Procedura aplikacyjna

znalezionych: 32
Państwo - tematSkładanie aplikacji
Austria - aplikacje

Na ogół listy motywacyjne drukuje się. Zgłoszenie pisemne zawiera zawsze formalny list motywacyjny, w którym należy określić, na jakie ogłoszenie o pracy się odpowiada. Należy także sprawdzić, czy adres oraz imię i nazwisko osoby kontaktowej są prawidłowe.

Dobre CV cechuje zwięzłość, rzeczowość, chronologia i kompletność. Profil osobowy kandydata powinien odpowiadać charakterowi stanowiska. Na dokumentach przesyłanych pracodawcy nie należy umieszczać żadnych zapisków.

W przypadku zgłoszenia spontanicznego kandydat powinien wykazać inicjatywę i dopilnować, aby w razie chwilowego braku wolnych etatów jego zgłoszenie zostało dodane do bazy danych potencjalnych kandydatów do pracy. W przypadku gdy w danym przedsiębiorstwie zaistnieje potrzeba zatrudnienia nowego pracownika, bardzo często dział kadr odwołuje się w pierwszej kolejności do zasobów takiej bazy danych.
Belgia - aplikacje
Większość pracodawców wybiera kandydatów na podstawie CV i listu motywacyjnego. Ubiegając się o pracę drogą elektroniczną, należy używać profesjonalnego adresu poczty elektronicznej. Należy jasno określić, czego dotyczy wiadomość, warto też zadbać o przejrzysty układ graficzny zarówno listu motywacyjnego, jak i CV. Podczas pisania listu motywacyjnego należy stosować się do norm przyjętych w Belgii (BIN-normen, o ile są znane).
Bułgaria - aplikacje
W ramach standardowej procedury aplikacyjnej kandydat ubiegający się o pracę zgłasza swoją kandydaturę, a następnie jest zapraszany na rozmowę kwalifikacyjną prowadzoną przez pracodawcę lub jego przedstawiciela. Oprócz CV pracodawca wymaga zwykle krótkiego listu motywacyjnego, w którym kandydat wyjaśnia, dlaczego jest zainteresowany danym stanowiskiem.
Chorwacja - aplikacje
W aplikacji kandydat powinien zawrzeć szczegółowe informacje dotyczące swojej motywacji do pracy na danym stanowisku oraz uzasadnić, dlaczego jest najodpowiedniejszą osobą, by je zająć. Najlepiej zmieścić treść listu aplikacyjnego na jednej stronie. W liście należy wystrzegać się błędów gramatycznych i sporządzić go zgodnie z zasadami komunikacji biznesowej. Tekst powinien być zrozumiały i łatwy w lekturze.
Cypr - aplikacje

Najpowszechniejszym sposobem poszukiwania pracy jest przesłanie przygotowanych na komputerze CV i listu motywacyjnego. W przypadku zawodów niewymagających kwalifikacji procedura aplikacyjna jest najczęściej ustna. Jeżeli kandydat został skierowany przez publiczne służby zatrudnienia, wydany mu zostanie standardowy list referencyjny, który jest uzupełniany przez potencjalnego pracodawcę (przedstawiającego ostateczną decyzję) i przedkładany urzędowi pracy.

Kandydaci ubiegający się o posadę, o której dowiedzieli się z portalu EURES, powinni podać numer ogłoszenia. Zarówno aplikacje elektroniczne, jak i pisemne powinny zawierać krótki (nie dłuższy niż jednostroni- cowy), rzeczowy list motywacyjny napisany na komputerze. List ten, zaadresowany do potencjalnego pracodawcy lub organizacji publikującej ogłoszenie, powinien zawierać istotne dane niezawarte w CV. List powinien być zawsze podpisany.

Czechy - aplikacje

Należy jak najszybciej odpowiedzieć na wybrane ogłoszenie o pracy, uwzględniwszy kryteria określone w ogłoszeniu. Należy zwrócić na siebie uwagę, gdyż pierwszy kontakt z pracodawcą jest wyjątkowo istotny.

Aplikując drogą elektroniczną, należy przesłać list motywacyjny, którego długość nie powinna przekraczać jednej strony, i sporządzone w uporządkowany sposób CV. Nie należy wysyłać zgłoszenia do pracy ze skrzynki poczty elektronicznej obecnego pracodawcy, za pośrednictwem adresu zawierającego pseudonim lub za pomocą wiadomości grupowej.

W nagłówku wiadomości elektronicznej należy wpisać nazwę stanowiska pracy, a w treści wiadomości opisać załączniki. CV należy przesłać w formie załącznika.

Dania - aplikacje

Procedura aplikacyjna opisana jest w ogłoszeniu i należy jej przestrzegać.

Pracodawca i kandydat utrzymują z reguły bezpośredni kontakt. Wysyłając aplikację (zazwyczaj drogą elektroniczną), należy pamiętać, by była ona dopasowana do danego pracodawcy. Kontakt z pracodawcą może odbywać się tylko w języku określonym w ogłoszeniu. Nie trzeba posiadać wszystkich wymaganych kwalifikacji, ale niezbędna jest znajomość języka określonego w ogłoszeniu. Należy samodzielnie przygotować dokumenty aplikacyjne i kontaktować się osobiście. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być poświadczone.

W toku procedury aplikacyjnej niedopuszczalne są pomyłki w pisowni nazwy i adresu przedsiębiorstwa, błędy w dokumentach aplikacyjnych, okazywanie nielojalności wobec byłych pracodawców, spóźnienie się na rozmowę.

Doradca EURES przesłał mi informację o możliwości odbycia kursu dla ogrodników szklarniowych w połączeniu z nauką języka duńskiego i pracą w duńskim gospodarstwie. Dostrzegłem w tym interesującą szansę dla siebie, a także sposób na zdobycie nowych umiejętności i wiedzy przydatnych w przyszłym życiu zawodowym. Praca za granicą poszerza horyzonty, daje większą niezależność, dodaje pewności siebie i umożliwia rozbudowanie sieci kontaktów".

Sarunas, Litwin poszukujący pracy

Estonia - aplikacje
W Estonii najpowszechniejszym sposobem aplikowania jest przesłanie zgłoszenia do jednej z internetowych baz ogłoszeń o pracy. Zgłoszenie powinno być sporządzone w formie elektronicznej i powinno być możliwie zwięzłe i konkretne. Pisemna aplikacja powinna być czytelna, poprawna gramatycznie, krótka i rzeczowa.

W wielu przypadkach kandydaci, których CV i podanie o pracę zostały przyjęte, są poddawani dalszej procedurze rekrutacyjnej. Kolejne etapy mogą obejmować testy językowe i kompetencyjne. Wreszcie kandydaci, którzy pomyślnie przeszli dotychczasowe etapy, mogą oczekiwać zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną.

Finlandia - aplikacje

Wypełniając zgłoszenie, należy pamiętać, aby zrobić to uważnie. Niekompletne zgłoszenie może nie zostać wzięte pod uwagę. Pracodawca otrzyma prawdopodobnie setki zgłoszeń. Warto zatem dołożyć starań, aby pozytywnie wyróżnić się wśród innych kandydatów.

Długość listu motywacyjnego nie powinna przekraczać jednej strony. W liście należy pokrótce wyjaśnić, co wyróżnia danego kandydata. Warto podać nazwisko oraz dane kontaktowe jednej lub dwóch osób, które mogą udzielić referencji. Pracodawca może chcieć zasięgnąć u nich informacji na temat tego, jakim pracownikiem jest dany kandydat (być może nawet przed rozmową kwalifikacyjną). Należy pamiętać o podpisaniu listu.

Długość CV nie powinna przekraczać dwóch stron A4.

Przed złożeniem spontanicznego zgłoszenia warto zajrzeć na stronę internetową przedsiębiorstwa, aby poznać oferty pracy i najczęściej stosowane przez danego pracodawcę sposoby rekrutacji. Jeżeli rekrutacja odbywa się za pośrednictwem

elektronicznego formularza, należy z niego skorzystać. Ewentualnie można skontaktować się z pracodawcą, korzystając z poczty elektronicznej lub telefonicznie. Jeżeli pierwszy kontakt nastąpił drogą elektroniczną, po upływie około 1 tygodnia należy skontaktować się telefonicznie z przedsiębiorstwem i zapytać, czy osoby kierujące rekrutacją otrzymały zgłoszenie i czy miały czas je rozpatrzyć.

Zwłaszcza w niewielkich przedsiębiorstwach może brakować pracowników, którzy zajęliby się ogłaszaniem wakatów, rozpatrywaniem zgłoszeń, organizowaniem rozmów kwalifikacyjnych itp. Stąd warto skontaktować się bezpośrednio z pracodawcą i złożyć spontaniczne zgłoszenie na konkretne stanowisko.

Francja - aplikacje

Długość CV w przypadku mniej doświadczonych kandydatów nie powinna przekraczać jednej strony, a w przypadku osób o bardziej rozbudowanym profilu zawodowym - dwóch stron. Dwustronicowe CV składa się zwykle z sześciu części:

Dane osobowe: imię i nazwisko kandydata, numer telefonu (wraz z kodem międzynarodowym), adres e-mail. Informacja na temat stanu cywilnego, wieku i narodowości (w przypadku kandydatów z Europejskiego Obszaru Gospodarczego) jest opcjonalna.

Stanowisko: ogólny opis posady, o którą ubiega się kandydat, np. asystent handlowy ze znajomością trzech języków: angielskiego, francuskiego i hiszpańskiego

Doświadczenie zawodowe: dotychczasowe zatrudnienie, w tym daty, stanowisko, nazwa pracodawcy, branża i miejscowość, z wyszczególnieniem obowiązków, zadań i wyników.

Wykształcenie: należy podać daty ukończenia szkół i uczelni, a także odpowiedniki ich nazw we francuskim systemie edukacyjnym.

Znajomość języków i umiejętność obsługi komputera: należy wskazać swój język ojczysty i określić znajomość języka francuskiego: w mowie, piśmie i w zakresie czytania.

Pozostałe informacje, często opisywane jako zainteresowania (osoby, które wcześniej mieszkały we Francji, powinny o tym wspomnieć).

List aplikacyjny nie powinien przekraczać jednej strony i należy sporządzić go na komputerze. Kandydat powinien okazać w nim zainteresowanie przedsiębiorstwem i uwypuklić swoje cechy przydatne na stanowisku, o które się ubiega.

Grecja - aplikacje
Zwykle, ubiegając się o pracę, należy przesłać swoje CV pracodawcy pocztą elektroniczną lub doręczyć je osobiście. Można ewentualnie do pracodawcy zadzwonić. CV należy przesłać z podpisanym listem motywacyjnym zawierającym uzasadnienie aplikacji.
Hiszpania - aplikacje
Aby rozpocząć procedurę aplikacyjną, kandydaci przesyłają swoje CV wraz z listem motywacyjnym. List motywacyjny powinien mieścić się na jednej stronie i zawierać nie więcej niż cztery krótkie akapity. Język powinien być prosty, klarowny i formalny. Nie wolno zapomnieć o podpisaniu listu i podaniu pełnego adresu i numeru telefonu. W przypadku listu motywacyjnego należy zastosować tę samą czcionkę, takie same marginesy i użyć tego samego papieru co w przypadku CV.

Należy unikać wysyłania pocztą elektroniczną plików zbyt dużych lub niesprawdzonych pod kątem wirusów. Lepiej jest wysłać tylko CV i list motywacyjny i zadeklarować możliwość dosłania dalszych informacji. Aplikacje pisane odręcznie powinny być czytelne. Należy unikać bardzo drobnego pisma i kolorowego atramentu.
Holandia - aplikacje

W przypadku pracy niskopłatnej lub posady przeznaczonej dla pracowników niewykwalifikowanych (w przemyśle hotelarskim lub gastronomicznym, w handlu detalicznym) do powszechnie stosowanych praktyk należy zgłoszenie drogą telefoniczną, a coraz częściej - e-mailem. W przypadku innych stanowisk normą jest przesłanie listu motywacyjnego i CV e-mailem lub pocztą. Kandydat powinien sprawdzić, czy dane osobowe, opisane doświadczenie zawodowe oraz wykształcenie odpowiadają rzeczywistości.

Organizacje pośrednictwa pracy, którym przedsiębiorstwa mogą zlecać znalezienie pracowników na wolne stanowiska, dokonują na ogół wstępnej selekcji kandydatów i przedstawiają wybrane CV pracodawcy.

Jeżeli kandydat ubiega się o pracę w danym przedsiębiorstwie w sposób spontaniczny, warto by skontaktował się z działem lub z kierownikiem, który może udzielić informacji na temat wolnych miejsc. Należy opisać rozmówcy swoje plany, określić jakiego stanowiska się poszukuje oraz zapoznać go ze swoimi umiejętnościami i doświadczeniem. Następnie kandydat powinien zapytać o możliwość przesłania swojego CV oraz listu motywacyjnego. Po uzyskaniu zgody można wysłać dokumenty wskazanej osobie lub do danego działu. Takie podejście zwiększa szanse kandydata na otrzymanie zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną.

Irlandia - aplikacje

Kandydaci powinni pamiętać, że CV i list motywacyjny są ich wizytówką. Powinni oni dowieść w nich, że posiadają odpowiednie kwalifikacje do wykonywania danej pracy. Ubiegając się o pracę w Irlandii, w aplikacji należy wskazać umiejętności przydatne na danym stanowisku i podać przykłady rozwijania tych umiejętności.

CV należy wydrukować na papierze dobrej jakości. Druk powinien być czarny, a papier biały. Do sporządzenia listu motywacyjnego należy wykorzystać ten sam wzór, styl i materiał. Osoba starająca się o pracę powinna traktować swoje CV jako narzędzie marketingowe, które pozwoli jej wyróżnić się w oczach pracodawcy spośród innych kandydatów.
Islandia - aplikacje
Wysyłanie CV i listu motywacyjnego to najpopularniejsza metoda poszukiwania pracy. CV nie powinno przekraczać dwóch stron i powinno się w nim podawać tylko rzeczowe i najbardziej aktualne informacje. List motywacyjny powinien zawierać informacje o powodach zainteresowania ofertą i stopniu zgodności kwalifikacji kandydata z wymaganiami oferty.

W przypadku aplikacji spontanicznej zaleca się, by własnoręcznie przekazać aplikację osobie odpowiedzialnej za proces rekrutacji. Dzięki temu kandydat wywrze lepsze wrażenie.
Lichtenstein - aplikacje

W Liechtensteinie najpopularniejszą metodą poszukiwania pracy jest przesłanie pisemnej aplikacji pracodawcy. W przypadku składania zgłoszenia e-mailem najlepiej przesłać je w formie pliku PDF. Należy przesłać kompletne zgłoszenie aplikacyjne: list motywacyjny, CV ze zdjęciem, referencje i listy polecające, dyplom lub inne istotne dokumenty. Trzeba pamiętać o podaniu danych kontaktowych.

Po złożeniu zgłoszenia kandydat otrzyma zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną lub odmowę (na piśmie). Po rozmowie można oczekiwać testu lub oceny. Przed podpisaniem umowy kandydat może odbyć od jednej do trzech rozmów kwalifikacyjnych.

Litwa - aplikacje

Pracodawcy litewscy wymagają najczęściej pisemnego CV, zanim zaproszą kandydata na rozmowę kwalifikacyjną. Obecnie powszechne jest korzystanie z formularza CV Europass.

Kandydaci składający zgłoszenie spontaniczne powinni wybrać klika najważniejszych przedsiębiorstw i wysłać CV wraz z listem motywacyjnym. Należy ograniczyć CV do dwóch stron maszynopisu zawierających najbardziej istotne informacje i przedstawiających w pierwszej kolejności ostatnie osiągnięcia. Można również załączyć kopię paszportu lub dowodu osobistego, dyplomu lub innych dokumentów poświadczających kwalifikacje. CV i list motywacyjny powinny być napisane w języku litewskim, a w przypadku przedsiębiorstw międzynarodowych - w języku angielskim.
Luksemburg - aplikacje
Aby rozpocząć procedurę aplikacyjną w odpowiedzi na ogłoszenie o pracy, kandydaci przesyłają swoje CV wraz z listem motywacyjnym. Z listu motywacyjnego powinno jasno wynikać, że kandydat rozumie oczekiwania pracodawcy wobec przyszłego pracownika i że jego umiejętności oraz kwalifikacje odpowiadają oferowanemu stanowisku. W liście motywacyjnym należy również przedstawić swoją motywację i powody ubiegania się o pracę w danym przedsiębiorstwie. List powinien być napisany bezbłędnie i w tym języku, w którym opublikowano ofertę pracy, chyba że w ogłoszeniu wskazano inaczej.
Łotwa - aplikacje

Zazwyczaj w zgłoszeniu wymagane jest CV i list motywacyjny. Aplikacje są zwykle wysyłane e-mailem, a niekiedy pocztą. W przypadku ubiegania się o pracę sezonową lub niewymagającą kwalifikacji możliwe jest zgłoszenie telefoniczne, ponieważ przy tego typu ofertach pracodawcy zazwyczaj stosują preselekcję.

Mimo że większość przedsiębiorstw łotewskich dąży do dostosowania swoich procesów rekrutacji do standardów zachodnioeuropejskich, które w większości są mniej formalne, firmy na Łotwie wciąż charakteryzuje hierarchiczna struktura i kultura zarządzania. Dotyczy to także podejścia do procedury aplikacyjnej.

List motywacyjny jest niezmiernie ważny i powinien być wiarygodny i przekonujący. Pracodawcy poszukują osób, które rozumieją działalność przedsiębiorstwa, jego misję i rynek. Niedopuszczalne jest przedstawianie fałszywego doświadczenia zawodowego lub innych nieprawdziwych informacji. Kandydat powinien zawsze okazywać pracodawcy szacunek.

Malta - aplikacje

Zgłoszenia są zwykle wysyłane e-mailem lub pocztą, zależnie od preferencji pracodawcy określonych w ogłoszeniu o pracy. Zgłoszenie powinno składać się z CV i listu motywacyjnego. Zarówno list motywacyjny, jak i CV powinny być napisane w języku angielskim, chyba że pracodawca wymaga innego języka.

Należy sprawdzić, czy załączniki zostały prawidłowo dodane do wiadomości i czy się otwierają. Kandydat powinien jasno określić, o jakie stanowisko się ubiega. Odradza się stosowanie animacji i wyszukanych elementów graficznych, zwłaszcza w przypadku stanowisk dla specjalistów i gdy projekt graficzny jest nieistotny z punktu widzenia stanowiska.

Zgłaszając swoją kandydaturę spontanicznie, należy zaznaczyć, jakim stanowiskiem jest się zainteresowanym, oraz zakomunikować pracodawcy swoją dyspozycyjność. Zgłoszenie należy uzupełnić o wykaz kwalifikacji

Niemcy - aplikacje

W przypadku zgłoszenia pisemnego należy się upewnić, że aplikacja jest kompletna i zawiera list motywacyjny, CV, zdjęcie oraz listy polecające. Dokumenty muszą być starannie przygotowane i nie mogą zawierać żadnych błędów w pisowni.

List motywacyjny nie powinien mieć więcej niż jedną stronę, a CV - dwie strony. Kandydat powinien w nich zamieścić informacje istotne z punktu widzenia danego stanowiska, ewentualnie swój profil zawodowy, z wyszczególnieniem umiejętności i zakresu wiedzy fachowej. Kandydaci powinni dobrać wygląd prezentowanych materiałów do charakteru stanowiska, o które się ubiegają.

Wysyłając aplikację e-mailem, najlepiej załączyć list motywacyjny, CV, zdjęcie oraz listy polecające w postaci jednego pliku.


Norwegia - aplikacje

Należy przesłać aplikację w języku angielskim (lub w jednym z języków skandynawskich, o ile kandydat się nim posługuje) zawierającą list motywacyjny i CV (maksymalnie jedna strona, choć CV kandydatów na stanowiska techniczne mogą być dłuższe i bardziej szczegółowe).

Wysyłając zgłoszenie spontaniczne, należy dowiedzieć się o imię i nazwisko pracownika działu kadr, który powinien być adresatem zgłoszenia. Aplikacja powinna składać się z listu motywacyjnego (maksymalnie jedna strona) i załączonego do niego CV.

Na dane stanowisko lub do danej firmy należy składać wyłącznie jedno zgłoszenie. Ubiegając się o pracę w dużej firmie, po upływie kilku dni od wysłania zgłoszenia kandydat może zadzwonić lub wysłać do osoby rekrutującej e-mail z pytaniem, czy zapoznano się już z jego CV, a jeżeli tak, to jak zostało ono ocenione, czy na stanowisko zgłosiło się wiele osób, kiedy można spodziewać się odpowiedzi itp.

Należy krótko i zwięźle opowiedzieć o sobie i opisać swoje kwalifikacje. Pracodawcy doceniają szczerość i powściągliwość. Stąd dobre CV cechuje skromność i prostota.

Podobnie warto szczerze określić swoje umiejętności językowe, zwłaszcza w zakresie języka angielskiego. "Dobra" znajomość języka angielskiego to nie to samo co "znajomość angielskiego ze szkoły podstawowej".

Polska - aplikacje

Aby rozpocząć procedurę aplikacyjną, kandydaci przesyłają zwykle swoje CV wraz z listami motywacyjnymi. Na ogół pracodawcy proszą o przesłanie zgłoszenia drogą elektroniczną lub pocztową.

Wysyłając podanie pocztą elektroniczną, kandydaci powinni wskazać, o jakie stanowisko się ubiegają, najlepiej w temacie wiadomości. CV powinno być sporządzone na komputerze. Należy wyszczególnić w nim doświadczenie zawodowe, umiejętności i wykształcenie w odwróconym porządku chronologicznym. Długość listu motywacyjnego nie powinna przekraczać jednej strony, a CV - dwóch stron. Dobre wzorować się na wzorze Europass.

Również w przypadku spontanicznego ubiegania się o pracę kandydat powinien przedłożyć CV wraz z listem motywacyjnym. Należy być także przygotowanym na rozmowę kwalifikacyjną.

Portugalia - aplikacje

Spełnienie wszystkich wymagań określonych w niektórych ogłoszeniach o pracy może się okazać niemal niemożliwe. Nie wolno się jednak zniechęcać; osoby spełniające większość warunków nie powinny długo się zastanawiać. Portugalscy pracodawcy mogą być w tym zakresie elastyczni.

Najczęściej podanie o pracę powinno składać się z listu motywacyjnego i CV (chociaż można zrezygnować z listu, jeżeli pracodawca nie wymaga go wyraźnie w ogłoszeniu o pracy). W miarę możliwości kandydaci powinni przygotować CV w języku portugalskim. CV powinno być przejrzyste i zwięzłe (nie dłuższe niż dwie strony) i dostosowane do wymagań dotyczących danego stanowiska.

Aplikując za pomocą poczty elektronicznej, należy przesłać list motywacyjny bezpośrednio w treści wiadomości elektronicznej. W postaci załącznika należy przesłać wyłącznie CV. Zaleca się formułowanie krótkich akapitów i unikanie nieformalnych symboli oraz skrótów powszechnie stosowanych w e-mailach i SMS-ach. Zgłoszenia przesyłane pocztą powinny zawierać nie dłuższy niż jednostronicowy list motywacyjny wydrukowany na kartce formatu A4.

Niezbędne jest dotrzymywanie terminów, zwłaszcza jeżeli aplikuje się z zagranicy. Podanie należy złożyć jak najwcześniej, tak by zapewnić sobie uczestnictwo w procesie rekrutacyjnym od samego początku i upewnić się, że dane przedsiębiorstwo nie wybrało jeszcze kandydata.

Bardzo skuteczną metodą starania się o pracę mogą być zgłoszenia spontaniczne. Wiele portugalskich firm archiwizuje otrzymane CV i przegląda je w pierwszej kolejności przy okazji późniejszego wakatu, by zaoszczędzić sobie czasu i kosztów ogłoszenia.
Rumunia - aplikacje

Kandydat zainteresowany ofertą pracy może złożyć swoje zgłoszenie drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Porównując CV z wymaganiami na danym stanowisku, osoba odpowiadająca za rekrutację zdecyduje, czy warto przeprowadzić rozmowę z kandydatem. W przypadku miejsc pracy wymagających wysokich kwalifikacji (lekarzy, inżynierów) ważny jest list motywacyjny, którego długość nie powinna przekraczać dwóch stron. List motywacyjny jest zbyteczny w przypadku stanowisk dla pracowników niewykwalifikowanych i o niskim poziomie wykształcenia.

Pracodawcy mogą zorganizować więcej niż jedną rozmowę kwalifikacyjną. Wówczas pierwsza rozmowa z kandydatem odbywa się zazwyczaj telefonicznie. Przeprowadzając rozmowę kwalifikacyjną przez telefon, osoba rekrutująca dokonuje weryfikacji autentyczności informacji podanych w CV i prosi kandydata o bardziej szczegółowy opis jego umiejętności, zdolności i doświadczenia zawodowego. Telefoniczna rozmowa kwalifikacyjna trwa na ogół 10-15 minut.
Słowacja - aplikacje
Kandydaci powinni postępować według wskazówek zawartych w ogłoszeniu. Należy unikać wysyłania takiej samej aplikacji do kilku pracodawców. Każdy z nich powinien być potraktowany indywidualnie. Treść aplikacji przesyłanej e-mailem powinna być taka sama jak tej sporządzonej odręcznie. Zwykle kandydat przesyła list motywacyjny, w którym wyjaśnia, dlaczego chce pracować dla danej firmy, załączając CV i kopię dyplomu.
Słowenia - aplikacje
Z reguły zgłoszenie składa się z listu motywacyjnego i CV. List motywacyjny powinien skłonić pracodawcę, by ten zechciał zaprosić kandydata na rozmowę kwalifikacyjną. Należy jednak pamiętać, że list motywacyjny nie powinien zawierać zbyt dużo

informacji na temat doświadczenia i kwalifikacji - ich miejsce jest w CV.

Optymalnie CV powinno się składać z nie więcej niż dwóch stron A4, a najlepiej z jednej. Dotychczasowe zatrudnienie powinno być przedstawione w odwrotnym porządku chronologicznym. Podobnie jak wykształcenie i szkolenia, które są opisane w innej części CV.

Aplikację zazwyczaj wypełnia się w języku słoweńskim, jednak pracownicy z innych krajów mogą posłużyć się innym językiem, najczęściej angielskim, niemieckim lub włoskim, szczególnie aplikując na stanowiska dostępne dla osób z zagranicy lub w przedsiębiorstwach międzynarodowych.

Poniżej przedstawiono kilka wskazówek, jak można zwrócić się do pracodawcy na wstępie rozmowy w przypadku aplikowania spontanicznego.

Jestem Państwa klientem od lat i wydaje mi się, że bardzo dobrze znam zakres działalności przedsiębiorstwa. Dlatego też chciałbym zatrudnić się u Państwa.

Być może w niedalekiej przyszłości okaże się, że potrzebny jest współpracownik wyposażony w doświadczenie i umiejętności, które ja posiadam. Chciałbym się krótko przedstawić.

Następnie należy opisać swoje wykształcenie zawodowe, doświadczenie w pracy, umiejętności, osiągnięcia i znajomość języków obcych. Należy uzasadnić swoją przydatność.
Szwajcaria - aplikacje
W rekrutacji pracowników na stanowiska wymagające wysokich kwalifikacji i funkcje kierownicze powszechnie stosowane są pisemne formularze aplikacyjne. W przypadku stanowisk niewymagających kwalifikacji pierwszy kontakt nawiązuje się najczęściej przez telefon lub internet. Należy unikać przesyłania dokumentów, które mogą sprawiać wrażenie przygotowanych na użytek ogólny. Nie należy wspominać o referencjach lub listach polecających w liście motywacyjnym lub CV.
Szwecja - aplikacje

Przed przesłaniem zgłoszenia kandydaci zwracają się zwykle do osoby kontaktowej o dodatkowe informacje dotyczące oferowanej pracy. Często dowiadują się również u przedstawiciela związków zawodowych o wysokość pensji.

Ubiegając się o pracę, należy po prostu postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w ogłoszeniu. Bardzo często stosowane są elektroniczne formularze aplikacyjne. Przesyłając list motywacyjny i CV pocztą elektroniczną, nie należy załączać innych dokumentów, chyba że pracodawca zażyczy sobie tego w ogłoszeniu. W każdym oddziale publicznej służby zatrudnienia i bibliotece dostępne są komputery.

Formułując zgłoszenie pisemne, należy pamiętać o zawarciu informacji istotnych dla danej posady. Zgłoszenie powinno być krótkie, klarowne i zawierać możliwie jak najwięcej informacji. Powinno być również zindywidualizowane i nawiązywać do wymagań opisanych w ogłoszeniu o pracy. Zaleca się pisanie krótko i na temat: list motywacyjny powinien mieć jedną stronę, a CV od jednej do dwóch stron.

Kandydat powinien skontaktować się telefonicznie z pracodawcą w celu upewnienia się, że pracodawca otrzymał jego zgłoszenie.

Węgry - aplikacje

Wysłanie CV z listem motywacyjnym to najbardziej popularny sposób ubiegania się o pracę, ale w przypadku zatrudnienia na stanowisku robotnika jako pierwszy krok często wystarcza wykonanie telefonu do pracodawcy. Większe przedsiębiorstwa mogą wymagać od kandydatów wypełnienia formularza aplikacyjnego (czasami on-line).

Ubiegający się o pracę powinni się przygotować, zasięgając informacji na temat działalności i profilu przedsiębiorstwa oraz jego pozycji, by dać dowód zainteresowania danym stanowiskiem i znajomości tematu.

W przypadku zgłoszeń drogą elektroniczną należy albo skorzystać z formularza on-line (jeżeli taki istnieje), albo wysłać jedynie te dokumenty, które są wymagane w ogłoszeniu.
Wielka Brytania - aplikacje

Należy ściśle przestrzegać poleceń. Pracodawca może podać numer telefonu lub adres e-mail, pod którym kandydaci mogą uzyskać dodatkowe informacje o ofercie pracy. Nie należy korzystać z tej możliwości pierwszego kontaktu jako sposobności zaprezentowania swojej kandydatury, chyba że pracodawca sobie tego zażyczy.

Najczęściej pracodawcy przyjmują ograniczoną liczbę kandydatów, wstrzymując przyjmowanie zgłoszeń, gdy ich liczba osiągnie określony pułap. Należy zatem zgłosić się do pracodawcy jak najprędzej - a w każdym razie przed terminem zamknięcia rekrutacji.

Przygotowując zgłoszenie, należy również pamiętać, by plik był przygotowany w odpowiednim formacie. Należy podać numer referencyjny ogłaszanego stanowiska i uważnie sprawdzić formularz. Pisownię i gramatykę należy sprawdzić z wykorzystaniem brytyjskiego - a nie amerykańskiego - słownika i zwrócić szczególną uwagę na strukturę gramatyczno-składniową tekstu.Jeżeli procedura aplikacyjna obejmuje przesłanie CV i listu motywacyjnego, należy zadbać o zwięzłość (jedna strona A4) i rzeczowość ich treści. W pierwszym akapicie należy określić cel listu, w drugim akapicie należy szczegółowo opisać swoje odpowiednie umiejętności oraz doświadczenie, w trzecim akapicie należy wspomnieć o dyspozycyjności na potrzeby rozmowy kwalifikacyjnej oraz podać inne istotne informacje dotyczące ciążących obecnie na kandydacie zobowiązań zawodowych, list należy zakończyć krótkim zdaniem na temat oczekiwania odpowiedzi na list. W treści aplikacji powinny znaleźć się słowa kluczowe zawarte w ogłoszeniu.
Włochy - aplikacje

We Włoszech standardowa procedura polega na przesłaniu aktualnego CV wraz z listem motywacyjnym pocztą elektroniczną lub pocztą.

W przypadku aplikacji elektronicznych należy wyraźnie wskazać, jakiego stanowiska dotyczy podanie i uaktywnić opcję potwierdzenia odczytu w ustawieniach programu poczty elektronicznej.

W przypadku zgłoszeń pisemnych istotny jest układ i wygląd listu motywacyjnego. List motywacyjny powinien być przygotowany w sposób bardziej uporządkowany niż zgłoszenie elektroniczne.

Należy upewnić się telefonicznie, że aplikacja dotarła do adresata. Jeżeli przesłane zgłoszenie zainteresuje pracodawcę, powinien on skontaktować się z kandydatem w ciągu kilku dni. W przeciwnym razie należy uznać, że pracodawca nie jest zainteresowany. Często jednak CV są długo przechowywane i może zdarzyć się, że pracodawca zatelefonuje do kandydata z ofertą pracy, na którą ten wysłał zgłoszenie rok wcześniej.

W przypadku zgłoszenia spontanicznego należy zadbać o jego poprawność gramatyczną i właściwy styl, a także o to, by świadczyło o wysokiej motywacji autora. W przeciwnym razie trudno będzie skłonić pracodawcę, by zainteresował się kandydatem na stanowisko, które nie jest wolne.
Kanał RSS dla tej listy

źródło: Komisja Europejska, 2014, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego
autorzy: doradcy EURES (sieć europejskich ofert pracy)
 
Polityka Prywatności