Aplikowanie na stanowisko

W odpowiedzi na ogłoszenie o pracy kandydaci powinni postępować zgodnie z procedurą aplikacyjną opisaną w ogłoszeniu. Niektóre przedsiębiorstwa wymagają od kandydatów złożenia CV i listu motywacyjnego, inne udostępniają formularz aplikacyjny, który należy w całości wypełnić. Podanie o pracę należy zawsze przygotować w języku ogłoszenia, chyba że wskazano inaczej. W miarę możliwości kandydat może spersonalizować aplikację, dowiadując się na przykład, kto prowadzi rekrutację - może to być dyrektor personalny lub dyrektor działu - i zaadresować podanie do tej osoby. Kandydaci powinni zachowywać informacje o posadach, na które aplikowali, ponieważ mogą ich potrzebować później, gdy skontaktuje się z nimi pracodawca.

Kontakt telefoniczny

W razie konieczności szczegóły na temat procedury aplikacyjnej, formularza aplikacyjnego lub dane najodpowiedniejszego adresata podania o pracę można uzyskać telefonicznie.

Telefonując w sprawie konkretnej posady, kandydat powinien wyjaśnić, czy chodzi mu o zdobycie dodatkowych informacji, czy o złożenie podania o pracę. Jeżeli zadzwoni się w niewłaściwym momencie, można poprosić o wskazanie odpowiedniejszego terminu rozmowy. Należy mówić krótko i zwięźle, by przekonać rozmówcę, że jest się przygotowanym do rozmowy. Dobrze jest poinformować go, że rozmowa jest prowadzona z zagranicy. Na początku rozmowy kandydat powinien uzgodnić z rozmówcą, w jakim języku będzie się ona odbywała - w języku ojczystym kandydata czy w innym języku (obcym).

Przed rozmową telefoniczną należy przygotować krótką autoprezentację, z uzasadnieniem swojej kandydatury na dane stanowisko, i spróbować umówić się na bezpośrednią rozmowę. Rozmowa powinna odbywać się w cichym miejscu, zwłaszcza jeżeli jest wykonywana z telefonu komórkowego.

Kandydat powinien przygotować coś do pisania, by zanotować informacje uzyskane przez telefon.

Zgłoszenie spontaniczne

Kandydat powinien zadbać o to, by przesyłane przez niego do pracodawcy zgłoszenie spontaniczne było przekonujące. Osoba starająca się o pracę musi przekonać pracodawcę, że spotkanie z nią nie będzie stratą czasu. Gramatyka i pisownia muszą być bez zarzutu, a treść pisma powinna być pozytywna i wzbudzać zainteresowanie.

Na wstępie należy wskazać stanowisko, którego dotyczy zgłoszenie, i wyszczególnić umiejętności, wiedzę i doświadczenie, które mogą zainteresować pracodawcę. W dalszej części listu powinny znaleźć się istotne dla pracodawcy informacje dotyczące wykształcenia. Warto również zadeklarować dyspozycyjność. Pismo ze zgłoszeniem spontanicznym powinno być zwięzłe.

CV i list motywacyjny

CV może mieć charakter ogólny, chociaż zawsze lepiej jest dopasować je do danego zgłoszenia.

List motywacyjny nie jest tylko zwykłym listem dołączanym do CV - musi mieć zindywidualizowany charakter, odpowiednią formę i przyciągać uwagę. Należy skorzystać ze wzorów i standardów pism obowiązujących w danym kraju, które warto wyszukać przed przystąpieniem do pracy nad zgłoszeniem.

Pismo powinno być zawsze dopasowane do konkretnego stanowiska, podpisane; należy podać w nim powody ubiegania się o pracę. Zgłoszenie powinno zawierać poprawny adres przedsiębiorstwa, datę, nazwę stanowiska, informację o tym, gdzie znaleziono ogłoszenie o pracy, co kandydat może zaoferować (kwalifikacje, doświadczenie zawodowe), prośbę o wyznaczenie terminu rozmowy kwalifikacyjnej, imię i nazwisko kandydata oraz jego prawidłowe dane kontaktowe. Jeżeli imię i nazwisko osoby do kontaktu w przedsiębiorstwie nie jest znane, korespondencję (przesyłaną pocztą elektroniczną lub listem) należy rozpocząć zwrotem "Szanowny Panie/Szanowna Pani!".

Kandydat powinien podkreślić, dlaczego jest odpowiednią osobą na stanowisko i co może zaoferować przedsiębiorstwu. Powinien również odnieść się do głównych wymagań określonych w ogłoszeniu o pracy, wyjaśniając własnymi słowami, w jaki sposób je spełnia. Kandydat powinien skupić się na tym, co może zaoferować pracodawcy i w jaki sposób włączenie go do zespołu pomoże pracodawcy (a nie co przyniesie samemu kandydatowi).

Jak się wyróżnić?

Przed aplikowaniem najlepiej zebrać informacje o przedsiębiorstwie. Można dowiedzieć się więcej na temat jego pracowników i profilu, siedziby oraz oddziałów krajowych i zagranicznych, wielkości zatrudnienia i strategii na przyszłość. Aby uzyskać pełniejszy obraz przedsiębiorstwa (jego konkurentów, sytuacji na rynku, miejscowych warunków gospodarczych), można poszukać szczegółowych informacji w prasie branżowej i na stronie internetowej przedsiębiorstwa.

Jak zadbać o odpowiednią prezentację?

Niezbędne jest zachowanie czytelnego układu listu motywacyjnego i CV. W niektórych krajach, choć nie we wszystkich, powszechnie stosowany jest europejski format CV Europass. Szczegółowe informacje dotyczące jego użycia zawierają rozdziały poświęcone poszczególnym krajom.

Dokumenty powinny być przygotowane w sposób czytelny i klarowny, tak by pracodawca czerpał przyjemność z lektury. Należy unikać animacji lub ozdobnych wzorów, chyba że ich użycie stanowi jeden z warunków otrzymania pracy.

Jak sprzedać swoje umiejętności?

Oprócz informacji o wykształceniu, szkoleniach i doświadczeniu zawodowym należy wyszczególnić umiejętności uzyskane dzięki pracy w charakterze woluntariusza lub dzięki zainteresowaniom. Kandydat powinien pochwalić się prawem jazdy oraz znajomością języków (i jej poziomem), a także umiejętnościami obsługi komputera i innymi zdolnościami.

Fotografie

W niektórych krajach załączenie fotografii do podania o pracę jest powszechną praktyką. W innych jest to odradzane. Informacje na ten temat znajdują się w rozdziałach poświęconych poszczególnym krajom.

Zgłoszenie pocztą elektroniczną

Nie należy korzystać z żartobliwych lub humorystycznych adresów e-mailowych lub enigmatycznych nagłówków. Nie należy wysyłać zgłoszenia z konta poczty elektronicznej obecnego pracodawcy ani za pomocą wiadomości grupowej. W temacie wiadomości należy wpisać nazwę stanowiska.

Załączniki poczty elektronicznej

Należy ograniczyć liczbę załączników do minimum i unikać przesyłania dużych plików. Jeżeli zgłoszenie składa się z listu motywacyjnego i CV lub formularza aplikacyjnego, w treści wiadomości e-mail należy krótko opisać załączniki. Z reguły CV i list motywacyjny są przesyłane w formie załączników (zob. rozdziały dotyczące poszczególnych krajów).

W przypadku gotowych formularzy aplikacyjnych należy odpowiedzieć na wszystkie pytania.

Oczekiwanie na odpowiedź

Często zdarza się, że kandydat nie otrzymuje odpowiedzi, jeżeli pracodawca nie jest zainteresowany jego kandydaturą.źródło: Komisja Europejska, 2014, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego
autor: doradcy EURES (sieć europejskich ofert pracy)
 
Polityka Prywatności