Bułgaria - jak szukać pracy?

Państwo: Bułgaria
Języki urzędowe: bułgarski
Ustrój polityczny: republika parlamentarna
Liczba ludności (mln): 7,3
Stolica: Sofia
Waluta: lew bułgarski (BGN)
Członek UE lub EOG: UE
Kod telefoniczny: +359
Domena internetowa: .bg

Dlaczego ten kraj?

Miłośnicy słońca tłumnie odwiedzają bułgarskie plaże Morza Czarnego, a osoby poszukujące przygód przemierzają strome szczyty górskie i lasy, które są siedliskiem rysia, niedźwiedzia i innych rzadkich gatunków. Amatorzy historii mają możliwość zwiedzania licznych zabytków z okresu rzymskiego i poznania kultury Traków - prehistorycznego plemienia znanego z obróbki metali, jeździectwa i twórczości artystycznej.

Od czasu przystąpienia do UE w 2007 r. Bułgaria odnotowuje szybki wzrost gospodarczy. W porównaniu z innymi krajami Europy boryka się jednak z problemem wysokiego bezrobocia i niskich płac. Bułgaria może mieć więcej do zaoferowania przedsiębiorcom. Przedsiębiorstwa międzynarodowe potrzebują pracowników w związku z rozwojem swojej działalności. Większość miejsc pracy można znaleźć w branży usługowej, a w następnej kolejności - w sektorach produkcji i rolnictwa. Znaczne zapotrzebowanie na pracowników występuje w sektorze hotelarskim i turystycznym.

"W Bułgarii dobrze się żyje i pracuje. Jesteśmy gościnnym narodem, szanującym przybyszy z innych krajów. Bułgarzy są otwarci, szczerzy i serdeczni. Bułgaria to kraj o pięknych krajobrazach i doskonałym klimacie, który tętni życiem kulturalnym - a na dodatek tutejsze wino i kuchnia są wprost doskonałe!".

Elena Widinska, doradca EURES, Bułgaria

Jak szukać pracy?

Poszukiwanie pracy można rozpocząć od krajowej agencji zatrudnienia, która jest największym pośrednikiem na rynku pracy. Usługi w zakresie pośrednictwa pracy świadczy również wiele licencjonowanych agencji prywatnych, jak np. Adecco Bulgaria, Manpower Bulgaria, Job Tiger i Jobs. bg.

http://eures.bg

Jak przebiega procedura aplikacyjna?

W ramach standardowej procedury aplikacyjnej kandydat ubiegający się o pracę zgłasza swoją kandydaturę, a następnie jest zapraszany na rozmowę kwalifikacyjną prowadzoną przez pracodawcę lub jego przedstawiciela. Oprócz CV pracodawca wymaga zwykle krótkiego listu motywacyjnego, w którym kandydat wyjaśnia, dlaczego jest zainteresowany danym stanowiskiem.

Czy kandydat powinien załączyć swoje zdjęcie do CV?

Załączenie fotografii do CV jest zalecane, choć nieobowiązkowe.

Czy pracodawcy preferują zgłoszenia napisane odręcznie?

Nie, list motywacyjny należy przygotować na komputerze.

Czy powszechnie stosowane i akceptowane jest CV w formacie Europass?

Tak, preferowane są CV przygotowane według europejskiego wzoru (Europass).

Kontakt telefoniczny

Z założenia odradza się ubieganie się o pracę drogą telefoniczną, ponieważ ułatwia to pracodawcy odrzucenie kandydata. Celem rozmowy telefonicznej jest ustalenie terminu rozmowy kwalifikacyjnej. Należy się przedstawić, wyjaśnić, o jakie stanowisko chodzi i w jakiej sprawie się dzwoni. Kandydat powinien jasno i zwięźle uzasadnić swoją kandydaturę na dane stanowisko i spróbować umówić się na rozmowę.

Czy konieczne jest przesłanie dyplomów wraz ze zgłoszeniem?

Nie, chociaż podczas rozmowy kandydat może zostać poproszony o przedstawienie kopii dyplomu.

Czy konieczne jest dostarczenie referencji, listów polecających lub zaświadczenia o niekaralności?

Referencje od poprzednich pracodawców służą potwierdzeniu, że dana osoba jest odpowiednim kandydatem na dane stanowisko. Niektórzy pracodawcy mogą wymagać przedłożenia listów polecających. To, czy wymagane jest zaświadczenie o niekaralności, zależy od charakteru wykonywanego zawodu.

Ile czasu upływa zwykle między opublikowaniem ogłoszenia a rozpoczęciem pracy?

To zależy od wymagań pracodawcy, jednak w rzadkich przypadkach trwa to kilka miesięcy.

Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?

Kandydat powinien posiadać wiedzę na temat charakteru działalności przedsiębiorstwa, kierownictwa, klientów, konkurentów oraz szans na rozwój. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej pracodawca zwraca uwagę na poprawność, wygląd, opanowanie, pewność siebie oraz gestykulację kandydata.

Zasady dotyczące ubioru

Na rozmowę kwalifikacyjną należy ubrać się w myśl zasad swobodnej elegancji. Wykluczone jest założenie odzieży sportowej, krótkiej spódnicy lub ubrań w jaskrawych kolorach. Odzież powinna być czysta, buty wyczyszczone i dobrane do reszty stroju. Odradza się użycia dezodorantów i perfum o intensywnym zapachu. Warto poświęcić nieco uwagi szczegółom, takim jak czyste włosy i paznokcie, nienaganna fryzura. Mężczyźni powinni być gładko ogoleni lub mieć odpowiednio przycięty zarost. Odradza się zakładanie zbyt oryginalnej biżuterii.

Kto przeprowadza rozmowę?

Jeżeli rozmowa odbywa się w rejonowym biurze pracy, udział w niej biorą pracownik biura pracy, kandydat i pracodawca lub jego przedstawiciel. Jeżeli zaś rozmowa ma miejsce w siedzibie przedsiębiorstwa, jej uczestnikami są pracodawca lub jego przedstawiciel oraz kandydat.

Czy uścisk dłoni jest mile widziany?

Czasami przywitanie następuje przez uścisk dłoni, jednak dopiero wówczas, gdy osoba przeprowadzająca rozmowę pierwsza wyciągnie rękę. Uścisk dłoni nie jest praktykowany, jeżeli rozmowę przeprowadza kilka osób.

Czy rozmowa przebiega według ściśle określonego schematu?

Spotkanie trwa od 1/2 godziny do 1 godziny. W przypadku gdy pracodawca nalega, by kandydat po spotkaniu przeszedł sprawdzian praktyczny, procedura trwa odpowiednio dłużej.

Zazwyczaj rozmowa ma standardowy przebieg - po przywitaniu pracodawca lub jego przedstawiciel zadają pytania kandydatowi. Pracodawca stara się, by rozmowa kwalifikacyjna przypominała zwykłą rozmowę. Od kandydata oczekuje się natomiast pewności siebie i opanowania.

Kandydat powinien być uprzejmy, sympatyczny i uśmiechnięty. Należy utrzymywać kontakt wzrokowy z osobą prowadzącą rozmowę, uważnie słuchać pytań, udzielić odpowiedzi na wszystkie stawiane pytania (nie dłuższej niż 2 minuty), mówić wyraźnie, zachowując pewność siebie i opanowanie, krótko opisać swoje zalety i opowiedzieć o swoim doświadczeniu zawodowym z perspektywy wymagań stawianych na danym stanowisku.

Na koniec rozmowy kandydat może zadać pytania. Pytania mogą dotyczyć struktury zarządu przedsiębiorstwa, typowego dnia osoby pracującej na danym stanowisku, terminu podania wyniku procedury kwalifikacyjnej oraz programów szkoleń i podwyższania kwalifikacji pracowników.

Jakie pytania są uznawane za niestosowne?

Na mocy ustawy o promocji zatrudnienia zabrania się bezpośredniej lub pośredniej dyskryminacji kandydatów w toku procedury aplikacyjnej. Pracodawca nie ma prawa pytać kandydatów o kwestie dotyczące ich prywatnego życia. Ustawa o ochronie danych osobowych definiuje informacje prywatne jako wszelkie informacje o osobie, które mogą zostać odszukane za pomocą indywidualnego numeru.

Negocjowanie wynagrodzenia i innych warunków umowy

Kandydaci nie powinni poruszać kwestii wynagrodzenia w trakcie rozmowy. Negocjowanie wynagrodzenia i innych świadczeń rozpoczyna się dopiero po tym, jak pracodawca zaoferuje kandydatowi pracę. Zależnie od umowy wynagrodzenie naliczane jest w stawkach godzinowych lub miesięcznych. Wysokość wynagrodzenia ustalana jest natomiast na podstawie czasu pracy lub wyników produkcji. Wynagrodzenie za jednostkę sprzedaży (kwoty produkcji) jest ustalane przez pracodawcę i pracownika i nie może być niższe niż suma określona w układzie zbiorowym pracy. W odniesieniu do niektórych zawodów stosuje się progi wynagrodzenia. We wszystkich pozostałych przypadkach poziom wynagrodzenia nie powinien być niższy od pensji minimalnej, której wysokość ustala rząd.

Wynagrodzenie jest zazwyczaj wypłacane raz w miesiącu, choć możliwe są wypłaty cotygodniowe. Powszechną praktyką jest wypłata zaliczki (części miesięcznego wynagrodzenia) mniej więcej w połowie miesiąca. Niektóre duże przedsiębiorstwa wypłacają premię za wyniki.

Zwykle nie ma możliwości negocjowania innych świadczeń. Składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i podatki reguluje ustawa i są one odprowadzane przez pracodawcę z wynagrodzenia. Pracodawcy mają swobodę udzielania dodatkowych świadczeń lub dni urlopu.

Czy możliwe jest zaangażowanie pracownika do pracy na próbę?

W Bułgarii obowiązuje okres próbny w ramach zatrudnienia.

Jak długo trwa standardowy okres próbny?

Zwykle przedsiębiorstwa stosują przewidziany bułgarskim kodeksem pracy okres próbny, który może potrwać maksymalnie 6 miesięcy. W tym czasie pracodawca może zwolnić pracownika bez zachowania obowiązku wypowiedzenia.

Czy pracodawca pokrywa koszty poniesione przez kandydata w związku z rozmową kwalifikacyjną?

Zdarza się to niezmiernie rzadko. Koszty podróży mogą podlegać zwrotowi w ramach określonych programów dla bezrobotnych zarejestrowanych w biurze pracy.

Jak szybko przekazywana jest informacja o wyniku rozmowy?

W przypadku skierowania kandydata do pracodawcy przez miejscowe biuro pracy pracodawca ma obowiązek poinformować biuro w terminie 7 dni o rezultacie procedury rekrutacyjnej. W przypadku gdy miejscowe biuro pracy uczestniczy w zorganizowaniu rozmowy kwalifikacyjnej, jest zobowiązane poinformować osoby, których kandydatura została odrzucona, o decyzji pracodawcy. W innych przypadkach pracodawca nie ma obowiązku informowania kandydatów o wyniku rekrutacji.

Jak otrzymać informacje zwrotne i jaki jest dalszy przebieg procedury?

Na zakończenie rozmowy kwalifikacyjnej należy podziękować za poświęcony czas. Do dobrego tonu należy również przesłanie pisma z podziękowaniami. Po upływie pewnego czasu kandydat kontaktuje się z pracodawcą aby zapytać o wynik rozmowy, chyba że wcześniej ustalono inaczej.

Z jakim wyprzedzeniem należy pojawić się na rozmowie?

Kandydat powinien stawić się na rozmowę kwalifikacyjną z około 10-minutowym wyprzedzeniem.

data ostatniej modyfikacji: 2014-08-28 08:44:55

źródło: Komisja Europejska, 2014, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego
autorzy: doradcy EURES (sieć europejskich ofert pracy)
 
Polityka Prywatności