Portugalia - jak szukać pracy?

Państwo: Portugalia
Języki urzędowe: portugalski
Ustrój polityczny: republika parlamentarna
Liczba ludności (mln): 10,5
Stolica: Lizbona
Waluta: euro (EUR)
Członek UE lub EOG: UE
Kod telefoniczny: +351
Domena internetowa: .pt

Dlaczego ten kraj?

Portugalia i należące do niej terytoria - Azory i Madera - cieszą się ogromną popularnością wśród turystów. Poza turystyką w Portugalii najwięcej osób zatrudnionych jest w sektorze usług. W branży produkcyjnej zatrudnienie znajduje mniej niż 20% siły roboczej. Podstawą przemysłu są produkty i branże tradycyjne: tekstylia, odzież, obuwie, produkty z korka i drewna, napoje, ceramika, szkło, przetwórstwo rybne, metalurgia, branże petrochemiczna i chemiczna. Portugalia coraz bardziej liczy się w europejskim przemyśle motoryzacyjnym i słynie ze światowej klasy produkcji form przemysłowych.

Bez pracy pozostaje 4 na 10 młodych ludzi, a zarobki na mieszkańca należą do najniższych w UE. Mimo to w niektórych sektorach brakuje rąk do pracy. Poszukiwani są m.in. pracownicy sezonowi w turystyce i rolnictwie, lekarze, informatycy, a także specjaliści ze znajomością języków niewystępujących powszechnie w Portugalii.

Jak szukać pracy?

Ogłoszenia o pracy są publikowane w prasie, przez urzędy pracy, prywatne agencje zatrudnienia, organizacje i związki zawodowe, centra handlowe, urzędy władz lokalnych, parafie, inne organizacje publiczne, a coraz częściej również za pośrednictwem (publicznych i prywatnych) banków ofert pracy.

Niektóre osoby poszukują pracy w sposób aktywny, wysyłając zgłoszenia spontaniczne, publikując własne ogłoszenia, zamieszczając ogłoszenia na stronach internetowych i w uniwersyteckich biurach kariery, ogłaszając się za pośrednictwem mediów społecznościowych, a nawet zakładając własne strony www.

W kraju, w którym ponad 90% wszystkich firm stanowią małe przedsiębiorstwa, jedną z najskuteczniejszych metod pozyskiwania informacji o szansach na zatrudnienie i dotarcia do potencjalnego pracodawcy są nadal kontakty osobiste. Zatem osoby posiadające sieć znajomych w Portugalii powinni bez wahania z niej skorzystać.

Jak przebiega procedura aplikacyjna?

Spełnienie wszystkich wymagań określonych w niektórych ogłoszeniach o pracy może się okazać niemal niemożliwe. Nie wolno się jednak zniechęcać; osoby spełniające większość warunków nie powinny długo się zastanawiać. Portugalscy pracodawcy mogą być w tym zakresie elastyczni.

Najczęściej podanie o pracę powinno składać się z listu motywacyjnego i CV (chociaż można zrezygnować z listu, jeżeli pracodawca nie wymaga go wyraźnie w ogłoszeniu o pracy). W miarę możliwości kandydaci powinni przygotować CV w języku portugalskim. CV powinno być przejrzyste i zwięzłe (nie dłuższe niż dwie strony) i dostosowane do wymagań dotyczących danego stanowiska.

Aplikując za pomocą poczty elektronicznej, należy przesłać list motywacyjny bezpośrednio w treści wiadomości elektronicznej. W postaci załącznika należy przesłać wyłącznie CV. Zaleca się formułowanie krótkich akapitów i unikanie nieformalnych symboli oraz skrótów powszechnie stosowanych w e-mailach i SMS-ach. Zgłoszenia przesyłane pocztą powinny zawierać nie dłuższy niż jednostronicowy list motywacyjny wydrukowany na kartce formatu A4.

Niezbędne jest dotrzymywanie terminów, zwłaszcza jeżeli aplikuje się z zagranicy. Podanie należy złożyć jak najwcześniej, tak by zapewnić sobie uczestnictwo w procesie rekrutacyjnym od samego początku i upewnić się, że dane przedsiębiorstwo nie wybrało jeszcze kandydata.

Bardzo skuteczną metodą starania się o pracę mogą być zgłoszenia spontaniczne. Wiele portugalskich firm archiwizuje otrzymane CV i przegląda je w pierwszej kolejności przy okazji późniejszego wakatu, by zaoszczędzić sobie czasu i kosztów ogłoszenia.

Czy kandydat powinien załączyć swoje zdjęcie do CV?

Do CV można załączyć profesjonalnie wykonane zdjęcie formatu paszportowego, chociaż nie jest to powszechna praktyka.

Czy pracodawcy preferują zgłoszenia napisane odręcznie?

W ostatnich latach odręcznie pisane aplikacje są coraz rzadsze, choć niektórzy pracodawcy mogą nadal je preferować. Kontaktując się z przedsiębiorstwem telefonicznie przed wysłaniem zgłoszenia, można zapytać, która forma zgłoszenia jest preferowana.

Czy powszechnie stosowane i akceptowane jest CV w formacie Europass?

Portugalscy pracodawcy coraz częściej akceptują CV sporządzone według wzoru Europass, chociaż nadal mogą preferować formaty powszechnie stosowane w kraju, obejmujące maksymalnie 2-3 strony.

Kontakt telefoniczny

Kontakt telefoniczny jest dopuszczalny wyłącznie, jeżeli przewiduje to ogłoszenie o pracy. Dzwoniąc, kandydat powinien postarać się mówić po portugalsku i wyraźnie się przedstawić; należy poprosić do telefonu właściwą osobę, wymieniając jej imię i nazwisko. Warto mieć pod ręką CV i być przygotowanym na przedstawienie swojej osoby i odpowiedź na pytania. Kandydat powinien przygotować sobie własne pytania i zanotować szczegóły ustaleń dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej. Dokonując uzgodnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej, należy zapytać o dokumenty, które trzeba ze sobą zabrać.

Czy konieczne jest przesłanie dyplomów wraz ze zgłoszeniem?

Nie, chyba że wymaga tego ogłoszenie o pracy. Kopie niezbędnych dokumentów należy jednak zabrać ze sobą na rozmowę. Jeżeli zgłoszenie kandydata zostanie przyjęte, zostanie on poproszony o przedłożenie tych dokumentów na etapie formalizacji umowy.

Udając się na rozmowę, należy dokonać selekcji dokumentów, pamiętając, że portugalscy pracodawcy mogą nie mieć wystarczającej znajomości systemu edukacyjnego czy szkoleniowego funkcjonującego w kraju pochodzenia kandydata oraz poziomu wiedzy i umiejętności, jakie można dzięki niemu uzyskać. Bardziej przydatny może okazać się suplement Europass do dyplomu lub świadectwa.

Czy konieczne jest dostarczenie referencji, listów polecających lub zaświadczenia o niekaralności?

Pracodawcy nie mają w zwyczaju prosić o referencje lub sięgać po listy polecające, choć niektórzy mogą je uznawać za atut.

Ile czasu upływa zwykle między opublikowaniem ogłoszenia a rozpoczęciem pracy?

W ogłoszeniu często jest mowa o pracy od zaraz, ale średnio proces selekcji trwa 2-3 miesiące. Stanowiska niewymagające kwalifikacji lub stanowiska pracy tymczasowej mogą być obsadzane w ciągu 1 tygodnia.

Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?

Z reguły rozmowa nie trwa dłużej niż 45 minut. Testy, wraz z przerwami, mogą zająć pół dnia.

Zasady dotyczące ubioru

Osoba starająca się o pracę powinna zadbać o ubiór stosowny do sytuacji. Nawet jeżeli strój nie jest istotny z punktu widzenia danej posady, stanowi on odzwierciedlenie profesjonalizmu kandydata oraz jego szacunku do pracodawcy i osób przeprowadzających rozmowę. Nie należy przesadzać z ilością makijażu ani biżuterii, warto także unikać piercingu, widocznych tatuaży i krzykliwych fryzur.

Kto przeprowadza rozmowę?

Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza przeważnie jedna osoba.

Czy uścisk dłoni jest mile widziany?

Tak, kandydat powinien przywitać się ze swoim rozmówcą uściskiem dłoni.

Czy rozmowa przebiega według ściśle określonego schematu?

Nie obowiązuje z góry ustalony schemat rozmowy, chociaż można spodziewać się pytań dotyczących:

ogólnych informacji o kandydacie (miejsce urodzenia, studia, rodzina itp.),

CV: wykształcenie i szkolenia, doświadczenia zawodowego, innych zajęć i hobby,

motywacji do pracy w przedsiębiorstwie i na oferowanym stanowisku,

umiejętności interpersonalnych i społecznych (pytania otwarte o kandydata, jego podejście do różnych kwestii, cechy osobowe i słabe strony).

W drugiej części osoba prowadząca rozmowę udzieli kandydatowi informacji o firmie i stanowisku. Na tym etapie kandydat może zapytać o autonomię i szczeble zwierzchnictwa, wymogi dotyczące podróży służbowych, godziny pracy, oczekiwane zarobki itp.

Na zakończenie pracodawca z reguły informuje kandydata, kiedy może on spodziewać się decyzji. Następnie kandydat powinien podziękować za spotkanie.

Rozmowy kwalifikacyjne w formie wideo- konferencji i za pośrednictwem Skype'a nie są zbyt powszechne, ale mogą być coraz częściej stosowane na etapie wstępnej selekcji kandydatów z zagranicy.

Jakie pytania są uznawane za niestosowne?

Kwestie przynależności do grup wyznaniowych, preferencji politycznych oraz orientacji seksualnej uznawane są za należące do sfery ściśle prywatnej. Panuje jednak ogólne przekonanie, że tematy te porusza się w Portugalii częściej (choć w sposób subtelny) niż w innych państwach.

Negocjowanie wynagrodzenia i innych warunków umowy

Wysokość wynagrodzenia podaje się zwykle w postaci pensji miesięcznej. Warto pamiętać, że będąc zatrudnionym na stałe w Portugalii, otrzymuje się roczne wynagrodzenie równe wynagrodzeniu za 14 miesięcy (z uwzględnieniem wynagrodzenia w trakcie urlopu i premii bożonarodzeniowych wypłacanych zazwyczaj w maju/czerwcu i listopadzie/grudniu), chociaż zasady wypłaty wynagrodzenia zmieniają się obecnie w związku z wprowadzeniem przez rząd środków nadzwyczajnych. Jeżeli kandydat zostanie zatrudniony w międzynarodowym przedsiębiorstwie, wynagrodzenie może być także negocjowane w formie rocznego pakietu, zawierającego wszelkie świadczenia dodatkowe.

Roczne premie za wyniki należą do rzadkości, na koniec roku pracodawca może wypłacić premię zależną od zysków. Premie roczne stanowią stały element polityki płacowej jedynie średnich i dużych przedsiębiorstw, głównie międzynarodowych.

Do dodatkowych świadczeń w większych przedsiębiorstwach należy ubezpieczenie zdrowotne lub usługi medyczne o podwyższonym standardzie, a także telefon komórkowy i samochód służbowy, które najczęściej przysługują pracownikom wyższego szczebla (kierownikom i dyrektorom), choć odchodzi się od tej praktyki.

Czy możliwe jest zaangażowanie pracownika do pracy na próbę?

Jest to coraz powszechniejsze. Niektórzy pracodawcy wolą korzystać z umów krótkoterminowych (np. na okres 3-6 miesięcy), by wypróbować pracownika.

Jak długo trwa standardowy okres próbny?

Długość ustawowego okresu próbnego zależy od terminu obowiązywania umowy i złożoności stanowiska. W przypadku umów krótkoterminowych okres ten nie przekracza 1 miesiąca. W przypadku umów na czas nieokreślony jego długość wynosi zazwyczaj 1-3 miesiące.

Czy pracodawca pokrywa koszty poniesione przez kandydata w związku z rozmową kwalifikacyjną?

Nie jest to częste, chyba że pracodawca jest zdeterminowany, by pozyskać kandydata o określonych umiejętnościach lub kwalifikacjach bądź profilu zawodowym.

Jak szybko przekazywana jest informacja o wyniku rozmowy?

Często kandydat nie otrzymuje żadnej odpowiedzi na zgłoszenie do pracy. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej można zapytać o termin decyzji. Jeżeli pracodawca nie odpowie w przewidzianym terminie, warto zadzwonić z przypomnieniem. Może to zostać odebrane jako przejaw zainteresowania pracą. Nie należy jednak zbytnio naciskać.

Jak otrzymać informacje zwrotne i jaki jest dalszy przebieg procedury?

Kontaktowanie się z pracodawcą w celu uzyskania informacji zwrotnej nie jest powszechnie praktykowane.

Z jakim wyprzedzeniem należy pojawić się na rozmowie?

Kandydat powinien przybyć na miejsce spotkania przynajmniej 10 minut wcześniej.

data ostatniej modyfikacji: 2014-08-28 08:48:07

źródło: Komisja Europejska, 2014, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego
autorzy: doradcy EURES (sieć europejskich ofert pracy)
 
Polityka Prywatności