Wielka Brytania - jak szukać pracy?

Państwo: Wielka Brytania
Języki urzędowe: angielski
Ustrój polityczny: monarchia konstytucyjna
Liczba ludności (mln): 63,9
Stolica: Londyn
Waluta: funt szterling (GBP)
Członek UE lub EOG: UE
Kod telefoniczny: +44
Domena internetowa: .uk

Dlaczego ten kraj?

Wielka Brytania należy do największych światowych gospodarek. Sektor usług odpowiada za 70% brytyjskiego PKB, chociaż nadal liczy się branża produkcji samochodów, kosmiczna i farmaceutyczna.

Światowa recesja i wysokie zadłużenie publiczne odbiły się negatywnie na finansach publicznych, prowadząc do znacznego spadku liczby miejsc pracy zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Niemniej nadal poszukiwani są inżynierowie z branży motoryzacyjnej, elektrycznej i ochrony środowiska, inżynierowie i technicy energetycy, szefowie kuchni japońskiej, tajskiej i azjatyckiej, konsultanci placówek opieki zdrowotnej i pielęgniarki asystujące przy zabiegach operacyjnych, niektórzy specjaliści IT, a także kierowcy ciężarówek, autobusów i autokarów. Brakuje również opiekunów w sektorze opieki oraz pracowników socjalnych specjalizujących się w pracy z dziećmi i rodziną.

Jak szukać pracy?

Większość pracodawców zamieszcza ogłoszenia o pracy na własnych stronach internetowych lub na stronach agencji pośrednictwa, takich jak Monster lub fish4jobs. Popularne są również takie agencje rekrutacyjne, jak Adecco i Reed. Ogłoszenia o pracy można również znaleźć na rządowej stronie internetowej http://www.gov.uk oraz na stronach portalu EURES. Niektóre stanowiska pracy wymagające wysokich kwalifikacji są ogłaszane na stronach dzienników, takich jak "The Guardian" i "The Times" . W niektórych branżach (budowlana, ogrodnicza) informacja o wolnych miejscach pracy jest przekazywana na zasadzie ustnego polecenia.

Jak przebiega procedura aplikacyjna?

Należy ściśle przestrzegać poleceń. Pracodawca może podać numer telefonu lub adres e-mail, pod którym kandydaci mogą uzyskać dodatkowe informacje o ofercie pracy. Nie należy korzystać z tej możliwości pierwszego kontaktu jako sposobności zaprezentowania swojej kandydatury, chyba że pracodawca sobie tego zażyczy.

Najczęściej pracodawcy przyjmują ograniczoną liczbę kandydatów, wstrzymując przyjmowanie zgłoszeń, gdy ich liczba osiągnie określony pułap. Należy zatem zgłosić się do pracodawcy jak najprędzej - a w każdym razie przed terminem zamknięcia rekrutacji.

Przygotowując zgłoszenie, należy również pamiętać, by plik był przygotowany w odpowiednim formacie. Należy podać numer referencyjny ogłaszanego stanowiska i uważnie sprawdzić formularz. Pisownię i gramatykę należy sprawdzić z wykorzystaniem brytyjskiego - a nie amerykańskiego - słownika i zwrócić szczególną uwagę na strukturę gramatyczno-składniową tekstu.Jeżeli procedura aplikacyjna obejmuje przesłanie CV i listu motywacyjnego, należy zadbać o zwięzłość (jedna strona A4) i rzeczowość ich treści. W pierwszym akapicie należy określić cel listu, w drugim akapicie należy szczegółowo opisać swoje odpowiednie umiejętności oraz doświadczenie, w trzecim akapicie należy wspomnieć o dyspozycyjności na potrzeby rozmowy kwalifikacyjnej oraz podać inne istotne informacje dotyczące ciążących obecnie na kandydacie zobowiązań zawodowych, list należy zakończyć krótkim zdaniem na temat oczekiwania odpowiedzi na list. W treści aplikacji powinny znaleźć się słowa kluczowe zawarte w ogłoszeniu.

Czy kandydat powinien załączyć swoje zdjęcie do CV?

Nie, nie należy również podawać swojej daty urodzenia.

Czy pracodawcy preferują zgłoszenia napisane odręcznie?

Nie, należy unikać dokumentów napisanych odręcznie, chyba że pracodawca zażyczy sobie takiej formy w ogłoszeniu.

Czy powszechnie stosowane i akceptowane jest CV w formacie Europass?

CV w formacie Europass nie jest zwykle uznawane przez brytyjskich pracodawców. Wskazówki dotyczące wypełniania CV pod kątem brytyjskiego rynku pracy można znaleźć w kilku witrynach internetowych, w tym na stronach National Careers Service, Pro- spects AC i Monster.

Kontakt telefoniczny

Kandydat może się skontaktować telefonicznie z pracodawcą, wyłącznie gdy jest to przewidziane i jeżeli stwierdzi, że posiada umiejętności, o jakie zabiega pracodawca. Niektórzy pracodawcy mogą przeprowadzić z kandydatem wstępną rozmowę telefoniczną. Wówczas pracodawca zadzwoni do kandydata w z góry ustalonym terminie. Do rozmowy telefonicznej należy przygotować się tak samo gruntownie jak do spotkania osobistego.

Czy konieczne jest przesłanie dyplomów wraz ze zgłoszeniem?

Nie, pracodawca zazwyczaj poprosi o nie na późniejszym etapie.

Czy konieczne jest dostarczenie referencji, listów polecających lub zaświadczenia o niekaralności?

Należy podać w formularzu aplikacyjnym lub w CV dane kontaktowe osób, które mogą udzielić referencji. Pracodawca sprawdzi prawdziwość podanych informacji, kontaktując się z osobą udzielającą referencji. Najlepiej skorzystać z pomocy ostatniego pracodawcy, ale należy się upewnić, że dana osoba potrafi porozumiewać się w języku angielskim. Listy polecające nie są zazwyczaj niezbędne.

Praca w sektorze ochrony i z osobami wymagającymi szczególnej opieki (dzieci, osoby starsze) wymaga zaświadczenia o niekaralności (sprawdzenia kandydata za pośrednictwem służby Disclosing and Barring Service).


Ile czasu upływa zwykle między opublikowaniem ogłoszenia a rozpoczęciem pracy?

Okres ten wynosi z reguły 4-6 tygodni.

Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?

Osoby rekrutujące oczekują od kandydatów możliwości wzięcia udziału w rozmowie kwalifikacyjnej w krótkim czasie po zawiadomieniu o tym fakcie. Kandydat powinien okazywać motywację i znać język angielski na tyle dobrze, aby skutecznie komunikować się z innymi (z wyjątkiem pracy dla osób o niskich kwalifikacjach, np. zbierania owoców, kiedy to rozmowa kwalifikacyjna może zostać przeprowadzona w języku ojczystym kandydata, zwłaszcza jeżeli odbywa się w jego kraju). Kandydaci powinni być kulturalni, punktualni, elegancko ubrani i posiadać umiejętność jasnego wysławiania się.

Pracodawcy i osoby rekrutujące są prawnie zobowiązani do sprawdzenia tożsamości każdego kandydata przed zaproponowaniem mu pracy. Kandydat powinien zabrać na rozmowę kwalifikacyjną oryginał paszportu lub dowodu osobistego w celu wykazania, że jest obywatelem lub krewnym obywatela kraju należącego do EOG (lub Szwajcarii).

Zasady dotyczące ubioru

Kandydatom zaleca się elegancki strój (garnitur lub garsonkę). Mężczyźni powinni założyć krawat. Kobiety natomiast powinny zachować należyty umiar pod względem biżuterii i makijażu. Niezależnie od typu stroju powinien on być schludny i wyprasowany.

Kto przeprowadza rozmowę?

Rozmowę kwalifikacyjną prowadzi zazwyczaj od dwóch do trzech osób, w tym kierownik działu, w którym występuje dany wakat i przedstawiciel działu kadr.

Czy uścisk dłoni jest mile widziany?

Wymiana uścisku dłoni z uczestnikami spotkania jest normą.

Czy rozmowa przebiega według ściśle określonego schematu?

Atmosfera panująca na rozmowie kwalifikacyjnej jest oficjalna, ale przyjazna. Kandydat powinien pilnie słuchać, odpowiadać na pytania i mieć pozytywne nastawienie względem swojego zgłoszenia. Należy się odprężyć oraz wyczerpująco i z przekonaniem odpowiadać na zadawane pytania.

Pracodawca będzie oczekiwał wykazania kompetencji kandydata względem danej posady na konkretnych przykładach. Ważnymi czynnikami są także punktualność, wygląd i motywacja.

Zazwyczaj przeprowadza się tylko jeden etap rozmów, którym czasem towarzyszą sprawdziany umiejętności technicznych kandydatów i zdolności rozwiązywania problemów. Rozmowa kwalifikacyjna trwa na ogół 30-40 minut. Testy zaś 20-30 minut. Wygląd kandydata, postawa oraz uwaga kandydata nie będą oceniane, ale na ich podstawie uczestnicy spotkania wyrabiają sobie o nim zdanie, dlatego są istotne.

Ponieważ główny nacisk kładzie się na kompetencje i znalezienie osoby, która odpowiadałaby profilowi danej posady, w niewielkim stopniu lub wcale nie porusza się kwestii pozazawodowych. Motywacja kandydata powinna jasno wynikać ze zgłoszenia lub odpowiedzi udzielanych na pytania osoby prowadzącej rozmowę kwalifikacyjną. Kandydat nie ma także obowiązku szczegółowego omawiania swoich zainteresowań pozazawodowych, chyba że używa ich jako przykładów ilustrujących odpowiedź na zadane pytanie.

Często prosi się kandydatów, by podali przykład problematycznej sytuacji z własnego życia i opowiedzieli, jak sobie z nią poradzili. Kandydat może zostać także poproszony o przytoczenie przykładu sytuacji, kiedy coś poszło nie tak, i opisanie podjętych działań zaradczych lub o wymienienie swoich wad. W takim przypadku kandydat powinien udowodnić, że wie, jak radzić sobie z własnymi słabościami.

Jakie pytania są uznawane za niestosowne?

Pracodawców obowiązuje zakaz dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, niepełnosprawność, wyznanie, orientację seksualną oraz wiek. Pracodawcy i osoby rekrutujące są zobowiązani unikać pytań dyskryminujących i wymagających od kandydata ujawnienia prywatnych informacji niedotyczących pracy na danym stanowisku. Kandydat może jednak być zobowiązany do ujawnienia informacji na temat tego, czy był karany.

Negocjowanie wynagrodzenia i innych warunków umowy

Negocjowanie warunków proponowanych przez pracodawcę jest raczej niemożliwe, chyba że informacja o istnieniu takiej możliwości została zawarta w ogłoszeniu o pracy. Najlepszym rozwiązaniem jest zaufanie ofercie pracodawcy i ubieganie się wyłącznie o posady, które odpowiadają kandydatowi pod względem wynagrodzenia i warunków pracy.

Negocjacje warunków umowy mają najczęściej miejsce w stosunku do wymagających wysokich kwalifikacji i dobrze płatnych stanowisk. Kandydat musi uzasadnić swoje oczekiwania wobec wynagrodzenia, wykazując, że są one zgodne ze stawkami obowiązującymi na rynku oraz odpowiadają umiejętnościom i doświadczeniu kandydata. Po przepracowaniu w przedsiębiorstwie określonego czasu można zwrócić się z prośbą o podwyżkę, jeżeli wynagrodzenie wydaje się odbiegać od wynagrodzenia innych pracowników wykonujących podobną pracę. Co roku pracodawca dokonuje przeglądu płac w przedsiębiorstwie. Wynagrodzenie w czasie urlopu jest wliczone w całość wynagrodzenia, które jest na ogół wyrażane w rocznych stawkach brutto. Rzemieślnicy, np. stolarze lub murarze, często wyrażają wynagrodzenie w stawkach godzinowych.

Do najczęstszych dodatkowych świadczeń i udogodnień należą: nienormowany czas pracy, prywatna opieka zdrowotna lub ubezpieczenie zdrowotne, dofinansowanie na dojazd do pracy, tzw. London Weighting (dodatek za pracę w stolicy ustalany w stosunku do średniej krajowej), samochód służbowy, dofinansowanie posiłków w zakładowej stołówce, karnet na siłownię lub członkostwo w klubie, premie.

Czy możliwe jest zaangażowanie pracownika do pracy na próbę?

Pracownicy rzadko wymagają od pracownika wykonania pracy na próbę. Częściej pracownicy odbywają okres próbny w ramach zatrudnienia, po którego upływie wynagrodzenie wzrasta do pełnej stawki.

Jak długo trwa standardowy okres próbny?

3-6 miesięcy.

Czy pracodawca pokrywa koszty poniesione przez kandydata w związku z rozmową kwalifikacyjną?

Zwykle nie.

Jak szybko przekazywana jest informacja o wyniku rozmowy?

Kandydaci, którym udało się przejść do etapu rozmowy kwalifikacyjnej, zwykle są powiadamiani o tym, czy zostali zatrudnieni, w terminie 1-3 tygodnie od rozmowy.

Jak otrzymać informacje zwrotne i jaki jest dalszy przebieg procedury?

Jeżeli kandydatura danej osoby zostanie odrzucona, może ona otrzymać ocenę rozmowy kwalifikacyjnej w liście zawiadamiającym o wynikach rekrutacji. W innym wypadku kandydat może poprosić o ocenę rozmowy kwalifikacyjnej, kontaktując się z pracodawcą telefonicznie lub na piśmie.

Z jakim wyprzedzeniem należy pojawić się na rozmowie?

Na rozmowę kwalifikacyjną należy przybyć 15-20 minut wcześniej. Od pracodawcy można oczekiwać punktualności.

data ostatniej modyfikacji: 2014-08-28 08:50:57

źródło: Komisja Europejska, 2014, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego
autorzy: doradcy EURES (sieć europejskich ofert pracy)
 
Polityka Prywatności