Austria - jak szukać pracy?

Państwo: Austria
Języki urzędowe: niemiecki
Ustrój polityczny: republika federacyjna
Liczba ludności (mln): 8,5
Stolica: Wiedeń
Waluta: euro (EUR)
Członek UE lub EOG: UE
Kod telefoniczny: +43
Domena internetowa: .at

Dlaczego ten kraj?

Mała a jednocześnie różnorodna, przywiązana do tradycji a przy tym nowoczesna, z wyrafinowaną kulturą a zarazem lubiąca przygodę; Austria oferuje niezwykłe bogactwo stylów życia - od elegancji Wiednia na północy, po przedsmak atmosfery Morza Śródziemnego i góry na południu. Austria jest mekką entuzjastów sportów zimowych, cieszy się też reputacją historycznej stolicy świata muzyki.

Obecnie Austria wychodzi z recesji, która dotknęła ten kraj w 2009 r. Zatrudnienie znajdą tu fachowcy z udokumentowanym przygotowaniem do wykonywania zawodu, np. elektromonterzy, monterzy rur, tokarze, murarze, cieśle i stolarze. Dużym wzięciem cieszą się również pracownicy w sektorach turystycznym i hotelarsko-gastronomicznym. To samo dotyczy przedstawicieli handlowych i sprzedawców.

Jak szukać pracy?

Ogłoszenia o pracy najczęściej publikowane są w prasie i internecie. W przypadku prac niewymagających wysokich kwalifikacji pierwszy kontakt nawiązuje się najczęściej przez telefon, chociaż coraz powszechniejsze jest aplikowanie przez internet.

Ubiegając się o posadę przeznaczoną dla pracowników wykwalifikowanych, należy przesłać pracodawcy list motywacyjny oraz CV. Po przeanalizowaniu wszystkich zgłoszeń pracodawca zaprasza wybrane osoby na rozmowę kwalifikacyjną. W przypadku stanowiska kierowniczego kandydat może zostać poddany ocenie.

Jak przebiega procedura aplikacyjna?

Na ogół listy motywacyjne drukuje się. Zgłoszenie pisemne zawiera zawsze formalny list motywacyjny, w którym należy określić, na jakie ogłoszenie o pracy się odpowiada. Należy także sprawdzić, czy adres oraz imię i nazwisko osoby kontaktowej są prawidłowe.

Dobre CV cechuje zwięzłość, rzeczowość, chronologia i kompletność. Profil osobowy kandydata powinien odpowiadać charakterowi stanowiska. Na dokumentach przesyłanych pracodawcy nie należy umieszczać żadnych zapisków.

W przypadku zgłoszenia spontanicznego kandydat powinien wykazać inicjatywę i dopilnować, aby w razie chwilowego braku wolnych etatów jego zgłoszenie zostało dodane do bazy danych potencjalnych kandydatów do pracy. W przypadku gdy w danym przedsiębiorstwie zaistnieje potrzeba zatrudnienia nowego pracownika, bardzo często dział kadr odwołuje się w pierwszej kolejności do zasobów takiej bazy danych.

Czy kandydat powinien załączyć swoje zdjęcie do CV?

Tak, pracodawcy zazwyczaj oczekują od kandydatów załączenia zdjęcia do listu motywacyjnego.

Czy pracodawcy preferują zgłoszenia napisane odręcznie?

Nie, pracodawca wyraźnie poinformuje w ogłoszeniu, że jest to wymagane.

Czy powszechnie stosowane i akceptowane jest CV w formacie Europass?

Niestety nie. Jest ono zbyt obszerne.

Kontakt telefoniczny

Kontaktując się z przedsiębiorstwem drogą telefoniczną, warto wcześniej dowiedzieć się, jak brzmi nazwisko osoby kontaktowej. Prosząc daną osobę do telefonu, należy bowiem wymienić ją z imienia i nazwiska. Kandydat powinien przygotować krótką i klarowną prezentację swojej osoby, wyjaśnić w sprawie jakiego stanowiska dzwoni oraz postarać się ustalić termin rozmowy kwalifikacyjnej. Należy unikać prowadzenia takiej rozmowy w hałaśliwym otoczeniu lub w obecności innych osób, które mogą w niej przeszkadzać, zwłaszcza gdy rozmowa odbywa się przez telefon komórkowy.

Czy konieczne jest przesłanie dyplomów wraz ze zgłoszeniem?

Tak, należy załączyć kopie świadectw (ostatnie szkolenie zawodowe, dodatkowe kwalifikacje, świadectwa pracy lub przynajmniej zaświadczenie o okresach zatrudnienia). Wszystkie certyfikaty należy przetłumaczyć na język niemiecki, chyba że kandydat ubiega się o posadę w przedsiębiorstwie międzynarodowym.

Czy konieczne jest dostarczenie referencji, listów polecających lub zaświadczenia o niekaralności?

Na prośbę pracodawcy kandydat powinien dostarczyć przetłumaczone na język niemiecki referencje od dotychczasowego pracodawcy potwierdzające jego kwalifikacje i doświadczenie.

Najpóźniej w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej należy przedłożyć w przedsiębiorstwie odpis ostatnio uzyskanego dyplomu ukończenia najbardziej zaawansowanego stopnia edukacji. Listy referencyjne stosuje się wyłącznie przy ubieganiu się o stanowisko akademickie. Jeżeli pracodawca wymaga okazania zaświadczenia o niekaralności, z reguły informacja o tym jest zawarta w ogłoszeniu o pracy.

Ile czasu upływa zwykle między opublikowaniem ogłoszenia a rozpoczęciem pracy?

Większość stanowisk jest obsadzanych w ciągu 1 miesiąca lub maksymalnie do 3 miesięcy. W przypadku posad wymagających specjalnych kwalifikacji (stanowiska kierownicze dla osób z dużym doświadczeniem) kandydaci będą musieli wziąć udział w kilku rozmowach kwalifikacyjnych i często poddawani są także ocenie. Niekiedy ogłoszenia o pracy mówią o 6-miesięcznym terminie oczekiwania na zatrudnienie.

Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?

Jeżeli liczba kandydatów jest duża, firmy zazwyczaj organizują preselekcję lub sprawdziany. W przypadku kluczowych stanowisk oraz stanowisk kierowniczych organizuje się także testy przeprowadzane przez ośrodki oceny. Pracodawcy poszukują kandydatów o profilu jak najbardziej zbliżonym do przedstawionego w ofercie. Oczekują od kandydatów udowodnienia, że ich kwalifikacje i doświadczenie odpowiadają temu profilowi, opowiedzenia o swoich mocnych i słabych stronach z punktu widzenia zawodowego i osobistego i odpowiedzi na pytaniamotywację, umiejętności interpersonalne i perspektywy rozwoju zawodowego. Dodatkowo należy być przygotowanym na pytania dotyczące CV (np. o częstotliwość zmieniania pracy).

Celem pracodawcy przeprowadzającego rozmowę jest nawiązanie dialogu, który umożliwi bliższe poznanie kandydata, jego kwalifikacji oraz oczekiwań względem pracy. W trakcie rozmowy zostaną zatem poruszone również takie kwestie, jak godziny i dni pracy oraz zakres zajęć i obowiązków na danym stanowisku. Rozmowa kwalifikacyjna prowadzona jest w sposób przyjacielski, ale także obiektywny i bezstronny.

Kandydaci powinni mieć gruntowną wiedzę na temat przedsiębiorstwa, czyli tego, co produkuje, jaka jest jego wielkość, czy jest scentralizowane, czy też nie, i czy posiada siedzibę za granicą, a także orientować się, jak jest postrzegane i jaki profil prezentuje.

Ważna jest komunikacja werbalna. Sposób wysławiania się i prezentacja powinny odpowiadać rodzajowi pracy, o którą ubiega się kandydat (należy jasno określić motywację do pracy, zakomunikować swoje umiejętności społeczne, umiejętność pracy w zespole, autorytet i umiejętności przywódcze, odporność na stres oraz elastyczność). Należy zwracać uwagę na komunikację niewerbalną, zwłaszcza punktualność, nastawienie, kontakt wzrokowy, gestykulację oraz wyraz twarzy.

Rozmowa trwa zazwyczaj około 1 godziny. Możliwe jest przeprowadzenie rozmowy w formie wideokonferencji, aczkolwiek Skype jest wykorzystywany tylko w wyjątkowych sytuacjach przy rekrutacji pracowników akademickich.

Zasady dotyczące ubioru

Strój zależy od rodzaju pracy, sektora, stanowiska, kontaktu z klientami, reprezentacyjności stanowiska, kultury przedsiębiorstwa itp. Ważne jest, aby sposób prezentowania się był naturalny. W przypadku mężczyzn ubiegających się o pracę na odpowiedzialnym stanowisku obowiązkowe jest założenie garnituru. Nie wymaga się już natomiast krawata.

Kto przeprowadza rozmowę?

W rozmowie mogą uczestniczyć kierownik działu, w którym znajduje się wolna posada, kierownik działu kadr oraz przedstawiciel rady pracowniczej.

Czy uścisk dłoni jest mile widziany?

Tak, uścisk dłoni jest normą.

Czy rozmowa przebiega według ściśle określonego schematu?

Pytania zadawane w trakcie standardowej rozmowy kwalifikacyjnej dotyczą zazwyczaj warunków opisanych w ogłoszeniu o racy i mają na celu sprawdzenie, czy określony kandydat posiada umiejętności i kwalifikacje odpowiadające charakterowi danego stanowiska. Z uwagi na obiektywizm wszystkim kandydatom należy zadać te same pytania. Według indywidualnego uznania lub zależnie od udzielanych odpowiedzi pracodawca może jednak poprosić kandydata o udzielenie bardziej szczegółowych informacji.

Jakie pytania są uznawane za niestosowne?

Przepisy federalnego prawa dotyczące równego traktowania zabraniają dyskryminacji ze względu na wiek, płeć, wyznanie, orientację seksualną lub przynależność do grupy etnicznej. Prawo reguluje także wszelkie procedury publikacji ofert pracy, procedury aplikacyjne oraz stosunki między pracodawcą a pracownikami. Kandydat nie musi odpowiadać na pytania dotyczące ciąży, planowania rodziny, stanu zdrowia lub chorób. Obowiązuje zakaz dyskryminacji osób niepełnosprawnych. Należy jednak pamiętać, że nie wszyscy pracodawcy mogą być świadomi faktu, że zadają niedozwolone pytania.

Negocjowanie wynagrodzenia i innych warunków umowy

Najczęściej istnieje możliwość negocjacji pensji i warunków zatrudnienia, z wyjątkiem sektora publicznego, gdzie obowiązują sztywne warunki płacowe. Negocjacje toczą się między kandydatem a kierownikiem działu, w którym ogłoszono wakat.

Wynagrodzenie wyrażane jest na ogół w stawkach miesięcznych z uwzględnieniem wynagrodzenia za czas urlopu oraz premii bożonarodzeniowych. Inne świadczenia pozapłacowe są ustalane indywidualnie. W przypadku niektórych posad pracodawca proponuje stałe wynagrodzenie minimalne oraz wynagrodzenie dodatkowe, którego wysokość uzależniona jest od wyników pracy danego pracownika. Także w zawodach, w których powszechne jest otrzymywanie napiwków od klientów (w pensjonatach, hotelach itp.) pracownicy otrzymują często niewielkie wynagrodzenie minimalne. Napiwek traktuje się jako sposób powiększenia wynagrodzenia zależny od starań samego pracownika.

Negocjacjom podlegają zazwyczaj takie kwestie, jak godziny pracy, elastyczność czasu pracy i miejsca jej wykonywania, dostosowanie czasu pracy do możliwości pozostawienia dziecka pod opieką w przedszkolu (Kindergarten) itp.

Czy możliwe jest zaangażowanie pracownika do pracy na próbę?

Kandydat może zostać poproszony o odbycie 1 dnia pracy na próbę. Z tego tytułu przysługuje mu wynagrodzenie.

Jak długo trwa standardowy okres próbny?

Najwyżej jeden miesiąc. W tym czasie istnieje możliwość rozwiązania umowy o pracę w dowolnym momencie bez podania powodu.

Czy pracodawca pokrywa koszty poniesione przez kandydata w związku z rozmową kwalifikacyjną?

Nie, ale jeżeli kandydat dowiedzie trudnej sytuacji materialnej, pracodawca z sektora publicznego może udzielić mu wsparcia finansowego na cele procedury aplikacyjnej.

Jak szybko przekazywana jest informacja o wyniku rozmowy?

Pracodawcy oczekują, że po upływie określonego czasu kandydat skontaktuje się telefonicznie z przedsiębiorstwem, aby poznać wyniki rozmowy kwalifikacyjnej. Przedsiębiorstwa nie zawsze informują kandydatów o rezultatach rekrutacji.

Jak otrzymać informacje zwrotne i jaki jest dalszy przebieg procedury?

W przypadku niepowodzenia kandydat ma prawo poprosić o udzielenie szczegółowych informacji. Jeżeli natomiast kandydat wykaże, że nie zastosowano się do przepisów prawa dotyczącego równości szans, może dojść do interwencji odpowiednich władz.

Z jakim wyprzedzeniem należy pojawić się na rozmowie?

Pracodawcy bardzo poważnie traktują kwestię punktualności. Spóźnienie się jest niedopuszczalne. Spotkanie można przełożyć lub odwołać wyłącznie z uzasadnionego powodu. W takim wypadku (np. choroby) należy powiadomić pracodawcę z wyprzedzeniem i z własnej inicjatywy poprosić o nowy termin rozmowy kwalifikacyjnej.

data ostatniej modyfikacji: 2014-08-28 08:44:37

źródło: Komisja Europejska, 2014, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego
autorzy: doradcy EURES (sieć europejskich ofert pracy)
 
Polityka Prywatności