Tylko nielicznym kobietom udaje się wejść do zarządów – sytuacja Polek na rynku pracy

Dział: praca.studentnews.pl

Aż 84 proc. respondentów badania Hays Poland wskazało, że najwyższe stanowiska w ich firmach zajmują mężczyźni. Wśród firm z branży finansowo-księgowej odsetek kobiet w zarządach wynosi jedynie 18 proc.

Według danych Eurostatu Polska ma jeden z najwyższych w Unii Europejskiej odsetek kobiet na stanowiskach kierowniczych (41,8 proc.). Ale według analiz firmy Deloitte, w radach nadzorczych udział ten ledwie przekracza 15 proc., a w zarządach firm spośród ponad niemal 500 spółek z głównego parkietu giełdy – jedynie 6,3 proc.

Potwierdza to badanie Hays Poland 2018 „Kobiety na rynku pracy – równe szanse i elastyczność”, według którego aż 84 proc. najwyższych stanowisk w firmach zajmują mężczyźni. Podobnie jest w branży finansowo-księgowej, gdzie odsetek mężczyzn zarządzających wynosi 80 proc.

Jakiej płci jest osoba zarządzająca firmą, w której pracujesz?


Polska

Finanse i księgowość

Kobieta

15%

18%

Mężczyzna

84%

80%

Nie wiem

1%

2%

Reprezentacja kobiet na stanowiskach managerskich jest nieco wyższa. Dla 60 proc. ankietowanych ze wszystkich branż bezpośrednim przełożonym jest mężczyzna, podczas gdy w branży finansowo-księgowej kobiety na stanowiskach menedżerskich stanowią niemal 50 proc. kadry kierowniczej. Kobiety dominują również na stanowiskach specjalistek w ramach zespołów podległych managerom. W branży finansowo-księgowej ponad 60 proc. respondentów wskazało, że większość ich współpracowników – członków zespołu – to kobiety.

Jakiej płci jest Twój bezpośredni przełożony?


Polska

Finanse i księgowość

Kobieta

37%

49%

Mężczyzna

60%

48%

Brak przełożonego

3%

3%

Jakiej płci są członkowie zespołu, w którym pracujesz?


Polska

Finanse i księgowość

W większości kobiety

45%

63%

W większości mężczyźni

34%

25%

Równa liczba kobiet i mężczyzn

21%

12%

Kobiety mają coraz większy apetyt na sukces

Przyczyną dominacji mężczyzn na najwyższych stanowiskach lub w określonych branżach nie są niższe kwalifikacje kobiet. W ostatnich kilkunastu latach kobiety stanowiły aż 65 proc. absolwentów uczelni wyższych w Polsce. Wydaje się zatem, że ścieżka kariery kobiet jest trudniejsza i – od pewnego poziomu zajmowanego w organizacji – może wymagać dodatkowego wysiłku. Mniejszy odsetek kobiet na stanowiskach kierowniczych może również wynikać ze sposobu, w jaki firmy planują rozwój talentów oraz awanse w swoich strukturach. Często w rezultacie tych działań kobiety mają mniejsze szanse na realizację swoich ambicji zawodowych oraz rozwój kariery.

W konsekwencji kobiety często mierzą niżej niż mężczyźni. Wynika to również z dotychczas zajmowanych przez nie stanowisk. Z badania Hays Poland wynika, że mężczyźni są tak samo zadowoleni z zajmowanego obecnie stanowiska jak kobiety, jeśli spojrzeć na rynek pracy ogólnie. Różnice w poziomie zadowolenia z zajmowanego stanowiska ujawniają się jednak w kontekście branży firmy. Kobiety związane z sektorem finansowo-księgowym nieco niżej oceniają swoją satysfakcję niż panie w innych branżach.

Czy jesteś zadowolony/ zadowolona z poziomu obecnie zajmowanego stanowiska?


Kobiety

Kobiety – branża finansowo-księgowa

Mężczyźni

Bardzo zadowolony/a

14%

10%

15%

Zadowolony/a

51%

52%

49%

Trudno powiedzieć

19%

20%

20%

Niezadowolony/a

12%

16%

13%

Zdecydowanie niezadowolony/a

4%

2%

3%

Większość kobiet biorących udział w badaniu aspiruje do objęcia stanowiska wyższego o jeden poziom, podczas gdy mężczyźni z większym optymizmem patrzą na swoje możliwości oraz cele i częściej aspirują na wyższe stanowiska. 21 proc. mężczyzn (w porównaniu z 12 proc. kobiet ogólnie w Polsce i 14 proc. kobiet w branży finansowej) aspiruje do poziomu dyrektora zarządzającego lub prezesa, 27 proc. na stanowiska dyrektorskie, 12 proc. (wobec 8 proc. kobiet) do roli właściciela firmy.

Jaki poziom stanowiska musisz objąć, aby uważać siebie za osobę, która odniosła sukces?


Kobiety

Kobiety – branża finansowo-księgowa

Mężczyźni


Oznaczające sukces

Obecnie zajmowane

Oznaczające sukces

Obecnie zajmowane

Oznaczające sukces

Obecnie zajmowane

Praktykant/ Stażysta

0%

1%

0%

0%

0%

0%

Asystent

0%

3%

0%

1%

0%

1%

Specjalista

2%

24%

3%

28%

3%

15%

Samodzielny Specjalista

12%

25%

17%

32%

11%

29%

Menedżer/ Kierownik

33%

30%

30%

28%

21%

32%

Dyrektor

27%

11%

28%

7%

27%

12%

Dyrektor Zarządzający/ Prezes

12%

2%

14%

4%

21%

6%

Właściciel

8%

1%

8%

0%

12%

3%

Inne*

6%

3%

0%

0%

5%

2%

* Wśród innych respondenci wymieniali stanowiska związane z ekspertyzą, nauką, role zarządowe oraz niezależne – np. doradca. Podkreślali również społeczny wymiar sukcesu, niezwiązanego z zajmowanym stanowiskiem oraz fakt, iż nazwa stanowiska ma drugorzędne znaczenie wobec zakresu obowiązków, odpowiedzialności oraz możliwości realizacji swojej ambicji.

Pozytywne zmiany widoczne są jednak w zakresie planowania swojej ścieżki kariery. To z pewnością efekt rozwiązań wprowadzanych coraz chętniej przez firmy. W rezultacie, w porównaniu z 55 proc. kobiet, które rok wcześniej nie miały sprecyzowanego planu kariery, w 2018 roku było to 36 proc. we wszystkich branżach i 32 proc. w branży finansowo-księgowej.

Czy masz opracowany plan rozwoju kariery?


Kobiety

Kobiety – branża finansowo-księgowa

Mężczyźni

Tak

37%

38%

44%

Przynajmniej częściowo

27%

30%

24%

Nie

36%

32%

32%

Odwaga w myśleniu o swojej karierze wynika z obserwowanego przez kobiety wsparcia ze strony organizacji. Firmy najczęściej wspierają rozwój swoich pracowników umożliwiając im udział w zewnętrznych kursach i szkoleniach. Pozytywnym sygnałem jest to, że kobiety otrzymują taką samą szansę na kształcenie jak mężczyźni. W poprzednim roku różnica między mężczyznami i kobietami w zakresie dostępności szkoleń była widoczna. W 2018 roku kobiety również – tak samo często jak mężczyźni – mówiły o otrzymywanym wsparciu w postaci doradztwa w planowaniu kariery i programów mentoringowych.

Czy pracodawca pomaga realizować Twój plan rozwoju?


Kobiety

Kobiety – branża finansowo-księgowa

Mężczyźni

Tak

37%

36%

41%

Przynajmniej częściowo

29%

32%

24%

Nie

34%

32%

35%

W jaki sposób pracodawca pomaga realizować Twój plan rozwoju?*


Kobiety

Kobiety – branża finansowo-księgowa

Mężczyźni

Umożliwia uczestnictwo w zewnętrznych kursach i szkoleniach

69%

46%

78%

Oferuje doradztwo w zakresie planowania kariery lub mentoring

35%

16%

34%

Organizuje wewnętrzne szkolenia

52%

64%

58%

Dokonuje regularnej oceny moich wyników

69%

70%

71%

Przedstawia ścieżki kariery w organizacji i perspektywy awansu

43%

44%

46%

Inne**

13%

10%

12%

* Procenty nie sumują się do 100, ponieważ można było zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź.

Kobiety równie często jak mężczyźni starały się o promocję w 2018 roku. Otrzymywały go również tak samo często jak mężczyźni.

Czy w trakcie ostatnich 12 miesięcy ubiegałeś/ ubiegałaś się o awans?


Kobiety

Kobiety – branża finansowo-księgowa

Mężczyźni

Tak

35%

36%

37%

Nie

65%

64%

63%

Kiedy ostatnio awansowałeś/ awansowałaś?


Kobiety

Kobiety – branża finansowo-księgowa

Mężczyźni

Mniej niż 6 miesięcy temu

14%

14%

15%

6-12 miesięcy temu

16%

18%

13%

1-2 lata temu

24%

24%

23%

2-5 lat temu

26%

34%

25%

Ponad 5 lat temu

20%

10%

24%

- Kobiety umacniają swoją pozycję w polskim biznesie, coraz częściej obejmując strategiczne role w swoich organizacjach. Zyskujemy więcej biznesowej pewności i stajemy się bardziej świadome tego, jaką wartość dodaną możemy wnieść do firmy. A polskie businesswomen są niezwykle kompetentne, mają ogromną wiedzę i niesamowity apetyt na to, aby ciągle ją poszerzać – tłumaczy Magdalena Wereda-Kolasińska FCMA, CGMA, Dyrektor ds. Finansów w PZU Zdrowie.

Dodatkowo, my, kobiety mamy wizję swojej przyszłości, którą mimo niejednokrotnie różnych okoliczności jesteśmy wysoce zdeterminowane nieustannie realizować. Optymizmem napawa to, że cenimy siebie coraz bardziej i znamy swoją wartość. Co więcej, nie znosimy kompromisów w zakresie ścieżki, którą obrałyśmy.

Ważne, by nasi koledzy również zaufali naszym kompetencjom i umożliwili udowodnienie nowym organizacjom oraz nowym branżom, że potrafimy równie, a może i bardziej efektywnie zarządzać obszarami biznesowymi. Kobiety dojrzały do ról wymagających odwagi, męskich decyzji i kobiecej subtelności. Wystarczy to tylko docenić i sprawnie wykorzystać dla dobra inwestorów i właścicieli – dodaje Magdalena Wereda-Kolasińska.

Kobiety na finansowym szczycie?

Jest szansa na to, że rynek pracy i świat finansów będzie jeszcze bardziej sfeminizowany. W miarę postępującej automatyzacji i robotyzacji, na znaczeniu będą zyskiwać kompetencje miękkie, które bardzo często są domeną kobiet.

- Jak wynika z raportu przygotowanego przez World Economic Forum, na przestrzeni najbliższych lat zmieni się profil najbardziej pożądanych kompetencji pracowników. W 2020 na znaczeniu zyska między innymi inteligencja emocjonalna oraz elastyczność poznawcza.

Dla specjalistów z dziedziny finansów zmieniające się środowisko stanowi ogromną szansę wyjścia poza dotychczasową, techniczną strefę komfortu i wykorzystania rozwijających się technologii jako sposobu na tworzenie wartości dla swoich organizacji. Aby sprostać wyzwaniu muszą doskonalić nowe umiejętności i kompetencje, by utrzymać łatwość znalezienia zatrudnienia i być konkurencyjnymi w cyfrowym świecie.

Muszą również rozwinąć swoje umiejętności społeczne i komercyjne, aby lepiej prowadzić narrację biznesu, generować nowe rozwiązania biznesowe oraz skutecznie współpracować z kolegami z całej organizacji i zewnętrznymi interesariuszami. W tym kobiety mogą wieźć prym – mówi Jakub Bejnarowicz, dyrektor regionalny na Europę, Association of International Certified Professional Accountants.


data ostatniej modyfikacji: 2019-03-06 12:52:13
Komentarze
 
Polityka Prywatności