Czechy - jak szukać pracy?

Państwo: Czechy
Języki urzędowe: czeski
Ustrój polityczny: republika parlamentarna
Liczba ludności (mln): 10,5
Stolica: Praga
Waluta: korona czeska (CZK)
Członek UE lub EOG: UE
Kod telefoniczny: +420
Domena internetowa: .cz

Dlaczego ten kraj?

Czechy, obejmujące swym terytorium historyczne ziemie Czech i Moraw, leżą na styku europejskich kultur. Praga, niezwykła stolica kraju, tętni życiem artystycznym, natomiast krajobraz pozamiejski tworzą między innymi malownicze zamki, historyczne wioski i miejscowości uzdrowiskowe.

Dla wielu czeskich przedsiębiorstw kryzys okazał się trudnym wyzwaniem. Sytuacja pod względem zatrudnienia w sektorach budowlanym i usługowym jest jednak nadal stosunkowo dobra. Stopa bezrobocia różni się w zależności od regionu: na północy i wschodzie panuje znacznie wyższe bezrobocie niż w Pradze i w regionie centralnym, które cieszą się stałym zainteresowaniem zagranicznych inwestorów i turystów. Najczęściej poszukiwani są pracownicy z sektora gastronomii i handlu detalicznego, przedstawiciele handlowi, pracownicy ochrony, kierowcy ciężarówek, wykwalifikowani inżynierowie i technicy, a także operatorzy maszyn.

Jak szukać pracy?

Ogłoszenia o pracy zamieszczają urzędy pracy i pracodawcy, przy czym wielu pracodawców w Czechach korzysta z usług prywatnych agencji zatrudnienia, które przesyłają zarejestrowanym osobom szczegółowe informacje o wakatach.

Jak przebiega procedura aplikacyjna?

Należy jak najszybciej odpowiedzieć na wybrane ogłoszenie o pracy, uwzględniwszy kryteria określone w ogłoszeniu. Należy zwrócić na siebie uwagę, gdyż pierwszy kontakt z pracodawcą jest wyjątkowo istotny.

Aplikując drogą elektroniczną, należy przesłać list motywacyjny, którego długość nie powinna przekraczać jednej strony, i sporządzone w uporządkowany sposób CV. Nie należy wysyłać zgłoszenia do pracy ze skrzynki poczty elektronicznej obecnego pracodawcy, za pośrednictwem adresu zawierającego pseudonim lub za pomocą wiadomości grupowej.

W nagłówku wiadomości elektronicznej należy wpisać nazwę stanowiska pracy, a w treści wiadomości opisać załączniki. CV należy przesłać w formie załącznika.

Czy kandydat powinien załączyć swoje zdjęcie do CV?

Tak, jest to powszechna praktyka.

Czy pracodawcy preferują zgłoszenia napisane odręcznie?

Nie, zgłoszenie może być napisane odręcznie lub maszynowo. Należy zadbać o czytelność dokumentów napisanych odręcznie.

Czy powszechnie stosowane i akceptowane jest CV w formacie Europass?

Tak, ten format jest preferowany.

Kontakt telefoniczny

Osoby, które zdecydują się na kontakt telefoniczny z pracodawcą, powinny zadzwonić rano w dzień roboczy. Zaleca się, by kandydat odbył rozmowę z osobą odpowiedzialną za dany obszar działalności. Należy przygotować się na pytania - w trakcie rozmowy telefonicznej warto mieć pod ręką długopis, notatnik oraz CV. Należy odpowiadać zwięźle i na temat. Kandydat powinien także poprosić pracodawcę o spotkanie. Należy przyjąć zaproponowany termin, o ile jest to możliwe.

Czy konieczne jest przesłanie dyplomów wraz ze zgłoszeniem?

Nie, osoby odpowiedzialne za rekrutację sprawdzają dyplomy i inne dokumenty na etapie rozmowy o pracę. Odpisy dyplomów i kopie dokumentów zazwyczaj dostarcza się po podpisaniu umowy o pracę.

Czy konieczne jest dostarczenie referencji, listów polecających lub zaświadczenia o niekaralności?

Zazwyczaj pracodawcy nie wymagają referencji i listów polecających. Sprawdzają oni informacje podane przez kandydatów o ich poprzednim zatrudnieniu, dzwoniąc do byłych pracodawców.

W przypadku niektórych stanowisk, takich jak posada nauczyciela, sędziego lub policjanta, pracodawca może wymagać przedstawienia zaświadczenia o niekaralności. Zaświadczenia o niekaralności można uzyskać za pośrednictwem krajowego systemu uzupełniania i weryfikacji informacji (Czech POINTs), na który składa się sieć placówek finansowanych ze środków publicznych, w których obywatele mogą uzyskać informacje o swoich danych przechowywanych przez państwo w rejestrach centralnych.

Ile czasu upływa zwykle między opublikowaniem ogłoszenia a rozpoczęciem pracy?

Okres ten może być różny. Dokładny termin rozpoczęcia pracy może być określony w ogłoszeniu o pracy lub zostać uzgodniony przez pracodawcę z kandydatem.

Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?

Osoby rekrutujące oczekują od kandydatów znajomości przedsiębiorstwa (jego struktury, zakresu działalności) oraz stanowiska będącego przedmiotem ogłoszenia. Kandydaci zostaną poproszeni o wyjaśnienie, dlaczego chcą pracować w danej firmie. Co więcej, kandydaci powinni być także przygotowani na pytania dotyczące wiedzy fachowej, którą dysponują, oraz innych kwalifikacji (cech osobowościowych, umiejętności pracy indywidualnej lub w zespole, rzetelności, elastyczności i doświadczenia). W celu sprawdzenia osobowości kandydata niektórzy pracodawcy wymagają także udziału w testach psychodiagnostycznych.

Najpowszechniejszą formą rozmowy kwalifikacyjnej jest osobiste spotkanie z pracodawcą. Pierwszy etap rozmów może jednak odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej. Korzystanie z nowych narzędzi multimedialnych jest jeszcze mało rozpowszechnione.

Zasady dotyczące ubioru

Należy dobrać ubiór stosownie do stanowiska. W przypadku mężczyzn jest to ciemny garnitur, gładki krawat, eleganckie buty skórzane oraz aktówka. W przypadku kobiet zaś - stonowana dwuczęściowa garsonka, kostium ze spodniami lub żakiet i spódnica (spódnica powinna mieć długość do kolan). Stroju dopełniają eleganckie buty, dyskretny makijaż i twarzowa fryzura oraz skromna biżuteria - pasująca do stroju niewielka broszka, delikatny naszyjnik i skromne kolczyki.

Kto przeprowadza rozmowę?

Zwykle rozmowę przeprowadza od jednej do trzech osób.

Czy uścisk dłoni jest mile widziany?

Tak, uścisk dłoni jest powszechną praktyką.

Czy rozmowa przebiega według ściśle określonego schematu?

Większość spotkań rozpoczyna krótka rozmowa wstępna dotycząca danych osobowych. Następnie padają pytania mające na celu pomóc pracownikowi działu kadr w uzyskaniu bardziej szczegółowych informacji o kandydacie, jego oczekiwaniach oraz stawianych sobie przez niego celach zawodowych. Pytania te dotyczą głównie wykształcenia i doświadczenia zawodowego. Kolejna część rozmowy kwalifikacyjnej poświęcona jest stanowisku, o które ubiega się kandydat. Dzięki temu kandydat dowiaduje się więcej o przedsiębiorstwie, panujących w nim stosunkach wewnętrznych i środowisku pracy.

Najczęściej padają następujące pytania: Czy mógłby Pan/mogłaby Pani opowiedzieć o sobie? Jakie ma Pan/Pani oczekiwania odnośnie do pracy dla naszego przedsiębiorstwa? Dlaczego Pana/Pani zdaniem powinniśmy Pana/Panią zatrudnić? Dlaczego zrezygnował Pan/zrezygnowała Pani z poprzedniej pracy? Czym Pan się zajmował/Pani się zajmowała, kiedy był Pan/była Pani bezrobotna? Kiedy może Pan/Pani rozpocząć pracę? Jakiego wynagrodzenia Pan/ Pani oczekuje? Czy jest Pan skłonny/Pani skłonna pracować po godzinach?

Część końcowa rozmowy może być poświęcona kwestiom pozazawodowym. Kandydat może także zostać poproszony o wyjaśnienie swojej motywacji do pracy i zaprezentowanie swoich umiejętności oraz wiedzy. Ważne jest, by zachować pewność siebie i wykazywać zainteresowanie stanowiskiem oraz przedsiębiorstwem. Z kwestią wynagrodzenia należy zaczekać do momentu, aż pracodawca sam ją poruszy lub zadeklaruje chęć zatrudnienia kandydata.

Jakie pytania są uznawane za niestosowne?

Zasady dotyczące niedyskryminacji zostały określone przepisami kilku czeskich ustaw (kodeksu pracy, prawa pracy itp.). Podczas rozmowy nie powinny padać pytania o poglądy polityczne, przynależność do partii politycznych, wyznanie, sytuację rodzinną i majątkową lub stosunki partnerskie i stan cywilny.

Negocjowanie wynagrodzenia i innych warunków umowy

Negocjowanie pensji wymaga znajomości wysokości płac w kraju, ponieważ stawki mogą różnić się w zależności od branży i miejsca. Rozmowy na temat wynagrodzenia są łatwiejsze w przypadku mniejszych i prywatnych przedsiębiorstw. W dużych przedsiębiorstwach, administracji rządowej lub urzędach publicznych oraz w instytucjach finansowanych z budżetu obowiązują z reguły sztywne stawki wynagrodzenia. Wynagrodzenie jest wyrażane w stawkach godzinowych lub miesięcznych, rzadziej w stawkach rocznych - z wyjątkiem stanowisk kierowniczych wysokiego szczebla.

Zasady płatnego urlopu określa kodeks pracy, przy czym podlegają one zmianie na zasadzie uzgodnień między pracodawcą, pracownikiem i związkami zawodowymi. W niektórych przypadkach przedmiotem negocjacji mogą być roczne premie i inne warunki. Dotyczy to głównie kontraktów menedżerskich.

Pracodawca może zaoferować pracownikowi dodatkowe świadczenia, takie jak możliwość zakupu towarów przedsiębiorstwa po obniżonej cenie, talony na posiłki, bilety do teatru, karnety na basen, bony zniżkowe i dodatki urlopowe. Istnieje możliwość negocjacji tych świadczeń między pracodawcą a związkami zawodowymi.

Czy możliwe jest zaangażowanie pracownika do pracy na próbę?

Bezpłatny okres pracy na próbę jest niezgodny z prawem. Pracownicy mogą świadczyć pracę wyłącznie na podstawie umowy i za wynagrodzeniem.

Jak długo trwa standardowy okres próbny?

Pracownik lub pracodawca mogą rozwiązać umowę w dowolnym momencie podczas okresu próbnego, który trwa maksymalnie 3 miesiące (6 miesięcy w przypadku menedżerów). Istnieje możliwość skrócenia okresu próbnego (tzn. ustalenia okresu krótszego niż 3 miesiące). Z reguły jednak kandydaci zgadzają się na propozycję przedsiębiorstwa.

Czy pracodawca pokrywa koszty poniesione przez kandydata w związku z rozmową kwalifikacyjną?

Nie, należy to do rzadkości.

Jak szybko przekazywana jest informacja o wyniku rozmowy?

Po upływie pewnego czasu od rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci powiadamiani są o decyzji pracodawcy (która powinna zostać przekazana w formie pisemnej). W przypadku gdy wynik rekrutacji jest pomyślny i kandydat zdecydował się podjąć pracę, powinien skontaktować się z działem kadr (kierownikiem tego działu) przedsiębiorstwa, zadeklarować chęć podjęcia pracy i uzgodnić termin jej rozpoczęcia oraz uzgodnić istotne szczegóły dotyczące umowy o pracę.

Jak otrzymać informacje zwrotne i jaki jest dalszy przebieg procedury?

Osoby, których kandydaturę odrzucono, mogą zadzwonić do pracodawcy i poprosić o uzasadnienie decyzji. Nie jest to jednak powszechna praktyka.

Z jakim wyprzedzeniem należy pojawić się na rozmowie?

Spóźnienie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną nie jest zasadniczo tolerowane. Z reguły dopuszczalne jest spóźnienie maksymalnie 5-minutowe.

ostatnia zmiana: 2014-08-28

źródło: Komisja Europejska, 2014, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego
autorzy: doradcy EURES (sieć europejskich ofert pracy)
 
Polityka Prywatności