emerytura Słowacja

Flaga Słowacji jest podzielona na 3 poziome pasy: biały, niebieski i czerwony. Z lewej strony flagi znajduje się herb Słowacji
Państwo: Słowacja
Obszar (km2): 49 035
Ludność 2012 (mln): 5,4
Język urzędowy: słowacki
Waluta: euro
Domena internetowa: .sk
Kod telefoniczny: +421
Data wstąpienia do UE: 1 maja 2004r
PKB całkowite 2011 (mld USD): 96,089
PKB na osobę 2011 (USD): 17 644

Słowacki system emerytalny opiera się na 3 filarach:

  • pierwszy filar - obowiązkowy dla wszystkich obywateli w wieku produkcyjnym i ich pracodawców, którzy zobowiązani są do odprowadzania składek od wynagrodzenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Socialna poist'ovna);

  • drugi filar - indywidualne konto oszczędnościowe zarządzane przez prywatne instytucje ubezpieczeniowe; składka na ubezpieczenie nie zmienia się, ale jest podzielona między państwowy Zakład Ubezpieczeń Społecznych i prywatną instytucję ubezpieczeniową; drugi filar obowiązkowy jest dla osób, które przed 1 stycznia 2005 roku nie odprowadzały składek na ubezpieczenie.

  • trzeci filar - dodatkowy filar polegający na odprowadzaniu dodatkowych składek na indywidualne konto emerytalne.

Okres składkowy

Pod pojęciem okres składkowy rozumie się okresy, w których opłacane były składki na obowiązkowe, bądź dobrowolne ubezpieczenie emerytalne. Jeśli pracodawca nie wypełnił obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne, okres ten zaliczany jest mimo wszystko do okresu składkowego.

Świadczenie emerytalne przysługuje osobom, które opłacały składki na ubezpieczenie społeczne przez minimum 15 lat oraz osiągnęły wiek emerytalny. Na Słowacji wiek emerytalny to 62 lata (dla kobiet urodzonych w 1962 r. lub później oraz mężczyzn urodzonych w 1946 r. lub później; w przypadku kobiet wiek emerytalny może zostać obniżony w zależności od liczby wychowanych dzieci).

Okresy ubezpieczenia uzyskane w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej sumują się z tymi uzyskanymi na Słowacji na podstawie odpowiedniego formularza wydanego przez instytucję właściwą. Warunkiem uzyskania świadczenia emerytalnego jest odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne do słowackiej inst ytucji ubezpieczeniowej przez min. 1 rok.

Składka na ubezpieczenie emerytalne wynosi 18%, z czego 14% opłaca pracodawca, a 4% pokrywa pracownik.

Określenie wysokości świadczenia

Aby ustalić wysokość świadczenia, bierze się pod uwagę wynagrodzenie brutto z ostatnich 10 lat pracy przed przejściem na emeryturę (nie przekraczające 3 średnich pensji) oraz okres opłacania składek. Emerytury są rewaloryzowane co roku, procent rewaloryzacji ustalany jest w zależności od inflacji i wzrostu przeciętnego wynagrodzenia.

Od 1 stycznia 2004 r. istnieje możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę. Do czasu uzyskania wieku emerytalnego pobiera się wówczas świadczenie przedemerytalne. Jest ono mniejsze od emerytury o 0,5% za każdy miesiąc brakujący do osiągnięcia wieku emerytalnego, nie może być jednak niższe od minimalnej płacy pomnożonej przez 1,2. Jeśli ktoś pracuje mimo osiągnięcia wieku emerytalnego, jego emerytura będzie wyższa o 0,5% za każdy miesiąc przepracowany po osiągnięciu tego wieku.źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 
Polityka Prywatności