Malta - jak szukać pracy?

Państwo: Malta
Języki urzędowe: angielski, maltański
Ustrój polityczny: republika parlamentarna
Liczba ludności (mln): 0,42
Stolica: Valletta
Waluta: euro (EUR)
Członek UE lub EOG: UE
Kod telefoniczny: +356
Domena internetowa: .mt

Dlaczego ten kraj?

Malta jest jednym z najmniejszych i najgęściej zaludnionych krajów świata. Maltański archipelag składa się z trzech wysp zamieszkanych i 18 niezasiedlonych. Malta jest mekką turystów, odwiedzaną corocznie przez trzy razy więcej przyjezdnych niż wynosi liczba jej mieszkańców. Choć Malta przeżywa szybki rozwój, dzięki swoim władcom zachowała liczne zabytki, które świadczą o jej ciekawych dziejach, sięgających nawet 7000 lat, i składają się na fascynującą opowieść o podbojach w regionie Morza Śródziemnego.

Rynek pracy na Malcie jest zdominowany przez sektor usług oraz zawody rzemieślnicze. Z najnowszych badań wynika, że najbardziej poszukiwani są nauczyciele, pracownicy biurowi, sprzedawcy, kelnerzy i kelnerki, opiekunowie i opiekunki, budowlańcy, personel pielęgniarski, osoby sprzątające i informatycy.

Jak szukać pracy?

Lokalne usługi pośrednictwa pracy na Malcie świadczy urząd zatrudnienia i szkoleń (Employment and Training Corporation). Oferty pracy są zamieszczane na stronie internetowej urzędu i w jego oddziałach na całej wyspie. Pośrednictwo pracy za pomocą stron internetowych i osobistych kontaktów świadczy też kilka prywatnych agencji rekrutacyjnych. Ponadto w prasie lokalnej pojawiają się lokalne oferty pracy zamieszczane przez organizacje sektora publicznego i prywatnego. Wszystkie przydatne linki można znaleźć w zakładce Linki portalu EURES.

Jak przebiega procedura aplikacyjna?

Zgłoszenia są zwykle wysyłane e-mailem lub pocztą, zależnie od preferencji pracodawcy określonych w ogłoszeniu o pracy. Zgłoszenie powinno składać się z CV i listu motywacyjnego. Zarówno list motywacyjny, jak i CV powinny być napisane w języku angielskim, chyba że pracodawca wymaga innego języka.

Należy sprawdzić, czy załączniki zostały prawidłowo dodane do wiadomości i czy się otwierają. Kandydat powinien jasno określić, o jakie stanowisko się ubiega. Odradza się stosowanie animacji i wyszukanych elementów graficznych, zwłaszcza w przypadku stanowisk dla specjalistów i gdy projekt graficzny jest nieistotny z punktu widzenia stanowiska.

Zgłaszając swoją kandydaturę spontanicznie, należy zaznaczyć, jakim stanowiskiem jest się zainteresowanym, oraz zakomunikować pracodawcy swoją dyspozycyjność. Zgłoszenie należy uzupełnić o wykaz kwalifikacji

Czy kandydat powinien załączyć swoje zdjęcie do CV?

Nie, na Malcie nie załącza się zdjęcia do CV.

Czy pracodawcy preferują zgłoszenia napisane odręcznie?

Raczej nie. Chyba że ogłoszenie o pracy będzie zawierało wymóg napisania CV odręcznie.

Czy powszechnie stosowane i akceptowane jest CV w formacie Europass?

Tak, CV w formacie Europass jest akceptowane.

Kontakt telefoniczny

Na ogół pierwsza rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą odbywa się telefonicznie. Na następną należy się stawić osobiście.

Kandydat powinien dowiedzieć się, jak brzmi nazwisko osoby do kontaktu i w trakcie rozmów telefonicznych używać poprawnej nazwy przedsiębiorstwa. Prowadząc rozmowę, kandydat powinien być zawsze kulturalny. Należy mówić zwięźle i na temat, nie pomijając przy tym istotnych informacji. Kandydat powinien dowiedzieć się także, jakie kroki należy podjąć w następnej kolejności.

Czy konieczne jest przesłanie dyplomów wraz ze zgłoszeniem?

Na etapie podania o pracę dokumenty potwierdzające kwalifikacje nie są zwykle wymagane. Okazanie oryginałów świadectw będzie jednak wymagane podczas rozmowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać kserokopie świadectw, na wypadek gdyby osoba przeprowadzająca rozmowę poprosiła o ich egzemplarz. Wykształcenie uzyskane poza Maltą, na przykład na zagranicznej uczelni, wymaga uznania. O pomoc w tym zakresie można zwrócić się do maltańskiego centrum informacji o uznawaniu kwalifikacji (Malta Qualifications Reco- gnition Information Centre - MQRIC), które jest częścią narodowej komisji ds. szkolenia ustawicznego i szkolnictwa wyższego (http://www.ncfhe.org.mt).

Czy konieczne jest dostarczenie referencji, listów polecających lub zaświadczenia o niekaralności?

Referencje są na ogół wymagane w przypadku stanowisk w sektorze usługowym, finansowym itp. Po referencje najlepiej zwrócić się do poprzedniego pracodawcy, wiarygodnego specjalisty lub proboszcza. Referencje mają zazwyczaj na celu potwierdzenie, że dany kandydat jest osobą rzetelną, która bez trudu wykona powierzone zadanie.

Listy referencyjne są potrzebne tylko wówczas, gdy o ich przedłożenie poprosi sam pracodawca.

Ile czasu upływa zwykle między opublikowaniem ogłoszenia a rozpoczęciem pracy?

Zależy to od przedsiębiorstwa, procesu rekrutacyjnego i dyspozycyjności nowo zatrudnionego pracownika.

Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?

Osoby rekrutujące oczekują od kandydatów dyspozycyjności, wiedzy na temat danego przedsiębiorstwa, a w przypadku kandydatów z zagranicy także podstawowej znajomości maltańskiej kultury. W przypadku większości przedsiębiorstw na Malcie bezwzględnym warunkiem zatrudnienia jest znajomość języka angielskiego.

Zasady dotyczące ubioru

Na spotkaniu obowiązuje elegancki ubiór. Przyjętym strojem w przypadku mężczyzn jest ciemny garnitur, biała lub jasna koszula oraz elegancki krawat. Kobiety obowiązuje kostium i bluzka. Odradza się przesadnie oryginalną biżuterię i makijaż. Mężczyźni nie powinni nosić kolczyków ani piercingu, tatuaż powinien być zakryty przez ubiór - maltańscy pracodawcy niezbyt dobrze reagują na tatuaże. Zalecane są lekkie i świeże perfumy, zwłaszcza latem.

Kto przeprowadza rozmowę?

Na ogół w rozmowie bierze udział pracodawca. Jednak w przypadku dużych organizacji obecni będą także dyrektor ds. personalnych i kierownik działu.

Czy uścisk dłoni jest mile widziany?

Tak, każde spotkanie z przeprowadzającym rozmowę kwalifikacyjną rozpoczyna się od wymiany uścisku dłoni. Wyciągając rękę, kandydat powinien przedstawić się imieniem i nazwiskiem. Nie wolno zapominać o uśmiechu. Miejsce siedzące można zająć dopiero po tym, jak zaproponuje to pracodawca.

Czy rozmowa przebiega według ściśle określonego schematu?

Rozmowa kwalifikacyjna przebiega na ogół w przyjacielskiej atmosferze, tak aby kandydat czuł się swobodnie. Rozmowy te przeprowadzane są indywidualnie. W przypadku stanowisk niewymagających specjalistycznych kwalifikacji ma miejsce jedna rozmowa kwalifikacyjna. Jeżeli jednak wakat ma wyspecjalizowany profil, który wymaga doświadczenia, do powszechnych praktyk należy zawężanie listy kandydatów i organizowanie jednej lub dwóch dodatkowych rozmów. Wówczas kandydaci mogą zostać poproszeni o przedstawienie prezentacji.

W trakcie rozmowy kandydaci powinni mówić na temat i odpowiadać na pytania. Nie należy przypisywać sobie umiejętności, których się nie posiada. Warto jednak zadeklarować chęć do nauki. Bardzo ważny jest kontakt wzrokowy oraz mowa ciała.

Można zadawać pytania, chociaż należy ograniczyć je do minimum i pamiętać, że muszą odnosić się do istotnych kwestii. Warto zapytać o obowiązki i warunki zatrudnienia na danym stanowisku. Jeżeli przewidywana jest kolejna rozmowa kwalifikacyjna, lepiej nie pytać o wynagrodzenie już w trakcie pierwszej.

Im większą wiedzę posiada się na temat przedsiębiorstwa, dla którego chce się pracować, tym lepiej. Dzięki temu pracodawca może się przekonać, że kandydat zainteresował się przedsiębiorstwem, jego dotychczasowymi wynikami i planami na przyszłość. Okazywany entuzjazm może wręcz zwiększyć szanse na zdobycie posady. Najczęściej zadawane pytanie, na które kandydat powinien być w stanie odpowiedzieć, dotyczy głównej działalności przedsiębiorstwa. Kolejne dotyczyć może tego, czy dane przedsiębiorstwo jest filią innego przedsiębiorstwa lub czy prowadzi eksport produktów, a jeżeli tak, to do jakich krajów.

Kandydat powinien się również przygotować na pytanie dotyczące oczekiwań płacowych. Na to pytanie odpowiedzieć można na kilka sposobów, zwłaszcza jeżeli kandydat orientuje się w kwestiach wynagrodzenia lub dysponuje wystarczającym doświadczeniem.

Jakie pytania są uznawane za niestosowne?

Prawo zabrania pracodawcom zadawania pytań, które mogą stanowić dyskryminację pod względem płci, orientacji seksualnej, wyznania, przynależności do grupy etnicznej lub kraju pochodzenia. Osoby pytane o życie osobiste mogą grzecznie odmówić odpowiedzi, oświadczając rozmówcy, że ich życie prywatne nie będzie miało wpływu na pracę i zajmowane stanowisko. Pracodawca może zadawać kandydatowi pytania dotyczące zainteresowań i sposobu spędzania wolnego czasu albo poprosić go wyrażenie opinii na temat różnych kwestii, w tym bieżących wydarzeń.

Negocjowanie wynagrodzenia i innych warunków umowy

Kandydaci mogą negocjować wynagrodzenie, zwłaszcza w przypadku posiadania dużego doświadczenia w pracy na danym stanowisku. Wynagrodzenie wyraża się najczęściej w stawkach tygodniowych lub miesięcznych. W oferowanym wynagrodzeniu zawarte jest wynagrodzenie za urlop płatny oraz roczne premie.

Osobą, z którą negocjuje się wynagrodzenie oraz dodatki pozapłacowe w przypadku dużych przedsiębiorstw, jest kierownik działu kadr, a w przypadku mniejszych przedsiębiorstw - sam pracodawca.

Pracodawca zatrudniający pracownika ma ustawowy obowiązek zgłoszenia tego faktu lokalnym władzom przez wypełnienie formularza zatrudnienia i przesłanie go urzędowi ds. zatrudnienia i szkoleń (Employment and Training Corporation) w pierwszym dniu pracy. Osoba zatrudniona składa swój podpis na formularzu. Należy dopilnować, aby pracodawca przesłał formularz do urzędu w dniu objęcia stanowiska przez pracownika.

Czy możliwe jest zaangażowanie pracownika do pracy na próbę?

Nie, nie wymaga się od kandydatów pracy na próbę, ponieważ byłoby to sprzeczne z obowiązującymi przepisami. Stąd kandydat ma prawo odmówić świadczenia takiej pracy.

Jak długo trwa standardowy okres próbny?

Jest to zwykle 6-12 miesięcy, w zależności od firmy. Warto zatem dowiedzieć się o długość tego okresu przed rozpoczęciem pracy.

Czy pracodawca pokrywa koszty poniesione przez kandydata w związku z rozmową kwalifikacyjną?

To zależy od firmy.

Jak szybko przekazywana jest informacja o wyniku rozmowy?

Pracodawca zazwyczaj informuje kandydata o wyniku po upływie kilku dni od rozmowy. Kandydat otrzyma również informację, czy zostanie zaproszony na dalszą rozmowę. Zazwyczaj w przypadku mniejszych firm osoby wybrane na stanowisko są informowane telefonicznie, a w przypadku dużych przedsiębiorstw - pocztą.

Jak otrzymać informacje zwrotne i jaki jest dalszy przebieg procedury?

Istnieje możliwość spotkania się z osobą odpowiadającą za rekrutację lub odbycia z nią rozmowy telefonicznej w celu omówienia wyników procedury kwalifikacyjnej.

Z jakim wyprzedzeniem należy pojawić się na rozmowie?

Bardzo istotne jest, aby przybyć na rozmowę punktualnie. Jeżeli kandydat nie zna dokładnej lokalizacji miejsca spotkania, powinien udać się na rozmowę z odpowiednim wyprzedzeniem, by dojechać na czas.
Jeżeli kandydat nie może przybyć na rozmowę w wyznaczonym terminie, może łatwo przełożyć spotkanie na inny dzień, pod warunkiem że z odpowiednim wyprzedzeniem skontaktuje się z pracodawcą (co najmniej 1 dzień wcześniej). Przed spotkaniem warto dowiedzieć się, kim jest osoba, która będzie przeprowadzać rozmowę.

data ostatniej modyfikacji: 2014-08-28 08:47:29

źródło: Komisja Europejska, 2014, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego
autorzy: doradcy EURES (sieć europejskich ofert pracy)
 
Polityka Prywatności