Bezrobocie Francja

Flaga francuska jest podzielona na 3 pionowe pasy: niebieski, biały i czerwony
Państwo: Francja
Obszar (km2): 675 417
Ludność 2012 (mln): 65,4
Język urzędowy: francuski
Waluta: euro
Domena internetowa: .fr
Kod telefoniczny: +33
Data wstąpienia do UE: 25 marca 1957
PKB na osobę 2011 (USD): 44008
Stopa bezrobocia poniżej 25 lat wrz 2011 (%): 22,2
Stopa bezrobocia mężczyźni wrz 2011 (%): 9,1
Stopa bezrobocia kobiety wrz 2011 (%): 10,2
Stopa bezrobocia wrz 2012 (%): 10,8
Stopa bezrobocia poniżej 25 lat wrz 2012 (%): 25,7
Stopa bezrobocia mężczyźni wrz 2012 (%): 10,5
Stopa bezrobocia kobiety wrz 2012 (%): 11,0
odsetek osób zatrudnionych w wieku 25-39, wykszt. podstawowe, 2011 (%): 61,0
odsetek osób zatrudnionych w wieku 40-64, wykszt. podstawowe, 2011 (%): 53,9
odsetek osób zatrudnionych w wieku 25-39, wykszt. średnie, 2011 (%): 80,9
odsetek osób zatrudnionych w wieku 40-64, wykszt. średnie, 2011 (%): 70,8
odsetek osób zatrudnionych w wieku 25-39, wykszt. wyższe, 2011 (%): 88,2
odsetek osób zatrudnionych w wieku 40-64, wykszt. wyższe, 2011 (%): 78,8

Finansowanie systemu zabezpieczenia na wypadek bezrobocia odbywa się na zasadzie odprowadzania z wynagrodzenia odpowiedniej wysokości składek.

Od 1 stycznia 2011r. składki na ubezpieczenie z tytułu bezrobocia sa pobierane przez URSSAF (Unions de Recouvrement des Cotisations de Securite Sociale et d'Allocations Familiales.

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych we Francji przysługuje osobie, która utraciła zatrudnienie z przyczyn niezależnych od siebie, na skutek zwolnienia lub wygaśnięcia umowy na czas określony (sama nie zrezygnowała z pracy).

Ponadto należy spełniać dodatkowe warunki:

 • być zarejestrowanym w urzędzie pracy /Póle emploi/ jako osoba poszukująca pracy,

 • być zdolnym fizycznie do wykonywania pracy,

 • posiadać odpowiednio długi okres składkowy (przynajmniej 122 dni w ciągu ostatnich 28 miesięcy lub 36 ostatnich miesięcy w przypadku pracowników w wieku 50 lat i więcej).

 • nie być w ustawowym wieku do uzyskania emerytury,

 • aktywnie poszukiwać zatrudnienia.

W przypadku odmowy przyjęcia 2 odpowiednich ofert pracy przedstawionych przez urząd pracy, osoba poszukująca pracy może ponieść odpowiednie sankcje, np. w postaci utraty prawa do zasiłku.

Rejestracja w Pole emploi

Osoba bezrobotna może dokonać wstępnej rejestracji telefonicznej pod nr tel. 39 49, po której zostanie wyznaczony termin spotkania w urzędzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

W międzyczasie urząd wysyła osobie zainteresowanej dokumenty, m. in. wniosek o przyznanie świadczenia oraz rejestrację jako osoba poszukująca pracy.

Pole emploi daje również możliwość wstępnej rejestracji przez Internet poprzez wypełnienie formularza on-line (www.pole-emploi.fr; „Vous etes candidat” a potem „Vous inscrire ou vous reinscrire comme demandeur d'emploi”). W przeciągu tygodnia od momentu wypełnienia formularza na stronie drogą pocztową wysłane jest wezwanie z informacją o terminie i miejscu wizyty osobistej w urzędzie.

Na osobistą wizytę należy zabrać ze sobą uzupełnioną dokumentację, dowód osobisty, kartę ubezpieczenia społecznego, potwierdzenie zatrudnienia (świadectwo pracy) z ostatniego miejsca zatrudnienia, wyciąg z identyfikacji bankowej.

Osoba bezrobotna powinna dokonać rejestracji w przeciągu 12 miesięcy od momentu zakończenia pracy, w przeciwnym razie straci prawo do zasiłku. Wyjątkowo okres ten może zostać przedłużony w przypadku, gdy pracownik pobierał świadczenia zdrowotne lub z tytułu macierzyństwa.

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych

Do obliczenia dziennej wysokości zasiłku przyjmuje się 40,4 % stawki dziennego wynagrodzenia, do której dolicza się 11,7 euro.

W przypadku, gdy wyliczona kwota jest niższa niż 57,4% wynagrodzenia, bezrobotny ma prawo do zasiłku w wysokości odpowiadającej 57,4% wynagrodzenia.

Minimalna wysokość zasiłku netto nie może być jednak niższa niż 27,25 euro, zaś maksymalnie może być równa 75% dziennego wynagrodzenia.

Okres pobierania zasiłku

Okres pobierania zasiłku jest uzależniony od okresu składkowego oraz od wieku bezrobotnego i wynosi :

 • od 122 do maksymalnie 730 dni w przypadku kiedy bezrobotny ma mniej niż 50 lat;

 • 1 095 dni dla osób powyżej 50 roku życia.

Transfer zasiłku dla bezrobotnych

Transfer zasiłku dla bezrobotnych (zachowanie prawa do zasiłku przez bezrobotnego udającego się do innego państwa członkowskiego w celu poszukiwania pracy).

Osoba posiadająca prawo do zasiłku, ma prawo poszukiwać pracy w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej oraz prawo do transferu tego zasiłku za granicę na okres od 3 do 6 miesięcy. Dokument U2 potwierdzający prawo do tego transferu wydawany jest na wniosek bezrobotnego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania bezrobotnego.

Możliwość transferowania zasiłku dotyczy osób bezrobotnych spełniających poniższe warunki:

 • Osoba bezrobotna zainteresowana poszukiwaniem pracy w innym państwie członkowskim

 • Uprawniona do świadczeń z tytułu bezrobocia

 • Zarejestrowana w urzędzie pracy przez minimum 4 tygodnie (urząd ten może uznaniowo skrócić wskazany okres, szczególnie w sytuacji gdy bezrobotny chce towarzyszyć małżonkowi lub partnerowi, który podjął pracę w innym państwie).

W przypadku podjęcia decyzji o wyjeździe z Polski w celu poszukiwania zatrudnienia we Francji, osoba bezrobotna powinna:

 1. Zgłosić zamiar wyjazdu w swoim powiatowym urzędzie pracy oraz pobrać zaświadczenie niezbędne do wystawienia dokumentu U2.

 2. Złożyć wniosek o wydanie dokumentu U2 z odpowiednim wyprzedzeniem w wojewódzkim urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Wniosek o wydanie dokumentu U2 musi zawierać informację na temat pełnego adresu zamieszkania w kraju poszukiwania pracy wraz z kodem pocztowym ( nie może to być adres poste restante, czy schroniska lub pola namiotowego),

 1. Uzyskać dokument U2, w którym będzie wskazana data wyjazdu w celu poszukiwania pracy w innym państwie członkowskim, termin wyznaczony na zarejestrowanie się jako poszukujący pracy w innym państwie, maksymalny czas przez jaki może zachować prawo do zasiłku oraz okoliczności, które mogą mieć wpływ na prawo do zasiłku.

 2. Zarejestrować się jako osoba poszukująca pracy w państwie poszukiwania pracy w terminie wskazanym w dokumencie U2.

 3. Poddać się procedurze kontrolnej w państwie poszukiwania pracy np. wykazywać przed właściwą instytucją, że aktywnie poszukuje pracy, stawiać się w tej instytucji na każde jej wezwanie.

Po powrocie do kraju przed upływem maksymalnego czasu na jaki transfer był przyznany, osobie takiej przysługiwać będzie prawo do kontynuacji zasiłku, o ile nie wykorzystała już całego okresu zasiłkowego łącznie z okresem pobierania zasiłku poza granicami kraju.

Świadczenie wypłacane jest przez instytucję, która przyznała prawo do zasiłku.

Istnieje możliwość przedłużenia okresu transferu świadczenia do 6 miesięcy (według uznania instytucji, która wyraża zgodę na transfer).źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 
Polityka Prywatności