Serwis Wyszukiwarka ofert pracy na podstawie CBOP - dział praca
Data ważności ogłoszenia: 2022-08-31

Inspektor weterynaryjny ds. higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w zespole ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji(ogłoszenie nr.104362 ) - Łomża, podlaskie

Data dodania: 2022-08-16
Dodane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Łomży
Pracodawca: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży
Wymagania niezbędne:
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), weterynaryjne, kierunek: weterynaryjne lub pokrewne

Numer oferty: StPr/22/0984

WARUNKI PRACY i PŁACY

Miejsce pracy: Nowogrodzka 160, 18-400 Łomża, powiat: m. Łomża, woj: podlaskie Zobacz na mapie
Zakres obowiązków: (ogłoszenie nr.104362)
ZAKRES ZADAŃ: Osoba na tym stanowisku:
1.Przeprowadza kontrole podmiotów gospodarczych zajmujących się pozyskiwaniem, obrotem, przetwórstwem mleka, produkcją przetworów mlecznych.
2.Przeprowadza kontrole dobrostanu zwierząt oraz warunków pozyskiwania mleka.
3.Kontroluje klasyfikacje ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego.
4.Pobiera próbki do badań kontrolnych substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt żywych,
w tkankach lub narządach zwierząt po uboju, w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego.
5.Weryfikuje zakładowe procedury GHP, GMP, HACCP oraz przygotowuje opinie planów technologicznych.
6. Prowadzi dokumentację i sporządza sprawozdawczość z wykonywanych zadań, w tym przygotowuje projekty decyzji administracyjnych.
* Szczegółowe informacje nt. ogłoszenia nr. 104362 znajdują się na stronie PIW w Łomży, link: http://www.piw.lomza.pl/index.php/praca-w-inspektoracie
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony
Praca tymczasowa oferowana przez agencję: NIE
Wymiar etatu: 1.0
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40.0
Liczba godzin pracy w miesiącu: 160.0
Data rozpoczęcia: 15.09.2022
Wynagrodzenie brutto: od 3 650 do 5 000 PLN
Opis wynagrodzenia: ;Wynagrodzenie: proponowane miesięczne wynagrodzenie zasadnicze brutto w kwocie od 3650,00 do 5000,00 zł, dodatek za wieloletnią pracę w służbie cywilnej uzależniony od stażu pracy w wysokości od 5 % do 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, nagrody za osiągnięcia w pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno rentowe.
* WARUNKI PRACY:Budynek Inspektoratu liczy trzy kondygnacje, istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku: schody, brak windy i podjazdu. Stanowisko pracy wyposażone w komputer i inne urządzenia biurowe, korzystanie w pracy z urządzeń pomiarowych - dalmierz, luksometr, mierniki stężenia gazów. Warunki pracy: praca wykonywana w biurze i w terenie - kontrole podmiotów, narażenie na zmienne czynniki atmosferyczne, kontakt z alergenami odzwierzęcymi, zagrożenia w ruchu drogowym.
PRACODAWCA OFERUJE:Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy.Stojaki na rowery na terenie urzędu. Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych.Dofinansowanie do wypoczynku pracowników.Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników.
System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną
Zawód: pozostali lekarze weterynarii specjaliści
Zapewnienie wyżywienia: NIE
Zapewnienie zakwaterowania: NIE
Zatrudnienie od zaraz: NIE
Pracodawca pokrywa koszt przejazdu do Polski: NIE

WYMAGANIA

Wymagania konieczne

Wykształcenie:
  • wyższe (w tym licencjat), weterynaryjne, kierunek: weterynaryjne lub pokrewne

Pozostałe wymagania

Inne wymagania: WYMAGANIA NIEZBĘDNE:wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub pokrewne,prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,znajomość przepisów weterynaryjnych i postępowania administracyjnego,umiejętność stosowania i egzekwowania prawa w praktyce,umiejętność rozwiązywania problemów i działania w sytuacjach stresowych,umiejętność pracy w zespole,umiejętność obsługi komputera (środowisko WINDOWS, WORD, EXCEL),prawo jazdy kat. B i umiejętność prowadzenia pojazdów,posiadanie obywatelstwa polskiego,korzystanie z pełni praw publicznych,nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. WYMAGANIA DODATKOWE:doświadczenie zawodowe: minimum 2 lata pracy w zawodzie lekarza weterynarii, przeszkolenie specjalizacja z dziedziny Higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego.

DANE PRACODAWCY

Pracodawca: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży
NIP: 7181696930
REGON: 450672484
Krótki opis działalności gospodarczej: Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania
Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
Adres: Nowogrodzka 160, 18-400 Łomża, powiat: m. Łomża, woj: podlaskie Zobacz na mapie
Osoba do kontaktu: Leszek Wojewoda
Nr telefonu: 86 2163454
Język aplikacji: polski
Wymagane dokumenty: (ogłoszenie nr. 104362)
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE:
-CV i list motywacyjny.
-Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.
-Kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii.
-Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B i umiejętności prowadzenia pojazdów.
-Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
-Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
-Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE:
-Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego.
-Kopia dokumentu potwierdzającego ukończenie specjalizacji z zakresu Higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego.
-Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
Dokumenty należy złożyć w terminie do: 31 sierpnia 2022 roku
W formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 104362"
na adres:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży
ul. Nowogrodzka 160
18-400 Łomża
Miejsce osobistego składania dokumentów to Sekretariat PIW lub skrzynka pocztowa umieszczona przy wejściu do budynku.
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu.
[* DOSTĘPNOŚĆ: Urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Jako osoba niepełnosprawna nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu-nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%]
* DODATKOWE INFORMACJE: Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, pracodawca powiadomi Cię o tym mailowo (lub telefonicznie, jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia. Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Złożone przez Ciebie dokumenty pracodawca zweryfikuje pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów. Postępowanie rekrutacyjne jest dwuetapowe: I etap - weryfikacja dokumentów, II - etap weryfikacja wiedzy i umiejętności niezbędnych do realizacji zadań.

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego z pracodawcą: +48 86 2163454

* PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH: Aplikując oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze -informacja jest dostępna w każdym ogłoszeniu o naborze na stronie: http://www.piw.lomza.pl/index.php/praca-w-inspektoracie
Sposób przekazania dokumentów: Preferowane formy kontaktu: osobiście, poczta, inny - *Miejsce osobistego składania dokumentów to Sekretariat PIW lub skrzynka pocztowa umieszczona przy wejściu do budynku. , Termin: do 31.08.2022r.

data ostatniej modyfikacji: 2022-08-31 19:30:21
Komentarze
 
Polityka Prywatności