Rumunia - jak szukać pracy?

Państwo: Rumunia
Języki urzędowe: rumuński
Ustrój polityczny: republika parlamentarna
Liczba ludności (mln): 20,1
Stolica: Bukareszt
Waluta: lej (RON)
Członek UE lub EOG: UE
Kod telefoniczny: +40
Domena internetowa: .ro

Dlaczego ten kraj?

Największe atrakcje przyrodnicze Rumunii to delta Dunaju, wybrzeże Morza Czarnego i Karpaty. Po zachodniej części gór leży historyczny region Transylwanii - kraina średniowiecznych miasteczek oraz bajkowych zamków i obowiązkowy punkt programu miłośników historii o wampirach.

W ostatnich latach Rumunia zdołała przyciągnąć znaczne inwestycje zagraniczne i odnotowuje szybki rozwój sektora prywatnego, częściowo dzięki podatkowi liniowemu, którego stawka wynosi 16% i który należy do najniższych w Europie. Mimo że płace w Rumuni zaliczają się do najniższych w Europie, w kraju panuje również niewielkie bezrobocie. Rumunia posiada rozbudowaną bazę przemysłową i rolniczą, ale sektory te ustępują branży usługowej - handlowi i dynamicznie rozwijającej się turystyce. Ogłoszenia o pracy pojawiają się przeważnie w branży tekstylnej, przeładunkowej, montażowej, opakowań, budowlanej i sprzedaży.

Jak szukać pracy?

Najlepszym źródłem informacji o ofertach pracy dla osób posiadających wysokie kwalifikacje lub niewykwalifikowanych jest prasa lub miejscowe urzędy zatrudnienia. Kandydaci posiadający wysokie kwalifikacje i wykształcenie poszukują zwykle pracy przez internet.

Jak przebiega procedura aplikacyjna?

Kandydat zainteresowany ofertą pracy może złożyć swoje zgłoszenie drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Porównując CV z wymaganiami na danym stanowisku, osoba odpowiadająca za rekrutację zdecyduje, czy warto przeprowadzić rozmowę z kandydatem. W przypadku miejsc pracy wymagających wysokich kwalifikacji (lekarzy, inżynierów) ważny jest list motywacyjny, którego długość nie powinna przekraczać dwóch stron. List motywacyjny jest zbyteczny w przypadku stanowisk dla pracowników niewykwalifikowanych i o niskim poziomie wykształcenia.

Pracodawcy mogą zorganizować więcej niż jedną rozmowę kwalifikacyjną. Wówczas pierwsza rozmowa z kandydatem odbywa się zazwyczaj telefonicznie. Przeprowadzając rozmowę kwalifikacyjną przez telefon, osoba rekrutująca dokonuje weryfikacji autentyczności informacji podanych w CV i prosi kandydata o bardziej szczegółowy opis jego umiejętności, zdolności i doświadczenia zawodowego. Telefoniczna rozmowa kwalifikacyjna trwa na ogół 10-15 minut.

Czy kandydat powinien załączyć swoje zdjęcie do CV?

Zwykle fotografia nie jest konieczna, chyba że pracodawca zażyczy sobie tego w ogłoszeniu o pracy.

Czy pracodawcy preferują zgłoszenia napisane odręcznie?

Nie, obecnie pracodawcy wolą wydrukowane dokumenty.

Czy powszechnie stosowane i akceptowane jest CV w formacie Europass?

CV w formacie Europass nie jest powszechnie stosowane i akceptowane, ale zalecamy jego użycie. Zwykle korzystają z niego osoby z wyższym wykształceniem; osoby z niższym wykształceniem nie decydują się na użycie CV w tym formacie, ponieważ jest dość długie i skomplikowane

Kontakt telefoniczny

Celem rozmowy telefonicznej jest na ogół ustalenie terminu rozmowy kwalifikacyjnej. Można również zadzwonić w przypadku braku odpowiedzi na CV przesłane przed kilkoma tygodniami. Należy wcześniej przemyśleć, co chce się powiedzieć, oraz mówić zwięźle i na temat. Dzwoniąc, kandydat powinien się przedstawić, przypomnieć pracodawcy o niedawno złożonym CV i poinformować, o jakie stanowisko chodzi. Rozmowa powinna być krótka. Nie należy dzwonić kilkukrotnie.

Czy konieczne jest przesłanie dyplomów wraz ze zgłoszeniem?

Tylko jeżeli pracodawca o to poprosi. Niektórzy pracodawcy proszą o przedłożenie odpisu dyplomu na początku procedury, inni nie zapoznają się z dyplomem w toku rekrutacji.

Czy konieczne jest dostarczenie referencji, listów polecających lub zaświadczenia o niekaralności?

Pracodawcy zazwyczaj proszą o przedstawienie referencji lub listów referencyjnych.

Wszyscy pracodawcy wymagają okazania zaświadczenia o niekaralności (czyli o nie- figurowaniu w rejestrze karnym). Wykazanie, że nie było się karanym, może być wymagane w przypadku każdego stanowiska.

Ile czasu upływa zwykle między opublikowaniem ogłoszenia a rozpoczęciem pracy?

Zwykle 2-4 tygodnie, ale termin ten może się różnić. Czasami pracodawca może chcieć przeprowadzić rozmowę z innymi kandydatami lub zgromadzić więcej dokumentów dotyczących poprzedniej pracy lub studiów.

Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?

Przed zaproszeniem kandydata na spotkanie wiele firm proponuje kandydatowi rozmowę telefoniczną. W takim przypadku warto przygotować się w taki sam sposób jak na właściwą rozmowę kwalifikacyjną i od samego początku dawać wyraz swojej osobowości. W trakcie rozmowy kandydat nie powinien przerywać swojemu rozmówcy i przed odpowiedzią na pytanie upewnić się, że je rozumie. Powinien znać obszar działalności przedsiębiorstwa, a także wymagania stawiane na danym stanowisku. Osoba rekrutująca oczekuje od kandydata profesjonalnego podejścia oraz szczerej i otwartej rozmowy. Kandydaci powinni skupić się na informacjach zamieszczonych w CV. Pracodawcy wiedzą, że część CV poświęcona umiejętnościom i zdolnościom jest zwykle nieco podkoloryzowana.

Zasady dotyczące ubioru

Obowiązuje ubiór schludny i skromny.

Kto przeprowadza rozmowę?

Na ogół procesem rekrutacji kieruje przedstawiciel działu kadr, kierownik działu, do którego poszukuje się nowego pracownika, a w niektórych przypadkach sam dyrektor generalny czy prezes przedsiębiorstwa

Czy uścisk dłoni jest mile widziany?

Tak, uścisk dłoni jest uznawany w Rumunii za wyraz uprzejmości.

Czy rozmowa przebiega według ściśle określonego schematu?

Ewentualna rozmowa kwalifikacyjna trwa od 30 minut do 2 godzin. Ważną rolę odgrywa całokształt komunikacji werbalnej, jak i niewerbalnej. Osoba rekrutująca obserwuje pozytywne i negatywne aspekty umiejętności komunikacyjnych kandydata i analizuje je w celu dokonania jego oceny.

Wielu pracodawców woli przeprowadzać rozmowy tylko częściowo ustrukturyzowane. Pierwsza rozmowa może mieć następujący przebieg:

luźna pogawędka mająca sprawić, by kandydat poczuł się swobodnie,

prezentacja osoby rekrutującej i kandydata,

pytania o doświadczenie, umiejętności i wiedzę, weryfikacja informacji zawartych w CV,

osoba rekrutująca informuje kandydata o wymaganiach i najważniejszych obowiązkach na danym stanowisku oraz opowiada o całym przedsiębiorstwie - jego sektorze działalności i dotychczasowych dokonaniach itp.,

rekrutujący upewnia się, że kandydat rozumie wszystkie omawiane kwestie,

przykładowe pytania, jakie może zadać kandydat: Jak wygląda harmonogram pracy? Na jakie zarobki mogę liczyć? Czy przysługuje mi przerwa obiadowa?

Zaleca się, by kandydat przygotował sobie pytania zawczasu, ale może także wykazać się elastycznością i zadać pytania, które nasuną mu się w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Rozmowa kwalifikacyjna powinna przebiegać w atmosferze otwartości, swobody i komunikacji. Ważne, by kandydat okazywał profesjonalną postawę i wyjaśnił swoją motywację do podjęcia pracy.

Jakie pytania są uznawane za niestosowne?

W Rumunii obowiązują przepisy antydyskryminacyjne.

Negocjowanie wynagrodzenia i innych warunków umowy

Przedmiotem negocjacji może być zarówno wynagrodzenie, jak i inne świadczenia. Wynagrodzenie jest wyrażane w stawkach miesięcznych. Osobno ustala się wynagrodzenie w czasie urlopu oraz premie roczne. Najpowszechniejszymi świadczeniami pozapłacowymi są talony na posiłki oraz płatny urlop. Negocjacje najczęściej prowadzą pracownicy działu kadr. Posiadają oni wiedzę na temat tego, jakie najwyższe wynagrodzenie może wypłacić osobie pracującej na określonym stanowisku dane przedsiębiorstwo. Ostateczną decyzję podejmuje zarząd przedsiębiorstwa.

Czy możliwe jest zaangażowanie pracownika do pracy na próbę?

Rumuński kodeks pracy przewiduje możliwość zastosowania maksymalnego okresu próbnego 90 dni dla stanowisk niekierowniczych i 120 dni dla stanowisk kierowniczych.

Jak długo trwa standardowy okres próbny?

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy każdy pracownik musi przejść okres próbny.

Czy pracodawca pokrywa koszty poniesione przez kandydata w związku z rozmową kwalifikacyjną?

Nie, w Rumunii pracodawcy nie pokrywają tych kosztów.

Jak szybko przekazywana jest informacja o wyniku rozmowy?

Po zakończeniu rozmowy kwalifikacyjnej osoba rekrutująca powiadamia kandydata o tym, czy został wybrany i kiedy może spodziewać się ponownego kontaktu.

Jak otrzymać informacje zwrotne i jaki jest dalszy przebieg procedury?

Jeżeli kandydat nie otrzyma informacji o wyniku w niedługim czasie po odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej, może zakładać, że jego kandydatura została odrzucona. Pracodawcy z reguły nie kontaktują się z kandydatami, którym się nie powiodło. Kandydat może jednak zadzwonić do pracodawcy z prośbą o udzielenie informacji zwrotnych.

Z jakim wyprzedzeniem należy pojawić się na rozmowie?

Punktualność jest niezmiernie ważna; należy bezwzględnie respektować ustalenia dotyczące terminu rozmowy kwalifikacyjnej. Jeżeli jednak kandydat spóźni się kilka minut z uzasadnionych przyczyn, pracodawca może okazać wyrozumiałość.

data ostatniej modyfikacji: 2014-08-28 08:48:18

źródło: Komisja Europejska, 2014, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego
autorzy: doradcy EURES (sieć europejskich ofert pracy)
 
Polityka Prywatności