zatrudnić specjalistę komunikacji pozawerbalnej, by zweryfikować spójność komunikacji werbalnej i niewerbalnej kandydata.
Należy zawsze być punktualnym i szanować czas osoby przeprowadzającej rozmowę.
Portugalia - jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?
Z reguły rozmowa nie trwa dłużej niż 45 minut. Testy, wraz z przerwami, mogą zająć pół dnia. Kandydat powinien przybyć na miejsce spotkania przynajmniej 10 minut wcześniej.
Rumunia - jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?
Przed zaproszeniem kandydata na spotkanie wiele firm proponuje kandydatowi rozmowę telefoniczną. W takim przypadku warto przygotować się w taki sam sposób jak na właściwą rozmowę kwalifikacyjną i od samego początku dawać wyraz swojej osobowości. W trakcie rozmowy kandydat nie powinien przerywać swojemu rozmówcy i przed odpowiedzią na pytanie upewnić się, że je rozumie. Powinien znać obszar działalności przedsiębiorstwa, a także wymagania stawiane na danym stanowisku. Osoba rekrutująca oczekuje od kandydata profesjonalnego podejścia oraz szczerej i otwartej rozmowy. Kandydaci powinni skupić się na informacjach zamieszczonych w CV. Pracodawcy wiedzą, że część CV poświęcona umiejętnościom i zdolnościom jest zwykle nieco podkoloryzowana. Punktualność jest niezmiernie ważna; należy bezwzględnie respektować ustalenia dotyczące terminu rozmowy kwalifikacyjnej. Jeżeli jednak kandydat spóźni się kilka minut z uzasadnionych przyczyn, pracodawca może okazać wyrozumiałość.
Słowacja - jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?
W przypadku stanowisk dla specjalistów pracodawca może poprosić kandydata o wzięcie udziału w testach sprawdzających jego umiejętności. W przypadku stanowisk dla pracowników niewykwalifikowanych wystarczy okazać chęć do podjęcia pracy.

Warto dobrze przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydat powinien zabrać ze sobą swój dyplom, uprawnienia i inne niezbędne dokumenty, opisać wyniki swojej dotychczasowej pracy i udokumentować swoje doświadczenie i umiejętności. Należy być uprzejmym i odpowiadać na pytania w sposób jasny i zgodnie z prawdą.
Na rozmowę kwalifikacyjną należy przybyć przynajmniej 30 minut wcześniej.
Słowenia - jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?
Osoba rekrutująca skupia się na doświadczeniu, motywacji oraz społecznych umiejętnościach interpersonalnych. Powszechnie stosuje się testy psychologiczne, sprawdzające, psychometryczne oraz testy na inteligencję, szczególnie w przypadku stanowisk, na których wymaga się wykształcenia wyższego.

Kandydaci powinni: przygotować listę swoich osiągnięć, znać szczegółowo zakres działalności pracodawcy, opowiedzieć o swoich kompetencjach i doświadczeniu zdobytym w czasie poprzedniego zatrudnienia, umieć realistycznie przedstawić swoją motywację do pracy, umieć jasno i skutecznie przekazać powyższe pomysły.

Kandydaci powinni być przygotowani na pytanie dotyczące ich średnio- i długoterminowych celów zawodowych. Solidny plan dotyczący własnego rozwoju to podstawa. Niektóre osoby rekrutujące w Słowenii spodziewają się, że kandydat przedstawi oczekiwania dotyczące wynagrodzenia.

Punktualność jest ważna. Najlepiej pojawić się na miejscu 5-10 minut wcześniej.
Szwajcaria - jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?

Dobrze jest wcześniej zebrać informacje o przedsiębiorstwie - na temat składu zarządu, liczby pracowników, sektora gospodarki, w którym przedsiębiorstwo działa, konkurencji oraz klientów. Warto zapoznać się z polityką ochrony środowiska stosowaną przez przedsiębiorstwo, z jego podejściem do koncepcji sprawiedliwego handlu oraz kwestii społecznych i etycznych. Warto dowiedzieć się, jaki jest ogólny wizerunek przedsiębiorstwa i jaka jest jego reputacja jako pracodawcy.

Najbardziej typowe pytania dotyczące osobistych kompetencji to pytania o mocne i słabe strony, elastyczność oraz możliwość zmiany miejsca zamieszkania, dyspozycyjność oraz oczekiwania odnośnie do wynagrodzenia.

Osoby prowadzące rozmowę kwalifikacyjną oceniają znajomość języka niezbędnego w pracy, ubiór, maniery, ton głosu oraz szacunek okazywany rozmówcom. Należy być odpowiednio przygotowanym i umieć właściwie odpowiadać na pytania podchwytliwe.

Ważne jest, aby podawać przykłady sytuacji, które się odnoszą do udzielonych odpowiedzi i mogą potwierdzić ich prawdziwość. W razie gdy w pracy wymagana jest znajomość języków obcych, pracodawca może zacząć mówić w takim języku w trakcie rozmowy, dlatego należy uczciwie opisać znajomość języków obcych w CV.
Należy przybyć na miejsce nieco wcześniej. Można się spodziewać, że pracodawca również będzie punktualny.
Szwecja - jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?
Rozmowa trwa zazwyczaj około 90 minut. Kandydat może zostać poproszony o wzięcie udziału w kolejnym etapie rozmów. Jeżeli kandydat nie może stawić się na rozmowę kwalifikacyjną, powinien jak najszybciej poinformować o tym fakcie pracodawcę i zapytać o możliwość wyznaczenia nowego terminu spotkania. Należy być punktualnym. Nie zaszkodzi przybyć 5 minut przed czasem. W Szwecji spóźnienie się na rozmowę kwalifikacyjną jest niedopuszczalne
Węgry - jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej pracodawcy chcą przede wszystkim poznać osobowość kandydata i jego zaangażowanie. Chcą również przekonać się, jak reaguje on w sytuacjach zawodowych i nieprzewidzianych okolicznościach. Od kandydata wymagana jest bezwzględna punktualność. Jeżeli osoba zaproszona na rozmowę kwalifikacyjną nie może stawić się punktualnie, powinna jak najszybciej poinformować o tym pracodawcę. Przed rozmową należy potwierdzić swoje przybycie. Kandydat może umówić się na następne spotkanie, ale tym razem musi przybyć na nie punktualnie.
Wielka Brytania - jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?
Osoby rekrutujące oczekują od kandydatów możliwości wzięcia udziału w rozmowie kwalifikacyjnej w krótkim czasie po zawiadomieniu o tym fakcie. Kandydat powinien okazywać motywację i znać język angielski na tyle dobrze, aby skutecznie komunikować się z innymi (z wyjątkiem pracy dla osób o niskich kwalifikacjach, np. zbierania owoców, kiedy to rozmowa kwalifikacyjna może zostać przeprowadzona w języku ojczystym kandydata, zwłaszcza jeżeli odbywa się w jego kraju). Kandydaci powinni być kulturalni, punktualni, elegancko ubrani i posiadać umiejętność jasnego wysławiania się.

Pracodawcy i osoby rekrutujące są prawnie zobowiązani do sprawdzenia tożsamości każdego kandydata przed zaproponowaniem mu pracy. Kandydat powinien zabrać na rozmowę kwalifikacyjną oryginał paszportu lub dowodu osobistego w celu wykazania, że jest obywatelem lub krewnym obywatela kraju należącego do EOG (lub Szwajcarii).

Na rozmowę kwalifikacyjną należy przybyć 15-20 minut wcześniej. Od pracodawcy można oczekiwać punktualności.
Włochy - jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?
Jeżeli kandydatowi zależy na zdobyciu posady, powinien dowiedzieć się jak najwięcej o firmie lub potencjalnym pracodawcy i zastanowić się, co wzbudzi zainteresowanie. Bez wątpienia zaletą będzie otwartość, entuzjazm i zapał. Bardzo ważna jest punktualność. Jeżeli przybycie na spotkanie nie jest możliwe, należy jak najszybciej powiadomić o tym pracodawcę.
Kanał RSS dla tej listy

źródło: Komisja Europejska, 2014, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego
autorzy: doradcy EURES (sieć europejskich ofert pracy)
 
Polityka Prywatności