Cypr - jak szukać pracy?

Państwo: Cypr
Języki urzędowe: grecki, turecki
Ustrój polityczny: republika prezydencka
Liczba ludności (mln): 0,87
Stolica: Nikozja
Waluta: euro (EUR)
Członek UE lub EOG: UE
Kod telefoniczny: +357
Domena internetowa: .cy

Dlaczego ten kraj?

Na Cyprze można nadal podziwiać ślady cywilizacji sprzed 10 000 lat, ale kraj ten ma również do zaoferowania wiele miejsc zapewniających doskonałą rozrywkę. Z dala od nadmorskich kurortów leżą malownicze wsie i ruiny, a w powietrzu unoszą się typowe śródziemnomorskie zapachy. Mało kto wie, że na Cyprze znajduje się jeden z najbardziej wysuniętych na południe ośrodków narciarskich Europy.

Jeżeli chodzi o zatrudnienie, Cypr odnotowuje spadek liczby wolnych miejsc pracy w budownictwie, branży hotelarskiej i gastronomicznej, a także w sprzedaży detalicznej i handlu. W ostatnich latach doszło do znacznego wzrostu bezrobocia, zwłaszcza wśród ludzi młodych. Osoby ze średnim wykształceniem mają największe szanse znalezienia pracy jako sprzedawcy sklepowi i kasjerzy, kelnerzy, opiekunowie do dzieci i innych osób oraz piekarze. Wśród osób z wyższym wykształceniem największe możliwości zatrudnienia mają specjaliści z takich dziedzin, jak rachunkowość i finanse, informatyka, telekomunikacja i elektrotechnika.

Jak szukać pracy?

Kandydaci mogą znaleźć oferty pracy na cypryjskich stronach portalu EURES, w biurach pośrednictwa pracy lub za pośrednictwem prywatnych agencji zatrudnienia bądź w prasie. Łącza do przydatnych stron znajdują się w części portalu EURES zatytułowanej Linki.

Jak przebiega procedura aplikacyjna?

Najpowszechniejszym sposobem poszukiwania pracy jest przesłanie przygotowanych na komputerze CV i listu motywacyjnego. W przypadku zawodów niewymagających kwalifikacji procedura aplikacyjna jest najczęściej ustna. Jeżeli kandydat został skierowany przez publiczne służby zatrudnienia, wydany mu zostanie standardowy list referencyjny, który jest uzupełniany przez potencjalnego pracodawcę (przedstawiającego ostateczną decyzję) i przedkładany urzędowi pracy.

Kandydaci ubiegający się o posadę, o której dowiedzieli się z portalu EURES, powinni podać numer ogłoszenia. Zarówno aplikacje elektroniczne, jak i pisemne powinny zawierać krótki (nie dłuższy niż jednostroni- cowy), rzeczowy list motywacyjny napisany na komputerze. List ten, zaadresowany do potencjalnego pracodawcy lub organizacji publikującej ogłoszenie, powinien zawierać istotne dane niezawarte w CV. List powinien być zawsze podpisany.

Czy kandydat powinien załączyć swoje zdjęcie do CV?

Tak, na Cyprze umieszczanie fotografii w CV jest powszechne.

Czy pracodawcy preferują zgłoszenia napisane odręcznie?

Nie, preferuje się aplikacje przygotowane na komputerze.

Czy powszechnie stosowane i akceptowane jest CV w formacie Europass?

Tak, ten format jest dosyć powszechny i uznawany przez cypryjskich pracodawców.

Kontakt telefoniczny

Na Cyprze pierwszy kontakt w trakcie poszukiwania pracy nawiązuje się najczęściej przez telefon. Dzwoniąc, potencjalny kandydat powinien zapytać, czy oferta jest nadal aktualna i poprosić o szczegóły dotyczące procedury aplikacyjnej.

Czy konieczne jest przesłanie dyplomów wraz ze zgłoszeniem?

Zawsze wymagana jest kopia dyplomu, zazwyczaj na początkowym etapie procedury aplikacyjnej. Rzadko konieczne jest poświadczenie autentyczności dokumentów, z wyjątkiem zawodów regulowanych wymagających rejestracji (lekarzy, architektów, inżynierów itp.).

Czy konieczne jest dostarczenie referencji, listów polecających lub zaświadczenia o niekaralności?

Referencje i listy polecające są zwykle wymagane w przypadku stanowisk wyższego szczebla. Prosząc o referencje, kandydat powinien jednocześnie poprosić daną osobę o pozwolenie na umieszczenie w swoim CV jej imienia i nazwiska, numeru telefonu i stanowiska służbowego.

Praca w zawodach regulowanych zwykle wymaga przedstawienia zaświadczenia o niekaralności.

Ile czasu upływa zwykle między opublikowaniem ogłoszenia a rozpoczęciem pracy?

Po obustronnym uzgodnieniu zatrudnienie zazwyczaj rozpoczyna się z początkiem następnego miesiąca kalendarzowego (w przypadku pracy płatnej co miesiąc) lub z początkiem następnego tygodnia (w przypadku pracy niewymagającej kwalifikacji, płatnej w wymiarze tygodniowym).

Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?

Kandydat powinien mieć podstawową wiedzę na temat działalności, wielkości firmy itp. Pracodawcy zwykle zwracają uwagę na ogólny wygląd i ubiór kandydata. Kandydaci powinni być pewni siebie i uprzejmi.

Zasady dotyczące ubioru

Kandydaci powinni ubrać się zgodnie z zasadami swobodnej elegancji oraz unikać przesady.

Kto przeprowadza rozmowę?

Należy zauważyć, że większość zakładów pracy na Cyprze to małe firmy, w których właściciel jest jednocześnie dyrektorem i kierownikiem działu personalnego. Z reguły rozmowę przeprowadza właśnie dyrektor lub kierownik działu personalnego.

Czy uścisk dłoni jest mile widziany?

Uścisk dłoni zwykle towarzyszy przywitaniu z nowo poznaną osobą.

Czy rozmowa przebiega według ściśle określonego schematu?

Rozmowy kwalifikacyjne nie mają określonego przebiegu. Kandydaci mogą zostać poproszeni o przedstawienie się, omówienie swoich mocnych i słabych stron, jak i kwalifikacji oraz doświadczenia predestynujących ich do przyszłej pracy.

Pytania z reguły dotyczą kwalifikacji i doświadczenia. Oto kilka przykładów: Dlaczego jest Pan/Pani odpowiednim kandydatem/odpowiednią kandydatką na to stanowisko? Jakie jest Pana/Pani doświadczenie w tej branży? Jakie ma Pan/Pani oczekiwania w związku z tą pracą? W przypadku mniej wykwalifikowanych zawodów pracodawca może poprosić kandydata o zademonstrowanie swoich umiejętności w trakcie rozmowy.

Jakie pytania są uznawane za niestosowne?

Na Cyprze obowiązują przepisy przeciwko dyskryminacji i dotyczące ochrony danych osobowych. Podczas rozmowy kandydat nie ma obowiązku odpowiadania na pytania dotyczące życia prywatnego (np. orientacji seksualnej) ani udzielania informacji poufnych.

Negocjowanie wynagrodzenia i innych warunków umowy

Warunki zatrudnienia na Cyprze są zwykle określane w układach zbiorowych pracy. Zachęca się kandydatów do zasięgania informacji na temat warunków tego typu porozumienia. Układy zbiorowe pracy nie są jednak ustawowo wiążące, dlatego często płace i inne świadczenia są przedmiotem wzajemnych uzgodnień między pracodawcą i pracownikiem.

Pracodawcy mają ustawowy obowiązek przesłania pracownikowi pisemnego zawiadomienia o warunkach oferowanego zatrudnienia w ciągu 1 miesiąca od podjęcia zatrudnienia. Dokument ten powinien zawierać informacje dotyczące wynagrodzenia, godzin pracy, corocznego urlopu itp.

Czy możliwe jest zaangażowanie pracownika do pracy na próbę?

Strony mogą uzgodnić pracę na próbę, nie jest to jednak kwestia regulowana ustawowo ani nie podlega postanowieniom układów zbiorowych pracy.

Jak długo trwa standardowy okres próbny?

Zwykle okres próbny trwa 1 miesiąc.

Czy pracodawca pokrywa koszty poniesione przez kandydata w związku z rozmową kwalifikacyjną?

Nie, nie jest to powszechna praktyka na Cyprze.

Jak szybko przekazywana jest informacja o wyniku rozmowy?

Nie istnieją ogólne zasady dotyczące terminu powiadomienia kandydata o wyniku rozmowy kwalifikacyjnej.

Jak otrzymać informacje zwrotne i jaki jest dalszy przebieg procedury?

Zwykle nie wszyscy kandydaci otrzymują informację zwrotną. Pracodawcy udzielają jednak szybkiej odpowiedzi na wszelkie pisemne pytania kandydatów.

Z jakim wyprzedzeniem należy pojawić się na rozmowie?

Na rozmowę kwalifikacyjną należy przybyć o wyznaczonej godzinie. Jeżeli stawienie się na rozmowę nie jest niemożliwe, lepiej zawiadomić o tym z wyprzedzeniem.

data ostatniej modyfikacji: 2014-08-28 08:45:14

źródło: Komisja Europejska, 2014, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego
autorzy: doradcy EURES (sieć europejskich ofert pracy)
 
Polityka Prywatności