Odpowiedzi na pytania podczas rozmowy kwalifikacyjnej

Należy dobrze się przygotować na szereg pytań, które mogą zostać zadane. Większość pytań będzie najprawdopodobniej dotyczyć doświadczenia, umiejętności i motywacji kandydata. Pracodawca powinien być przekonany co do motywacji kandydata. Powinien również usłyszeć o mocnych stronach i zainteresowaniach kandydata, które odpowiadają jego preferencjom. Odpowiedzi na pytania powinny być pełne, ale zwięzłe. Należy mówić wyłącznie o faktach będących przedmiotem zainteresowania pracodawcy. Osoba ubiegająca się o pracę powinna zawsze być uprzejma, szczera i zachowywać się w sposób profesjonalny. Pod żadnym pozorem nie należy okłamywać osób prowadzących rozmowę.

Kandydaci powinni udzielać jasnych i zwięzłych odpowiedzi i wystrzegać się żargonu oraz skrótów. Oto kilka najczęstszych pytań zadawanych przez pracodawców:

  • Dlaczego ubiega się Pan/Pani o tę posadę?

  • Co może Pan/Pani zaoferować naszemu przedsiębiorstwu?

  • Czy mógłby Pan/mogłaby Pani opowiedzieć o sobie? Co Pana/Panią do nas sprowadza?

  • Jakie są Pana/Pani mocne i słabe strony?

  • Dlaczego chce Pan/Pani pracować w naszym kraju?

  • Jak długo zamierza Pan/Pani pozostać w naszym kraju?

  • Dlaczego zrezygnował Pan/zrezygnowała Pani z poprzedniej pracy?

  • Czy uważa Pan/Pani, że Pana/Pani kwalifikacje są odpowiednie do tej pracy?

Kandydat może zostać poproszony o przedstawienie praktycznych przykładów potwierdzających jego motywację i umiejętności.

Pytania podchwytliwe

Na pytania o słabe strony i nieadekwatne kwalifikacje kandydat powinien odpowiadać dyplomatycznie. Wszystkie swoje wady powinno się zaprezentować jako zalety. Złym doświadczeniom należy przeciwstawić przykłady sukcesów - sytuacji, w których kandydat potrafił sobie dobrze poradzić.

Przed spotkaniem należy przygotować odpowiedzi na pytania o przyczyny rezygnacji z poprzedniej pracy lub zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy. Można je przećwiczyć z rodziną lub przyjaciółmi, którzy powinni szczerze ocenić, czy odpowiedzi brzmią przekonująco.

Pytania osobiste

Niektórzy prowadzący rozmowę mogą zadawać pytania niezwiązane z pracą. Pewne sfery życia uznaje się za prywatne, w związku z czym kandydaci nie są zobligowani do odpowiedzi na niektóre pytania. We wszystkich krajach obowiązują zgodne z prawem UE przepisy antydyskryminacyjne dotyczące orientacji seksualnej, wieku, niepełnosprawności, rasy lub przynależności do grupy etnicznej oraz wyznania. Do tematów, które nie powinny być przedmiotem dyskusji, należą ponadto poglądy polityczne, zdrowie, stan cywilny i plany rodzinne. Jeżeli w trakcie rozmowy pojawią się tego rodzaju kwestie, kandydat powinien grzecznie zapytać: "Jaki ma to związek z pracą, o którą się ubiegam?"

Zadawanie pytań

Na ogół kandydat zadaje pytania na koniec rozmowy. Pytania mogą dotyczyć struktury zarządzania przedsiębiorstwem, jak wygląda typowy dzień osoby pracującej na danym stanowisku, terminu podania wyniku procedury kwalifikacyjnej oraz programów szkoleń i doskonalenia zawodowego dla pracowników.

Omawianie kwestii finansowych

Dyskusja dotycząca wynagrodzenia zależy od kraju i stanowiska, o jakie ubiega się dana osoba (więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziałach dotyczących poszczególnych krajów). W razie wątpliwości należy zaczekać, aż kwestię płacy poruszy pracodawca. Nie należy przedstawiać wymagań płacowych podczas pierwszej rozmowy. W wielu krajach negocjowanie pensji i innych świadczeń rozpoczyna się dopiero po tym, jak pracodawca zaoferuje kandydatowi pracę.

Szanse negocjowania pensji i świadczeń są większe w małych firmach, ponieważ duże firmy i instytucje stosują z reguły sztywne stawki wynagrodzenia.

To, czy pensja jest rozliczana według stawek godzinnych, dziennych, miesięcznych lub rocznych, zależy od sektora i kraju. Dalsze szczegóły na ten temat można znaleźć w rozdziałach dotyczących poszczególnych krajów.źródło: Komisja Europejska, 2014, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego
autor: doradcy EURES (sieć europejskich ofert pracy)
 
Polityka Prywatności