Kompetencyjne rozmowy kwalifikacyjne

Coraz więcej pracodawców decyduje się na przeprowadzanie z kandydatami kompetencyjnych rozmów kwalifikacyjnych (zwanych również rozmowami ustrukturyzowanymi lub sytuacyjnymi). Okazały się one skuteczne w prognozowaniu przyszłych wyników kandydata w pracy, stanowią też bardziej obiektywne narzędzie niż rozmowy nieustrukturyzowane.

W trakcie rozmowy kompetencyjnej każde pytanie jest skonstruowane w sposób pozwalający zbadać konkretną umiejętność lub kompetencję kandydata. Odpowiedź może być sklasyfikowana według ustalonych kryteriów i odpowiednio oznaczona. W ten sposób kandydatów porównuje się w odniesieniu do wymaganego standardu, a nie między sobą.

Kandydaci odpowiadają na pytania dotyczące zachowań w określonych sytuacjach, podając konkretne przykłady. Prowadzący rozmowę mogą sondować głębiej, prosząc o wyjaśnienie zachowań lub umiejętności.

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO ROZMOWY?

Aby przygotować się do odpowiedzi na pytania kompetencyjne, należy wcześniej upewnić się, jakie umiejętności i kompetencje wymagane są na danym stanowisku. Do powszechnie wymaganych umiejętności należą:

  • praca w zespole,

  • planowanie i organizacja,

  • umiejętności analityczne i rozwiązywania problemów,

  • zdolności przywódcze i decyzyjność,

  • komunikatywność.

Następnie warto przećwiczyć odpowiedzi za pomocą metody STAR (situation, task, action, result - sytuacja, zadanie, działanie, wynik).

Przykładowo, odpowiadając na pytanie o radzenie sobie ze stresem i na prośbę o podanie sytuacji wymagającej pracy pod presją, można najpierw przedstawić kontekst (sytuację), w tym konkretne polecenie zwierzchnika (zadanie), a następnie - i to powinno stanowić zasadniczą część odpowiedzi - opisać poczynione kroki (działanie). Na koniec kandydat opowiada, jak zakończyła się sytuacja (wynik). Należy zaznaczyć swoją rolę i swój wkład w uzyskane wyniki.

Kluczem do pomyślnej odpowiedzi na pytania jest podanie rzeczywistych przykładów z własnych doświadczeń, i to w sposób szczegółowy, a nie omawianie poruszanych tematów w sposób teoretyczny.źródło: Komisja Europejska, 2014, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego
autor: doradcy EURES (sieć europejskich ofert pracy)
 
Polityka Prywatności