Wynik rozmowy kwalifikacyjnej i dalszy przebieg procedury

znalezionych: 32
Państwo - tematJak szybko przekazywana jest informacja o wyniku rozmowy?Jak otrzymać informacje zwrotne i jaki jest dalszy przebieg procedury?
Austria - wynik rozmowy kwalifikacyjnej, procedury
Pracodawcy oczekują, że po upływie określonego czasu kandydat skontaktuje się telefonicznie z przedsiębiorstwem, aby poznać wyniki rozmowy kwalifikacyjnej. Przedsiębiorstwa nie zawsze informują kandydatów o rezultatach rekrutacji. W przypadku niepowodzenia kandydat ma prawo poprosić o udzielenie szczegółowych informacji. Jeżeli natomiast kandydat wykaże, że nie zastosowano się do przepisów prawa dotyczącego równości szans, może dojść do interwencji odpowiednich władz.
Belgia - wynik rozmowy kwalifikacyjnej, procedury
To zależy od stanowiska i pracodawcy. Jeżeli pracodawca obiecał kandydatowi, że poinformuje go o wyniku rozmowy w ciągu 1 tygodnia, nie należy do niego telefonować przed upływem tego terminu. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 2 tygodni można zadzwonić i zapytać o wynik.
Bułgaria - wynik rozmowy kwalifikacyjnej, procedury
W przypadku skierowania kandydata do pracodawcy przez miejscowe biuro pracy pracodawca ma obowiązek poinformować biuro w terminie 7 dni o rezultacie procedury rekrutacyjnej. W przypadku gdy miejscowe biuro pracy uczestniczy w zorganizowaniu rozmowy kwalifikacyjnej, jest zobowiązane poinformować osoby, których kandydatura została odrzucona, o decyzji pracodawcy. W innych przypadkach pracodawca nie ma obowiązku informowania kandydatów o wyniku rekrutacji. Na zakończenie rozmowy kwalifikacyjnej należy podziękować za poświęcony czas. Do dobrego tonu należy również przesłanie pisma z podziękowaniami. Po upływie pewnego czasu kandydat kontaktuje się z pracodawcą aby zapytać o wynik rozmowy, chyba że wcześniej ustalono inaczej.
Chorwacja - wynik rozmowy kwalifikacyjnej, procedury
Pod koniec rozmowy kwalifikacyjnej kandydat może zapytać swojego rozmówcę o termin podania wyniku rozmowy kwalifikacyjnej. O wyniku kandydaci dowiadują się zwykle w ciągu tygodnia lub dwóch. Po zakończeniu rozmowy można zadzwonić do pracodawcy z pytaniem o wynik procedury kwalifikacyjnej.
Cypr - wynik rozmowy kwalifikacyjnej, procedury
Nie istnieją ogólne zasady dotyczące terminu powiadomienia kandydata o wyniku rozmowy kwalifikacyjnej. Zwykle nie wszyscy kandydaci otrzymują informację zwrotną. Pracodawcy udzielają jednak szybkiej odpowiedzi na wszelkie pisemne pytania kandydatów.
Czechy - wynik rozmowy kwalifikacyjnej, procedury
Po upływie pewnego czasu od rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci powiadamiani są o decyzji pracodawcy (która powinna zostać przekazana w formie pisemnej). W przypadku gdy wynik rekrutacji jest pomyślny i kandydat zdecydował się podjąć pracę, powinien skontaktować się z działem kadr (kierownikiem tego działu) przedsiębiorstwa, zadeklarować chęć podjęcia pracy i uzgodnić termin jej rozpoczęcia oraz uzgodnić istotne szczegóły dotyczące umowy o pracę. Osoby, których kandydaturę odrzucono, mogą zadzwonić do pracodawcy i poprosić o uzasadnienie decyzji. Nie jest to jednak powszechna praktyka.
Dania - wynik rozmowy kwalifikacyjnej, procedury
Termin przekazania informacji o wyniku rekrutacji bywa różny, zazwyczaj jednak nie przekracza 1 tygodnia. Jeżeli kwalifikacje na tym samym poziomie posiada kilku kandydatów, może odbyć się ponowna rozmowa kwalifikacyjna. Można zadzwonić lub umówić się na kolejne spotkanie, aby poznać wyniki rekrutacji i dowiedzieć się, co można poprawić.
Estonia - wynik rozmowy kwalifikacyjnej, procedury
Większość firm (60%) powiadamia kandydatów o wynikach procedury aplikacyjnej w ciągu 2 tygodni od rozmowy. Pozostałe (40%) nie informują kandydatów o wynikach. Pracodawca oczekuje, że na koniec spotkania kandydat przejmie inicjatywę. Pod koniec rozmowy można zapytać, kiedy spodziewać się decyzji. Jeżeli kandydat takiej informacji nie otrzyma w terminie uzgodnionym z pracodawcą, może sam zadzwonić i zapytać o wyniki. Po rozmowie można przesłać pracodawcy e-mail z podziękowaniem za spotkanie - dzięki temu pracodawca będzie wiedział, że kandydat jest naprawdę zainteresowany pracą, i lepiej go zapamięta.
Finlandia - wynik rozmowy kwalifikacyjnej, procedury
Na koniec rozmowy kwalifikacyjnej pracodawca informuje kandydata o przewidywanym terminie podania wyników rekrutacji albo spotkania podsumowującego rekrutację. Jeżeli natomiast kandydat nie został zaproszony do wzięcia udziału w rozmowie kwalifikacyjnej, może skontaktować się z pracodawcą po upływie około 2 tygodni od terminu na zgłaszanie kandydatur.

Jeżeli pracodawca nie skontaktuje się z kandydatem po upływie 1-2 tygodni od rozmowy, można zwrócić się do niego z prośbą o podanie wyników rekrutacji drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej. W przypadku niepowodzenia kandydat może poprosić o udzielenie informacji zwrotnej dotyczącej rozmowy kwalifikacyjnej i zgłoszenia.
Francja - wynik rozmowy kwalifikacyjnej, procedury
Na wyniki trzeba poczekać 2-4 tygodni: im wyższy poziom kwalifikacji, tym dłużej trwa proces rekrutacji. Po upływie 4 tygodni kandydat powinien zadzwonić do rekrutujących. Dowiadywanie się o przyczyny odrzucenia podania nie jest powszechnie przyjęte ale dopuszczalne, o ile kandydat zrobi to taktownie. Informacja zwrotna może być przydatna na potrzeby przyszłych rozmów kwalifikacyjnych.
Grecja - wynik rozmowy kwalifikacyjnej, procedury
Na ogół cała procedura trwa około miesiąca. Decyzję dotyczącą kolejnego etapu rekrutacji podejmuje zazwyczaj pracodawca. Kandydat w tym zakresie powinien zdać się na pracodawcę.
Hiszpania - wynik rozmowy kwalifikacyjnej, procedury
Czas oczekiwania na wynik zależy od pracodawcy. Z reguły pracodawca informuje kandydata o wyniku rozmowy kwalifikacyjnej niedługo po rozmowie, ale nie jest to reguła. Jeżeli kandydat nie otrzyma informacji zwrotnej w niedługim czasie po odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej, może zakładać, że jego kandydatura została odrzucona. Pracodawcy rzadko informują o wynikach rozmowy kandydatów, którym się nie powiodło.
Holandia - wynik rozmowy kwalifikacyjnej, procedury
Przedsiębiorstwa stosujące kodeks dobrych praktyk rekrutacyjnych przekazują osobom, których kandydaturę odrzucono, pisemne uzasadnienie decyzji w terminie 2 tygodni. Nawet po otrzymaniu takiego listu można skontaktować się z przedsiębiorstwem w celu uzyskania szczegółowych informacji. Jeżeli kandydatura danej osoby zostanie odrzucona, do powszechnie stosowanych praktyk należy skontaktowanie się z pracodawcą w celu uzyskania oceny procedury aplikacyjnej. Kandydat ma prawo dowiedzieć się, co poszło dobrze, a co źle, aby mógł wynieść z tego doświadczenia naukę na przyszłość.
Irlandia - wynik rozmowy kwalifikacyjnej, procedury
Na ogół pracodawca w trakcie pierwszej rozmowy kwalifikacyjnej wyjaśnia dalsze etapy procedury. Na prośbę pracodawca udziela informacji zwrotnej również kandydatom, którym się nie powiodło.
Islandia - wynik rozmowy kwalifikacyjnej, procedury
Informowanie kandydata o tym, że nie otrzymał posady jest dla pracodawcy kłopotliwe. Warto zatem skontaktować się z pracodawcą po 1 tygodniu od upływu terminu składania dokumentów aplikacyjnych, by dowiedzieć się o status oferty. Jeżeli nie otrzyma się odpowiedzi w ciągu 1 miesiąca od upłynięcia terminu składania zgłoszeń, można przyjąć, że pracodawca nie jest zainteresowany ofertą. Warto zwrócić się do pracodawcy z własnej inicjatywy i zapytać o wynik procedury kwalifikacyjnej. Dzięki temu pracodawca może się przekonać, że kandydat jest zainteresowany i potrafi wziąć sprawy we własne ręce.
Lichtenstein - wynik rozmowy kwalifikacyjnej, procedury
Pod koniec rozmowy kwalifikacyjnej pracodawca powinien poinformować kandydata o terminie decyzji i dalszych krokach. Jeżeli tego nie uczyni, należy zapytać samemu. Po rozmowie można zadzwonić do pracodawcy z pytaniem o wynik.
Litwa - wynik rozmowy kwalifikacyjnej, procedury
O wyniku rozmowy kwalifikacyjnej kandydat dowiaduje się w ciągu 2 tygodni. By poznać wyniki rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat może po kilku dniach zadzwonić do pracodawcy.
Luksemburg - wynik rozmowy kwalifikacyjnej, procedury
Najczęściej kandydaci dowiadują się o wyniku rozmowy po upływie 1 tygodnia. Kandydat może zadzwonić do pracodawcy z prośbą o udzielenie informacji zwrotnej dotyczącej rozmowy kwalifikacyjnej.
Łotwa - wynik rozmowy kwalifikacyjnej, procedury

Większość firm powiadamia kandydatów o wynikach procedury aplikacyjnej w ciągu 2 tygodni od rozmowy. Niektóre w ogóle nie informują o wynikach.

Pod koniec rozmowy można zapytać, kiedy spodziewać się decyzji. Jeżeli kandydat takiej informacji nie otrzyma w uzgodnionym terminie, może sam zadzwonić i zapytać o wyniki.
Malta - wynik rozmowy kwalifikacyjnej, procedury
Pracodawca zazwyczaj informuje kandydata o wyniku po upływie kilku dni od rozmowy. Kandydat otrzyma również informację, czy zostanie zaproszony na dalszą rozmowę. Zazwyczaj w przypadku mniejszych firm osoby wybrane na stanowisko są informowane telefonicznie, a w przypadku dużych przedsiębiorstw - pocztą. Istnieje możliwość spotkania się z osobą odpowiadającą za rekrutację lub odbycia z nią rozmowy telefonicznej w celu omówienia wyników procedury kwalifikacyjnej.
Niemcy - wynik rozmowy kwalifikacyjnej, procedury
Jeśli przedsiębiorstwo zdecyduje się zatrudnić danego kandydata, informacja o tym zazwyczaj przekazywana jest telefonicznie. Na koniec rozmowy pracodawca powinien udzielić kandydatowi informacji o kolejnych etapach procedury i stosowanych terminach. Jeżeli wcześniej uzgodniony termin upłynie, a kandydat nie otrzyma informacji, może skontaktować się z pracodawcą.
Norwegia - wynik rozmowy kwalifikacyjnej, procedury
W przypadku zatrudnienia kandydata pracodawca przesyła mu pisemne potwierdzenie decyzji lub telefonuje do niego z tą informacją. O odrzuceniu kandydatury zawiadamia się drogą listowną lub elektroniczną. W przypadku niepowodzenia kandydat ma prawo skontaktować się z osobą rekrutującą i zapytać o przyczyny podjęcia takiej decyzji lub także o to, jakie dodatkowe kwalifikacje posiadała osoba, która została wybrana na dane stanowisko. Dzięki temu kandydat ma możliwość zorientowania się we własnej sytuacji zawodowej.
Polska - wynik rozmowy kwalifikacyjnej, procedury
Maksymalnie w ciągu 1-2 tygodni. Jeżeli kandydat nie otrzyma informacji, powinien zadzwonić do pracodawcy. Jeżeli kandydat został poinformowany, że pracodawca skontaktuje się z nim po rozmowie kwalifikacyjnej, a termin ten upłynął, może samodzielnie zadzwonić do pracodawcy i zapytać o wynik rozmowy. Nie ma niczego złego w zadawaniu pytań. To tylko udowadnia, że kandydat jest zainteresowany daną posadą.

Jeżeli kandydatura danej osoby zostanie odrzucona, ma ona prawo poprosić o podanie powodu podjęcia takiej decyzji. Warto dowiedzieć się, jakie czynniki zadecydowały o niepowodzeniu. Wiedza ta może przydać się na przyszłość.


Portugalia - wynik rozmowy kwalifikacyjnej, procedury
Często kandydat nie otrzymuje żadnej odpowiedzi na zgłoszenie do pracy. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej można zapytać o termin decyzji. Jeżeli pracodawca nie odpowie w przewidzianym terminie, warto zadzwonić z przypomnieniem. Może to zostać odebrane jako przejaw zainteresowania pracą. Nie należy jednak zbytnio naciskać. Kontaktowanie się z pracodawcą w celu uzyskania informacji zwrotnej nie jest powszechnie praktykowane.
Rumunia - wynik rozmowy kwalifikacyjnej, procedury
Po zakończeniu rozmowy kwalifikacyjnej osoba rekrutująca powiadamia kandydata o tym, czy został wybrany i kiedy może spodziewać się ponownego kontaktu. Jeżeli kandydat nie otrzyma informacji o wyniku w niedługim czasie po odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej, może zakładać, że jego kandydatura została odrzucona. Pracodawcy z reguły nie kontaktują się z kandydatami, którym się nie powiodło. Kandydat może jednak zadzwonić do pracodawcy z prośbą o udzielenie informacji zwrotnych.
Słowacja - wynik rozmowy kwalifikacyjnej, procedury
W ciągu 1-2 tygodni od rozmowy kwalifikacyjnej. Kontaktowanie się z pracodawcą w celu uzyskania informacji zwrotnej dotyczącej rozmowy kwalifikacyjnej nie jest powszechnie praktykowane. O wyniku rozmowy kwalifikacyjnej zawiadamia się drogą listowną lub telefoniczną kandydatów, którym się powiodło.
Słowenia - wynik rozmowy kwalifikacyjnej, procedury
Pracodawcy zazwyczaj informują kandydatów, kiedy skontaktują się z nimi, aby przekazać swoją decyzję. Jeśli pracodawca zadeklaruje, że podejmie decyzję w przeciągu 1 tygodnia, z telefonem należy poczekać przynajmniej 1 tydzień. Kontaktowanie się z pracodawcą w celu uzyskania informacji zwrotnej po podjęciu decyzji przez pracodawcę nie należy do powszechnego zwyczaju.
Szwajcaria - wynik rozmowy kwalifikacyjnej, procedury
O wynikach rozmowy informuje się kandydatów telefonicznie, listownie lub e-mailem. Procedurę można uznać za zakończoną dopiero po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia. Pracodawca nie udziela informacji zwrotnej kandydatowi, ale zawsze można go poprosić o taką informację i przekonać się, jak zareaguje.
Szwecja - wynik rozmowy kwalifikacyjnej, procedury
W razie nieotrzymania informacji w terminie 2 tygodni kandydat powinien skontaktować się z osobą rekrutującą i zapytać, kiedy może się spodziewać wyniku. Zawsze istnieje możliwość skontaktowania się po rozmowie kwalifikacyjnej z pracodawcą i zapytania o dalszy przebieg procedury aplikacyjnej. W przypadku odrzucenia kandydatury można także poprosić o podanie przyczyny takiej decyzji.
Węgry - wynik rozmowy kwalifikacyjnej, procedury
Zwykle kandydat dowiaduje się o wyniku w ciągu kilku tygodni, ale czasami musi zaczekać miesiąc lub dwa. Prośba o informację zwrotną nie jest w zwyczaju - kandydat zostaje przyjęty lub nie.
Wielka Brytania - wynik rozmowy kwalifikacyjnej, procedury
Kandydaci, którym udało się przejść do etapu rozmowy kwalifikacyjnej, zwykle są powiadamiani o tym, czy zostali zatrudnieni, w terminie 1-3 tygodnie od rozmowy.

Jeżeli kandydatura danej osoby zostanie odrzucona, może ona otrzymać ocenę rozmowy kwalifikacyjnej w liście zawiadamiającym o wynikach rekrutacji. W innym wypadku kandydat może poprosić o ocenę rozmowy kwalifikacyjnej, kontaktując się z pracodawcą telefonicznie lub na piśmie.

Włochy - wynik rozmowy kwalifikacyjnej, procedury
Decyzję o zatrudnieniu przekazuje kandydatowi pracodawca. W trakcie rozmowy pracodawca powinien poinformować kandydata, ile czasu zajmie podjęcie decyzji. Jeżeli kandydat chce poznać wynik rozmowy kwalifikacyjnej lub uzyskać więcej informacji, powinien zatelefonować lub wysłać zapytanie e-mailem.
Kanał RSS dla tej listy

źródło: Komisja Europejska, 2014, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego
autorzy: doradcy EURES (sieć europejskich ofert pracy)
 
Polityka Prywatności