emerytura Portugalia

Flaga Portugalii jest podzielona na 2 pionowe pasy: zielony i czerwony. Na ich złączeniu umieszczony jest herb Portugalii
Państwo: Portugalia
Obszar (km2): 92 391
Ludność 2012 (mln): 10,6
Język urzędowy: portugalski
Waluta: euro
Domena internetowa: .pt
Kod telefoniczny: +351
Data wstąpienia do UE: 1 stycznia 1986r
PKB całkowite 2011 (mld USD): 237,8
PKB na osobę 2011 (USD): 22 359

W Portugalii występują dwa systemy emerytalne:

  • Finansowany z funduszy publicznych - przysługuje osobom, które ukończyły 65 lat, a ich przychody były niższe niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę (50% w przypadku żywicieli rodziny)
  • Składkowy - prawo do świadczeń zyskują osoby, które ukończyły 65 lat i które udokumentują co najmniej 15-letni staż pracy z opłacanymi składkami, przy czym w każdym roku przepracowały nie mniej niż 120 dni roboczych. Wysokość emerytury zależy od wysokości wynagrodzenia lub przychodu, przy czym jest określona minimalna i maksymalna kwota emerytury. Przy naliczaniu emerytury bierze się pod uwagę 10 najkorzystniejszych lat pracy pod względem wysokości wynagrodzenia spośród ostatnich 15-stu lat pracy.

Prawo do wcześniejszej emerytury przysługuje pracownikom, którzy osiągnęli wiek 55 lat, posiadają 30-letni staż pracy z opłacanymi składkami lub wykonywali pracę w trudnych warunkach. Także niektóre grupy zawodowe, np. górnicy, tancerze baletowi, piloci samolotów, kontrolerzy lotów, mają prawo do wcześniejszej emerytury.

Wiek emerytalny może zostać obniżony również w przypadku długoterminowego, niezawinionego bezrobocia - do 60 lat. Pobierając emeryturę, można uzyskiwać inne dochody, jeżeli łączny roczny dochód nie przekroczy ustalonego ustawowo limitu.

Renta dla członków rodziny po zmarłej osobie Przysługuje:

  • małżonkom i byłym małżonkom - osobom powyżej 35 roku życia wypłacana jest bezterminowo, pod warunkiem, że uprawniony nie wstąpił ponownie w związek małżeński;

  • konkubentom ( w związku powyżej 2 lata);

  • potomstwu ( także dzieciom nowonarodzonym i adoptowanym): do 18 roku życia lub do 27 roku życia - jeśli nie pracują, bezterminowo - jeśli dzieci są niepełnosprawne

  • rodzicom zmarłego, za których osoba zmarła była odpowiedzialna, w przypadku, jeśli renta nie przysługuje małżonkowi zmarłego ( także byłemu - pod warunkiem niewstąpienia w ponowny związek małżeński) lub dzieciom zmarłego

Warunkiem przyznania emerytury jest wcześniejsze opłacanie składki na ubezpieczenia społeczne przez osobę zmarłą przez okres minimum 36 miesięcy. Kwota emerytury jest zwykle ustalana jako część renty inwalidzkiej lub emerytury, którą zmarły otrzymywał lub do której byłby uprawniony w dniu śmierci.

Dodatek na wypadek śmierci

Przyznawany jest dla członków rodziny zmarłego beneficjenta, którzy są uprawnieni do jego emerytury. Jeśli zmarły beneficjent nie miał rodziny, dodatek może zostać wypłacony innym krewnym spokrewnionym z nim osobom w linii prostej lub w linii bocznej do trzeciego stopnia, ale tylko w przypadku, gdy osoby te pozostawały pod opieką zmarłego.źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 
Polityka Prywatności