Przebieg rozmowy kwalifikacyjnej

Państwo

Polska - Przebieg rozmowy kwalifikacyjnej

Państwo: Polska
Języki urzędowe: polski
Kod telefoniczny: +48
Domena internetowa: .pl

Czy rozmowa przebiega według ściśle określonego schematu?

Spotkanie trwa na ogół od 45 minut do 1 godziny. Ewentualne sprawdziany mogą potrwać 2-3 godziny. Najogólniej ujmując, każda rozmowa kwalifikacyjna przebiega według określonego schematu.

• Wprowadzenie: pierwsza część rozmowy kwalifikacyjnej ma charakter informacyjny. Osoba prowadząca rozmowę informuje kandydata o warunkach spotkania, stanowisku, zakresie obowiązków itp. Stara się również stworzyć sprzyjającą atmosferę.

Omówienie doświadczenia zawodowego: na tym etapie rekrutujący zadaje pytania merytoryczne, by zdobyć niezbędne informacje. Pytania dotyczą głównie danych osobowych, doświadczenia zawodowego, wykształcenia, zawodu itp.

Interpretacja faktów: na etap ten składa się interpretacja faktów ustalonych w trakcie poprzedniej części rozmowy. Osoba prowadząca rozmowę pyta kandydata o to, jak - według niego - wykształcenie i doświadczenie zawodowe, którymi dysponuje, odpowiadają charakterowi oferowanego stanowiska. Umożliwia to uzyskanie informacji na temat motywacji kandydata, jego nastawienia oraz wartości, jakie wiąże z pracą.

Osobiste opinie, przemyślenia, punkty widzenia: na tym etapie kandydaci dzielą się swoimi przekonaniami oraz sposobem myślenia względem podjętych decyzji zawodowych (pracodawca lub osoba prowadząca rozmowę kwalifikacyjną pyta o motywację podjęcia pewnych decyzji osobistych).

Podsumowanie: na tym etapie kandydaci mogą zadawać pytania dotyczące nieporuszonych jak dotąd kwestii. Osoba prowadząca rozmowę powinna poinformować kandydata o kolejnych etapach procesu rekrutacji.

Kandydat nie powinien być zaskoczony pytaniami w rodzaju:

Co będzie Pan robił/Pani robiła za 5 lat?

Jak rozwiązałby Pan/rozwiązałaby Pani konfliktową sytuację w miejscu pracy?

Co Pan/Pani robi zazwyczaj w czasie wolnym od pracy?

Jakiej pensji Pan/Pani oczekuje?

Jakie pytania są uznawane za niestosowne?

W Polsce obowiązuje prawo zakazujące dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, przynależność do grupy etnicznej, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne, przynależność do grup wyznaniowych oraz członkostwo w związkach zawodowych. Kandydat nie ma obowiązku udzielania odpowiedzi na pytania dyskryminujące. Niedopuszczalne jest zapytanie kandydata o preferencje seksualne, ciążę oraz wyznanie.

data ostatniej modyfikacji: 2014-08-28 08:47:56

źródło: Komisja Europejska, 2014, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego
autorzy: doradcy EURES (sieć europejskich ofert pracy)

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif

Przegląd uczelni w Polsce
WSE_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura WSB w Poznaniu
miniatura
miniatura Nowoczesne studia filologiczne
 
Polityka Prywatności