Polska - jak szukać pracy?

Państwo: Polska
Języki urzędowe: polski
Ustrój polityczny: republika parlamentarna
Liczba ludności (mln): 38,5
Stolica: Warszawa
Waluta: złoty polski (PLN)
Członek UE lub EOG: UE
Kod telefoniczny: +48
Domena internetowa: .pl

Dlaczego ten kraj?

Jednym z największych skarbów Polski jest piękna przyroda - wybrzeże Morza Bałtyckiego o długości 500 km, rozległe pojezierza, gęste lasy porastające niemal trzydzieści procent terytorium kraju i góry na południu.

Polska jest ponadto jedynym krajem Europy, który nie uległ wszechobecnemu kryzysowi finansowo-gospodarczemu. Od niedawna kraj stara się przyciągnąć międzynarodowy kapitał i inwestorów, którzy będą skłonni finansować nowe przedsięwzięcia.

Polska odnotowuje dynamiczny rozwój i wzrost w sektorze informatyczno-telekomunikacyjnym, w związku z czym potrzebuje programistów, projektantów witryn internetowych, inżynierów oprogramowania i administratorów baz danych. Natomiast przedsiębiorstwa międzynarodowe poszukują kandydatów ze znajomością języków obcych na stanowiska agentów biur pomocy i obsługi klienta, pracowników telefonicznych biur pomocy i obsługi, doradców klienta, weryfikatorów treści, testerów gier, kierowników projektu, a także specjalistów z branż finansowej i logistycznej.

Jak szukać pracy?

Ogłoszenia o pracy zamieszczają publiczne służby zatrudnienia (wojewódzkie i rejonowe urzędy pracy), prywatne agencje zatrudnienia, prasa i internetowe portale pośrednictwa pracy.

Jak przebiega procedura aplikacyjna?

Aby rozpocząć procedurę aplikacyjną, kandydaci przesyłają zwykle swoje CV wraz z listami motywacyjnymi. Na ogół pracodawcy proszą o przesłanie zgłoszenia drogą elektroniczną lub pocztową.

Wysyłając podanie pocztą elektroniczną, kandydaci powinni wskazać, o jakie stanowisko się ubiegają, najlepiej w temacie wiadomości. CV powinno być sporządzone na komputerze. Należy wyszczególnić w nim doświadczenie zawodowe, umiejętności i wykształcenie w odwróconym porządku chronologicznym. Długość listu motywacyjnego nie powinna przekraczać jednej strony, a CV - dwóch stron. Dobre wzorować się na wzorze Europass.

Również w przypadku spontanicznego ubiegania się o pracę kandydat powinien przedłożyć CV wraz z listem motywacyjnym. Należy być także przygotowanym na rozmowę kwalifikacyjną.

Czy kandydat powinien załączyć swoje zdjęcie do CV?

Załączenie fotografii do CV może być korzystne dla kandydata, choć nie jest ono bezwzględnym wymogiem.

Czy pracodawcy preferują zgłoszenia napisane odręcznie?

Nie, nie są one preferowane.

Czy powszechnie stosowane i akceptowane jest CV w formacie Europass?

Format ten jest akceptowany, ale niezbyt powszechny.

Kontakt telefoniczny

Kontaktując się z pracodawcą telefonicznie, należy się przedstawić i poinformować rozmówcę, w jakim celu się dzwoni. Kandydat powinien być przygotowany na zanotowanie informacji przekazanych mu przez pracodawcę.

Czy konieczne jest przesłanie dyplomów wraz ze zgłoszeniem?

W niektórych przypadkach do CV należy załączyć odpis dyplomu, kopie certyfikatów itp. Pracodawcy biorą je pod uwagę, decydując o wyborze kandydatów zapraszanych na rozmowę kwalifikacyjną.

Czy konieczne jest dostarczenie referencji, listów polecających lub zaświadczenia o niekaralności?

Referencje nie są powszechnie stosowane. Korzystniejsze jest przedłożenie pisemnego zaświadczenia o zatrudnieniu oraz dokumentów potwierdzających wykształcenie. Jeżeli jednak kandydat pragnie dostarczyć referencje, powinien wskazać byłego pracodawcę lub nauczyciela jako osobę mogącą ich udzielić. Zwykle listy polecające nie mają większego znaczenia, chyba że pochodzą od uznanego pracodawcy. Zatrudnienie w sektorze publicznym wymaga zaświadczenia o niekaralności.

Ile czasu upływa zwykle między opublikowaniem ogłoszenia a rozpoczęciem pracy?

Zazwyczaj nie więcej niż dwa miesiące.

Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?

Przed rozmową zaleca się wyszukanie jak największej ilości informacji o przedsiębiorstwie. Kandydaci powinni pokazać pracodawcy, że są zmotywowani, powinni być również gotowi na rozmowę o swoich umiejętnościach, swej wiedzy i o tym, kim są. Warto ponadto przemyśleć pytania, jakie się chce zadać.

Pracodawcy kładą duży nacisk na odpowiednie wykształcenie i umiejętność kreatywnego myślenia. Poszukują osób dobrze komunikujących się z innymi i mających pozytywne nastawienie. Na potrzeby rozmowy pracodawca może zatrudnić specjalistę komunikacji pozawerbalnej, by zweryfikować spójność komunikacji werbalnej i niewerbalnej kandydata.

Zasady dotyczące ubioru

Na rozmowę kwalifikacyjną należy ubrać się w sposób formalny, nawet jeżeli środowisko pracy w danym przedsiębiorstwie charakteryzuje swoboda.

Mężczyźni: garnitur w stonowanych kolorach, koszula z długim rękawem i krawat, ciemne skarpety i eleganckie buty; niewielka ilość lub brak biżuterii; elegancka, formalna fryzura; niewielka ilość wody kolońskiej; starannie obcięte paznokcie; teczka lub aktówka.

Kobiety: ciemna garsonka (długość spódnicy powinna umożliwiać swobodne siadanie), bluzka w dopasowanym kolorze, eleganckie buty, cieliste rajstopy; skromna ilość biżuterii (odradza się zakładanie wiszących kolczyków lub zbyt dużej liczby bransolet); formalna fryzura; w kwestii makijażu o perfum warto zachować umiar; czyste, zadbane paznokcie; teczka lub aktówka.

Kto przeprowadza rozmowę?

W rozmowie kwalifikacyjnej bierze najczęściej udział dwóch przedstawicieli pracodawcy. Kandydat może zostać poddany sprawdzianom indywidualnym lub wziąć udział w testach grupowych.

Czy uścisk dłoni jest mile widziany?

O uścisku dłoni decydują pracodawca lub rekrutujący. Kandydat nie powinien pierwszy wyciągać dłoni.

Czy rozmowa przebiega według ściśle określonego schematu?

Spotkanie trwa na ogół od 45 minut do 1 godziny. Ewentualne sprawdziany mogą potrwać 2-3 godziny. Najogólniej ujmując, każda rozmowa kwalifikacyjna przebiega według określonego schematu.

• Wprowadzenie: pierwsza część rozmowy kwalifikacyjnej ma charakter informacyjny. Osoba prowadząca rozmowę informuje kandydata o warunkach spotkania, stanowisku, zakresie obowiązków itp. Stara się również stworzyć sprzyjającą atmosferę.

Omówienie doświadczenia zawodowego: na tym etapie rekrutujący zadaje pytania merytoryczne, by zdobyć niezbędne informacje. Pytania dotyczą głównie danych osobowych, doświadczenia zawodowego, wykształcenia, zawodu itp.

Interpretacja faktów: na etap ten składa się interpretacja faktów ustalonych w trakcie poprzedniej części rozmowy. Osoba prowadząca rozmowę pyta kandydata o to, jak - według niego - wykształcenie i doświadczenie zawodowe, którymi dysponuje, odpowiadają charakterowi oferowanego stanowiska. Umożliwia to uzyskanie informacji na temat motywacji kandydata, jego nastawienia oraz wartości, jakie wiąże z pracą.

Osobiste opinie, przemyślenia, punkty widzenia: na tym etapie kandydaci dzielą się swoimi przekonaniami oraz sposobem myślenia względem podjętych decyzji zawodowych (pracodawca lub osoba prowadząca rozmowę kwalifikacyjną pyta o motywację podjęcia pewnych decyzji osobistych).

Podsumowanie: na tym etapie kandydaci mogą zadawać pytania dotyczące nieporuszonych jak dotąd kwestii. Osoba prowadząca rozmowę powinna poinformować kandydata o kolejnych etapach procesu rekrutacji.

Kandydat nie powinien być zaskoczony pytaniami w rodzaju:

Co będzie Pan robił/Pani robiła za 5 lat?

Jak rozwiązałby Pan/rozwiązałaby Pani konfliktową sytuację w miejscu pracy?

Co Pan/Pani robi zazwyczaj w czasie wolnym od pracy?

Jakiej pensji Pan/Pani oczekuje?

Jakie pytania są uznawane za niestosowne?

W Polsce obowiązuje prawo zakazujące dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, przynależność do grupy etnicznej, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne, przynależność do grup wyznaniowych oraz członkostwo w związkach zawodowych. Kandydat nie ma obowiązku udzielania odpowiedzi na pytania dyskryminujące. Niedopuszczalne jest zapytanie kandydata o preferencje seksualne, ciążę oraz wyznanie.

Negocjowanie wynagrodzenia i innych warunków umowy

Warunki wynagrodzenia są określone w:

umowach zakładowych lub układach zbiorowych pracy (zawieranych pomiędzy pracodawcą a organizacjami związkowymi działającymi w danym przedsiębiorstwie),

regulaminach wynagradzania (w przypadku pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników, którzy nie podlegają postanowieniom umowy zakładowej lub układu zbiorowego pracy),

umowach o pracę.

Pracownicy otrzymują zazwyczaj wynagrodzenie za przepracowaną jednostkę czasu (godzinę, dzień lub miesiąc) lub w niektórych przypadkach za jednostkę wykonanej pracy (praca na akord). Pracownik otrzymuje wynagrodzenie przynajmniej raz w miesiącu, w z góry określonym, niezmiennym terminie.

Kandydat powinien ustalić swoje wynagrodzenie przed podpisaniem umowy. Wysokość premii zależy od uzyskanych wyników. W czasie urlopu wypoczynkowego pracownik otrzymuje pełne wynagrodzenie określone w umowie o pracę. Pracownik może otrzymywać świadczenia pozapłacowe, takie jak talony na posiłki, dodatkowe ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenie zdrowotne, premia bożonarodzeniowa i przyznawana na ogół w sektorze prywatnym premia uznaniowa stanowiąca nagrodę za wyniki i zachętę do dalszego rozwoju.

W sektorze publicznym istnieją ograniczone możliwości negocjacyjne.

Czy możliwe jest zaangażowanie pracownika do pracy na próbę?

W Polsce pracodawcy stosują na ogół okres próbny, który trwa 1-3 miesiące. Nie zatrudniają natomiast kandydata próbnie na 1 dzień.

Jak długo trwa standardowy okres próbny?

W Polsce pracodawcy stosują na ogół okres próbny, który trwa 1-3 miesiące.

Czy pracodawca pokrywa koszty poniesione przez kandydata w związku z rozmową kwalifikacyjną?

Zwykle nie. Kandydat może negocjować tę kwestię z pracodawcą.

Jak szybko przekazywana jest informacja o wyniku rozmowy?

Maksymalnie w ciągu 1-2 tygodni. Jeżeli kandydat nie otrzyma informacji, powinien zadzwonić do pracodawcy.

Jak otrzymać informacje zwrotne i jaki jest dalszy przebieg procedury?

Jeżeli kandydat został poinformowany, że pracodawca skontaktuje się z nim po rozmowie kwalifikacyjnej, a termin ten upłynął, może samodzielnie zadzwonić do pracodawcy i zapytać o wynik rozmowy. Nie ma niczego złego w zadawaniu pytań. To tylko udowadnia, że kandydat jest zainteresowany daną posadą.

Jeżeli kandydatura danej osoby zostanie odrzucona, ma ona prawo poprosić o podanie powodu podjęcia takiej decyzji. Warto dowiedzieć się, jakie czynniki zadecydowały o niepowodzeniu. Wiedza ta może przydać się na przyszłość.


Z jakim wyprzedzeniem należy pojawić się na rozmowie?

Należy zawsze być punktualnym i szanować czas osoby przeprowadzającej rozmowę.

data ostatniej modyfikacji: 2014-08-28 08:47:56

źródło: Komisja Europejska, 2014, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego
autorzy: doradcy EURES (sieć europejskich ofert pracy)
 
Polityka Prywatności