Francja - jak szukać pracy?

Państwo: Francja
Języki urzędowe: francuski
Ustrój polityczny: republika prezydencka
Liczba ludności (mln): 65,6
Stolica: Paryż
Waluta: euro (EUR)
Członek UE lub EOG: UE
Kod telefoniczny: +33
Domena internetowa: .fr

Dlaczego ten kraj?

Francja jest ważnym ośrodkiem turystycznym, odwiedzanym corocznie przez 80 mln turystów. W 2010 r. dochody z turystyki stanowiły 7% francuskiego PKB. Sektor ten zapewnia wiele miejsc pracy.

Fundamentem francuskiej gospodarki jest społeczna gospodarka rynkowa oparta na własności prywatnej. Jest ona w znacznej mierze gospodarką usługową - trzy czwarte Francuzów pracuje w sektorze usług - choć przedsiębiorstwa z branży przemysłowej nadal mają znaczny udział w produkcie krajowym brutto (PKB) i eksporcie, zatrudniając 14% siły roboczej. W 2011 r. liczba inwestycji w przemyśle była większa we Francji niż w którymkolwiek innym kraju Europy. Większość inwestycji odnotowano w branżach chemicznej, metalowej i przetwórstwa rud metali oraz w przemyśle spożywczym. W latach 2007-2011 poziom inwestycji zagranicznych w sektorze badań i rozwoju wzrastał średnio o 12% .

Jak szukać pracy?

Najpowszechniejszym sposobem poszukiwania pracy we Francji jest przesłanie CV i listu motywacyjnego do pracodawcy. Wiele ogłoszeń o pracy można znaleźć za pośrednictwem francuskiej publicznej służby zatrudnienia, Pole emploi (http://www.pole-emploi.fr), lub agencji pracy tymczasowej, które rekrutują również do pracy na umowy średnio- i długoterminowe. Każdego dnia na stronie internetowej Pole emploi można znaleźć około 150 000 ogłoszeń o pracy. Zgłoszenie można przesłać e-mailem lub pocztą.

W większości przypadków procedura aplikacyjna obejmuje przynajmniej jedną rozmowę z pracodawcą.

Jak przebiega procedura aplikacyjna?

Długość CV w przypadku mniej doświadczonych kandydatów nie powinna przekraczać jednej strony, a w przypadku osób o bardziej rozbudowanym profilu zawodowym - dwóch stron. Dwustronicowe CV składa się zwykle z sześciu części:

Dane osobowe: imię i nazwisko kandydata, numer telefonu (wraz z kodem międzynarodowym), adres e-mail. Informacja na temat stanu cywilnego, wieku i narodowości (w przypadku kandydatów z Europejskiego Obszaru Gospodarczego) jest opcjonalna.

Stanowisko: ogólny opis posady, o którą ubiega się kandydat, np. asystent handlowy ze znajomością trzech języków: angielskiego, francuskiego i hiszpańskiego

Doświadczenie zawodowe: dotychczasowe zatrudnienie, w tym daty, stanowisko, nazwa pracodawcy, branża i miejscowość, z wyszczególnieniem obowiązków, zadań i wyników.

Wykształcenie: należy podać daty ukończenia szkół i uczelni, a także odpowiedniki ich nazw we francuskim systemie edukacyjnym.

Znajomość języków i umiejętność obsługi komputera: należy wskazać swój język ojczysty i określić znajomość języka francuskiego: w mowie, piśmie i w zakresie czytania.

Pozostałe informacje, często opisywane jako zainteresowania (osoby, które wcześniej mieszkały we Francji, powinny o tym wspomnieć).

List aplikacyjny nie powinien przekraczać jednej strony i należy sporządzić go na komputerze. Kandydat powinien okazać w nim zainteresowanie przedsiębiorstwem i uwypuklić swoje cechy przydatne na stanowisku, o które się ubiega.

Czy kandydat powinien załączyć swoje zdjęcie do CV?

Załączenie zdjęcia do CV jest powszechną praktyką, w szczególności w przypadku stanowisk wymagających kontaktu z klientami.

Czy pracodawcy preferują zgłoszenia napisane odręcznie?

List motywacyjny należy sporządzić na komputerze, chyba że pracodawca zażyczy sobie innej formy. Jeżeli w trakcie procesu rekrutacyjnego pracodawca korzysta z usług grafologa, w ogłoszeniu o pracy zostanie zapewne zawarty wymóg przedłożenia odręcznie napisanego listu motywacyjnego. Kwalifikacja kandydatów wyłącznie na podstawie analizy grafologicznej jest jednak zabroniona.

Czy powszechnie stosowane i akceptowane jest CV w formacie Europass?

Choć format Europass nie jest powszechnie stosowany, cieszy się rosnącą popularnością, zwłaszcza w dużych przedsiębiorstwach. Pracodawcy cenią sobie zwłaszcza część poświęconą umiejętnościom językowym.

Kontakt telefoniczny

Kontakt telefoniczny z pracodawcą przed rozmową kwalifikacyjną nie jest częstym zjawiskiem. Kandydaci decydujący się mimo wszystko na kontakt telefoniczny powinni posługiwać się językiem francuskim. Przed wysłaniem aplikacji warto dowiedzieć się o imię i nazwisko osoby prowadzącej rekrutację. Osoby ubiegające się o pracę za pośrednictwem agencji rekrutacyjnej powinny przynajmniej dowiedzieć się o branżę, w której działa przedsiębiorstwo i znać jego wielkość.

Czy konieczne jest przesłanie dyplomów wraz ze zgłoszeniem?

Nie ma potrzeby przesyłania dyplomów wraz z aplikacją, ale niezbędne jest zabranie ich ze sobą na rozmowę kwalifikacyjną. Przydatne mogą okazać się kopie dyplomów wraz z ich uwierzytelnionym tłumaczeniem, zwłaszcza jeżeli system edukacji w kraju kandydata różni się od francuskiego systemu szkolnictwa.

Czy konieczne jest dostarczenie referencji, listów polecających lub zaświadczenia o niekaralności?

Listy polecające zazwyczaj nie są wymagane. Kandydaci powinni jednak szczegółowo opisać swoje doświadczenie zawodowe, aby dowieść swoich kompetencji. Niektórzy pracodawcy mogą zechcieć skontaktować się telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej z jednym lub kilkoma pracodawcami wskazanymi w CV. Niektóre posady (np. w ochronie lub administracji publicznej) wymagają przedstawienia zaświadczenia o niekaralności.

Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?

Pracodawca zwraca szczególną uwagę na punktualność kandydata oraz sposób, w jaki się prezentuje, w tym jego ubiór. Rozmowa kwalifikacyjna może potrwać pół dnia, wliczając w to sprawdziany praktyczne. Kandydat powinien jak najwięcej dowiedzieć się o przedsiębiorstwie, by w trakcie rozmowy odpowiednio przedstawić swoją motywację do pracy na danym stanowisku.

Zasady dotyczące ubioru

Strój kandydata powinien być dobrany stosownie do stanowiska.

Kto przeprowadza rozmowę?

Z reguły pierwszą rozmowę przeprowadza przedstawiciel działu kadr. W małych firmach lub w przypadku zawodów rzemieślniczych kandydat zwykle spotyka się z właścicielem zakładu.

Czy uścisk dłoni jest mile widziany?

Tak, wymiana uścisku dłoni z osobą prowadzącą rozmowę kwalifikacyjną należy do dobrego tonu. Francuzi przywiązują dużą wagę do etykiety, doceniają też uprzejmość i dobre maniery.

Czy rozmowa przebiega według ściśle określonego schematu?

Na ogół pracodawca przedstawia kandydatowi ogólne informacje na temat przedsiębiorstwa. Następnie oczekuje od kandydata uzasadnienia, dlaczego jest najodpowiedniejszą osobą na dane stanowisko w porównaniu z innymi chętnymi. Zaleca się, by kandydat uwypuklił swoje kompetencje i wskazał, w jaki sposób odpowiadają one oczekiwaniom pracodawcy pod względem potrzeb firmy.

Jakie pytania są uznawane za niestosowne?

Francuskie przepisy przeciwdziałające dyskryminacji są bardzo jasne. Kandydat może odmówić odpowiedzi na pytania, które wydają się mu niestosowne lub niezwiązane z jego ubieganiem się o dane stanowisko.

Negocjowanie wynagrodzenia i innych warunków umowy

Zgodnie z ogólną zasadą informacje na temat wynagrodzenia są zawarte w ogłoszeniu o pracy. Wynagrodzenie podaje się zazwyczaj jako miesięczną lub roczną pensję brutto. W wielu przypadkach na zakończenie procesu rekrutacyjnego kandydaci mają możliwość negocjowania pensji. Często informację o możliwości negocjowania wynagrodzenia zawiera również ogłoszenie o pracy. Negocjując pensję, kandydat będzie musiał wykazać, że zasługuje na więcej, niż wynosi pensja zasadnicza proponowana przez pracodawcę. Kandydat podpisuje umowę o pracy przed objęciem posady lub najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy.

Czy możliwe jest zaangażowanie pracownika do pracy na próbę?

Częstym elementem procedury rekrutacyjnej są testy. Natomiast zatrudnianie pracownika na próbę nie jest powszechne. Pracodawca może zaproponować kandydatowi próbną pracę przed podpisaniem umowy, przy czym jej okres powinien być krótki i nie powinien obejmować świadczenia pracy na rzecz pracodawcy.

Jak długo trwa standardowy okres próbny?

Okres próbny trwa od 1 dnia do kilku miesięcy, w zależności od kwalifikacji kandydata i rodzaju umowy o pracę. W przypadku umów zawieranych na 1 miesiąc trwa on zwykle tydzień. Okres próbny można przedłużyć jeden raz.

Czy pracodawca pokrywa koszty poniesione przez kandydata w związku z rozmową kwalifikacyjną?

Koszty podróży na miejsce rozmowy kwalifikacyjnej może pokryć publiczna służba zatrudnienia, jeżeli osoba poszukująca pracy jest zarejestrowanym bezrobotnym i złoży stosowny wniosek przed udaniem się na rozmowę.

Jak szybko przekazywana jest informacja o wyniku rozmowy?

Na wyniki trzeba poczekać 2-4 tygodni: im wyższy poziom kwalifikacji, tym dłużej trwa proces rekrutacji. Po upływie 4 tygodni kandydat powinien zadzwonić do rekrutujących.

Jak otrzymać informacje zwrotne i jaki jest dalszy przebieg procedury?

Dowiadywanie się o przyczyny odrzucenia podania nie jest powszechnie przyjęte ale dopuszczalne, o ile kandydat zrobi to taktownie. Informacja zwrotna może być przydatna na potrzeby przyszłych rozmów kwalifikacyjnych.

Z jakim wyprzedzeniem należy pojawić się na rozmowie?

Mimo że Francuzi nie słyną z punktualności, zwłaszcza w dużych miastach, takich jak np. Paryż, zaleca się przybycie na spotkanie 15 minut przed jego rozpoczęciem.

data ostatniej modyfikacji: 2014-08-28 08:45:57

źródło: Komisja Europejska, 2014, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego
autorzy: doradcy EURES (sieć europejskich ofert pracy)
 
Polityka Prywatności