emerytura Cypr

Flaga Cypru - w centrum umieszczone są: figura przypominająca wyspę Cypr oraz 2 zielone gałązki oliwne
Państwo: Cypr
Obszar (km2): 8997
Ludność 2012 (mln): 1,1
Język urzędowy: grecki, turecki
Waluta: euro
Domena internetowa: .cy
Kod telefoniczny: +357
Data wstąpienia do UE: 1 maja 2004r
PKB całkowite 2011 (mld USD): 21,303
PKB na osobę 2011 (USD): 27 047

Emerytura przysługuje wszystkim osobom ubezpieczonym, niezależnie od tego, czy są one pracownikami, czy pracują na własny rachunek, bądź są osobami dobrowolnie opłacającymi składki.

Wymagania:

  • osoba ubezpieczona musi osiągnąć wiek emerytalny 65 lat;

  • muszą upłynąć trzy lata pomiędzy datą rozpoczęcia ubezpieczenia a datą osiągnięcia wieku emerytalnego, a w tym okresie osoba ubezpieczona musi opłacać składki w niższym przedziale dochodów podlegających ubezpieczeniu od dochodów wynoszących łącznie nie mniej niż 156 tygodniowych podstawowych kwot dochodów podlegających ubezpieczeniu.

  • średnie tygodniowe dochody podlegające ubezpieczeniu zapłacone lub zaliczone w niższym przedziale dochodów podlegających ubezpieczeniu są równe nie mniej niż 1/4 kwoty średnich tygodniowych dochodów podlegających ubezpieczeniu od 5 października 1964 r., lub od 7 stycznia 1957 r., jeżeli jest to korzystniejsze dla osoby ubezpieczonej, bądź od czasu osiągnięcia przez tę osobę wieku 16 lat, do ostatniego tygodnia przed tygodniem, w którym dana osoba osiągnęła wiek emerytalny.

Osoba ubezpieczona jest jednak uprawniona do uzyskania emerytury po osiągnięciu wieku 63 lat, jeżeli:

  • spełnia wymogi w zakresie składek, przedstawione powyżej i była ubezpieczona przez okres równy co najmniej 70% czasu trwania pełnego okresu ubezpieczenia, lub

  • byłaby uprawniona do renty inwalidzkiej, gdyby nie osiągnęła wieku 63 lat.

Osoba ubezpieczona może wystąpić o przesunięcie rozpoczęcia wypłaty emerytury do osiągnięcia wieku 68 lat. W takich przypadkach, emerytura wzrasta o 0,5% za każdy miesiąc kalendarzowy okresu przesunięcia. Emerytura składa się z emerytury podstawowej i uzupełniającej.

Tygodniowa kwota emerytury podstawowej jest obliczana na podstawie średnich tygodniowych zarobków objętych ubezpieczeniem, wypłaconych lub zaliczonych w niższym przedziale zarobków objętych ubezpieczeniem. Kwota emerytury podstawowej wynosi 60% wspomnianych średnich tygodniowych zarobków dla beneficjenta nie posiadającego żadnych osób na utrzymaniu, 80% dla beneficjenta z jedną osobą na utrzymaniu, 90% dla beneficjenta z dwiema osobami na utrzymaniu oraz 100% dla beneficjenta z czterema lub więcej osobami na utrzymaniu.

Beneficjentka będąca kobietą nie otrzymuje podwyższenia emerytury na małżonka pozostającego na utrzymaniu; otrzymuje ona podwyższenie wyłącznie na dzieci lub inne osoby znajdujące się na jej utrzymaniu (do maksymalnie dwóch osób na utrzymaniu). Kwota podwyższenia emerytury na dzieci i inne osoby na utrzymaniu równa jest V6podstawowej emerytury na każdą taką osobę. Tygodniowa kwota emerytury uzupełniającej wynosi 1/521,5% łącznych zarobków objętych ubezpieczeniem wypłaconych lub zaliczonych w wyższym przedziale zarobków objętych ubezpieczeniem. Łączna emerytura (podstawowa i uzupełniająca) nie może być niższa niż 85% emerytury podstawowej, która byłaby wypłacana beneficjentowi z pełnym ubezpieczeniem w ramach podstawowej części systemu.

Trzynasta emerytura, równa 1/12emerytury wypłacanej za cały rok, jest wypłacana w grudniu każdego roku. Emerytury są korygowane co roku na podstawie wzrostu ogólnego poziomu płac oraz inflacji.

Minimalna miesięczna kwota emerytury w 2008 r. wynosiła €300,80 dla beneficjenta bez osób na utrzymaniu, €401,07 dla beneficjenta z jedną osobą na utrzymaniu, €451,20 dla beneficjenta z dwiema osobami na utrzymaniu oraz €501,33 dla beneficjenta z trzema lub więcej osobami na utrzymaniu. Wypłata emerytury rozpoczyna się od dnia, w którym osoba ubezpieczona nabywa uprawnienia emerytalne i trwa przez resztę życia tej osoby.źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 
Polityka Prywatności