Szwajcaria - jak szukać pracy?

Państwo: Szwajcaria
Języki urzędowe: francuski, niemiecki, włoski
Ustrój polityczny: demokracja bezpośrednia
Liczba ludności (mln): 8
Stolica: Berno
Waluta: frank szwajcarski (CHF)
Członek UE lub EOG: EFTA
Kod telefoniczny: +41
Domena internetowa: .ch

Dlaczego ten kraj?

Szwajcaria jest jedną z największych potęg gospodarczych świata. Najbardziej prężną branżą kraju jest sektor produkcji - chemikaliów, produktów ochrony zdrowia i farmaceutycznych, a także instrumentów naukowych i precyzyjnych.

Po wprowadzeniu w Szwajcarii zmian w zakresie swobodnego przepływu pracowników kraj odnotowuje zwiększone zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych pracowników z zagranicy. Ponad jedna czwarta pracowników zatrudnionych na stałe to cudzoziemcy, a odsetek pracowników tymczasowych i osób dojeżdżających do pracy z zagranicy jest jeszcze większy. Większość wolnych miejsc pracy występuje w sektorze usług, jedna czwarta w przemyśle i handlu, a 4% w rolnictwie. Gwałtownie spadła liczba ofert w obszarze bankowości, ale wzrosła w sektorze ubezpieczeń. Mocna waluta doprowadziła do spadku liczby turystów, negatywnie odbijając się na zatrudnieniu w sektorze turystyki. Najbardziej poszukiwani są wykwalifikowani pracownicy budowlani i personel pielęgniarski.

Jak szukać pracy?

Oprócz wyszukiwania ogłoszeń w prasie i internecie osoby poszukujące pracy w Szwajcarii często pytają rodzinę i znajomych, czy znają kogoś, kto może się dowiedzieć się o wakatach w swojej firmie. Bazując na takiej informacji, można napisać zwięzły list motywacyjny.

Jak przebiega procedura aplikacyjna?

W rekrutacji pracowników na stanowiska wymagające wysokich kwalifikacji i funkcje kierownicze powszechnie stosowane są pisemne formularze aplikacyjne. W przypadku stanowisk niewymagających kwalifikacji pierwszy kontakt nawiązuje się najczęściej przez telefon lub internet. Należy unikać przesyłania dokumentów, które mogą sprawiać wrażenie przygotowanych na użytek ogólny. Nie należy wspominać o referencjach lub listach polecających w liście motywacyjnym lub CV.

Czy kandydat powinien załączyć swoje zdjęcie do CV?

Tak, warto załączyć do CV profesjonalnie wykonane zdjęcie.

Czy pracodawcy preferują zgłoszenia napisane odręcznie?

Nie. Takie zgłoszenia nie są dobrze odbierane.

Czy powszechnie stosowane i akceptowane jest CV w formacie Europass?

Nie, format ten jest zupełnie nieznany.

Kontakt telefoniczny

Kontakt telefoniczny jest najlepszym sposobem poszukiwania pracy w turystyce, sektorze budowlanym i wśród osób chcących zatrudnić się do sprzątania.

Czy konieczne jest przesłanie dyplomów wraz ze zgłoszeniem?

Jeżeli wymaga tego ogłoszenie o pracy, do listu motywacyjnego należy załączyć dyplom ukończenia szkoły o najbardziej zaawansowanym profilu edukacyjnym. Nigdy nie należy jednak załączać dyplomu do zgłoszenia spontanicznego. Można go wręczyć na pierwszym spotkaniu z pracodawcą.

Czy konieczne jest dostarczenie referencji, listów polecających lub zaświadczenia o niekaralności?

Kandydat powinien być w stanie podać imiona i nazwiska osób, które mogą udzielić referencji, na wypadek gdyby został o to poproszony. Rzadko uwzględnia się listy polecające. Jeżeli pracodawca wymaga okazania zaświadczenia o niekaralności, informacja na ten temat znajdzie się zwykle w ogłoszeniu o pracy.

Ile czasu upływa zwykle między opublikowaniem ogłoszenia a rozpoczęciem pracy?

W przypadku hoteli i restauracji okres ten może trwać 1 tydzień, w przypadku stanowisk kierowniczych w administracji publicznej lub przedsiębiorstwach międzynarodowych nawet kilka tygodni.

Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?

Dobrze jest wcześniej zebrać informacje o przedsiębiorstwie - na temat składu zarządu, liczby pracowników, sektora gospodarki, w którym przedsiębiorstwo działa, konkurencji oraz klientów. Warto zapoznać się z polityką ochrony środowiska stosowaną przez przedsiębiorstwo, z jego podejściem do koncepcji sprawiedliwego handlu oraz kwestii społecznych i etycznych. Warto dowiedzieć się, jaki jest ogólny wizerunek przedsiębiorstwa i jaka jest jego reputacja jako pracodawcy.

Najbardziej typowe pytania dotyczące osobistych kompetencji to pytania o mocne i słabe strony, elastyczność oraz możliwość zmiany miejsca zamieszkania, dyspozycyjność oraz oczekiwania odnośnie do wynagrodzenia.

Osoby prowadzące rozmowę kwalifikacyjną oceniają znajomość języka niezbędnego w pracy, ubiór, maniery, ton głosu oraz szacunek okazywany rozmówcom. Należy być odpowiednio przygotowanym i umieć właściwie odpowiadać na pytania podchwytliwe.

Ważne jest, aby podawać przykłady sytuacji, które się odnoszą do udzielonych odpowiedzi i mogą potwierdzić ich prawdziwość. W razie gdy w pracy wymagana jest znajomość języków obcych, pracodawca może zacząć mówić w takim języku w trakcie rozmowy, dlatego należy uczciwie opisać znajomość języków obcych w CV.

Zasady dotyczące ubioru

Kandydat powinien dowiedzieć się, jaki ubiór obowiązuje w danym sektorze i na danym stanowisku, i unikać stroju przesadnie eleganckiego. Rzucająca się w oczy biżuteria i odzież są stosowne tylko w niektórych zawodach, takich jak sprzedawczyni biżuterii lub produktów luksusowych.

Kto przeprowadza rozmowę?

W zależności od stanowiska i tego, czy przedsiębiorstwo ma dział kadr, w rozmowie mogą uczestniczyć dwie lub trzy osoby. W małych firmach rozmowy prowadzi przeważnie właściciel.

Czy uścisk dłoni jest mile widziany?

Tak, kandydat powinien wymienić uścisk dłoni z wszystkimi osobami uczestniczącymi w spotkaniu.

Czy rozmowa przebiega według ściśle określonego schematu?

Każda rozmowa kwalifikacyjna ma wyraźnie określony przebieg: osoba rekrutująca przedstawia się, informuje, ile potrwa rozmowa i jaki jest jej cel, oraz udziela podstawowych informacji o przedsiębiorstwie i oferowanym stanowisku. Następnie prosi kandydatów o przedstawienie się oraz wyjaśnienie, co ich motywuje do podjęcia pracy. Następnie przychodzi kolej na szczegółowe pytania. Na koniec rozmowy kandydaci proszeni są o przedstawienie swoich oczekiwań względem wynagrodzenia, po czym, jeśli wciąż są zainteresowani pracą, ustala się kolejny termin spotkania.

Zwykle przeprowadzane się dwie rozmowy kwalifikacyjne. Każda z nich trwa średnio 90 minut (niecałą godzinę w przypadku nie- specjalistycznych stanowisk).

Jeżeli osobą przeprowadzającą rozmowę jest specjalista z działu kadr, około połowy pytań będzie związanych z kompetencjami społecznymi i interpersonalnymi. Należy wykorzystać tę szansę, aby dowieść swojej motywacji do zdobycia pracy oraz spróbować uwydatnić wszystkie swoje umiejętności i mocne strony.

Kandydat powinien okazywać duże zainteresowanie zdobyciem stanowiska, być szczery, otwarty i aktywny. Podczas pierwszego spotkania można zapytać, czy wolno robić notatki. Należy również zaczekać z zadawaniem pytań do czasu, aż rozmówca to umożliwi.

Jakie pytania są uznawane za niestosowne?

Pytania o orientację seksualną, plany małżeńskie, przekonania polityczne, wynagrodzenie w poprzedniej pracy, stan zdrowia oraz zwolnienie z poprzedniej pracy. Niemniej od niektórych pracodawców kobiety mogą się spodziewać pytania o plany założenia lub powiększenia rodziny.

Negocjowanie wynagrodzenia i innych warunków umowy

Aby wynegocjować dobrą umowę i warunki pracy, należy się zapoznać ze zwyczajową praktyką w sektorze i nie stawiać wygórowanych żądań. W sektorach, w których wynagrodzenie jest ustalane odgórnie, takich jak sektor publiczny i para- publiczny, nie ma miejsca na negocjację wynagrodzenia. W przypadku wykonywania pracy, za którą przysługuje pensja minimalna lub niska, można wynegocjować 5-10% podwyżki w stosunku do propozycji przedsiębiorstwa.

W przypadku stanowisk kierowniczych kandydat często jako pierwszy wychodzi z propozycją wysokości wynagrodzenia. Aby propozycja była możliwa do przyjęcia dla pracodawcy, należy bardzo dobrze znać sektor i zwyczaje panujące w przedsiębiorstwie. Należy również być świadomym wielu regionalnych różnic w wynagrodzeniu w Szwajcarii. W wielu przedsiębiorstwach kobiety otrzymują pensję przynajmniej o 15% niższą niż mężczyźni.

13. pensja stanowi część wynagrodzenia zasadniczego. Niektóre przedsiębiorstwa oferują nawet 14. pensję. Premie przyznawane są tylko za osiągane wyniki.

Płace w Szwajcarii są dosyć wysokie, natomiast świadczenia pozapłacowe nieliczne, z wyjątkiem najwyższych szczebli kierownictwa. Do najważniejszych świadczeń dodatkowych, które można wynegocjować, należą: wliczanie do czasu pracy dojazdu do miejsca jej wykonywania, opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego, wyższe składki na fundusz emerytalny i służbowy samochód. Świadczenia te mogą być negocjowane, chyba że zostały uzgodnione w ramach ogólnych porozumień między organizacjami pracodawców a związkami zawodowymi.

Czy możliwe jest zaangażowanie pracownika do pracy na próbę?

Zatrudnienie pracownika na próbę jest częste w przypadku stanowisk niewymaga- jących kwalifikacji. W przypadku pracy w hotelu lub przy sprzątaniu pracodawcy angażują kandydata na 1 dzień, by wypróbować jego umiejętności. Za pracę na próbę przysługuje wynagrodzenie. Można odmówić takiej pracy tylko wówczas, gdy pracodawca prosi o jej wykonanie bezpłatnie. Ocena kandydatów za pomocą testów może potrwać 1-2 dni, jednak nie przewiduje się wynagrodzenia za ten czas.

Jak długo trwa standardowy okres próbny?

W każdej umowie uwzględniony jest okres próbny, który często traktowany jest jako okres na przetestowanie pracownika. Może on potrwać maksymalnie 3 miesiące. W tym okresie pracownik może zrezygnować lub zostać zwolniony z pracy z zachowaniem ustawowego okresu wypowiedzenia.

Czy pracodawca pokrywa koszty poniesione przez kandydata w związku z rozmową kwalifikacyjną?

Nie, z wyjątkiem niektórych stanowisk publicznych.

Jak szybko przekazywana jest informacja o wyniku rozmowy?

O wynikach rozmowy informuje się kandydatów telefonicznie, listownie lub e-mailem. Procedurę można uznać za zakończoną dopiero po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia.

Jak otrzymać informacje zwrotne i jaki jest dalszy przebieg procedury?

Pracodawca nie udziela informacji zwrotnej kandydatowi, ale zawsze można go poprosić o taką informację i przekonać się, jak zareaguje.

Z jakim wyprzedzeniem należy pojawić się na rozmowie?

Należy przybyć na miejsce nieco wcześniej. Można się spodziewać, że pracodawca również będzie punktualny.

data ostatniej modyfikacji: 2014-08-28 08:49:10

źródło: Komisja Europejska, 2014, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego
autorzy: doradcy EURES (sieć europejskich ofert pracy)
 
Polityka Prywatności