Łotwa - jak szukać pracy?

Państwo: Łotwa
Języki urzędowe: łotewski
Ustrój polityczny: republika parlamentarna
Liczba ludności (mln): 2
Stolica: Ryga
Waluta: euro (EUR)
Członek UE lub EOG: UE
Kod telefoniczny: +71
Domena internetowa: .lv

Dlaczego ten kraj?

Rygę, tętniącą życiem stolicę Łotwy - jedno z najbardziej tajemniczych miejsc Europy, zamieszkuje jedna trzecia ludności kraju. Ryga zachwyca zdumiewająco piękną architekturą secesyjną i może poszczycić się długą i chlubną tradycją handlu międzynarodowego, która sięga czasów średniowiecznej ligii hanzeatyckiej, której to miasto było członkiem.

Łotewski rynek pracy wyszedł obronną ręką z kryzysu gospodarczego i obecnie panuje na nim stabilna sytuacja, a poziom zatrudnienia rośnie. W niektórych sektorach brakuje już nawet specjalistów. Poszukiwani są informatycy, inżynierowie i fachowcy do pracy w przemyśle. Aby znaleźć pracę na Łotwie, kandydaci powinni być elastyczni i posiadać różne umiejętności, np. w zakresie zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw, dobrą znajomość obsługi komputera i zdolności komunikacyjne, a także posługiwać się językiem łotewskim lub angielskim bądź rosyjskim.

Jak szukać pracy?

Pracę na Łotwie najlepiej znaleźć za pomocą kontaktów osobistych, sieci spo- łecznościowych i za pośrednictwem państwowej agencji zatrudnienia (NVA).

Jak przebiega procedura aplikacyjna?

Zazwyczaj w zgłoszeniu wymagane jest CV i list motywacyjny. Aplikacje są zwykle wysyłane e-mailem, a niekiedy pocztą. W przypadku ubiegania się o pracę sezonową lub niewymagającą kwalifikacji możliwe jest zgłoszenie telefoniczne, ponieważ przy tego typu ofertach pracodawcy zazwyczaj stosują preselekcję.

Mimo że większość przedsiębiorstw łotewskich dąży do dostosowania swoich procesów rekrutacji do standardów zachodnioeuropejskich, które w większości są mniej formalne, firmy na Łotwie wciąż charakteryzuje hierarchiczna struktura i kultura zarządzania. Dotyczy to także podejścia do procedury aplikacyjnej.

List motywacyjny jest niezmiernie ważny i powinien być wiarygodny i przekonujący. Pracodawcy poszukują osób, które rozumieją działalność przedsiębiorstwa, jego misję i rynek. Niedopuszczalne jest przedstawianie fałszywego doświadczenia zawodowego lub innych nieprawdziwych informacji. Kandydat powinien zawsze okazywać pracodawcy szacunek.

Czy kandydat powinien załączyć swoje zdjęcie do CV?

Decyzja w tym zakresie należy wyłącznie do kandydata. Niektórzy pracodawcy proszą o zdjęcie, zwłaszcza w przypadku posad wymagających kontaktów z klientem.

Czy pracodawcy preferują zgłoszenia napisane odręcznie?

Nie, listy motywacyjne są zwykle sporządzane na komputerze.

Czy powszechnie stosowane i akceptowane jest CV w formacie Europass?

Tak, CV może mieć format powszechnie stosowany na Łotwie lub format obowiązujący w Europie. Musi być jednak sporządzone pod kątem konkretnego pracodawcy i stanowiska, być jasne i dobrze napisane.

Kontakt telefoniczny

Zamiast wysyłania CV do różnych przedsiębiorstw bardziej skuteczne jest nawiązanie bliższych kontaktów z kierownikiem działu personalnego konkretnej firmy i rozmowa telefoniczna, dzięki której można dowiedzieć się więcej na temat procedury aplikacyjnej

Czy konieczne jest przesłanie dyplomów wraz ze zgłoszeniem?

Kopię dyplomu lub inne świadectwo kwalifikacji należy przedstawić na żądanie pracodawcy.

Czy konieczne jest dostarczenie referencji, listów polecających lub zaświadczenia o niekaralności?

Listy polecające mogą ułatwić kandydatowi znalezienie pracy na Łotwie, gdyż kontakty osobiste są w tym kraju popularnym i skutecznym sposobem poszukiwania zatrudnienia. Referencje i listy polecające mogą być także częścią formalnej procedury aplikacyjnej. Ich autorami mogą być poprzedni pracodawcy lub współpracownicy, ale nie krewni.

W przypadku niektórych stanowisk obowiązkowe jest dostarczenie zaświadczenia o niekaralności.

Ile czasu upływa zwykle między opublikowaniem ogłoszenia a rozpoczęciem pracy?

Przeciętnie 1 miesiąc.

Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?

Przedsiębiorstwa powszechnie stosują rozmowy kwalifikacyjne i testy mające określić cechy psychologiczne, charakterologiczne i umiejętności kandydatów. Pracodawcy koncentrują się nie tylko na aspektach zawodowych, ale również osobowych.

Coraz bardziej popularne stają się rozmowy nieformalne, np. podczas kolacji. Bardzo ważne jest, by zaprezentować motywację, zdolność i chęć do pracy. Kandydat musi być szczery, powinien określić, co może poprawić i w jaki sposób. Należy okazać chęć pracy w danym przedsiębiorstwie.

Zasady dotyczące ubioru

Zasady dotyczące ubioru zależą od sektora i stanowiska. W przypadku posady w banku, instytucji państwowej lub pracy w biurze obowiązuje konwencjonalny styl ubierania się. Zgodnie z ogólną zasadą należy ubierać się schludnie.

Kto przeprowadza rozmowę?

W przypadku mniejszych przedsiębiorstw rozmowę kwalifikacyjną prowadzi właściciel lub kierownik działu. W większych firmach rozmowę przeprowadzają zazwyczaj trzy osoby, wśród nich dyrektor przedsiębiorstwa lub danego działu i specjalista ds. personalnych.

Czy uścisk dłoni jest mile widziany?

Uścisk dłoni jest akceptowalną formą powitania, należy jednak zaczekać, aż pracodawca pierwszy wyciągnie rękę.

Czy rozmowa przebiega według ściśle określonego schematu?

Rozmowy kwalifikacyjne na Łotwie są z reguły formalne i odbywają się w języku łotewskim. Pracodawcy mogą przeprowadzać tzw. rozmowę testową - przez telefon lub w grupie, by ustalić lidera.

Pracodawca rzadko przeznacza na przeprowadzenie rozmowy z jednym kandydatem więcej niż 1/2 godziny. Jeżeli rozmowa jest oficjalna i formalna, pytania do wszystkich kandydatów są podobne. Oczekuje się, że kandydat przygotował się do rozmowy, zna przedsiębiorstwo i jego pozycję na rynku. Kandydaci mogą zadawać pytania dotyczące pracy, zakresu obowiązków itp., jeżeli wcześniej nie uzyskali na nie odpowiedzi.

Jakie pytania są uznawane za niestosowne?

Istnieją różne przepisy zakazujące dyskryminacji ze względu na rasę, pochodzenie, wyznanie, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, płeć, klasę społeczną, język, poglądy polityczne itp. Na Łotwie ustawowe uprawnienia nie są zwykle naruszane, ale nadal można spotkać się w tym kraju z dezaprobatą różnorodności.

Za pytania dyskryminujące uważa się te, które dotyczą stanu cywilnego lub chęci posiadania dzieci. Pytania dotyczące wieku, stanu cywilnego lub kwestii osobistych (wzrostu, wagi itp.) mogą być również uznawane za dyskryminujące. Czasami pracodawca może starać się zdobyć te informacje w sposób podchwytliwy. Może przykładowo poprosić o przesłanie zdjęcia całej sylwetki lub przeprowadzić "stresującą rozmowę",  podczas której sprawdzi, jak potencjalny pracownik zachowuje się w niekomfortowej sytuacji, czy jest kreatywny itp. To interesująca metoda, ale granica między dopuszczalnymi działaniami a naruszeniem praw kandydata jest bardzo cienka.

Negocjowanie wynagrodzenia i innych warunków umowy

Przed podpisaniem umowy pracownik i pracodawca omawiają wszystkie kwestie dotyczące zatrudnienia: wysokość wynagrodzenia, częstotliwość wypłat, godziny pracy i nadgodziny, okres próbny, dodatkowe świadczenia i inne. Na Łotwie pensja jest najczęściej wypłacana raz lub dwa razy w miesiącu.

Należy pamiętać, że jedynie pisemne umowy chronią pracowników i ich prawa. Jeżeli umowa ma charakter uzgodnień ustnych, stosunek pracy regulują wyłącznie przepisy cywilnoprawne, pracownik zaś może stracić prawo do ubezpieczenia społecznego.

Dodatkowe świadczenia mogą obejmować ubezpieczenie zdrowotne, zwrot kosztów dojazdu do pracy lub utrzymania, karnety wstępu do obiektów sportowych itp. Wszelkie premie zależą od dobrej woli i możliwości pracodawcy.

Czy możliwe jest zaangażowanie pracownika do pracy na próbę?

Nie, łotewskie przepisy nie przewidują próbnej pracy.

Jak długo trwa standardowy okres próbny?

Pracodawca może poprosić pracownika o odbycie okresu próbnego. Okres ten jest zazwyczaj określony w umowie o pracę i wynosi nie więcej niż 3 miesiące. W przypadku stanowisk w administracji publicznej okres próbny może potrwać nawet do 6 miesięcy.

Czy pracodawca pokrywa koszty poniesione przez kandydata w związku z rozmową kwalifikacyjną?

Pracodawcy rzadko pokrywają koszty udziału w rozmowie kwalifikacyjnej.

Jak szybko przekazywana jest informacja o wyniku rozmowy?

Większość firm powiadamia kandydatów o wynikach procedury aplikacyjnej w ciągu 2 tygodni od rozmowy. Niektóre w ogóle nie informują o wynikach.

Jak otrzymać informacje zwrotne i jaki jest dalszy przebieg procedury?

Pod koniec rozmowy można zapytać, kiedy spodziewać się decyzji. Jeżeli kandydat takiej informacji nie otrzyma w uzgodnionym terminie, może sam zadzwonić i zapytać o wyniki.

Z jakim wyprzedzeniem należy pojawić się na rozmowie?

Pracodawca oczekuje, że kandydat przybędzie na rozmowę o wyznaczonej godzinie. Dowodzi to punktualności i odpowiedzialności.

data ostatniej modyfikacji: 2014-08-28 08:47:19

źródło: Komisja Europejska, 2014, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego
autorzy: doradcy EURES (sieć europejskich ofert pracy)
 
Polityka Prywatności