emerytura Austria

Flaga Austrii  jest podzielona na 3 poziome pasy: czerwony, biały, czerwony
Państwo: Austria
Obszar (km2): 83 878
Ludność 2012 (mln): 8,4
Język urzędowy: niemiecki
Waluta: euro
Domena internetowa: .at
Kod telefoniczny: +43
Data wstąpienia do UE: 1 stycznia 1995
PKB całkowite 2011 (mld USD): 419,2
PKB na osobę 2011 (USD): 49809

W każdym kraju, w którym jesteśmy ubezpieczeni, możemy uzyskiwać świadczenia emerytalne i rentowe tak długo, jak przewiduje obowiązujące w danym kraju prawo. Istnieje np. możliwość pobierania trzech różnych świadczeń przez osobę, która była zatrudniona w trzech różnych krajach unijnych, niezależnie od miejsca zamieszkania.

Świadczenia specjalne np. dodatki do emerytur są wypłacane tylko w przypadku, gdy osoba je pobierająca mieszka na terytorium Austrii. W momencie opuszczenia terytorium Austrii traci się prawo do tych dodatków.

Zgodnie z regulacjami unijnymi można sumować okresy zatrudnienia w dwóch lub więcej krajach EOG w celu nabycia prawa do emerytury. Formalności z tym związane należy załatwiać w instytucji właściwej w swoim kraju ojczystym.

Nabycie prawa do emerytury jest uwarunkowane osiągnięciem odpowiedniego wieku oraz okresów ubezpieczenia dla osób urodzonych przed 1 stycznia 1955 roku:

  • dla kobiet - 60 lat,

  • dla mężczyzn - 65 lat.

Począwszy od 2024 do 2033 planuje się stopniowo zrównać wiek emerytalny kobiet i mężczyzn. Wymagane okresy ubezpieczenia:

  • 180 miesięcy w okresie ostatnich 360 miesięcy kalendarzowych,

  • 180 miesięcy zatrudnienia w usługach (ubezpieczenie jest dobrowolne, bez możliwości uzupełniania okresów ubezpieczenia).

  • Dla obywateli EOG/UE obowiązuje przepis przyznający prawo do austriackiej emerytury po przepracowaniu ponad roku w Austrii w ramach umowy w wyniku której oprowadzane były składki na ubezpieczenie rentowo-emerytalne. Okresy zatrudnienia poniżej roku będą zliczone i włączone w okresy składkowe zaliczone w innym kraju (np. kraju pochodzenia).

Świadczenie emerytalne (każda jego część) jest wypłacane w kraju zamieszkania osoby je pobierającej.

Jedną ze szczególnych form wypłaty świadczeń emerytalnych jest tzw. „emerytura poślizgowa” (jeśli pracownik zatrudniony na pełnym etacie przechodzi na zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy i w związku z tym nabywa prawo to emerytury w wielkości 50 - 60% świadczenia, które przysługiwałoby mu w przypadku całkowitej rezygnacji z pracy).

Coraz większego znaczenia nabierają ubezpieczenia płacone do prywatnych funduszy emerytalnych. Wysokość takiego świadczenia zależy od 3 elementów: wysokości opłacanych składek, liczby miesięcy, za które składki były opłacane, wieku.

Pracownicy kolei oraz rzemieślnicy mają osobne kasy ubezpieczeniowe.

W Austrii istnieje także świadczenie przedemerytalne.

Bezrobotni, którzy wystąpili o przyznanie renty inwalidzkiej lub renty z tytułu niezdolności do wykonywania zawodu, emerytury albo emerytury związanej z pracą wykonywaną w wyjątkowo ciężkich warunkach (Nachtschicht-Schwerarbeitgesetz) mogą otrzymać jako świadczenie przedemerytalne zasiłek dla bezrobotnych (lub zasiłek doraźny) na okres załatwienia niezbędnych formalności. Świadczenie przedemerytalne wypłacane jest w wysokości należnego zasiłku dla bezrobotnych lub zasiłku doraźnego, nie może ono jednak przekroczyć dziennie 1/30 średnio przewidywalnej stawki przyszłej emerytury. Wynosi ona dla emerytury € 36,67, a dla renty inwalidzkiej € 30,07 dziennie. Jeżeli wysokość emerytury jest znana i wynosi mniej, podane powyżej stawki zostają odpowiednio obniżone.

W przypadku przyznania emerytury suma otrzymanego świadczenia przedemerytalnego zostaje odliczona od przysługującej nadpłaty emerytury i zwrócona Urzędowi Pracy.

Więcej informacji nt. emerytur:

http://www.sozialversicherung.at

http://www.arbeiterkammer.at/arbeitsrecht/pension.htm

http://www.pensionsversicherung.at (informacje w innych językach)) http://www.help.gv.at/Content.Node/27/Seite.270000.html (emerytury)źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 
Polityka Prywatności