Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?

Państwo

Austria - jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?

Państwo: Austria
Języki urzędowe: niemiecki
Kod telefoniczny: +43
Domena internetowa: .at

Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?

Jeżeli liczba kandydatów jest duża, firmy zazwyczaj organizują preselekcję lub sprawdziany. W przypadku kluczowych stanowisk oraz stanowisk kierowniczych organizuje się także testy przeprowadzane przez ośrodki oceny. Pracodawcy poszukują kandydatów o profilu jak najbardziej zbliżonym do przedstawionego w ofercie. Oczekują od kandydatów udowodnienia, że ich kwalifikacje i doświadczenie odpowiadają temu profilowi, opowiedzenia o swoich mocnych i słabych stronach z punktu widzenia zawodowego i osobistego i odpowiedzi na pytaniamotywację, umiejętności interpersonalne i perspektywy rozwoju zawodowego. Dodatkowo należy być przygotowanym na pytania dotyczące CV (np. o częstotliwość zmieniania pracy).

Celem pracodawcy przeprowadzającego rozmowę jest nawiązanie dialogu, który umożliwi bliższe poznanie kandydata, jego kwalifikacji oraz oczekiwań względem pracy. W trakcie rozmowy zostaną zatem poruszone również takie kwestie, jak godziny i dni pracy oraz zakres zajęć i obowiązków na danym stanowisku. Rozmowa kwalifikacyjna prowadzona jest w sposób przyjacielski, ale także obiektywny i bezstronny.

Kandydaci powinni mieć gruntowną wiedzę na temat przedsiębiorstwa, czyli tego, co produkuje, jaka jest jego wielkość, czy jest scentralizowane, czy też nie, i czy posiada siedzibę za granicą, a także orientować się, jak jest postrzegane i jaki profil prezentuje.

Ważna jest komunikacja werbalna. Sposób wysławiania się i prezentacja powinny odpowiadać rodzajowi pracy, o którą ubiega się kandydat (należy jasno określić motywację do pracy, zakomunikować swoje umiejętności społeczne, umiejętność pracy w zespole, autorytet i umiejętności przywódcze, odporność na stres oraz elastyczność). Należy zwracać uwagę na komunikację niewerbalną, zwłaszcza punktualność, nastawienie, kontakt wzrokowy, gestykulację oraz wyraz twarzy.

Rozmowa trwa zazwyczaj około 1 godziny. Możliwe jest przeprowadzenie rozmowy w formie wideokonferencji, aczkolwiek Skype jest wykorzystywany tylko w wyjątkowych sytuacjach przy rekrutacji pracowników akademickich.

Z jakim wyprzedzeniem należy pojawić się na rozmowie?

Pracodawcy bardzo poważnie traktują kwestię punktualności. Spóźnienie się jest niedopuszczalne. Spotkanie można przełożyć lub odwołać wyłącznie z uzasadnionego powodu. W takim wypadku (np. choroby) należy powiadomić pracodawcę z wyprzedzeniem i z własnej inicjatywy poprosić o nowy termin rozmowy kwalifikacyjnej.

data ostatniej modyfikacji: 2014-08-28 08:44:37

źródło: Komisja Europejska, 2014, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego
autorzy: doradcy EURES (sieć europejskich ofert pracy)
boks.jpg

Nauka języka za granicą

Przegląd uczelni w Polsce
agh_pl_220_300.jpg
Wy__sza_Szko__a_In__ynierii_i_Zdrowia_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie 06
miniatura
 
Polityka Prywatności