Serwis Wyszukiwarka ofert pracy na podstawie CBOP - dział praca
Data ważności ogłoszenia: 2022-07-04

Od podinspektora do głównego specjalisty w referacie biuro ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w regionalnym ośrodku polityki społecznej - Gdańsk, pomorskie

Data dodania: 2022-06-23
Dodane przez: Gdański Urząd Pracy
Pracodawca: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Wymagania niezbędne:
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)

Numer oferty: StPr/22/5844

WARUNKI PRACY i PŁACY

Miejsce pracy: Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, powiat: m. Gdańsk, woj: pomorskie Zobacz na mapie
Zakres obowiązków: Przygotowanie, realizacja oraz monitoring programów współpracy z organizacjami pozarządowymi, realizacja zadań w ramach regionalnych programów strategicznych, koordynowanie prac i prowadzenie zespołów / rad pełniących funkcje doradcze i inicjatywne w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi: przygotowanie posiedzeń, zwoływanie posiedzeń, przygotowywanie materiałów, przygotowywanie protokołów z posiedzeń, stały kontakt z członkami zespołu, opracowanie, wdrażanie i upowszechnianie narzędzi współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi: opis testowanych narzędzi, konsultacje, wdrażanie oraz upowszechnienie (w ramach zespołów i rad opiniotwórczych - m.in. PRDPP, Zespół Międzysektorowy, PROP oraz podczas konsultacji społecznych, spotkań w regionie) oraz prowadzenie analiz i badań oraz baz danych w zakresie zadań realizowanych przez Biuro ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi,
współpraca przy przeprowadzaniu procedury zlecenia zadań publicznych: przygotowanie i przeprowadzanie procedury zlecenia zadań, przeprowadzenie konkursu, wyłonienie ofert, podpisanie umów, monitoring zadań, rozliczanie umów.
Praca od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.45 - 15.45.
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony
Praca tymczasowa oferowana przez agencję: NIE
Wymiar etatu: 1.0
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40.0
Liczba godzin pracy w miesiącu: 160.0
Data rozpoczęcia: 11.07.2022
Wynagrodzenie brutto: od 3 100 do 7 000 PLN
Opis wynagrodzenia: pracodawca oferuje możliwość przystąpienia do pracowniczej kasa zapomogowo-pożyczkowej (pkzp), możliwość skorzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (zfśs), kartę multisport benefit system, podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w różnych formach dokształcania: szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne, kursy itp. możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenie na życie i zdrowie, dodatek rowerowy.
System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną
Zawód: pozostali pracownicy obsługi biurowej
Zapewnienie wyżywienia: NIE
Zapewnienie zakwaterowania: NIE
Zatrudnienie od zaraz: NIE
Pracodawca pokrywa koszt przejazdu do Polski: NIE

WYMAGANIA

Wymagania konieczne

Wykształcenie:
  • wyższe (w tym licencjat)

Pozostałe wymagania

Znajomość języków:
  • angielski, w mowie - B1 - średnio zaawansowany, w piśmie - B1 - średnio zaawansowany
Uprawnienia:
  • Komunikatywność
  • prawo jazdy kat.B
Inne wymagania: min. 6 miesięcy doświadczenia w obszarze współpracy z organizacjami pozarządowymi, znajomość ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, umiejętność analizowania dokumentów operacyjnych I strategicznych oraz wyszukiwania danych, prowadzenia badan własnych, formułowania wniosków, znajomość ustawy o samorządzie województwa, dobra znajomość obsługi komputera MS Office (Word, Excel, Power Point) oraz urządzeń biurowych, umiejętność efektywnej pracy w zespole, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. Wykształcenie wyższe w obszarze nauk społecznych, umiejętność wystąpień publicznych, umiejętność koordynowania projektów, inicjatyw, zadań, umiejętność efektywnej pracy w zespole, sumienność, umiejętność stosowania odpowiednich przepisów.

DANE PRACODAWCY

Pracodawca: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
NIP: 5832569948
REGON: 191686443
Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
Adres: Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, powiat: m. Gdańsk, woj: pomorskie Zobacz na mapie
Język aplikacji: polski
Wymagane dokumenty: List motywacyjny oraz CV zawierające dane, o których mowa w art. 22§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, kserokopia świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie i staż pracy, kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie, kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, oświadczenie kandydata o niekaralności, posiadanym obywatelstwie, pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu nieposzlakowanej opinii. W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenia na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata lub biuro tłumaczeń lub tłumacza przysięgłego. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. Osoby zainteresowane (mile widziane osoby z niepełnosprawnościami) prosimy o składanie ofert osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Organizacji 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27, z dopiskiem: Oferta Pracy nr 65/22 w terminie do dnia 4 lipca 2022 r. do godz. 15:45. Oferty mogą też być składane drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) znajdującej się na platformie ePUAP (https://epuap.gov.pl/) dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub wysłane za pomocą profilu zaufanego.
Sposób przekazania dokumentów: Preferowane formy kontaktu: osobiście, poczta

data ostatniej modyfikacji: 2022-06-24 19:30:27
Komentarze
 
Polityka Prywatności