Serwis Wyszukiwarka ofert pracy na podstawie CBOP - dział praca
Data ważności ogłoszenia: 2022-07-07

Specjalista w sekcji świadczeń rodzinnych. - Pruszcz Gdański, pomorskie

Data dodania: 2022-06-23
Dodane przez: Gdański Urząd Pracy
Pracodawca: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim
Wymagania niezbędne:
Wykształcenie: średnie ogólnokształcące

Numer oferty: StPr/22/5874

WARUNKI PRACY i PŁACY

Miejsce pracy: Niepodległości 9, 83-000 Pruszcz Gdański, powiat: gdański, woj: pomorskie Zobacz na mapie
Zakres obowiązków: a) przyjmowanie, kompletowanie i weryfikacja wniosków wraz z niezbędnymi załącznikami do
ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych, dodatku osłonowego, mieszkaniowego i innych, dotyczących merytorycznie SŚR,
b) wprowadzanie danych do programu komputerowego,
c) prowadzenie rejestrów (decyzji, zasiłków, świadczeniobiorców),
d) przygotowywanie pism do wnioskodawców o uzupełnienie stwierdzonych w toku analizy
ewentualnych braków dokumentacyjnych,
e) współpraca z wnioskodawcami, instytucjami i organizacjami w zakresie pozyskiwania i sprawdzania dokumentacji niezbędnej dla przyznania prawa do ww. świadczeń,
f) przygotowywanie projektów decyzji przyznających prawo do ww. świadczeń lub o odmowie ich przyznania zgodnie z wymogami ustaw,
g) sporządzanie sprawozdań,
h) tworzenie, bieżące prowadzenie i aktualizacja wykazów, informacji i rejestrów przyznanych jw. świadczeń,
i) prowadzenie pełnej dokumentacji związanej z wypłatą świadczeń, sporządzanie list wypłat.
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony
Praca tymczasowa oferowana przez agencję: NIE
Wymiar etatu: 1.0
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40.0
Liczba godzin pracy w miesiącu: 160.0
Data rozpoczęcia: 14.07.2022
Wynagrodzenie brutto: od 3 300 PLN
System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną
Zawód: pracownik biurowy
Zapewnienie wyżywienia: NIE
Zapewnienie zakwaterowania: NIE
Zatrudnienie od zaraz: NIE
Pracodawca pokrywa koszt przejazdu do Polski: NIE

WYMAGANIA

Wymagania konieczne

Wykształcenie:
  • średnie ogólnokształcące

Pozostałe wymagania

Wykształcenie:
  • wyższe (w tym licencjat)
Inne wymagania: Wymagania niezbędne: obywatelstwo polskie, wykształcenie średnie lub wyższe, staż pracy przy wykształceniu średnim min. 3 lat, a przy wyższym 2 lata, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, nieposzlakowana opinia.
Wymagania dodatkowe: doświadczenie zawodowe na stanowisku administracyjnym związanym z obsługą klienta, znajomość przepisów prawnych w zakresie prowadzonych spraw, w szczególności: kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o dodatku osłonowym, ustawa o dodatkach mieszkaniowym, umiejętność redagowania pism urzędowych oraz umiejętność przygotowywania projektów decyzji, umiejętność obsługi komputera, predyspozycje osobowościowe: sumienność, samodzielność, dobra organizacja pracy, umiejętność zarządzania czasem, komunikatywność, obowiązkowość, terminowość, dbałość o poprawność formalną i merytoryczną tworzonych dokumentów, gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

DANE PRACODAWCY

Pracodawca: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim
NIP: 5932123324
REGON: 002836211
Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
Adres: Niepodległości 9, 83-000 Pruszcz Gdański, powiat: gdański, woj: pomorskie Zobacz na mapie
Język aplikacji: polski
Wymagane dokumenty: a) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
b) list motywacyjny,
c) CV zawierające dane, o których mowa w art. 221§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
d) kserokopie świadectw pracy,
e) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
f) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
g) oświadczenia kandydata (własnoręcznie podpisane) o:
posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
braku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe informacje dotyczące naboru:
a) kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej,
b) kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu jego przeprowadzenia,
c) Komisja Rekrutacyjna zweryfikuje kompetencje kandydatów podczas rozmowy kwalifikacyjnej,
d) kandydaci, których oferty nie spełniają wymagań formalnych nie będą o tym powiadomieni.
Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia
21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. 2022 r., poz. 530), jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim, ul. Niepodległości 9 lub pocztą na adres Ośrodka z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko specjalisty w Sekcji Świadczeń Rodzinnych w terminie do 7 lipca 2022 r. (tj. 14 dni od dnia opublikowania w BIP). Aplikacje, które wpłyną do tut. Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych nie będą informowane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej tut. Ośrodka i na tablicy ogłoszeń wewnątrz budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim przy ul. Niepodległości 9.
Sposób przekazania dokumentów: Preferowane formy kontaktu: osobiście, poczta

data ostatniej modyfikacji: 2022-06-24 19:30:27
Komentarze
 
Polityka Prywatności