Irlandia - jak szukać pracy?

Państwo: Irlandia
Języki urzędowe: angielski, irlandzki
Ustrój polityczny: republika
Liczba ludności (mln): 4,6
Stolica: Dublin
Waluta: euro (EUR)
Członek UE lub EOG: UE
Kod telefoniczny: +353
Domena internetowa: .ie

Dlaczego ten kraj?

Irlandia zachwyca turystów malowniczym krajobrazem zachodniego wybrzeża i żywiołowością swojej stolicy, Dublina, a także tradycją muzyczną i literacką, która jest zadziwiająco bogata jak na tak niewielki kraj. W ostatnich latach Irlandia przechodzi szybką modernizację, zachowując przy tym legendarną gościnność i wyjątkowy lokalny koloryt, który zdaje się trwać niewzruszenie mimo globalizacji.

Irlandia została ciężko doświadczona przez kryzys, który rozpoczął się w 2007 r. Pod względem utraty miejsc pracy najbardziej ucierpiały branże budowlana, produkcji i usług. W sektorach hotelarskim, gastronomicznym i technologii informacyjno-komunikacyjnych odł notowano natomiast wzrost. Do innych kluczowych branż należą sektory biotechnologii i farmaceutyczny, urządzeń medycznych, zielonej energii i usług finansowych. Na stronach portalu EURES można znaleźć szczegółowe informacje dotyczące określonych umiejętności poszukiwanych przez irlandzkie firmy w dziedzinach nauki, inżynierii, informatyki, finansów, sprzedaży i marketingu.

Jak szukać pracy?

W większości ogłoszeń o pracy kandydaci są proszeni o przesłanie CV i listu motywacyjnego lub wypełnienie formularza aplikacyjnego

Jak przebiega procedura aplikacyjna?

Kandydaci powinni pamiętać, że CV i list motywacyjny są ich wizytówką. Powinni oni dowieść w nich, że posiadają odpowiednie kwalifikacje do wykonywania danej pracy. Ubiegając się o pracę w Irlandii, w aplikacji należy wskazać umiejętności przydatne na danym stanowisku i podać przykłady rozwijania tych umiejętności.

CV należy wydrukować na papierze dobrej jakości. Druk powinien być czarny, a papier biały. Do sporządzenia listu motywacyjnego należy wykorzystać ten sam wzór, styl i materiał. Osoba starająca się o pracę powinna traktować swoje CV jako narzędzie marketingowe, które pozwoli jej wyróżnić się w oczach pracodawcy spośród innych kandydatów.

Czy kandydat powinien załączyć swoje zdjęcie do CV?

Nie, chyba że wymaga tego pracodawca.

Czy pracodawcy preferują zgłoszenia napisane odręcznie?

Nie, irlandzcy pracodawcy nie preferują zgłoszeń napisanych odręcznie.

Maksymalnie 6 tygodni, chociaż w niektórych sytuacjach stanowisko może być

Czy powszechnie stosowane i akceptowane jest CV w formacie Europass?

W Irlandii CV w formacie Europass nie jest powszechnie stosowane. Na ogół irlandzcy pracodawcy preferują neutralny format, chociaż nie wyklucza się użycia CV sporządzonego według wzoru Europass. Koniecznie trzeba pamiętać, że CV musi przyciągać uwagę pracodawcy. Powinno być ono konkretne, ponieważ jego celem jest „sprzedanie” umiejętności potencjalnemu pracodawcy.

Kontakt telefoniczny

Nie zaleca się kontaktu telefonicznego z pracodawcą w celu innym niż prośba o udostępnienie formularza lub dopytanie o szczegóły procedury aplikacyjnej.

Czy konieczne jest przesłanie dyplomów wraz ze zgłoszeniem?

Jeżeli procedura aplikacyjna obejmuje przesłanie CV i listu motywacyjnego, wraz z CV należy przesłać kserokopie stosownych dokumentów potwierdzających kwalifikacje. Przesyłając formularz w postaci elektronicznej, kandydaci powinni wyraźnie określić w nim wszystkie swoje kwalifikacje i wskazać, że dokumenty potwierdzające są dostępne na życzenie. Kandydat może zostać poproszony o przyniesienie oryginałów dyplomów na rozmowę kwalifikacyjną.

Czy konieczne jest dostarczenie referencji, listów polecających lub zaświadczenia o niekaralności?

Korzystanie z referencji jest w Irlandii bardzo popularne. Wyróżnia się dwie kategorie referencji: jedna zawierająca informacje ogólne o kandydacie i jego charakterze, a druga - udzielana przez poprzedniego pracodawcę - dotyczy życia zawodowego. Pracodawca nie skontaktuje się z osobami wymienionymi w referencjach, jeśli nie będzie rozważał przyjęcia kandydata do pracy. Przed podaniem nazwiska danej osoby w swoich referencjach należy to wcześniej z nią ustalić. Wiarygodnymi źródłami referencji są: poprzedni pracodawca, ksiądz lub funkcjonariusz irlandzkiej policji (Garda). Oczekuje się, że taka osoba udzieli telefonicznych referencji dotyczących kandydata.

Chociaż od kandydatów na każde stanowisko wymaga się nienagannej opinii, w niektórych zawodach niezbędne jest stosowne zaświadczenie. Przykładowo do opieki nad dziećmi lub osobami starszymi potrzebne może być zaświadczenie od Garda.

Ile czasu upływa zwykle między opublikowaniem ogłoszenia a rozpoczęciem pracy?

Maksymalnie 6 tygodni, chociaż w niektórych sytuacjach stanowisko może być obsadzone następnego dnia po ogłoszeniu oferty.

Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?

Przygotowania mają zasadnicze znaczenie, ponieważ dla wielu kandydatów od rozmowy kwalifikacyjnej zaczyna się praca w przedsiębiorstwie. Przed rozmową zaleca się wyszukanie jak największej ilości informacji o przedsiębiorstwie. Dzięki temu kandydat może przygotować odpowiedzi na pytania osoby przeprowadzającej rozmowę oraz własne pytania do tej osoby. Ważną częścią przygotowań jest analiza opisu obowiązków i zwrócenie szczególnej uwagi na oczekiwania przedsiębiorstwa wobec kandydata. Kandydat powinien sporządzić listę wymaganych przez pracodawcę oraz kluczowych na danym stanowisku umiejętności, wiedzy, cech osobowościowych i zawodowych. Warto przygotować również listę pytań i odpowiedzi z uwzględnieniem własnych celów zawodowych, długofalowych planów, dotychczasowych sukcesów i mocnych oraz słabych stron. Kandydaci nie powinni ponadto zapominać o zabraniu na rozmowę kwalifikacyjną własnego CV i danych osób, które mogą być źródłem referencji.

Zasady dotyczące ubioru

Zaleca się elegancki i schludny strój; odradzany jest piercing na twarzy i ciele.

Kto przeprowadza rozmowę?

Zwykle rozmowę prowadzą dwie lub trzy osoby. Sprawdziany przeprowadza jedna lub dwie osoby. Rozmowy kwalifikacyjne trwają przeważnie około 40 minut.

Czy uścisk dłoni jest mile widziany?

Najczęściej rozmowa kwalifikacyjna rozpoczyna się od przywitania i uścisku dłoni dlatego należy być przygotowanym na uściśnięcie dłoni pracodawcy, jeżeli ten pierwszy wyciągnie rękę.

Czy rozmowa przebiega według ściśle określonego schematu?

Rozmowy kwalifikacyjne odbywają się zazwyczaj w oddzielnym pomieszczeniu. Jeden z uczestników spotkania pełni funkcję prowadzącego - przedstawia siebie, swój zespół oraz wyjaśnia procedurę kwalifikacyjną. Należy oczekiwać formalnej atmosfery i traktować cały proces z powagą i szacunkiem. Większość czasu trwania rozmowy zostanie poświęcona kwestiom zawodowym, inne kwestie poruszane są przez około 10% czasu. Oczekuje się, że kandydat będzie potrafił uzasadnić, dlaczego ubiega się o dane stanowisko. Kandydaci powinni udzielać jasnych i zwięzłych odpowiedzi i powinni wystrzegać się żargonu i skrótów.

W odpowiednim momencie kandydat może zadawać pytania, jednak jeśli planowana jest kolejna rozmowa, z pytaniami należy poczekać na kolejny termin.

Jakie pytania są uznawane za niestosowne?

W Irlandii obowiązują bardzo surowe przepisy antydyskryminacyjne - stanowią one podstawę procesu rekrutacyjnego. Pytania, które można uznać za dyskryminujące (np. Ile ma Pan/Pani lat?), są niedopuszczalne i można nie udzielać na nie odpowiedzi. Sprawy osobiste, takie jak wiek, wyznanie, orientacja seksualna itp., są uznawane za całkowicie prywatne.

Negocjowanie wynagrodzenia i innych warunków umowy

Pakiet wynagrodzenia przedstawiany jest z reguły przed rozpoczęciem rekrutacji. Z tego powodu nie ma zbyt dużego pola do negocjacji wynagrodzenia czy innych kwestii.

Wynagrodzenie może być naliczane w systemie godzinowym, tygodniowym, miesięcznym lub rocznym. Wynagrodzenie urzędników oraz pracowników umysłowych naliczane jest w systemie rocznym, podczas gdy pracownicy budownictwa, hotelarstwa i gastronomii pracują według stawek godzinowych.

Urlopy, dodatki i inne świadczenia pozapłacowe są ustalone razem z wynagrodzeniem. Wynagrodzenie i świadczenia dodatkowe są ustalane przez pracownika/kierownika działu personalnego.

Czy możliwe jest zaangażowanie pracownika do pracy na próbę?

Pracodawca może zaproponować kandydatowi pracę na próbę na okres 3-6 miesięcy.

Jak długo trwa standardowy okres próbny?

Alternatywą dla zatrudnienia pracownika na próbę może być uzgodniony w umowie o pracę okres próbny nieprzekraczający 1 roku. Proces trwa do momentu, gdy pracodawca zawiadomi kandydata o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu jego kandydatury.

Czy pracodawca pokrywa koszty poniesione przez kandydata w związku z rozmową kwalifikacyjną?

Kandydat może zapytać pracodawcę, czy przewiduje zwrot kosztów, ale najczęściej pracodawca udzieli odpowiedzi odmownej. Wówczas kandydat sam powinien podjąć decyzję, czy chce pokryć koszty z własnych środków.

Jak szybko przekazywana jest informacja o wyniku rozmowy?

Na ogół pracodawca w trakcie pierwszej rozmowy kwalifikacyjnej wyjaśnia dalsze etapy procedury.

Jak otrzymać informacje zwrotne i jaki jest dalszy przebieg procedury?

Na prośbę pracodawca udziela informacji zwrotnej również kandydatom, którym się nie powiodło.

Z jakim wyprzedzeniem należy pojawić się na rozmowie?

Warto zaplanować podróż ze znacznym wyprzedzeniem i przybyć na miejsce rozmowy kwalifikacyjnej przynajmniej 10 minut przed jej planowanym rozpoczęciem. Pracodawcy nie będą tolerować spóźnienia na rozmowę kwalifikacyjną; może to sugerować, że taki kandydat podobnie będzie postępować po zatrudnieniu.

data ostatniej modyfikacji: 2014-08-28 08:46:33

źródło: Komisja Europejska, 2014, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego
autorzy: doradcy EURES (sieć europejskich ofert pracy)
 
Polityka Prywatności