emerytura Szwajcaria

Flaga Szwajcarii to czerwony kwadrat z białym krzyżem greckim na środku
Państwo: Szwajcaria
Obszar (km2): 41 290
Ludność 2012 (mln): 8
Język urzędowy: niemiecki, francuski, włoski, romansz
Waluta: frank szwajcarski
Domena internetowa: .ch
Kod telefoniczny: +41
PKB całkowite 2011 (mld USD): 660,8
PKB na osobę 2011 (USD): 44 452

Państwowy system ubezpieczeń na starość i najbliższych krewnych na wypadek zgonu (AHV, 1. filar), fundusz emerytalny zawodowy (BV, 2. filar) oraz fundusz emerytalny indywidualny (3. filar) zapewniają świadczenia z tytułu ubezpieczenia na starość.

Mężczyźni, którzy ukończyli 65 lat i kobiety, które ukończyły 64 lata mają prawo do emerytury. Jej wypłata może być przyśpieszona o rok lub dwa lata (obniżenie o 6,8 %za każdy rok przedpłaty) lub opóźniona od jednego roku do pięciu lat (podwyższenie renty od 5,2 do 31,5 % w zależności od czasu opóźnienia w miesiącach). Pod pewnymi warunkami osoby pobierające emeryturę mają prawo do renty dla dzieci na utrzymaniu

Emeryturę wylicza się w oparciu o właściwy średni dochód i liczbę lat, w których opłacana była składka. Dochód składa się z całościowego dochodu z tytułu pracy i ze świadczeń uzyskiwanych z tytułu wychowywania dzieci i opieki. Dochód, jaki uzyskali małżonkowie podczas trwania małżeństwa, jest dzielony na pół i po połowie zapisywany na konto każdego z nich. Składki płacone przez osoby niepracujące przelicza się na dochód.

Pełne emerytury płacone są w przypadku pełnego okresu opłacania składek, tzn. jeżeli dana osoba przez tyle samo lat opłacała składki, jak to robiły osoby ubezpieczone z jej rocznika. Pełna emerytura wynosi co najmniej 1055, a maksymalnie 2110 franków szwajcarskich miesięcznie. Obie emerytury współmałżonków nie mogą przekraczać łącznie kwoty 3165 CHF. Jeżeli składki nie były opłacane przez cały wymagany okres, wówczas przysługuje prawo do emerytury częściowej.

Możliwe jest przejście na wcześniejszą emeryturę o jeden lub dwa lata wcześniej, co prowadzi do zmniejszenia kwoty emerytury o 6,8% za każdy rok wcześniejszej emerytury (do 2009 r. stawka obniżenia emerytury w przypadku kobiet wynosiła 3,4% za każdy rok wcześniejszej emerytury). Przewidziane jest także odroczenie momentu przejścia na emeryturę o 1 do 5 lat pociągające za sobą dopłatę emerytalną w wysokości pomiędzy 5,2 i 31,5%.

Ponadto, jeżeli spełnione są określone warunki, emerytom mogą przysługiwać renty na dzieci i renty dodatkowe dla współmałżonka.

AHV przyznaje osobom, które trwale na co dzień wymagają pomocy osób trzecich oraz osobistego nadzoru, odszkodowania z tytułu niemożności samodzielnego wykonywania czynności życia codziennego. Wysokość tych świadczeń mieści się, w zależności od stopnia uzależnienia danej osoby od pomocy innych, w przedziale 211-844 CHF miesięcznie.

Jeżeli świadczenia wypłacane przez AHV są niewystarczające do pokrycia potrzeb związanych z utrzymaniem, wówczas osoba zainteresowana może domagać się świadczeń uzupełniających. Świadczenia te są uzależnione od wysokości dochodu.

Fundusz emerytalny zawodowy (2. filar)

Osobom ubezpieczonym w funduszu emerytalnym zawodowym przysługuje prawo do odpowiednich świadczeń emerytalnych. Obowiązkowe składki na rzecz tego funduszu są wymagalne w przypadku rocznego wynagrodzenia mieszczącego się w granicach 25.320­-75.960 CHF. Instytucje odpowiedzialne za ten fundusz (kasy emerytalne) mogą przewidzieć dalsze świadczenia z tego tytułu.

Mężczyźni, którzy ukończyli 65 lat oraz kobiety, które ukończyły 62 lata mogą starać się o przyznanie im emerytury z drugiego filaru BV (fundusz emerytalny zawodowy).

Emerytury z funduszu zawodowego obliczane są w procentach zgromadzonych środków osoby ubezpieczonej. Środki te składają się ze składek i odsetek. Prawo do otrzymywania pełnej emerytury posiada ten, kto od 25-go roku życia do momentu osiągnięcia wieku emerytalnego opłacał składki emerytalne. Wcześniejsze przejście na emeryturę jest możliwe, jeżeli regulamin właściwej instytucji emerytalnej to przewiduje. Świadczenia kapitałowe w miejsce emerytur muszą być stosowane w przypadku minimalnych emerytur lub jeżeli jest to dopuszczalne w świetle regulaminu kas emerytalnych, a osoba ubezpieczona dokona odpowiedniego wyboru.

Ponadto, jeżeli spełnione są określone warunki, emerytom mogą przysługiwać renty na dzieci.

Fundusz emerytalny indywidualny (3. filar)

Zawierając umowy emerytalne z towarzystwami ubezpieczeniowymi lub funduszami bankowymi, względnie towarzystwami ubezpieczeń na życie, można indywidualnie zaoszczędzić środki na rzecz dodatkowej emerytury (3. filar). Wiązany system indywidualnych funduszy emerytalnych pociąga za sobą ulgi podatkowe. Warunki świadczenia takiej emerytury, wysokość świadczeń, itp. uzależnione są od wybranego produktu emerytalnego (bank, towarzystwo ubezpieczeniowe).źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 
Polityka Prywatności