Luksemburg - jak szukać pracy?

Państwo: Luksemburg
Języki urzędowe: francuski, niemiecki, luksemburski
Ustrój polityczny: monarchia konstytucyjna (wielkie księstwo)
Liczba ludności (mln): 0,537
Stolica: Luksemburg
Waluta: euro (EUR)
Członek UE lub EOG: UE
Kod telefoniczny: +352
Domena internetowa: .lu

Dlaczego ten kraj?

Ten miniaturowy kraj słynie ze swojego sektora bankowego, niskich podatków oraz bajkowych zamków. Oprócz samego miasta Luksemburg to kraina stromych wzgórz i dolin porośniętych gęstym lasem, które są idealnym miejscem na spacer przed obiadem w tradycyjnej restauracji położonej obok okazałej rezydencji wiejskiej z wieżyczkami. Ponad połowa mieszkańców Luksemburga to cudzoziemcy. Jeszcze więcej osób dojeżdża codziennie do pracy w Luksemburgu spoza jego granic.


W ostatnich latach Luksemburg odnotował szybki wzrost liczby nowych miejsc pracy - o 30% w latach 2004-2012. Największe ożywienie nastąpiło w sektorach usług dla przedsiębiorstw i finansowych, opieki zdrowotnej i socjalnej, budownictwa, transportu i komunikacji. Znaczny potencjał zatrudnienia nadal utrzymuje się w branżach: budowlanej, hotelarsko-restauracyjnej, usług dla biznesu, przemysłu, sprzedaży hurtowej i detalicznej, transportu i ochrony zdrowia oraz usług socjalnych.

Jak szukać pracy?

Oferty pracy są zamieszczane na tablicach ogłoszeń publicznych służb zatrudnienia w Luksemburgu, w sobotnich wydaniach prasy krajowej, na stronach internetowych prywatnych organizacji ds. zatrudnienia i na stronach agencji zatrudnienia oraz dużych przedsiębiorstw. Adresy przydatnych stron internetowych dotyczących Luksemburga można znaleźć w części portalu EURES zatytułowanej Linki.

W Luksemburgu bardzo powszechne są aplikacje spontaniczne. Ten rodzaj zgłoszeń jest szczególnie popularny wśród młodych absolwentów i kandydatów ubiegających się o stanowiska w dużych korporacjach. Nie należy mieć zatem oporów przed rozsyłaniem tego rodzaju zgłoszeń, gdyż ułatwi to dostrzeżenie kandydata przez firmę. Zgłoszenie zostanie najprawdopodobniej umieszczone w bazie danych przedsiębiorstwa.

Biorąc pod uwagę fakt, że Luksemburg leży w centrum Europy i obowiązują w nim trzy języki urzędowe (francuski, niemiecki, luksemburski), duża część ofert pracy wymaga od kandydatów znajomości kilku języków. Ponieważ przedsiębiorstwa w Luksemburgu działają na rynku europejskim i współpracują z firmami w całej Europie, nieodzowna lub przynajmniej zalecana jest znajomość takich dodatkowych języków, jak niderlandzki, angielski, włoski, portugalski lub hiszpański. Znalezienie pracy w Luksemburgu wymaga od kandydata znajomości przynajmniej dwóch języków urzędowych obowiązujących w kraju.

Jak przebiega procedura aplikacyjna?

Aby rozpocząć procedurę aplikacyjną w odpowiedzi na ogłoszenie o pracy, kandydaci przesyłają swoje CV wraz z listem motywacyjnym. Z listu motywacyjnego powinno jasno wynikać, że kandydat rozumie oczekiwania pracodawcy wobec przyszłego pracownika i że jego umiejętności oraz kwalifikacje odpowiadają oferowanemu stanowisku. W liście motywacyjnym należy również przedstawić swoją motywację i powody ubiegania się o pracę w danym przedsiębiorstwie. List powinien być napisany bezbłędnie i w tym języku, w którym opublikowano ofertę pracy, chyba że w ogłoszeniu wskazano inaczej.

Czy kandydat powinien załączyć swoje zdjęcie do CV?

Tak, załączenie zdjęcia do CV jest normą.

Czy pracodawcy preferują zgłoszenia napisane odręcznie?

Wiele firm nadal nalega na to, by list motywacyjny był pisany odręcznie. Wymóg ten jest jednak z reguły zawarty w ogłoszeniu o pracy.

Czy powszechnie stosowane i akceptowane jest CV w formacie Europass?

Nie, nie jest ono powszechnie wykorzystywane. Pracodawcy uznają CV przygotowane w formacie Europass za zbyt szczegółowe i rozwlekłe.

CV nie powinno być dłuższe niż dwie strony i powinno podawać informacje na temat wykształcenia kandydata, przebytych kursów, doświadczenia zawodowego, znajomości języków obcych, umiejętności obsługi komputera i obszarów zainteresowań.


Kontakt telefoniczny

Odradza się kontakt telefoniczny.

Czy konieczne jest przesłanie dyplomów wraz ze zgłoszeniem?

Tak, do zgłoszenia należy załączyć kopie dyplomów.

Czy konieczne jest dostarczenie referencji, listów polecających lub zaświadczenia o niekaralności?

Nie ma ogólnych zasad dotyczących stosowania referencji lub listów polecających. Zwykle ogłoszenia o pracy zawierają informację o wymaganych dokumentach lub referencjach. Często zaleca się przyniesienie kopii tych dokumentów na rozmowę kwalifikacyjną. Dotyczy to także wymogu zaświadczenia o niekaralności.

Ile czasu upływa zwykle między opublikowaniem ogłoszenia a rozpoczęciem pracy?

Wszystko zależy od rodzaju posady i dyspozycyjności nowo zatrudnionej osoby.

Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?

Znalezienie zatrudnienia to ciężka praca - wymaga poświęcenia i czasu, aby potem jak najszybciej odnieść sukces. Aby przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, należy:

dokonać gruntownej autoanalizy (mocne i słabe strony, umiejętności i kwalifikacje, cele),

nie ustawać w wysiłkach, mimo że poprzednie procedury aplikacyjne się nie powiodły, i upewnić się, czy cel ubiegania się o pracę jest wystarczająco jasno określony,

być przygotowanym na udzielenie pracodawcy wyczerpujących informacji na temat poszukiwanego rodzaju pracy i jej warunków,

zasięgnąć informacji na temat przedsiębiorstwa, jego produktów i wizerunku,

pokazać pracodawcy, że jest się przygotowanym do rozmowy kwalifikacyjnej - jeżeli pracodawca odniesie przeciwne wrażenie, uzna kandydata za niedbałego i nieprofesjonalnego.

Należy przygotować krótką, zwięzłą charakterystykę swojej osoby, motywacji i atutów w odniesieniu do wymagań dotyczących danego stanowiska.

Zasady dotyczące ubioru

Kandydat powinien dostosować ubiór i wygląd ogólny do sytuacji i rodzaju przedsiębiorstwa, w którym ubiega się o pracę. W sektorze finansowym rekrutujący wciąż oczekują, że mężczyźni założą garnitur i krawat.

Kto przeprowadza rozmowę?

Liczba i funkcja osób uczestniczących w spotkaniu zależy od stanowiska, o które ubiega się kandydat.

Czy uścisk dłoni jest mile widziany?

Tak, zawsze należy przywitać się z osobami przeprowadzającymi rozmowę kwalifikacyjną uściskiem dłoni.

Czy rozmowa przebiega według ściśle określonego schematu?

Nie obowiązuje typowy schemat rozmowy kwalifikacyjnej. Jej przebieg zależy od stanowiska i przedsiębiorstwa (jego wielkości i sektora działalności).

W związku z tym jest całkiem prawdopodobne, że osoba prowadząca rozmowę zada kandydatowi podchwytliwe pytania,

w szczególności o powody, dla których odszedł z poprzedniej pracy lub odrzucił inne oferty. Należy się wcześniej przygotować na takie pytania. Można przećwiczyć odpowiedzi na te pytania z bliskimi lub przyjaciółmi, którzy powinni szczerze ocenić, czy odpowiedzi brzmią przekonująco.

Co do zasady, w przypadku pytań o negatywne doświadczenia, należy zawsze starać się pokazać wynikające z nich korzyści. Nie należy przy tym wypowiadać się negatywnie na temat poprzednich pracodawców lub współpracowników. Negatywnym doświadczeniom należy przeciwstawić przykłady sukcesów.

Jeżeli kandydat chce wywrzeć dobre wrażenie i przekonać potencjalnego pracodawcę, powinien okazywać pozytywne nastawienie, nie tracić głowy i utrzymywać kontakt wzrokowy z osobą prowadzącą rozmowę.

Jakie pytania są uznawane za niestosowne?

W Luksemburgu obowiązują przepisy dotyczące ochrony życia prywatnego, w związku z czym tematy zastrzeżone dla sfery ściśle prywatnej nie powinny być przedmiotem rozmowy.

Negocjowanie wynagrodzenia i innych warunków umowy

W niektórych przedsiębiorstwach kwestie wynagrodzenia i świadczeń podlegają negocjacjom. Nie dotyczy to jednak firm, w których płace reguluje układ zbiorowy pracy albo skala płac.

Wynagrodzenie urzędników, pracowników administracji lub piastujących stanowiska kierownicze naliczane jest co miesiąc. Zarobki robotników naliczane są w systemie godzinowym. Wynagrodzenie za urlop nie jest normą, roczne premie zaś zależą od przedsiębiorstwa lub sektora działalności. W niektórych przypadkach powyższe świadczenia zawarte są w układach zbiorowych pracy.

Należy wybrać taki poziom zarobków, jaki rzeczywiście odpowiada umiejętnościom kandydata. Ważne, by przekonać pracodawcę do wynagrodzenia za nie. Ubiegający się o pracę będzie zatem musiał dowieść swojej wartości dodanej dla pracodawcy z chwilą zatrudnienia. W odpowiedzi na pytanie o wysokość oczekiwanego wynagrodzenia nie zawsze należy podawać konkretne liczby. Kandydat powinien wcześniej zasięgnąć informacji na temat szacunkowego wynagrodzenia w danym sektorze lub przedsiębiorstwie. Wypłata może składać się z gotówki w połączeniu ze świadczeniami dodatkowymi.

W określeniu warunków negocjacji może pomóc zasięgnięcie opinii ludzi pracujących na tym samym stanowisku w innych przedsiębiorstwach lub sprawdzenie informacji w specjalistycznych magazynach branży kadrowej.

Czy możliwe jest zaangażowanie pracownika do pracy na próbę?

Tak, na ogół w przypadku niewykwalifikowanych pracowników obowiązuje 3-miesięczny, w przypadku osób wykwalifikowanych 6-miesięczny okres próby.

Jak długo trwa standardowy okres próbny?

Zwykle okres próbny trwa 6 miesięcy.

Czy pracodawca pokrywa koszty poniesione przez kandydata w związku z rozmową kwalifikacyjną?

Nie, koszty podróży poniesione przez kandydata nie podlegają zazwyczaj zwrotowi.

Jak szybko przekazywana jest informacja o wyniku rozmowy?

Najczęściej kandydaci dowiadują się o wyniku rozmowy po upływie 1 tygodnia.

Jak otrzymać informacje zwrotne i jaki jest dalszy przebieg procedury?

Kandydat może zadzwonić do pracodawcy z prośbą o udzielenie informacji zwrotnej dotyczącej rozmowy kwalifikacyjnej.

Z jakim wyprzedzeniem należy pojawić się na rozmowie?

Bardzo ważna jest punktualność i uszanowanie ustalonego terminu rozmowy.

data ostatniej modyfikacji: 2014-08-28 08:47:11

źródło: Komisja Europejska, 2014, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego
autorzy: doradcy EURES (sieć europejskich ofert pracy)
 
Polityka Prywatności