Norwegia - jak szukać pracy?

Państwo: Norwegia
Języki urzędowe: norweski
Ustrój polityczny: monarchia konstytucyjna
Liczba ludności (mln): 5,1
Stolica: Oslo
Waluta: korona norweska (NOK)
Członek UE lub EOG: EOG
Kod telefoniczny: +47
Domena internetowa: .no

Dlaczego ten kraj?

Chociaż Norwegowie są młodym narodem, ich kraj może poszczycić się długą historią i imponującym dziedzictwem. Na przestrzeni wieków norweskie zwyczaje i tradycje wzbogaciły się o liczne wpływy i impulsy z zagranicy. Jako kraina ogromnych przestrzeni i dziewiczego krajobrazu Norwegia oferuje niezliczone możliwości aktywności na świeżym powietrzu, w tym dla osób ceniących wyzwania sportowe.

Poszukujący pracy w Norwegii powinni zdawać sobie sprawę, że najnowsze badania mówią o spadku liczby wolnych miejsc pracy w sektorach: finansów i ubezpieczeń, budowlanym i zarządzania, a także górnictwa i produkcji, przy jednoczesnym wzroście zapotrzebowania na pracowników w branży informatyczno-telekomunikacyjnej. Na rynku pracy potrzebni są zwłaszcza inżynierowie i specjaliści z sektora informatyczno  - telekomunikacyjnego, a także inżynierowie przemysłu naftowego i geolodzy. Brakuje również lekarzy, opiekunów i medycznego personelu pomocniczego, zwłaszcza pielęgniarek.

Jak szukać pracy?

Ogłoszenia o pracy są publikowane na stronach internetowych przedsiębiorstw, na stronach wyspecjalizowanych portali zatrudnienia, w prasie, za pośrednictwem organizacji pośrednictwa pracy lub publicznej służby zatrudnienia ( http://www.nav.no ).

Jak przebiega procedura aplikacyjna?

Należy przesłać aplikację w języku angielskim (lub w jednym z języków skandynawskich, o ile kandydat się nim posługuje) zawierającą list motywacyjny i CV (maksymalnie jedna strona, choć CV kandydatów na stanowiska techniczne mogą być dłuższe i bardziej szczegółowe).

Wysyłając zgłoszenie spontaniczne, należy dowiedzieć się o imię i nazwisko pracownika działu kadr, który powinien być adresatem zgłoszenia. Aplikacja powinna składać się z listu motywacyjnego (maksymalnie jedna strona) i załączonego do niego CV.

Na dane stanowisko lub do danej firmy należy składać wyłącznie jedno zgłoszenie. Ubiegając się o pracę w dużej firmie, po upływie kilku dni od wysłania zgłoszenia kandydat może zadzwonić lub wysłać do osoby rekrutującej e-mail z pytaniem, czy zapoznano się już z jego CV, a jeżeli tak, to jak zostało ono ocenione, czy na stanowisko zgłosiło się wiele osób, kiedy można spodziewać się odpowiedzi itp.

Należy krótko i zwięźle opowiedzieć o sobie i opisać swoje kwalifikacje. Pracodawcy doceniają szczerość i powściągliwość. Stąd dobre CV cechuje skromność i prostota.

Podobnie warto szczerze określić swoje umiejętności językowe, zwłaszcza w zakresie języka angielskiego. "Dobra" znajomość języka angielskiego to nie to samo co "znajomość angielskiego ze szkoły podstawowej".

Czy kandydat powinien załączyć swoje zdjęcie do CV?

Załączanie zdjęcia nie jest powszechną praktyką.

Czy pracodawcy preferują zgłoszenia napisane odręcznie?

W Norwegii zgłoszenia pisane odręcznie należą do rzadkości.

Nie.

Kontakt telefoniczny

Zaleca się, aby kandydat poszerzył swoją wiedzę na temat pracodawcy, kontaktując się z odpowiednią osobą w firmie. Należy przygotować sobie pytania związane z danym stanowiskiem i przedsiębiorstwem, a następnie zadzwonić w dniu roboczym w godz. 9.00-15.00.

Czy konieczne jest przesłanie dyplomów wraz ze zgłoszeniem?

Odpisy dyplomów i kopie certyfikatów należy załączyć do aplikacji, wyłącznie jeżeli takie są wymagania opisane w ogłoszeniu o pracy. W przeciwnym razie należy je okazać na życzenie osoby rekrutującej. Pracodawca potrzebuje poświadczonego odpisu dyplomu oraz jego uwierzytelnionego tłumaczenia (na język norweski lub przynajmniej na język angielski).

Czy konieczne jest dostarczenie referencji, listów polecających lub zaświadczenia o niekaralności?

Norwescy pracodawcy systematycznie sprawdzają referencje. W związku z tym na końcu CV należy wymienić osoby, które mogą udzielić referencji. Osoby takie udzielają norweskiemu pracodawcy informacji (w języku angielskim lub jednym z języków skandynawskich) o zakresie obowiązków pełnionych poprzednio przez kandydata oraz jego zdolnościach zawodowych i osobistych.

Pracodawcy z reguły nie wymagają listów polecających ani nawet nie proszą o nie, chyba że kandydat jest w stanie uzyskać je od właściwej osoby.

Od osób ubiegających się o pracę w ochronie lub szkolnictwie wymaga się okazania zaświadczenia o niekaralności. Wymóg ten jest jednak z góry określony w ogłoszeniu o pracy.

Ile czasu upływa zwykle między opublikowaniem ogłoszenia a rozpoczęciem pracy?

Okres ten może być różny. W niektórych ogłoszeniach można znaleźć adnotację „praca od zaraz”, inne mówią o 3 miesiącach oczekiwania na rozpoczęcie zatrudnienia.

Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?

W większości przypadków rozmowy kwalifikacyjne to osobiste spotkanie z kandydatem. Niekiedy pierwszy kontakt może jednak mieć formę rozmowy telefonicznej.

Warto pamiętać, że CV i list motywacyjny stanowią "bilet wstępu" na rozmowę kwalifikacyjną. Dlatego też należy wykazać w nich swoje kompetencje. Rozmowa kwalifikacyjna opiera się bardziej na zdolnościach osobistych oraz osobowości w środowisku pracy. Decydującą rolę może odegrać pierwszy kontakt między kandydatem a osobą rekrutującą. Wrażenie na pracodawcy mogą wywrzeć zainteresowania, motywacja, zadawanie odpowiednich pytań, asertywność, umiejętność wyrażania własnej opinii.

Zazwyczaj ma miejsce jedna rozmowa, ale w przypadku stanowiska wymagającego wysokich kwalifikacji liczba rozmów może się zwiększyć nawet do trzech. Na ogół rozmowa kwalifikacyjna trwa 45-90 minut.

Zasady dotyczące ubioru

W Norwegii obowiązują swobodne zasady dotyczące ubioru. Założenie białej koszuli i krawata jest wymagane tylko w przypadku kandydatów ubiegających się stanowiska kierownicze w sektorze finansowym, handlu nieruchomościami, doradztwa lub w przypadku, gdy prezencja odgrywa bardzo istotną rolę. Warto odwiedzić stronę internetową przedsiębiorstwa i sprawdzić, jak ubrani są pracownicy na zdjęciach.

Kto przeprowadza rozmowę?

W rozmowie może uczestniczyć od jednej do pięciu osób. Wśród osób biorących udział w spotkaniu mogą znaleźć się przedstawiciele związków zawodowych i pracowników przedsiębiorstwa, zwłaszcza w przypadku stanowisk z sektora publicznego.

Czy uścisk dłoni jest mile widziany?

Z reguły tak. Ważne jest, aby był mocny.

Czy rozmowa przebiega według ściśle określonego schematu?

Osoba prowadząca spotkanie dokonuje prezentacji przedsiębiorstwa oraz stanowiska. Następnie kandydat przedstawia się i wyjaśnia, z jakiego powodu ubiega się o daną posadę. Należy bez obaw pytać o kwestie zawodowe dotyczące przedsiębiorstwa i danego stanowiska. Na koniec rozmowy kwalifikacyjnej kandydat może zapytać o wynagrodzenie i warunki pracy. W końcu osoba rekrutująca informuje kandydata o terminie ogłoszenia decyzji lub przekazania informacji zwrotnej.

W trakcie rozmowy omawia się głównie sprawy zawodowe, jednak w swojej ocenie kandydata osoba rekrutująca bierze pod uwagę przede wszystkim indywidualny sposób prezentacji umiejętności. Kandydat powinien być opanowany i naturalny. Powinien ponadto udowodnić, że wniesie wartość dodaną do przedsiębiorstwa. Nie należy próbować zaimponować osobie rekrutującej - należy być szczerym, skromnym i powściągliwym.

Jakie pytania są uznawane za niestosowne?

Dyskryminacja z powodu poglądów politycznych, wyznania, orientacji seksualnej, wieku, niepełnosprawności lub członkostwa w związku zawodowym jest niezgodna z prawem, chyba że kwestie te dotyczą bezpośrednio samej posady. Osoba ubiegająca się o pracę nie musi ponadto odpowiadać na pytania o ciążę lub korzystanie ze świadczeń socjalnych. Należy jednak kierować się zdrowym rozsądkiem. Pracodawcy oczekują od kandydatów inicjatywy, obowiązkowości i niezależności w pracy.

Negocjowanie wynagrodzenia i innych warunków umowy

Wynagrodzenie jest najczęściej wyrażane w stawkach miesięcznych, ale w przypadku prac sezonowych mogą to być stawki godzinowe. Bardzo często nie ma potrzeby negocjowania wynagrodzenia, ponieważ obowiązują standardowe umowy o pracę. Rozsądnie jest jednak wcześniej dowiedzieć się o poziom płac, konsultując się ze związkiem zawodowym z danej branży. Do negocjacji płacowych można przystąpić dopiero po otrzymaniu pracy.

Wynagrodzenie za urlop jest określone ustawowo i stanowi część płacy zasadniczej. Na szczeblu krajowym wysokość płac oraz świadczenia pozaustawowe negocjują związki zawodowe. Przedstawiciele związków zawodowych są także odpowiedzialni za negocjacje dotyczące kwestii pracowniczych na szczeblu lokalnym, ale wyłącznie w imieniu członków swojego związku

Czy możliwe jest zaangażowanie pracownika do pracy na próbę?

Nie, rzadko stosuje się 1-dniowy okres próbnego zatrudnienia.

Jak długo trwa standardowy okres próbny?

Na początek pracodawca może zdecydować o zatrudnieniu danej osoby na okres próbny, który zwykle nie przekracza 6 miesięcy.

Czy pracodawca pokrywa koszty poniesione przez kandydata w związku z rozmową kwalifikacyjną?

Wiele przedsiębiorstw zwraca kandydatom koszty podróży. Należy jednak upewnić się w tej kwestii przed rozmową kwalifikacyjną.

Jak szybko przekazywana jest informacja o wyniku rozmowy?

W przypadku zatrudnienia kandydata pracodawca przesyła mu pisemne potwierdzenie decyzji lub telefonuje do niego z tą informacją. O odrzuceniu kandydatury zawiadamia się drogą listowną lub elektroniczną.

Jak otrzymać informacje zwrotne i jaki jest dalszy przebieg procedury?

W przypadku niepowodzenia kandydat ma prawo skontaktować się z osobą rekrutującą i zapytać o przyczyny podjęcia takiej decyzji lub także o to, jakie dodatkowe kwalifikacje posiadała osoba, która została wybrana na dane stanowisko. Dzięki temu kandydat ma możliwość zorientowania się we własnej sytuacji zawodowej.

Z jakim wyprzedzeniem należy pojawić się na rozmowie?

Kandydat powinien być punktualny. Jeżeli nie może przybyć na spotkanie w umówionym terminie, powinien niezwłocznie poprosić o wyznaczenie nowego terminu rozmowy.

data ostatniej modyfikacji: 2014-08-28 08:47:47

źródło: Komisja Europejska, 2014, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego
autorzy: doradcy EURES (sieć europejskich ofert pracy)
 
Polityka Prywatności